Byla 2-5691-608/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Julianai Voitiulevič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Linai Riepšaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Turto valdymo centras“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo centras“ 31787,14 Lt skolą, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad skola susidarė atsakovui nemokant mokesčių už namo, esančio Tilto g. 10, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės priežiūros paslaugas bei atliktą stogo remontą. Atsakovui minėtame name nuosavybės teise priklauso 166,58 kv. m ploto negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. 1094-0381-2011:0006. Atsakovas buvo kreipęsis į ieškovą dėl skolos grąžinimo grafiko sudarymo, grafikas buvo sudarytas, tačiau atsakovas vis tiek nevykdė savo įsipareigojimų. Atsakovas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 str. 4 d. privaro mokėti mokesčius už bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą ir komunalines paslaugas, proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje.

3Atsakovas ieškinį pripažino iš dalies. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nepripažįsta savo prievolės mokėti už namo stogo remontą, nes stogo būklė prieš remontą atitiko įstatymų reikalavimus, t. y. stogo savybės atitiko esminius statinio reikalavimus, atsakovas nėra davęs sutikimo remontuoti stogą, taip pat nebuvo informuotas apie jokį šaukiamą butų ir kitų patalų savininkų susirinkimą. Atsakovas laiko, kad jis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 str. 4 d. pagrindu turi būti atleistas nuo prievolės mokėti už stogo remontą.

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Turto valdymo centras“ nuo 2004 m. vasario 18 d. yra 166,58 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, plane pažymėtų indeksais nuo P-1 iki P-8, unikalus Nr. 1094-0381-2011:0006, esančių daugiabučiame gyvenamajame name adresu Tilto g. 10, Vilniuje, savininkas, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 5-7). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. numato savininko prievolę išlaikyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 str. 4 d. numato, kad buto ar kitų patalpų savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus numato Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:202 “Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka". Minėtas reglamentas numato, kad gyvenamojo namo priežiūrą organizuoja namo savininkas, bendraturčiai ar pastarųjų įgaliotas atstovas (26 punktas). Šiame teisės akte numatytų statinių naudojimo ir priežiūros paslaugų tiekimas būtinas nuo gyvenamojo namo priėmimo eksploatuoti pagal paskirtį, siekiant išlaikyti ir užtikrinti pastato, kaip gyvenamojo namo, savybes ir jo eksploatavimo saugumą. Tokias namo Tilto g. 10, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo ir priežiūros paslaugas teikė ieškovas, nes jis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskirtas namo, esančio Tilto g. 10, Vilniuje, administratoriumi (b.l. 8-15). Atsakovas pripažįsta ieškinį dalyje dėl skolos už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, techninę priežiūrą, šilumos tinklų eksploatavimą ir šiukšlių išvežimą, kas sudaro 5071,25 Lt. Todėl susidariusi skola priteisiama iš atsakovo ieškovo naudai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d. pagrindu, taip pat šalių 2003 m. sausio 14 d. sudarytos pastato eksploatavimo sutarties Nr. 2019, numatančios atsakovo prievolę mokėti sutartyje numatyto dydžio mokesčius už minėtas ieškovo suteiktas paslaugas (b.l. 16-20).

6Atsakovo argumentai, jog pastato Tilto g. 10, Vilniuje, stogo remontas nebuvo neatidėliotinai reikalingas ir kad šio remonto išlaidoms nepritarė namo gyventojai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 str. 4 d. nustatyta tvarka nepagrįstas ir paneigiamas rašytine bylos medžiaga. Statinio techninės priežiūros patikrinimo 2012 m. lapkričio 20 d. aktas Nr. A32-2306 (2.9.2.13-AP2) patvirtina, kad stogo dangos būklė buvo avarinė, jis neatitiko tokiai konstrukcijai keliamų techninių reikalavimų, o ieškovas, kaip pastato administratorius, įpareigotas pašalinti minėtame akte nurodytus stogo dangos defektus. Uždarosios akcinės bendrovės „Senamisčio ūkis“ pastatų administravimo ir priežiūros skyriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. susirinkimo protokolas Nr. SP-TIL10/8-201208 patvirtina, kad dauguma namo Tilto g. 10, Vilniuje, butų savininkų pritarė stogo remonto darbams bei jų išlaidoms. Taigi tokios aplinkybės patvirtina, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus buvo priimtas pastato Tilto g. 10, Vilniuje, administratoriaus sprendimas dėl stogo remonto, šiam remontui ir išlaidoms pritarė dauguma namo gyventojų. Todėl atsakovas, kaip minėtame name esančio turto savininkas privalo apmokėti jam tenkančią dalį stogo remonto išlaidų (LR CK 4.82 str. 3 d.). Atsakovui tenkanti mokesčių už stogo remontą dalis sudaro 26715,89 Lt.

7Ieškovo reikalavimas priteisti 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.

8Kadangi procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje nesiekia dešimties litų, jos tarp šalių nepaskirstomos (LR CPK 92 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo centras“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ naudai 31787,14 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus, keturiolika centų) skolos.

12Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo centras“ ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ naudai 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą 31787,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014 m. sausio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymo centras“ valstybės naudai 17,70 Lt (septyniolika litų, septyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

14Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai