Byla I-33-422/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant pareiškėjui G. L. S. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. L. S. pareiškimą suinteresuotajam asmeniui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl terminų atnaujinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas G. L. S. pareiškimu prašo teismą atnaujinti terminus pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į J. S. iki nacionalizacijos valdytą 2,53 ha žemės, esančios Marijampolės apsk., Marijampolės mst. bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su J. S. patvirtinančius dokumentus.

3G.L. S. pareiškime bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad jo dėdė J. S. 1979 m. kovo 21 d. testamentu paliko nuosavybės teise valdytą turtą, buvusį Gedimino g. 87 a, Kapsuko mieste, jam. J. S. 1979 m. rugpjūčio 31 d. mirė, po jo mirties pareiškėjas jam žinomą palikimą (gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais) priėmė, paveldėtą namą su ūkiniais pastatais pardavė. 2007 m. pradžioje, sudarinėdamas giminės genealoginį medį, V. K. elektroninėje knygoje „Už nuopelnus Lietuvai“, sužinojo, jog J. S. 1920 m. buvo apdovanotas pirmojo laipsnio Vyties Kryžiaus ordinu Nr. 828, taip pat sužinojo, jog, asmenims, apdovanotiems Vyties Kryžiaus ordinais, valstybė skirdavo žemės sklypus. Siekdamas išsiaiškinti, ar J. S. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise turėjo žemės, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių, Marijampolės apskrities archyvą bei Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Iš Lietuvos centrinio archyvo gavęs atsakymą, sužinojo, jog J. S. priklausė 2,53 ha III rūšies ariamos žemės, Marijampolės apskr. (Kvietiškio vls.), Marijampolės mst. (Tabūno dv.). 2008 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi į Marijampolės apskrities viršininką, prašydamas atkurti nuosavybės teises į J. S. nuosavybės teise valdytą žemę, tačiau šios institucijos 2008 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. SR -6-1660 jam buvo išaiškinta teisė kreiptis į teismą dėl terminų atnaujinimo. Nurodė, jog terminai pateikti prašymui atkurti nuosavybės teises į J. S. nuosavybės teise valdytą žemę bei pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus buvo praleisti dėl to, kad jis iki 2007 m. pabaigos nežinojo apie J. S. valdytą žemės sklypą, dėdė apie tai niekada nebuvo sakęs, iš kitų asmenų apie J. S. valdytą žemę negalėjo sužinoti, nes šis buvo vienišas asmuo. Palikimo priėmimo metu testamente paveldimu turtu buvo nurodytas tik gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais. Pareiškėjas nurodė, jog nežinojo, kad J. S. buvo apdovanotas Vyties Kryžiaus ordinu, dėdė apie tai nebuvo užsiminęs, be to, J. S. mirė sovietiniais laikais, kuomet kalbėti bei domėtis apie apdovanojimus, gautus tarpukario metais, buvo pavojinga. Sužinojęs, jog dėdė galėjo iki žemės nacionalizacijos turėti žemės, jis ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas surinkti visus dokumentus, reikiamus nuosavybės teisių į dėdės turėtą žemę atkūrimo procesui inicijuoti. Anksčiau pasidomėti J. S. biografija trukdė tai, jog pareiškėjas buvo užsiėmęs moksline veikla – rašė disertaciją bei habilituoto daktaro darbą, šiuo metu yra pensininkas.

4Suinteresuotasis asmuo Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškimą pareiškėjo pareiškime išdėstytiems reikalavimams neprieštarauja, prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Toliau tekste - Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka iki 2001m. gruodžio 31d. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 12 31 turėjo pateikti šio Įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijos.

7Bylos duomenys patvirtina, kad G.L. S. turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (b.l. 17-25, 29-32), tačiau nustatytu terminu (iki 2001 12 31) nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į J. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą 2,53 ha žemės, esančios Marijampolės apsk., Marijampolės mst., taip pat iki 2003 12 31 nepateikė nuosavybės teisę bei giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų. Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su žemės savininku ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Teismas pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti.

8Svarbiomis minėtų terminų praleidimo priežastimis pareiškėjas nurodo nežinojimą apie jo dėdės J. S. nuosavybės teisėmis valdytą žemę ir reikiamų archyvinių dokumentų paiešką.

9Įstatymo normose nėra nurodyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl, sprendžiant šį klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais Įstatymo pradmenimis ir jo prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 5 d.).

10Nežinojimas apie nuosavybės teise valdytą žemę galėtų būti pripažįstamas svarbia priežastimi terminui atnaujinti, tačiau tik įrodžius, kad asmuo tikrai neturėjo galimybės žinoti apie tokį faktą, bei pateikus įrodymus, kokiomis aplinkybėmis ir kada apie tai sužinojo. Nustatęs tokias aplinkybes, teismas galėtų vertinti, kiek laiko praėjo nuo sužinojimo apie reikšmingas aplinkybes, ar pareiškėjai elgėsi rūpestingai, ar operatyviai siekė įgyvendinti savo teises (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1516/2008).

11Pareiškėjas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius jo teiginį, jog apie J. S. skirtą valstybinį apdovanojimą jis sužinojo iš V. K. elektroninės knygos „Už nuopelnus Lietuvai: 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos ordinais ir medaliais pažymėtų Lietuvos ir užsienio piliečių sąrašas“ (b.l.12-14). Nors pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog apie dėdės apdovanojimą jis sužinojo tik 2007 m. pradžioje, tačiau šią aplinkybę paneigiančių įrodymų byloje taip pat nėra. Atsižvelgiant į administracinių teismų praktikoje suformuotą nuostatą, jog visos abejonės vertinamos skundą (pareiškimą) padavusio asmens naudai bei įvertinant tai, jog iš institucijų, į kurias pareiškėjas kreipėsi atsakymų, matyti, kad G.L. S. aktyvių veiksmų surinkti duomenis apie dėdės turėtą žemę ėmėsi tik 2007 metais, tikėtina pareiškėjo tvirtinimu, jog apie dėdės apdovanojimą jis sužinojo 2007 m. pradžioje.

12G.L. S. nurodė, jog jo dėdė J. S. buvo vienišas žmogus, apie jam suteiktą valstybinį apdovanojimą tarpukario metais bei nuosavybės teise valdytą žemė sklypą pareiškėjui nepasakojo. Atsižvelgiant į laikmečio, kuriame gyveno ir mirė J. S. , specifiką, tikėtina, jog šis galėjo nepasakoti pareiškėjui apie jam suteiktą valstybinį apdovanojimą bei už minėtą apdovanojimą skirtą žemę.

13Teismui pateiktuose paveldėjimo dokumentuose (b.l.17,18, 20-25) paveldimu turtu nurodytas gyvenamasis namas su ūkiniais priklausiniais, esantys Gedimino g. 87 a, Kapsuke. Minėtuose dokumentuose duomenų apie J. S. nuosavybės teise valdytą žemės sklypą, nėra.

14Įrodymų, patvirtinančių, jog apie J. S. nuosavybės teise turėtą žemę pareiškėjas buvo sužinojęs ar turėjo realią galimybę sužinoti iki 2007 m. pabaigos (t.y. iki Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007 m. lapkričio 30 d. pažymos Nr. R4-5671 gavimo dienos b.l. 29), byloje nėra.

15Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes bei jas patvirtinančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog pareiškėjas iki Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007 m. lapkričio 30 d. pažymos Nr. R4-5671 gavimo dienos neturėjo realios galimybės žinoti apie J. S. nuosavybės teise valdytą žemę.

16Byloje esantys dokumentai patvirtina, jog sužinojęs apie J. S. apdovanojimą pirmojo laipsnio Vyties Kryžiaus ordinu bei apie tai, kad asmenims, apdovanotiems tokio pobūdžio apdovanojimais, valstybė skirdavo žemės sklypus, pareiškėjas operatyviai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių, Marijampolės apskrities archyvą bei Lietuvos centrinį valstybės archyvą (b.l. 15,16,29), siekdamas išsiaiškinti, ar iki nacionalizacijos J. S. turėjo nuosavybės teise valdomos žemės, gauti visus dokumentus, reikalingus teisei į nuosavybės teisių atkūrimą realizuoti. Gavęs reikiamus dokumentus, pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 2 d. padavė prašymą dėl nuosavybės teisių į J. S. turėtą žemę atkūrimo Marijampolės apskrities viršininko administracijai (b.l.33). Suinteresuotajam asmeniui 2008 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. SR-6-1660 išaiškinus G.L. S. teisę kreiptis į teismą dėl Įstatymo nustatytų terminų atnaujinimo (b.l.34), 2008 m. lapkričio 11 d. pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl terminų atnaujinimo (b.l.5-7).

17Kadangi pareiškėjas apie J. S. valstybinį apdovanojimą sužinojo tik 2007 m. pradžioje, o nuo sužinojimo momento aktyviai bei operatyviai kreipėsi į valstybines institucijas, siekdamas išsiaiškinti apie J. S. valdytą žemę, surinkti J. S. nuosavybės teisę į žemę patvirtinančius dokumentus bei realizuoti savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, todėl įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, atsižvelgiant į įstatymo leidėjo tikslus, kuriuos įgyvendinant Įstatymo 10 str. nustatyti terminai iš naikinamųjų buvo pakeisti į atnaujinamuosius, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, G.L. S. nurodytos aplinkybės pripažintinos svarbiomis terminų praleidimo priežastimis, objektyviomis kliūtimis, trukdžiusiomis realizuoti jo subjektinę teisę į nuosavybės teisių atkūrimą.

18Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. 88 str. 1 d. 4 p., Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 1 d. ir 4 d.,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Atnaujinti G. L. S. terminus pateikti Marijampolės apskrities viršininko administracijai prašymą atkurti nuosavybės teises į J. S. iki žemės nacionalizacijos valdytą 2,53 ha žemės, esančios Marijampolės apskr. (Kvietiškio vls.), Marijampolės mst. (Tabūno dv.), bei pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai