Byla 2A-952-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Danutės Kutrienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant ieškovo AB „Spauda“ atstovei J. Skominaitei,

5atsakovo apelianto AB „Spauda“ atstovui adv. Nedui Šilaikai,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-710-566/2008 pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo AB „Spauda“ 7 552,58 Lt skolos už tiektą šilumos energiją, 243,08 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas tiekė šilumos energiją patalpoms (duomenys neskelbtini). Remiantis techninės tarnybos duomenimis, atsakovo šildomas plotas sudarė 693,24 kv.m. Dalis pastato bendraturčių ne laiku atsiskaitė už šildymą, bendrija savo susirinkime pritarė, kad aukštuminio pastato (duomenys neskelbtini), bendrasavininkiai sudarytų tiesiogines šilumos tiekimo sutartis, todėl ieškovas sąskaitas už šildymą teikė tiesiogiai atsakovui (b.l. 154-157). Atsakovas pareigos mokėti už suteiktas paslaugas tinkamai nevykdė, todėl susidarė skola už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-06-30 (b.l. 2-3).

10Atsakovas AB „Spauda“ nurodė, kad jis yra netinkamas atsakovas byloje. Pagal 2006-11-10 trišalės sutarties 2.11 punktą, energijos pirkimo - pardavimo sutartį su ieškovu turėjo sudaryti Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ (toliau – bendrija), per šią bendriją su ieškovu turėjo atsiskaityti ir kiti aukštuminio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), patalpų savininkai, nesantys bendrijos nariais. UAB „Spaudos rūmų techninės tarnybos“ pateiktas aktas, kuriuo remiasi ieškovas, skaičiuodamas plotus, yra nepagrįstas, šis aktas surašytas atsakovui nedalyvaujant. Atsakovui priklausančių šildomų patalpų plotas sudaro 530,33 kv.m. (b.l. 33-39).

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. birželio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovo AB „Spauda“ ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 7 552,58 Lt skolos bei 243,08 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, kad atsakovui AB „Spauda“ nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos (duomenys neskelbtini), pastato indeksas 4B22b (b.l. 6-15). Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ tiekė atsakovui priklausančioms patalpoms (duomenys neskelbtini), šilumos energiją (b.l. 17-23). Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ eksploatuoja pastatą (duomenys neskelbtini), atsakovas nėra šios bendrijos narys (b.l. 138-144). 2006-11-02 įgaliojimu Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ įgaliojo J. S. (UAB „Spaudos rūmų techninės tarnybos“ direktorių) „Spaudos rūmai“ komisijose tikrinant ir priimant Spaudos rūmų pastato apskaitos prietaisus, jų parodymus, pasirašyti susijusius priėmimo-perdavimo aktus, atlikti kitus būtinus veiksmus pastato elektros, šilumos energijos, vandens ir kitoms sąnaudoms nustatyti (b.l. 132). UAB „Spaudos rūmų techninės tarnybos“ 2006-04-04 akte konstatuota, kad pastato 4B22b, adresu (duomenys neskelbtini), AB „Spauda“ priklausantys šildomi plotai sudaro 693,24 kv.m. (b.l. 5). Analogiškas šildomų patalpų plotas (693,24 kv.m.) užfiksuotas ir UAB „Spaudos rūmų techninė tarnyba“ 2007-11-19 pažymoje (b.l. 111). Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovai 2008-03-20 surašė tris aktus, kuriuose nurodė atsakovui priklausančiose patalpose šildomus plotus (b.l. 119-121). Liudytojai V. M. ir A. M. savo parodymuose nurodė, jog ginčo patalpose šildymo energijos apskaita vykdoma pagal įvadinį skaitiklį, patalpos atskirų skaitiklių neturi, dėl atjungimo nuo centrinės sistemos iš atsakovo prašymų gauta nebuvo (b.l. 156). Liudytojas S. R. , dirbantis atsakovo įmonėje, savo parodymuose nurodė, kad atsakovo patalpose 20-ame ir 21-ame aukštuose yra radiatoriai, tačiau jie nešildo (b.l. 157). Trišalės 2006-11-10 sutarties 2.11 punktu bendrija ir atsakovas įsipareigojo iki 2006-11-20 su Vilniaus energija pasirašyti Šilumos pirkimo ir pardavimo sutartis bei susitarė, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos tiekimo aukštuminiam pastatui pasirašoma su Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ ir kitais aukštuminio pastato bendrasavininkais – ne bendrijos nariais (jeigu kiti aukštuminio pastato bendrasavininkiai – ne bendrijos nariai nesutinka atsiskaityti už šilumos energiją su šilumos tiekėja per bendriją) (b.l.40-41). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal minėtos trišalės sutarties (b.l. 40-41) 2.11 punktą atsakovas turėjo atsiskaitinėti už šilumą per bendriją (sudarydamas su ją šilumos tiekimo sutartį) arba tiesiogiai sudaryti sutartį su UAB „Vilniaus energija“. Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2007-01-12 sprendimu, atsižvelgdama į tai, kad kai kurie pastato bendraturčiai ne laiku atsiskaito už šilumą ir šildymo paslaugas, pritarė patalpų savininkų tiesioginių sutarčių sudarymui su šilumos energijos tiekėju UAB „Vilniaus energija“ (b.l. 109). Šis susirinkimo sprendimas yra galiojantis, neužginčytas. Vadovaudamasis šiuo 2007-01-12 sprendimu, ieškovas nuo 2007 metų sausio mėnesio teikė atsakovui PVM sąskaitas- faktūras už pateiktą šilumos energiją (b.l. 17-23). Teismas konstatavo, kad atsakovas besąlygiškai priimdavo ieškovo teikiamas apmokėjimui PVM sąskaitas - faktūras, nesudarė su bendrija šilumos tiekimo sutarties. Atsakovas pateiktoje 2007-09-29 pažymoje Nr.1-13-19 nurodė, kad jam nuosavybės teise priklausančių patalpų šildomas plotas sudaro 530,33 kv.m., tačiau pažyma buvo parengta praėjus ginčo laikotarpiui ir nėra pateikta dokumentų, patvirtinančių ją parengusio S. R. kompetenciją.

12Atsakovas AB „Spauda“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą panaikinti, ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinio netenkinti. Nurodė, kad apeliantas yra netinkamas atsakovas. Remiantis 2006 m. lapkričio 10 d. trišalės sutarties 2.11. p., sąskaitas už suteiktą šilumą ieškovas turėjo išrašyti bendrijai, o pastaroji turėjo surinkti įmokas iš visų aukštuminio pastato savininkų, nebent jie būtų pageidavę sudaryti tiesiogines sutartis su UAB „Vilniaus energija“. 2006 m. lapkričio 30 d. šilumos pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. 2-0014 nurodė, kad ieškovas teikia šilumą termofikaciniu vandeniu aukštuminiam pastatui, o bendrija įsipareigoja laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą sutartyje nustatyta tvarka ir tarifu. Sąskaita už apeliantui suteiktą šilumos energiją per 2006 m. gruodžio mėnesį išrašė bendrija, tačiau nuo 2007 m. sausio mėnesio, neinformavusi apelianto, sąskaitas išrašė UAB „Vilniaus energija“. Bendrijos 2007 m. sausio 12 d. sprendimas pakeisti atsiskaitymo tvarką, numatytą trišalės sutarties 2.11. p., traktuotinas kaip vienašalis 2007 m. sausio 12 d. sutarties sąlygų vykdymo pakeitimas, nes dėl sutarties sąlygų pakeitimo į apeliantą niekas nesikreipė, su juo naujų sutarties sąlygų nederino. Apelianto PVM sąskaitų - faktūrų negrąžinimas ieškovui nesuponuoja jas gavusio asmens sutikimo jas apmokėti, nes, remiantis 2006 m. lapkričio 10 d. trišalės sutarties 2.11. p., apelianto tylėjimas turi būti traktuojamas kaip apelianto sutikimas už šilumą atsiskaityti per bendriją. Ieškovo įgaliojimas J. S. buvo išduotas kaip fiziniam asmeniui, tačiau pateiktuose byloje aktuose J. S. pasirašė kaip UAB „Spaudos rūmų techninės tarnybos direktorius“, kai kurie aktai buvo pasirašyti pasibaigus jo įgaliojimo terminui, t.y. po 2006 m. rugsėjo 12 dienos. S. R. nedalyvavo byloje kaip ekspertas ar specialistas, todėl jo specialių žinių klausimas neturėjo būti keliamas, tačiau pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis šiuo motyvu, laikė 2007-09-29 pažymą nepakankama įrodyti atsakovo patalpų šildomą plotą. S. R. dirbo AB „Spauda“ nuo 1992 m., prižiūrėjo apelianto šildymo sistemą, santechniką, renovacijos darbus. 2007-09-29 pažymos tikrumą, jog apelianto šildomą plotą sudaro 562,24 m2, įrodo pateikti 2008-03-20 aktai ir prie jų pridėta lentelė. Liudytojai V. M. ir V. M. nurodė, kad viršutiniuose aukštuose šildymo prietaisų nėra, aktų surašymo metu šildymo prietaisų pažeidimų nenustatyta, patalpos nenaudojamos, radiatoriai buvo šalti, dalys, kurios ieškovo nurodytos kaip šildomos, buvo nešildomos 2007 m. sausio - birželio mėnesiais. Ieškovas, nustatinėdamas šildomus plotus, rėmėsi 1985 m. darytais atiduodant pastatą eksploatacijai brėžiniais, tačiau dalis patalpų savininkų patalpas tuo metu šildėsi elektra. Vadovaujantis 2006 m. balandžio 4 d. pastato šildomų plotų aktu, šildoma dalis elektra buvo priskirta apeliantui ir kitiems savininkams. 2007-11-12 ir 2007-11-19 šildymo plotą nustatantys aktai yra taip pat netikslūs, surašyti po civilinės bylos iškėlimo, duomenys apie avarinės laiptinės šildymo pajungimą yra nepagrįsti. Liudytojas S. R. teigė, kad 19 ir 20 aukštų apšildymas techniškai neįmanomas. 2008-03-20 šalių atstovų sudarytame akte bendras radiatoriais šildymo plotas yra 162,7 m2, tuo tarpu 2007-11-12 akte - 182,49 m2, o 2007-11-19 akte nurodytas - 181,89 m2. Apeliantas nurodė, kad byloje turi būti įtraukti tretieji asmenys - patalpų nuomininkai, nes ieškinio tenkinimo atveju apeliantas įgys regresinį reikalavimą nuomininkams: UAB „Vilniaus būstas“, UAB „LK Investicijos“, UAB „Žinių radijas“, RAB „VANNA VANNA“ filialas, UAB „ASP Security“, UAB „Gairija“, S. P. .

13Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, atsakovo AB „Spauda“ apeliacinio skundo netenkinti. Nurodė, kad, remiantis 2006 m. lapkričio 10 d. trišale sutartimi, sąskaitos už UAB „Vilniaus energija“ teikiamą šilumos energiją buvo išrašomos bendrijai, tačiau atsakovas AB „Spauda“ nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų: nors ieškovas raštu kreipėsi į apeliantą dėl šilumos pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo, siuntė sutarties projektą, tačiau šilumos pirkimo - pardavimo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo pasirašyta. Apeliantas galėjo atsiskaityti už teikiamą šilumos energiją per Bendriją, kuri jam teikdavo sąskaitas laikotarpyje nuo 2005-12-29 iki 2006-12-29, tačiau to nepadarė. Šis neatsiskaitymo faktas turi būti vertinamas kaip apelianto nesutikimas atsiskaityti už šilumos energiją per bendriją, todėl atsakovas turėjo sudaryti šilumos pirkimo - pardavimo sutartį tiesiogiai su ieškovu. Dėl minėtų aplinkybių 2007-01-12 sprendimu bendrijos narių susirinkimas pritarė pastato patalpų savininkų tiesioginių sutarčių sudarymui su šilumos energijos tiekėju. UAB „Vilniaus energija“ nėra įpareigotas informuoti atsakovą apie bendrijos sprendimus, nes, remiantis CK 4.85 str. 4 d., patalpų savininkų sprendimai skelbiami viešai ir galioja visiems pastato bendraturčiams. Ieškovas nurodė, kad pastate visą suvartotą šilumos energiją apskaito įvadinis šilumos skaitiklis, todėl, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. 2005-04-11 sutarties „Dėl pastato eksploatacinių darbų atlikimo“ pagrindu UAB „Spaudos rūmų techninė tarnyba“ tapo atsakinga už pastato bendro naudojimo patalpų priežiūrą, todėl tarnybos direktorius J. S. buvo kompetentingas fiksuoti šildomus plotus pastate. 2006-04-04 akte, pasirašytame J. S. , UAB „Vilterma“ meistro akte buvo užfiksuotas apelianto šildomas plotas 693,24 m2. Atsakovo pateikta 2007-09-26 pažyma, pasirašyta S. R. , kurioje užfiksuotas apelianto šildomas plotas 530,33 m2, yra nepakankamas paneigti ieškovo pateiktus duomenis. 2008-03-20 metu surašyti aktai neįrodo ginčo laikotarpio nuo 2007-01-01 iki 2007-06-30 faktinės situacijos, jie gali turėti įtakos tik tolimesniam mokesčių skaičiavimui. Apeliantas nepateikė jam priklausančių patalpų šildymo įrenginių teisėto atjungimo nuo pastato šildymo sistemų, todėl apelianto šildomas plotas laikytinas 693,24 m2. 2007-11-12 ir 2007-11-19 surašyti patikrinimo aktai buvo pateikti, norint papildomai pagrįsti aktą, pasirašytą J. S. , kuris buvo surašytas, remiantis 4B22b darbo brėžiniais. Atsakovo nurodyta aplinkybė, jog minėti brėžiniai buvo sudaryti 1985 m. ir neatitiko esamos situacijos, vertintina kaip prielaida. Apelianto pateiktos nuomos sutartys nėra tinkamai registruotos viešajame registre, jos negali būti panaudotos prieš trečiuosius asmenis, todėl atsakovo reikalavimas įtraukti patalpų nuomininkus trečiaisiais asmenimis neturi būti tenkinamas.

14Atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja civilinę bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

16Ieškovas UAB „Vilniaus energija“, atsakovas UAB „Spauda“ ir Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2006-11-10 sudarė trišalę sutartį dėl šalių bendros veiklos įgyvendinant šilumos energijos tiekimą bei apskaitą pastatų kompleksui adresu (duomenys neskelbtini), bei dėl šalių bendros veiklos siekiant įrengti naujus šilumos energijos tiekimo tinklus bei šilumos punktą aukštuminiam pastatui adresu (duomenys neskelbtini) (b.l. 40-41).

17Trišalės 2006-11-10 sutarties 2.11 punktu bendrija ir atsakovas įsipareigojo iki 2006-11-20 su Vilniaus energija pasirašyti Šilumos pirkimo ir pardavimo sutartis bei susitarė, kad šilumos pirkimo - pardavimo sutartis dėl šilumos tiekimo aukštuminiam pastatui pasirašoma su Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ ir kitais aukštuminio pastato bendrasavininkais – ne bendrijos nariais (jeigu kiti aukštuminio pastato bendrasavininkiai – ne bendrijos nariai nesutinka atsiskaityti už šilumos energiją su šilumos tiekėja per bendriją). Remiantis minėtos trišalės sutarties 2.11 punktu, atsakovas turėjo atsiskaitinėti už šilumą per bendriją (sudarydamas su ją šilumos tiekimo sutartį) arba tiesiogiai sudaryti sutartį su UAB „Vilniaus energija“. Atsakovas pripažino, kad šilumos energija jam buvo tiekiama visą laiką, po trišalės sutarties pasirašymo sąskaitas už sunaudotą šilumos energiją iki 2007 m. jam pateikdavo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“, tačiau jų atsakovas neapmokėjo, dėl susidariusio įsiskolinimo yra iškelta kita civilinė byla Nr. 2-6201-619/2008 (b.l. 138-141). Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2007-01-12 sprendimu, atsižvelgdama į tai, kad kai kurie pastato bendraturčiai ne laiku atsiskaito už šilumą ir šildymo paslaugas, pritarė patalpų savininkų tiesioginių sutarčių sudarymui su šilumos energijos tiekėju UAB „Vilniaus energija“ (b.l. 109). Šis susirinkimo sprendimas yra galiojantis, neužginčytas. Vadovaudamasis šiuo 2007-01-12 sprendimu, ieškovas nuo 2007 metų sausio mėnesio teikė atsakovui PVM sąskaitas - faktūras už pateiktą šilumos energiją (b.l. 17-23). Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas objektyviai įvertino faktines aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovas besąlygiškai priimdavo ieškovo teikiamas apmokėjimui PVM sąskaitas - faktūras, nesudarė su bendrija šilumos energijos tiekimo sutarties, todėl jam atsirado prievolė apmokėti už sunaudotą šilumos energiją, jis yra tinkamas atsakovas byloje. Atsakovo AB „Spauda“ apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad jo tylėjimas turėjo būti įvertintas kaip sutikimas mokėti už šilumos energiją per bendriją yra atmestinas, nes sutartyje buvo numatytas aktyvus jo veikimas – sutarčių sudarymas. Apeliantas neįvykdė savo pareigų, numatytų trišalėje sutartyje, nemokėjo už šilumos energiją per bendriją, todėl jam tenka pareiga atlyginti už sunaudotą šilumos energiją remiantis Standartinėmis pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių sąlygomis, kurias patvirtino LR Ūkio ministras 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 ir Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarka, patvirtinta LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-259.

18Kita atsakovo AB „Spauda“ apeliacinio skundo argumentų dalis yra susijusi su jam priklausančių šildomų patalpų plotų nustatymu. Apeliantas teigia, kad ieškovas reikalauja sumokėti už 693,24 kv.m. šildomo ploto nepagrįstai, mano, kad toks pastato 4B22b šildomas plotas 2006-04-04 aktu Nr. 06/04/04 nustatytas neteisėtai. Tačiau duomenys viešame registre patvirtina, kad visos atsakovo patalpos, už kurių šildomus plotus ieškovas reikalauja sumokėti, yra šildomos centralizuotai. Už duomenų pateikimą registrui atsakomybė tenka patalpų savininkui. Apeliantas nepteikė patikimų įrodymų, kurie patvirtintų, kad dalies patalpų (avarinės laiptinės, 19 ir 20 aukšto) šildymas nutrauktas. Atsakovas priėmė visas ieškovo PVM sąskaitas – faktūras nereikšdamas jokių prieštaravimų, tame tarpe ir dėl šildomų plotų, tokie jo veiksmai laikytini fakto pripažinimu. Atsakovo byloje pateikiami 2008-03-20 sudaryti aktai dėl šildomų patalpų negali įrodyti faktinės padėties, buvusios 2007 m. Spręsdama dėl šildomų plotų dydžio teisėjų kolegija remiasi viešojo registro informaciją atitinkančiais ieškovo pateiktais duomenimis, jų apeliantas tinkamomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė.

19Apelianto argumentai dėl kitų patalpų savininkų, kurie šildo patalpas elektros prietaisais, atsiskaitymo už šilumos energiją, sunaudotą bendro naudojimo patalpose, nenagrinėtini, nes nesusiję su pareikšto ieškinio reikalavimais, be to, nepateikti įrodymai, kad šių išlaidų našta būtų perkelta atsakovui. Atsakovo sudarytos patalpų nuomos sutartys (l. 53-86) nėra įregistruotos viešame registre, todėl apelianto teiginiai dėl teismo sprendimo galimos įtakos trečiųjų asmenų teisėms nepagrįsti ir atmestini.

20Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas objektyviai nustatė visas reikšmingas aplinkybes byloje, padarė pagrįstas išvadas, priėmė teisėtą ir teisingą sprendimą, kurį keisti ar naikinti remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Danutės Kutrienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovo AB „Spauda“ atstovei J. Skominaitei,... 5. atsakovo apelianto AB „Spauda“ atstovui adv. Nedui Šilaikai,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė priteisti iš atsakovo AB... 10. Atsakovas AB „Spauda“ nurodė, kad jis yra netinkamas atsakovas byloje.... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. birželio 10 d. sprendimu... 12. Atsakovas AB „Spauda“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 1... 13. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 14. Atsakovo AB „Spauda“ apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja civilinę bylą neperžengdamas... 16. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“, atsakovas UAB „Spauda“ ir Spaudos... 17. Trišalės 2006-11-10 sutarties 2.11 punktu bendrija ir atsakovas įsipareigojo... 18. Kita atsakovo AB „Spauda“ apeliacinio skundo argumentų dalis yra susijusi... 19. Apelianto argumentai dėl kitų patalpų savininkų, kurie šildo patalpas... 20. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas objektyviai nustatė... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. birželio 10 d. sprendimą palikti...