Byla 2-754-900/2013
Dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, V. R., E. J., E. J., S. L., A. V., A. Š., G. P., Ž. M., E. J., V. M., P. D., A. G., D. Š., E. K., A. N., L. G., Z. D., V. D

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. P. pareiškimą dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, V. R., E. J., E. J., S. L., A. V., A. Š., G. P., Ž. M., E. J., V. M., P. D., A. G., D. Š., E. K., A. N., L. G., Z. D., V. D..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėjas A. P. 2012 m. liepos 26 d. Šiaulių rajono apylinkės teismui paduotu pareiškimu prašė nustatyti faktą, kad jis įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą: siurblinę 1H1p, unikalus Nr. ( - ), metalinį vandens bokštą 2H1g, unikalus Nr. ( - ), priestatą lhlp; metalinį vandens bokštą lHlg, unikalus Nr. ( - ), 15 m, priestatą lhlb, vandens gręžinį 2Hlb, unikalus Nr. ( - ), 250 m, esančius ( - ) (1-5 b. l.). Pareiškimą grindžia tuo, kad 1998 m. dirbo ( - ), buvo vienas iš įmonės pajininkų. Nusprendus likviduoti bendrovę, pajininkams padalintas bendrovei priklausęs turtas. Vienas iš tokių pajininkams perduoto turto objektų buvo ( - ) gyventojų aprūpinimo vandeniu sistema. (Duomenys neskelbtini) 1998 m. gruodžio 1 d. protokolu jam ir kitiems pajininkams pardavė vandentiekio pastatus su įrengimais: artezinį šulinį ir artezinį gręžinį, kurių vertė po 1 000 Lt, bei du vandens bokštus, kurių vertė po 500 Lt. Nekilnojamasis turtas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, su pirkėjais nebuvo sudaryta rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis. Gan didelis turto savininkų skaičius trukdė tinkamai turtą valdyti bei juo naudotis, todėl jie susitarė, jog pastatai taps pareiškėjo nuosavybė, o pastarasis su jais atsiskaitys. Su visais buvusiais bendrasavininkiais pareiškėjas atsiskaitė, tačiau rašytinių pirkimo-pardavimo sutarčių nesudarė. Taigi nuo 1998 m. pabaigos pareiškėjas vienintelis valdė ir naudojosi perimtu turtu, jį tvarkė, prižiūrėjo, remontavo. 1999 m. pareiškėjas atliko perimto turto inventorizaciją; neturėdamas nuosavybės teisės įgijimo dokumentų negalėjo jų teisiškai įregistruoti. Žemės sklypai, ant kurių pastatyti perimti pastatai, taip pat teisiškai neįregistruoti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pareiškėjas prašo todėl, kad pastatus ir vandentiekio įrengimus galėtų parduoti vietos savivaldos institucijoms, kadangi jam, kaip fiziniam asmeniui, per daug sudėtinga aprūpinti ( - ) gyventojus vandeniu, laikytis nustatytų itin griežtų reikalavimų vandens tiekimui.

5Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškimą (102-104 b. l.) neprieštarauja, kad pareiškėjui būtų nustatytas juridinis faktas dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį į pareiškime išvardintus statinius, jei su tuo sutinka fiziniai asmenys – buvę ( - ) pajininkai.

6Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į pareiškimą (97-99 b. l.) paliko jį spręsti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į pareiškimą (106-109 b. l.) teigė, kad yra visos įstatyme nurodytos prielaidos tenkinti pareiškimą, bet ar jis yra pagrįstas, bus galima įsitikinti tik išnagrinėjus visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, jeigu jos pasitvirtins.

8Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą iki nustatyto termino pabaigos nepateikė.

9Vadovaudamasis CPK 532 straipsnio 1-2 dalimis, apie civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo 2013 m. kovo 1 d. paskelbta interneto tinklapyje www.teismai.lt (156-159 b. l.). Kadangi pastatų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir/ar nepertraukiamumas nėra ginčijami, teismas pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

10Pareiškimas tenkinamas.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ( - ) 1998 m. gruodžio 1 d. dvidešimčiai pajininkų (fizinių asmenų), kurie ar kurių įpėdiniai (išskyrus A. J., kuri mirusi ir kurios materialinių teisių niekas neperėmė, 117, 123, 139 b. l.) dalyvauja byloje suinteresuotų asmenų teisėmis, už pajus pardavė šiuos vandentiekio įrengimus: artezinį šulinį ir artezinį gręžinį, kurių vertė po 1 000 Lt, ir du vandens bokštus, kurių vertė po 500 Lt (priestatai nenurodyti) (6, 48 b. l.). Vandens įrengimus įsigijusių gyventojų sutarimu pareiškėjas išskirtas kaip asmuo, atsakingas už vandentiekio ūkį, elektros aparatų atsiskaitymus, kitus vandentiekio aptarnavimo darbus. Pvz., pareiškėjas 1998 m. gruodžio 1 d. teikė paraišką gauti vartotojų elektros įrenginių prie Lietuvos energetinės sistemos elektros techninėms sąlygoms ir 1998 m. gruodžio 10 d. jas gavo (24-25 b. l.); LR Energetikos valstybinės inspekcijos Šiaulių skyrius 1999 m. sausio 13 d. įpareigojo pareiškėją būti atsakingu už elektros ūkį vandentiekio siurblinėje (29 b. l.); 1999 m. sausio 13 d. pareiškėjo užsakymu atlikti laidų, kabelių, izoliacijos varžos, įžeminimo kontūro ir pereinamų kontaktų varžos matavimo darbai (30-31 b. l.), 1999 m. vasario 2 d. jis sudarė elektros energijos tiekimo ir naudojimo (pirkimo-pardavimo) sutartį Nr. 12, Šiaulių elektros tinklams pavesta pastatyti, perparametruoti elektros skaitiklį (26-28 b. l.); gavo nuosavybės ir aptarnavimo ribų aktą Nr. 1, kuriame pažymėta, jog vandentiekio siurblinės naujai įrengiamo 0,4 kV 4 kW(kVA) galingumo prijungimui prie sistemos elektros tinklų 1998 m. gruodžio 10 d. išduotos techninės sąlygos įvykdytos visiškai (32-33 b. l.).

12Pasak pareiškėjo, jis iš vandens įrengimus pirkusių gyventojų (buvusių ( - ) pajininkų) perpirko jų dalis ir taip tapo vienasmeniu savininku (netituliniu daiktų valdytoju). Jo iniciatyva Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Šiaulių filialas 1999 m. balandį atliko nekilnojamojo turto - siurblinės 1H1p, unikalus Nr. ( - ); metalinio vandens bokšto 2H1g, unikalus Nr. ( - ), priestato lhlp, metalinio vandens bokšto lHlg, unikalus Nr. ( - ), 15 m, priestato lhlb, vandens gręžinio 2Hlb, unikalus Nr. ( - ), 250 m, esančių ( - ), inventorizaciją (7-23 b. l.), bet nuosavybės teisės į juos neįregistravo (96 b. l.), nes jis neturi nuosavybės teisę pagrindžiančių dokumentų.

13Šiaulių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2009 m. spalio 21 d. ir 2011 m. lapkričio 8 d. surašė maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktus, kuriuose konstatavo esant geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų pažeidimų (34-47 b. l.), 2011 m. lapkričio 23 d. pareiškėjas nubaustas už administracinio teisės pažeidimo pagal ATPK 189 straipsnį padarymą (52-53 b. l.).

14Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (CK 4.47 str. 11 p.). Nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį taikomas esant šioms sąlygoms: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu; 2) yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose numatytos sąlygos: a) daikto valdymas prasidėjo sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu; c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) daiktas visą valdymo laikotarpį valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys į valdomą daiktą neturi daugiau teisių už jį; e) valdymas tęsėsi ne mažiau kaip 10 m.

15Byloje esantys ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas nekilnojamąją turtą (gręžinį, siurblinę, du vandens bokštus, du priestatus) įgijo ir valdė kaip savą nuo 1998 m. pab. Pagal 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 straipsnį galiojančio CK normos, reglamentuojančios įgyjamąją senatį, taikomos ir tada, kai daikto valdymas prasidėjo iki naujojo civilinio kodekso įsigaliojimo (t. y. pagal 1964 m. CK) ir tęsiasi jam įsigaliojus. Tačiau kadangi valdymas prasidėjo iki 2000 m. CK įsigaliojimo, CK 4.27 straipsnio 2 dalies nuostata dėl nekilnojamojo daikto valdymo įregistravimo viešame registre netaikoma. Minėtų nekilnojamojo turto objektų nuosavybės teisės valstybės (savivaldybės) ar kitų asmenų vardu nėra įregistruotos. Per beveik 15 m. valdymo laikotarpį neatsirado ginčo dėl daiktų valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo, nepertraukiamumo. Nėra duomenų, kad į šį turtą kas nors būtų reiškęs pretenzijų; pretendentų dėl teisių turtą neatsirado ir viešai internete paskelbus apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka. Susiklosčius išvardintoms aplinkybėms pareiškimas laikomas pagrįstu de jure ir de facto, todėl tenkinamas.

16Iš pareiškėjo, kaip tiesiogiai bylos baigtimi suinteresuoto asmens, į valstybės biudžetą priteisiama 126,65 Lt pašto išlaidų (CPK 443 str. 6 d., CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

17Vadovaudamasis CPK 259-260, 263, 269, 270, 533 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti faktą, kad pareiškėjas A. P., a. k. ( - ), įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį turtą: siurblinę 1H1p, unikalus Nr. ( - ); metalinį vandens bokštą 2H1g, unikalus Nr. ( - ), priestatą lhlp, metalinį vandens bokštą lHlg, unikalus Nr. ( - ), priestatą lhlb, vandens gręžinį 2Hlb, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ).

20Priteisti valstybės naudai iš pareiškėjo A. P. 126,65 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus 65 ct.) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėjas A. P. 2012 m. liepos 26 d. Šiaulių rajono apylinkės teismui... 5. Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 6. Suinteresuotas asmuo Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija... 7. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime į... 8. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą iki nustatyto termino... 9. Vadovaudamasis CPK 532 straipsnio 1-2 dalimis, apie civilinę bylą dėl... 10. Pareiškimas tenkinamas.... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ( - ) 1998 m. gruodžio 1 d. dvidešimčiai... 12. Pasak pareiškėjo, jis iš vandens įrengimus pirkusių gyventojų (buvusių (... 13. Šiaulių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2009 m. spalio... 14. Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal... 15. Byloje esantys ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas... 16. Iš pareiškėjo, kaip tiesiogiai bylos baigtimi suinteresuoto asmens, į... 17. Vadovaudamasis CPK 259-260, 263, 269, 270, 533 straipsniais, teismas... 18. pareiškimą tenkinti.... 19. Nustatyti faktą, kad pareiškėjas A. P., a. k. ( - ), įgyjamosios senaties... 20. Priteisti valstybės naudai iš pareiškėjo A. P. 126,65 Lt (vieną šimtą... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių...