Byla 2-69-828/2016
Dėl nuostolių atlyginimo atsakovams UAB „PZU Lietuva“, UAB „Grand Cru Airlines“, tretiesiems asmenims UAB „Go Planet Travel“, UAB „Litcargus“, įmonei „Goldair Handling Bulgaria“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, nedalyvaujant ieškovui R. K., jo atstovui, atsakovų UAB „PZU Lietuva“, UAB „Grand Cru Airlines“ atstovams, trečiųjų asmenų UAB „Go Planet Travel“, UAB „Litcargus“, įmonės „Goldair Handling Bulgaria“ atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovams UAB „PZU Lietuva“, UAB „Grand Cru Airlines“, tretiesiems asmenims UAB „Go Planet Travel“, UAB „Litcargus“, įmonei „Goldair Handling Bulgaria“, ir

Nustatė

2šalys pateikė prašymus patvirtinti jų sudarytas taikos sutartis ir bylą nutraukti.

3Byla nutraukiama.

4Teismas, įvertinęs šalių pateiktų sutarčių sąlygas, daro išvadą, kad sutartys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl jos tvirtinamos (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.), o civilinė byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.).

5Iš atsakovų priteistina po 25 proc. žyminio mokesčio (apskaičiuoto pagal taikos sutartimis patenkintus ieškovo reikalavimus), nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 87 str. 2 d., 93 str., 94 str.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš ieškovo (75 proc.) ir atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ (25 proc.), nes šalys taip susitarė (CPK 94 str.).

6Vadovaudamasis CPK 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

7patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo R. K., a.k. ( - ) ir atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. 110057869: „R. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), (toliau - Ieškovas), atstovaujamas advokatės Ingos Radinienės; UAB DK „PZU LIETUVA“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Juridinių asmenų registre kodu 110057869, kurios buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Atsakovas), atstovaujama Žalų departamento l.e.p. Bendrųjų žalų skyriaus vyr. teisininkės M. Č.; toliau Ieškovas, Atsakovas kartu vadinami Šalimis. Atsižvelgiant į tai, kad: (A) 2014-07-10 įvyko įvykis, kurio metu po skrydžio Varna – Vilnius dingo ieškovui priklausantis registruotas bagažas (toliau - Įvykis); (B) Remdamasis su Atsakovu sudaryta Kelionių draudimo sutartimi (draudimo liudijimas Nr. VIP875888) ieškovas teisme pareiškė ieškinį Atsakovams – draudikui UAB DK „PZU Lietuva“ bei vežėjui UAB „Grand Cru Airlines“ dėl 4261,28 Eur žalos atlyginimo (toliau – Ieškinys); (C) Ieškovo ieškinio pagrindu Panevėžio miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-69-828/2016, (teisminio proceso Nr. 2-08-3-04930-2015-7) (toliau – Civilinė byla); Siekiant: (D) Taikiai užbaigti teismo civilinį procesą, pradėtą Panevėžio miesto apylinkės teisme minėto Ieškovo Ieškinio pagrindu Civilinėje byloje; (E) Užkirsti kelią kilti teisminiams ar neteisminiams ginčams ateityje ir išspręsti tarp Šalių klausimus, susijusius su aplinkybėmis, sudariusiomis minėto Ieškinio pagrindą; Vadovaujantis: (F) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.983-6.986 straipsnių bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - Civilinio proceso kodeksas) 140 straipsnio 3 dalies bei 293 straipsnio 5 punkto normomis; Šalys susitarė taip: 1. Baigti Panevėžio miesto apylinkės teisme iškeltą Civilinę bylą Nr. 2-69-828/2016, (teisminio proceso Nr. 2-08-3-04930-2015-7) šia Taikos sutartimi pagal jos sąlygas:

  1. Šalys susitarė, kad Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ įsipareigoja sumokėti Ieškovui 807,60 Eur (aštuonis šimtus septynis eurus 60 ct) žalos atlyginimo bei 248,40 Eur (du šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.
  2. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinyje reikštų savo reikalavimų Atsakovo atžvilgiu. Ieškovas patvirtina, jog dalies reikalavimų atsisakymas yra jam suprantamas ir visiškai atitinka jo interesus, įskaitant (bet neapsiribojant) siekiu nebetęsti šio ginčo nagrinėjimo aukštesniųjų instancijų teismuose.
  3. Pinigų suma, nurodyta šios Taikos sutarties 1.1. punkte, privalo būti sumokėta eurais į Ieškovo nurodytą banko sąskaitą Nr. ( - ), banko kodas 73000, per 10 d.d. nuo Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 1. Taikos sutarties 1.1. punkte nurodyta pinigų suma yra laikoma tinkamai sumokėta, kai pervedamos lėšos yra įskaitomos į šioje Taikos sutartyje nurodytą banko sąskaitą.
 2. Šalys patvirtina, kad tinkamai, laiku bei visiškai įvykdžius šios Taikos sutarties 1 punkto sąlygas, dėl tiesiogiai ir/ar netiesiogiai su Įvykiu susijusių aplinkybių, taip pat dėl aplinkybių, kurios sudarė ieškovo ieškinio dalyką ir pagrindą Ieškovas neturės jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų Trečiajam asmeniui ir Atsakovui.
 3. Dėl kitų išlaidų atlyginimo Šalys susitarė taip:
  1. Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, sumokės Ieškovas;
  2. Kiekviena Šalis pati padengs jos turėtas išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties sudarymu.
 4. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Civilinio kodekso 6.985 str. bei Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d. bei 293-294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir teisminės bylos nutraukimo pasekmės, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, tačiau ši Taikos sutartis neriboja ir neatima iš Ieškovo teisės reikalauti, kad Atsakovas priverstinai įvykdytų šioje Taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.
 5. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:
  1. Ji tinkamu būdu gavo visus šios Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantis šią Taikos sutartį, turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;
  2. Ši taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis;
  3. Geranoriškai ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės;
  4. Kad pasirašoma taikos sutartis nelaikoma precedentu bei neturi įtakos kitoms žalų byloms (taip pat ir teisminėms byloms);
  5. Viešai nekomentuos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, šios Civilinės bylos aplinkybių ir/ar šios Taikos sutarties sudarymo aplinkybių ir/ar sąlygų visuomenės informavimo priemonėse.
  6. Ši Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų.
 6. Ši Taikos sutartis įsigalioja, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti šią taikos sutartį.
 7. Ši Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir Panevėžio miesto apylinkės teismui.
 8. Šalys sutinka, kad Atsakovas per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (EPP) pateiktų šią Taikos sutartį patvirtinti Civilinę bylą nagrinėjančiam Panevėžio miesto apylinkės teismui, prašydamas tai padaryti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims (bei jų atstovams), kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis Taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims bei jų atstovams bei sutinka, kad Atsakovui pateikus šią Taikos sutartį tvirtinti Panevėžio miesto apylinkės teismui, papildomas Šalių (ar jų atstovų) informavimas apie Taikos sutarties teisminį tvirtinimą ar sutikimas dėl Taikos sutarties teisminio tvirtinimo nėra reikalingas.“.

8Patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo R. K., a.k. ( - ) ir atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“, į.k. 302944752: „R. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atstovaujamas advokatės Ingos Radinienės, ir UAB „Grand Cru Airlines“, įmonės kodas 302944752, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 81-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau - Grand Cru Airlines), atstovaujama advokato Vytauto Šulijos, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai - Šalimi. Atsižvelgdamos į tai, kad: (A) Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla numeris 2-69-828/2016, teisminio proceso numeris 2-08-3-04930-2015-7, pradėta pagal R. K. ieškinį (toliau - Ieškinys) dėl 1957,99 Eur turtinės ir 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimo praradus bagažą bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (toliau - Byla); (B) Šalims pavyko pasiekti taikų susitarimą, kaip aptarta žemiau šioje Taikos sutartyje; Siekdamos: (C) Taikiai užbaigti Bylą; (D) Galutinai išspręsti tarp Šalių visus kilusius nesutarimus bei ginčus, sudariusius Ieškinio pagrindą, bei galimus ginčus ateityje dėl UAB „Grand Cru Airlines“ suteiktų R. K. vežimo paslaugų ir su tuo susijusių galimų nuostolių ar išlaidų, R. K. dingusio bagažo ir su tuo susijusios R. K. patirtos turtinės bei neturtinės žalos; (E) Užkirsti kelią ateityje kilti teisminiams ar neteisminiams ginčams; Vadovaudamosios: (F) Be kita ko, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.983-6.986 straipsnių bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - Civilinio proceso kodeksas) 140 str. 3 d. bei 293 str. 5 p. normomis; Šalys susitaria tokiu būdu galutinai užbaigti tarp šalių visus kilusius ginčus: 1. Baigti Panevėžio miesto apylinkės teisme iškeltą Bylą (dalyje dėl R. K. pareikšto ieškinio UAB „Grand Cru Airlines“) šia Taikos sutartimi pagal šios Taikos sutarties sąlygas, nurodytas žemiau. 2. R. K. atsisako Ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo priteisimo iš UAB „Grand Cru Airlines“ ir nebeturi jokių reikalavimų bei pretenzijų dėl aplinkybių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą bei reikalavimus įmonei UAB „Grand Cru Airlines“, ir dėl to neinicijuos jokių teisminių ir/ar neteisminių procesų UAB „Grand Cru Airlines“ atžvilgiu. 3. R. K. atsisako bet kokių reikalavimo teisių UAB „Grand Cru Airlines“ atžvilgiu į esamų ir būsimų nuostolių ar išlaidų atlyginimą, susijusį su UAB „Grand Cru Airlines“ suteiktomis R. K. vežimo paslaugomis, tarp jų ir keleivių teisių, įtvirtintų Monrealio konvencijoje dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo. 4. R. K. patvirtina, kad jis neturi ir neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų UAB „Grand Cru Airlines“ dėl UAB „Grand Cru Airlines“, jos darbuotojų, atstovų, ar asmenų teikiančių paslaugas UAB „Grand Cru Airlines“ vardu bet kokia forma, suteiktų R. K. vežimo paslaugų ir su šiomis paslaugomis susijusių išlaidų ar žalos (nuostolių) atlyginimo, įskaitant ir dėl bagažo dingimo. R. K. patvirtina, kad UAB „Grand Cru Airlines“ ir jos atstovai jam vežimo paslaugas ir su jomis susijusias suteikė tinkamai, o žalos nepadarė. 5. Per 10 dienų nuo nutarties, kuria patvirtinta Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, UAB „Grand Cru Airlines“ sumoka 1200 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) Eurų dydžio kompensaciją R. K.. 6. Su ginčo sprendimu tarp R. K. ir UAB „Grand Cru Airlines“ civilinėje byloje Panevėžio miesto apylinkės teisme susijusias Teismo dokumentų įteikimo išlaidas Šalys pasidalija lygiomis dalimis ir nereikalauja jų (kiekvienos iš Šalių dalių) atlyginimo iš kitos Šalies. 7. Kiekviena Šalis pati padengia jos pačios turėtas visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties sudarymu ir įvykdymu, ir iš kitos Taikos sutarties Šalies jų atlyginimo nereikalauja. 8. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Taikos sutarties sudarymo ir teisminio patvirtinimo pasekmės, iš jų ir numatytos Civilinio kodekso 6.985 str. bei Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p., Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d. bei Civilinio proceso kodekso 293-294 straipsniuose, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; patvirtinus taikos sutartį, civilinė Byla dalyje dėl R. K. ieškinio reikalavimų UAB „Grand Cru Airlines“ yra nutraukiama; civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį. 9. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

99.1. ji tinkamu būdu gavo visus Taikos sutarties sudarymui, pasirašymui ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymui būtinus bei turinčius galią jų organų sprendimus bei kitus įgaliojimus, sutikimus ir patvirtinimus. Šalių atstovai, pasirašantis šią Taikos sutartį, turi visus įgalinimus, leidimus, sutikimus, taip pat visus jų įgalinimus patvirtinančius dokumentus, reikalingus pasirašyti šią Taikos sutartį ir vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

109.2. geranoriškai ir savo laisva valia sudarė šią Taikos sutartį ir tarp jų nėra nelygybės;

119.3. ši Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų:

129.4. ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis. 10. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 11. Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir Panevėžio miesto apylinkės teismui, kuriam yra teikiama patvirtinti ši Taikos sutartis. 12. Šalys sutinka, kad bet kuri iš šios sutarties šalių pateiktų šią Taikos sutartį Panevėžio miesto apylinkės teismui, nagrinėjančiam Bylą, patvirtinti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims (bei jų atstovams), kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis Taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims bei jų atstovams bei sutinka, kad Šalių įgaliotam asmeniui pateikus šią Taikos sutartį tvirtinti Panevėžio miesto apylinkės teismui, papildomas Šalių (ar jų atstovų) informavimas apie Taikos sutarties teisminį tvirtinimą ar sutikimas dėl Taikos sutarties teisminio tvirtinimo nėra reikalingas.“

13Bylą nutraukti.

14Priteisti valstybei iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. 110057869, 6,06 Eur (šeši eurai 06 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“, į.k. 302944752, 13,28 Eur (trylika eurų 28 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti valstybei iš ieškovo R. K., a.k. ( - ) 12,84 Eur (dvylika eurų 84 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai