Byla eAS-95-822/2019
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Limedika“, „Gintarinė vaistinė“ ir „Norfos vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutarties netenkinti pareiškėjų prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“, „Gintarinė vaistinė“ ir „Norfos vaistinė“ (toliau – ir pareiškėjai) 2018 m. liepos 25 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami ( - ).

6Pareiškėjai 2018 m. lapkričio 20 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir apriboti Tarybos prieigą prie tyrimo medžiagoje esančios informacijos ( - ) tol, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl Nutarimo pagrįstumo, leidžiant pareiškėjų pasirinktam antstoliui užantspauduoti laikmeną, kurioje patalpinta Tarybos paimta informacija.

7Pareiškėjai nurodė, kad Taryba disponuoja pareiškėjų informacija, kuri ( - ). Šios informacijos Taryba neturėjo teisės paimti pradėto tyrimo kontekste, nes ji niekaip nesusijusi su aplinkybėmis, kurių pagrindu Taryba pradėjo tyrimą. Pareiškėjai pažymėjo, kad Taryba paėmė informaciją, kuri yra konfidenciali. Pareiškėjų nuomone, šia informacija gali pasinaudoti tretieji asmenys, pareiškėjams padarant žalą. Vien jau susipažinimas su tokia informacija be pareiškėjų leidimo, pasak pareiškėjų, laikytinas didelės ir neatitaisomos žalos sukėlimu. Be to, informacijoje yra fizinių asmenų duomenys, kurių apsauga reglamentuojama atitinkamais teisės aktais.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

10Teismas konstatavo, kad pareiškėjai pateiktu prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės prašo pakeisti esamą padėtį atitinkamuose materialiniuose teisiniuose santykiuose, t. y. išspręsti ginčą iš esmės. Taikius pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, iš esmės būtų patenkintas vienas iš pareiškėjų skundo reikalavimų – ( - ). Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų dėl sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo.

11III.

12Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

13Pareiškėjai nesutinka, kad teismo nutartimi dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtų išspręstas ginčas iš esmės. Pareiškėjai pažymi, kad tikslo prasme skundo reikalavimai nesidubliuoja su prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo reikalavimais, kuriais pareiškėjai prašo tik laikinai (t. y. iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo) apriboti Tarybos teisę analizuoti medžiagą, ( - ). Pareiškėjai paaiškina, kad skundu siekia Tarybos teisės panaikinimo, o reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu – tik laikino teisės apribojimo, kurio tikslas yra užtikrinti, kad pareiškėjams nekiltų žala. Priešingu atveju, pati byla gali tapti bereikšmė.

14Pareiškėjas pažymi, kad Taryba paėmė jų konfidencialią informaciją, leidžiančią analizuoti pareiškėjų veiklą, įvertinti strateginius sprendimus bei komercinius veiksmus. Būtent šios informacijos pagrindu pareiškėjai vysto savo verslą ir daugelį metų sėkmingai veikia farmacijos sektoriuje. Dėl informacijos vertingumo ji negali būti atskleista ar tapti žinoma tretiesiems asmenims, kuriems šios informacijos pateikti nenusprendė patys pareiškėjai savo laisva valia. Dėl informacijos specifiškumo ja gali pasinaudoti, pavyzdžiui, pareiškėjų konkurentai ir sukurti didžiulę žalą (nuostolius) pareiškėjams. Pasak pareiškėjų, tretieji asmenys, žinodami pareiškėjų taikomas kainodarų tendencijas, gali pervilioti pareiškėjų verslo partnerius, darbuotojus ir pan.

15Pareiškėjai, remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, teigia, kad paimta informacija yra pareiškėjų nuosavybė. Šiuo atveju, pasak pareiškėjų, yra pažeidžiamos jų nuosavybės teisės, nes tretieji asmenys disponuoja konfidencialia pareiškėjų informacija be informacijos savininko sutikimo. Tokios informacijos vertę sąlygoja informacijos turinio slaptumas, todėl vien susipažinimas su tokia informacija be pareiškėjų sutikimo, yra laikytinas didelės ir neatitaisomos žalos pareiškėjams sukėlimu. Priešingu atveju, pats tokios informacijos kūrimas, gavimas ir saugojimas netektų prasmės.

16Pareiškėjų nuomone, informacija gali patekti tretiesiems asmenims dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, dėl kibernetinių atakų, dėl Tarybos pareigūnų žmogiškos klaidos, Tarybos darbuotojams perėjus dirbti į įmones, kurios konkuruoja su pareiškėjais ir pan.). Pagrįsdami tokius argumentus, pareiškėjai pateikia pavyzdį, kad nors teismas tenkino pareiškėjų prašymą visą bylos medžiagą pripažinti nevieša, tačiau 2018 m. spalio mėnesį visuomenės informavimo priemonėse vis tiek atsirado informacija apie pareiškėjų skundo pateikimo faktą bei laikotarpį, kuris nėra susijęs su Tarybos atliekamu tyrimu.

17Pasak pareiškėjų, tokio pobūdžio bylose turėtų galioti prezumpcija, kad vien neteisėtas prima facia (iš pirmo žvilgsnio) konfidencialios informacijos disponavimas pagrindžia didelę ir neatitaisomą žalą. Pareiškėjai pastebi, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl pareiškėjų argumentų, o tik pacitavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

18Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutarti palikti nepakeistą.

19Tarybos nuomone, pareiškėjai tiek skundo reikalavimu, tiek ir prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones siekia sumažinti Tarybos teisių atliekant tyrimą apimtis, t. y. abiem atvejais siekiama, kad Taryba neanalizuotų tyrimo medžiagoje esančios informacijos, ( - ). Pasak Tarybos toks reikalavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 32 straipsnio 3 dalies nuostatoms, kad skundo padavimas nesustabdo procedūros dėl šio įstatymo pažeidimo. Pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, Tarybos nuomone, būtų sudaromos prielaidos inicijuoti ginčus vien siekiant Tarybos teisių apribojimo.

20Taryba nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pati byla taptų bereikšmė. Taryba nurodo, kad jei byloje bus pripažinta, jog Taryba neteisėtai paėmė tam tikrą informaciją, tokie duomenys negalės būti naudojami tyrime, todėl pareiškėjų interesai bus veiksmingai apginti.

21Taryba pažymi, kad jos teisę be sutikimo paimti reikiamą informaciją įtvirtina Konkurencijos įstatymas. Be to, šiame įstatyme yra nustatyta ir Tarybos teisė už informacijos (taip pat ir konfidencialios) nepateikimą taikyti sankcijas. Atsižvelgdama į tai, Taryba mano, kad įstatyme įtvirtintos Tarybos teisės negali būti vertinamos kaip sukeliančios ar galinčios sukelti neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą. Be to, aplinkybė, kad pareiškėjai neprieštarauja, jog Taryba peržiūrėtų jų komercines paslaptis nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., paneigia pareiškėjų teiginius, jog apskritai tokios informacijos turėjimas yra pareiškėjų teisių pažeidimas, sukeliantis neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą.

22Taryba taip pat pažymi, kad pagal Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, Taryba ir jos administracijos darbuotojai privalo saugoti sužinotas ūkio subjektų komercines ir profesines paslaptis. Taryba paaiškina, kad imasi atitinkamų apsaugos priemonių, kad tinkamai vykdytų minėtą Konkurencijos įstatymo reikalavimą.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas bei pareiškėjų prašymo šioje proceso stadijoje taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pagrįstumas.

26Kaip minėta, pareiškėjai siekia, kad teismas laikinai apribotų Tarybos prieigą prie dalies tyrimo medžiagos, t. y. pareiškėjai siekia, kad teismas pritaikytų reikalavimų užtikrinimo priemonę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 1 punkte (draudimas atlikti tam tikrus veiksmus).

27Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala (ABTĮ 70 straipsnio 1 dalis). Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje yra išaiškinta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010 ir kt.).

28Pareiškėjų nuomone, yra tikimybė, kad informacija, į kurią pareiškėjai siekia laikinai apriboti Tarybos prieigą, gali patekti (kibernetinių atakų ar kitais būdais) tretiesiems asmenims, taip pat ir pareiškėjų konkurentams, todėl leidimas Tarybai susipažinti su šia informacija, savaime reiškia neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą (nuostolius) pareiškėjams. Ši pareiškėjų daroma prezumpcija nėra pagrįsta, nes ji reikštų nelogišką išvadą, kad Tarybos funkcijų vykdymas (tyrimų atlikimas) per se (pats savaime) lemia didelę žalą ūkio subjektas, kurių atžvilgiu Taryba atlieka tyrimą, o taip pat ir tai, kad ūkio subjektams daroma žala yra neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo aspektu reikšmingas Tarybos atsiliepime nurodytas Konkurencijos įstatymo 21 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas Tarybai (ir jos administracijos darbuotojams) saugoti sužinotas ūkio subjektų komercines paslaptis (slaptą, vertingą, ūkio subjektų saugomą informaciją). Šis įstatymu nustatytas imperatyvas reiškia priešingą pareiškėjų daromai prezumpciją, t. y. preziumuojama, kad Taryba ūkio subjektų komercinių paslapčių tretiesiems asmenims neatskleidžia. Pareiškėjai, teigdami priešingai, turėtų pateikti teismui objektyvius su tuo susijusius duomenis, tačiau tokių nagrinėjamu atveju pateikta nėra. Pareiškėjo hipotetiniai pasvarstymai apie kibernetines atakas ar Tarybos darbuotojų išėjimą dirbti pas pareiškėjų konkurentus iš esmės yra tik pareiškėjų daromos prielaidos, kurios negali lemti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo.

29Be to, kaip minėta, nagrinėjamu atveju turi būti vertinama, ar prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų adekvačios siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. Tarybos prieigos prie dalies tyrimo medžiagos apribojimas, nors ir laikinas, tačiau iš esmės būtų susijęs su Tarybos veiksmų atliekant tyrimą apribojimu. Tirti ir nagrinėti pažeidimus yra viena iš pagrindinių Tarybos funkcijų, įtvirtinta Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Vykdydama šią ir kitas savo funkcijas, Taryba turi teisę paimti dokumentus ir daiktus, kurie tiriant bylą turi įrodomosios reikšmės (Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad Tarybos, kaip institucijos, vykdančios Konkurencijos įstatymo kontrolę, tikslas yra apsaugoti viešąjį interesą (LVAT 2003 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-355/2003). Dėl pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo Taryba, kaip valstybės institucija, užtikrinanti ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų, nors ir laikinai, tačiau negalėtų vykdyti visų jai priskirtų įgaliojimų atliekant tyrimą, taip būtų sudaromos prielaidos pažeisti viešą interesą, kad tyrimas būtų vykdomas operatyviai. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju neproporcingai apribotų Tarybos veiksmus, pažeistų proceso šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

30Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pareiškėjų atskirąjį skundą atmeta, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“, uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Norfos vaistinė“ atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“, „Gintarinė... 6. Pareiškėjai 2018 m. lapkričio 20 d. pateikė Vilniaus apygardos... 7. Pareiškėjai nurodė, kad Taryba disponuoja pareiškėjų informacija, kuri (... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi... 10. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai pateiktu prašymu taikyti reikalavimo... 11. III.... 12. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Pareiškėjai nesutinka, kad teismo nutartimi dėl reikalavimo užtikrinimo... 14. Pareiškėjas pažymi, kad Taryba paėmė jų konfidencialią informaciją,... 15. Pareiškėjai, remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis,... 16. Pareiškėjų nuomone, informacija gali patekti tretiesiems asmenims dėl... 17. Pasak pareiškėjų, tokio pobūdžio bylose turėtų galioti prezumpcija, kad... 18. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepime į... 19. Tarybos nuomone, pareiškėjai tiek skundo reikalavimu, tiek ir prašymu... 20. Taryba nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad nepritaikius reikalavimo... 21. Taryba pažymi, kad jos teisę be sutikimo paimti reikiamą informaciją... 22. Taryba taip pat pažymi, kad pagal Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 1... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 26. Kaip minėta, pareiškėjai siekia, kad teismas laikinai apribotų Tarybos... 27. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu... 28. Pareiškėjų nuomone, yra tikimybė, kad informacija, į kurią pareiškėjai... 29. Be to, kaip minėta, nagrinėjamu atveju turi būti vertinama, ar prašomos... 30. Apibendrindama tai, kas buvo išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“, uždarosios... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....