Byla 2YT-441-849/2016
Dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB ,,Kelias“

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB ,,Autodis“ direktoriaus D. J. skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB ,,Kelias“,

Nustatė

2antstolio Sauliaus Virbicko kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0127/15/01055, pagal 2015-07-02 Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-383-179/2015 dėl 19241,53 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB Autodis“ išieškotojai UAB ,,Kelias“.

3Antstolio kontoroje 2015-11-26 buvo gautas skolininkės UAB ,,Autodis“ skundas, kuriuo ji nesutinka su antstolio Sauliaus Virbicko 2015-11-17 patvarkymais vykdomojoje byloje Nr. 0127/15/01055 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į depozitinę antstolio sąskaitą, dėl informacijos pateikimo, bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo, turto arešto akto, nurodymo priverstinai nurašyti lėšas ir prašo juos panaikinti. Nurodė, kad pareiškėjui nebuvo įteikti pirminiai vykdymo procese priimti dokumentai, dėl ko jis nieko nežinojo apie pradėtą vykdymo procesą. Antstolis nepagrįstai suvaržė jo teises, pradėjo priverstinį išieškojimą, areštavo turto daugiau nei išieškoma suma, turto arešto aktą pareiškėjui paskelbė pareiškėjui jau po to kai buvo neteisėtai įvykdęs priverstinį lėšų nurašymą.

4Antstolis Saulius Virbickas 2015-12-03 patvarkymu atsisakė tenkinti skundą. Nurodė, kad vykdant vykdomąjį dokumentą užvesta vykdomoji byla Nr. 0127/15/01055. Skolininkui UAB ,,Autodis“ pasirašytinai 2015-07-15 buvo įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Apie registruotos pašto siuntos įteikimą liudija pašto siuntos įteikimo pranešimas bei po šio įteikimo sekę skolininko veiksmai: prašymas sustabdyti vykdymą. Kadangi per raginimo terminą skolininkas skolos nesumokėjo, todėl po to sekę antstolio veiksmai - turto ir piniginių lėšų areštas yra teisėti ir pagrįsti. Kadangi skolininkas, pažeisdamas CPK 645 str. nuostatas, nevykdė įstatymų nustatytų pareigų pranešti apie turimą turtą ir lėšas, todėl privalo pats prisiimti atsakomybę dėl turto paieškos ir jo arešto pasekmes. Antstolis, iš skolininko negaudamas duomenų apie skolininko turto ir lėšų turto sudėtį ir buvimo vietas, privalėjo savo iniciatyva atlikti paieškos veiksmus ir areštuoti turtą ir būsimas skolininko pinigines lėšas. Atsiradus skolininkui priklausančioms piniginėms lėšoms visi kiti turto apribojimai buvo panaikinti. Vykdymo eigoje nebuvo galimybių areštuoti mažiau vertingą turto vienetą, kadangi nebuvo nustatyta, kad skolininkas tokį turtinį vienetą būtų turėjęs. Vykdomojoje byloje nėra paskelbta jokių skolininkui priklausančio turto varžytynių, todėl nesuprantamas skolininko teiginys apie paskelbtas varžytynes. Skolininkas reikalauja antstolio atlikti neteisėtus veiksmus, t. y. viršyti antstoliui suteiktus įgaliojimus.

5Skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S., byla Nr. 3K-3-341-2007). Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas ir jas antstolis turi vykdyti griežtai laikydamasis teisės aktų jam nustatytų reikalavimų.

7Remiantis suformuota teismų praktika teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir vykdydamas CPK 594 straipsnio reikalavimus, privalo patikrinti antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0127/15/01055 matyti, kad antstolio Sauliaus Virbicko kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0127/15/01055 pagal 2015-07-02 išduotą Alytaus rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-383-179/2015 dėl 19241,53 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB ,,Autodis“ išieškotojai UAB ,,Kelias“. 2015-07-13 antstolis išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, kartu išsiuntė patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Raginime nurodyta, kad skolininkas raginamas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą. Skolininkui UAB ,,Autodis“ raginimas ir kiti dokumentai įteikti 2015-07-15 pasirašytinai. 2015-07-20 antstolio kontoroje gautas advokato padėjėjo M. V. atstovaujančio UAB ,,Autodis“ interesus raštas ir 2015-07-07 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – išieškojimo sustabdymo pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-383-179/2015. 2015-11-16 antstolio kontoroje gautas išieškotojo UAB ,,Kelias“ raštas dėl vykdomosios bylos vykdymo ir 2015-11-11 Panevėžio apygardos teismo nutartis, kuria panaikinta Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-07-07 nutartis. 2015-11-17 skolininkui išsiųstas turto arešto aktas, nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas. Iš areštuotų daiktų aprašo matyti, kad turto vertė nenustatyta, turto vertei nustatyti bus kviečiamas turto vertintojas. Skolininkui UAB ,,Autodis“ pastarieji dokumentai įteikti 2015-11-20 pasirašytinai. 2015-11-17 antstolis surašė patvarkymą UAB ,,Autodis“ dėl informacijos pateikimo ir patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. 2015-11-19 antstolio kontoroje gautas skolininko atstovo prašymas susilaikyti nuo vykdymo veiksmų, motyvuojant tuo, kad 2015-11-17 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi buvo nutarta areštuoti UAB ,,Kelias“ turtą ir/ar pinigines lėšas. Iš 2015-11-19 mokėjimo nurodymo matyti, kad antstolis išieškotojui pervedė 19481,51 Eur skolą ir bylos administravimo išlaidas. 2015-11-20 antstolio kontoroje gautas skolininko UAB ,,Autodis“ atstovo prašymas dėl vykdymo veiksmų susilaikymo. 2015-11-20 antstolis priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Jis skolininkui įteiktas 2015-11-23 pasirašytinai. 2015-11-26 antstolis patvarkymu panaikino skolininko turtui areštą. 2015-12-03 antstolis patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0127/15/01055.

8Pareiškėjas skundžia antstolio Sauliaus Virbicko 2015-11-17 patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0127/15/01055 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į depozitinę antstolio sąskaitą, dėl informacijos pateikimo, bei vykdymo išlaidų apskaičiavimo, turto arešto akto, nurodymo priverstinai nurašyti lėšas ir prašo juos panaikinti. CPK 624 str. 1 d. numato, jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių, taip pat iš skolininko turto ir piniginių sumų, esančių pas trečiuosius asmenis. Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos numatytais atvejais atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko (CPK 610 str. 1 d.). Vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui šio Kodekso 605 straipsnyje nustatyta tvarka. Išieškotos vykdymo išlaidos išmokamos antstoliui ir kitiems asmenims ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimų išsiuntimo skolininkui dienos. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą (CPK 611 str. 2 d.). Privalomas vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas galimas šiais atvejais: 1) skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas; 2) skolininkui netekus veiksnumo; 3) iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui; 4) skolininkui bankui ar Centrinei kredito unijai paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą); 5) gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį; 6) kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus). Turto realizavimo ir lėšų išieškojimas stabdomas: 1) kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka; 2) kai turtas areštuotas siekiant užtikrinti pirmesnės negu išieškotojo eilės kreditoriaus reikalavimus; 3) kai teismas nutartimi sustabdo areštuoto turto realizavimą; 4) kai įkaito turėtojas ar hipotekos kreditorius neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma atitinkamai iš įkeisto turto ar hipoteka įkeisto turto. Taigi, nagrinėjamu atveju antstolis neturi pagrindo stabdyti ar kitaip nevykdyti teismo sprendimo. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jam nebuvo įteikti pirminiai vykdymo procese priimti dokumentai, tačiau iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad 2015-07-15 dokumentai jam buvo įteikti pasirašytinai ir pasiūlyta skolą sumokėti geruoju, nesumokėjus skolos geruoju išaiškintos priverstinio vykdymo pasekmės. Antstolis 2015-07-13 raštu dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo pareikalavo iš skolininko UAB ,,Autodis“ pateikti duomenis apie jo turimą turtą. Tačiau, byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų informavęs antstolį apie jo turimą turtą. Neįvykdžius antstolio nurodymų, buvo pradėtas priverstinis vykdymo procesas.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad antstolis Saulius Virbickas vykdymo veiksmus atliko pagrįstai ir teisėtai, nepažeidė įstatymų nustatytos išieškojimo iš juridinių asmenų pajamų ar turto tvarkos, panaikinti jo 2015-11-17 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, 2015-11-17 turto arešto akto, 2015-11-17 vykdymo išlaidų paskaičiavimo, 2015-11-17 nurodymo priverstinai nurašyti lėšas, 2015-11-17 patvarkymo dėl informacijos pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0127/15/01055, nėra pagrindo, todėl pareiškėjo UAB ,,Autodis“ direktoriaus D. J. skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

10Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-12-02 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymo procese - iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas išnagrinėjus iš esmės pareiškėjo UAB ,,Autodis“ direktoriaus D. J. 2015-11-25 skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų, sustabdyti išieškojimo vykdymo veiksmus, atliekamus iš UAB ,,Autodis“, į. k. 302439045, priklausančio turto, vykdomojoje byloje Nr. 0127/15/01055. Kadangi, vykdymo procesas vykdomojoje byloje Nr. 0127/15/01055 baigtas 2015-12-03, laikinosios apsaugos priemonės netenka prasmės, todėl naikintinos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu,

Nutarė

12pareiškėjo UAB ,,Autodis“ direktoriaus D. J. skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų atmesti.

13Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-12-02 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese (civilinė byla Nr. S2-5662-849/2015).

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai