Byla I-921-0244/2009
Dėl žalos atlyginimo ir nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Henriko Sadausko ir Egidijos Smalakienės, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjai Ž. V., atsakovių atstovei Mildai Kriukovaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Eglei Balčienei, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Ž. V. skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus regiono pataisos inspekcijos ir Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos, ir Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos dėl žalos atlyginimo ir nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja Ž. V. patikslintame skunde (b. l. 2–6) ir paaiškinimuose per teismo posėdį prašė priteisti iš atsakovų 323,67 Lt turtinei žalai ir 500 000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir panaikinti Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472 dėl nuobaudos – įspėjimo - jai skyrimo. Paaiškino, kad sodininkų bendrijos „Jurginas“ pirmininkas, pasinaudodamas 1994-12-30 bendro naudojimo žemės sutartimi Nr. 4 N 01/95-2638, nuo 2000 m. stengiasi pasisavinti pareiškėjos šeimos žemės dalį, sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemę ir 2 giluminius vandens gręžinius. Vilniaus rajono apylinkės teismo dėl konflikto su G. J. ji buvo nuteista laisvės apribojimo bausme, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytą įpareigojimą ir laikytis teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J.. Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcija (toliau – Inspekcija) gavo G. J. pareiškimą ir priėmė 2008-11-14 nutarimą dėl nuobaudos skyrimo pareiškėjai už teismo įpareigojimo nebendrauti su G. J. nevykdymą, gąsdino ją areštu ir atsisakė nušalinti nuo pareiškėjos bylos inspektorę N. K.. 2008-11-14 nutarimas dėl nuobaudos skyrimo Ž. V. buvo priimtas neteisėtai, pažeidžiant Bausmių vykdymo kodekso 49 str. Nuobaudą paskyręs pareigūnas viršijo įgaliojimus ir nuobauda buvo paskirta pažeidimo nepadariusiam asmeniui, todėl inspektorė N. K. 2008-11-27 pareiškėjos prašymu tyčia neperdavė bylos Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir iki šiol neleido pareiškėjai susipažinti su bylos medžiaga bei liudytojo I. A. pareiškimu. Inspekcijos 2008-12-12 raštas Nr. 3-16, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjos 2008-11-27 prašymą, yra melagingas. Inspekcijos pareigūnai pažeidė Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos 2003-12-05 įsakymu Nr. 4/07-235 patvirtintų Pataisos inspekcijos pareigūnų elgesio ir bendravimo su asmenimis, esančiais pataisos inspekcijų įskaitoje, bendrųjų taisyklių 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12 ir 5.5 punktus ir Bausmių vykdymo kodekso 7 str. 1 p. Kalėjimų departamento direktorius nepateikė jokio atsakymo į pareiškėjos 2008-12-01 skundą. Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas 2009-01-27 neatsakė į pareiškėjos klausimą, ar 2008-11-14 nutarimas dėl nuobaudos skyrimo pareiškėjai buvo panaikintas. Pareigūnų veiksmai priimant 2008-11-14 nutarimą buvo neteisėti, dėl jų pareiškėja teigia patyrusi dvasinį sukrėtimą, neigiamų išgyvenimų, emocinę įtampą. Patirtą neturtinę žalą pareiškėja įvertino 500 000 Lt. Turtinę 323,67 Lt žalą sudaro pareiškėjos turėtos transporto ir kopijavimo išlaidos.

3Atsakovė ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Vilniaus regiono Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcija atsiliepime į skundą (b. l. 81–82) su skundu nesutinka. Paaiškino, kad Ž. V. nuo 2008-02-08 yra Inspekcijos įskaitoje pagal LR BK 48 str., Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu ji yra nuteista pagal LR BK 155 str. 1 d., 63 str. 1, 4 ir 7 d., jai paskirta 1 m. 5 mėn. laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytą įpareigojimą ir laikytis teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J.. Bausmės laikotarpis yra nuo 2008-02-08 iki 2009-07-08. Pagal Ž. V. prašymus Inspekcija du kartus kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą (2008-05-19 raštu Nr. V5-6259 ir 2008-08-14 raštu Nr. V7-368), persiuntė jos pateiktą medžiagą dėl galimų nusikalstamų veikų, visi pareiškėjos Inspekcijai pateikti pareiškimai, prašymai ar skundai buvo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir pareiškėjai buvo atsakyta raštu. Pareiškėja buvo raštu supažindinta su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, tačiau nevykdė teismo paskirto draudimo bendrauti su G. J., todėl 2008-11-14 jai buvo paskirta nuobauda – įspėjimas, atsižvelgiant į nukentėjusiojo G. J. 2008-11-04 pareiškimą Nr. V1-8985. Liudininkas I. A. 2008-11-05 pareiškimu Nr. V1-9012 patvirtino tyčinio tiesioginio bendravimo faktus. Gavus minėtą G. J. pareiškimą, 2008-11-04 pareiškėjai buvo išsiųstas šaukimas Nr. V9-4159 su nurodymu 2008-11-14 atvykti į Inspekciją pasiaiškinti dėl pažeidimo. Pareiškėja atvyko į Inspekciją, tačiau atsisakė pateikti paaiškinimus. 2008-11-14 nutarimo Nr. V8-472 kopija jo priėmimo dieną buvo išsiųsta pareiškėjai su lydraščiu ir ji buvo kviečiama atvykti į Inspekciją susipažinti su nutarimo originalu. Ž. V. atvyko tik 2007-11-27, skundžiamame nutarime nurodė, kad su nuobauda nesutinka, ir pateikė Inspekcijai prašymą Nr. V4-543, kuriame prašė panaikinti 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472 dėl nuobaudos skyrimo. Šis prašymas buvo persiųstas pagal kompetenciją nagrinėti laikinai einančiai pareigas Vilniaus regiono pataisos inspekcijos direktorei. Ji išnagrinėjo šį pareiškėjos prašymą ir paliko galioti 2008-11-14 Ž. V. paskirtą nuobaudą. 2008-12-12 atsakymas į prašymą Nr. 3-16 dėl nuobaudos panaikinimo buvo jai išsiųstas paštu.

4Tretysis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 117–120) su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad, atsižvelgdamas į aplinkybes, dėl kurių Ž. V. buvo paskirta 2008-11-14 nuobauda, bei jos asmens byloje esančią informaciją, Kalėjimų departamentas konstatavo, kad Inspekcijos viršininkas 2008-11-14 nutarimu Nr. V8-472 pagrįstai ir teisėtai skyrė Bausmių vykdymo kodekso 49 str. 2 d. 1 p. nurodytą nuobaudą – įspėjimą. Kalėjimų departamento 2008-12-09 sprendimas Nr. 2S-4291 buvo išsiųstas pareiškėjai 2008-12-09, o po jos advokato prašymo – pakartotinai išsiųstas 2009-01-26. Gavus advokato 2009-01-27 prašymą dėl informacijos pateikimo, jam taip pat buvo išsiųstos Kalėjimų departamento 2009-02-03 sprendimo Nr. 2S-4291 ir 2009-01-26 rašto Nr. 2S-268 kopijos. Vilniaus regiono pataisos inspekcijos vyresnioji inspektorė, pasirašiusi Inspekcijos viršininko 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472, neviršijo įgaliojimų, nes Vilniaus regiono pataisos inspekcijos direktoriaus 2008-06-03 įsakymu Nr. P-33 jai buvo pavesta iki 2009-01-31 vykdyti inspekcijos viršininkės funkcijas. Pareiškėjos skundo teiginys, kad ji Inspekcijos 2008-11-14 raštu Nr. V5-14337 buvo gąsdinama, kad Inspekcija jai skirs griežtą papeikimą, o vėliau laisvės apribojimo bausmę pakeis areštu, yra nepagrįstas. Pareigūnai privalo supažindinti nuteistąjį su jo teisėmis ir pareigomis, išaiškinti bausmių vykdymo įstatymuose nustatytas sankcijas už apribojimų ir draudimų nevykdymą. Minėtame Inspekcijos rašte buvo pacituotos Bausmių vykdymo kodekso 49 str. 2 ir 4 d. normos. Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų dėl jos patirtos žalos. Nei Kalėjimų departamentas, nei Inspekcija pareiškėjos teisių nepažeidė, todėl jai nebuvo padaryta nei turtinė, nei neturtinė žala.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Dėl nuobaudos skyrimo

7Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 49 str. 2 d. už vengimą atlikti laisvės apribojimo bausmę šią bausmę vykdančios institucijos pareigūnai nuteistiesiems gali skirti šias nuobaudas: 1) įspėjimą; 2) griežtą papeikimą. Laisvės apribojimo bausmę vykdančios institucijos pareigūnų įgaliojimus skiriant paskatinimo priemones ir nuobaudas, taip pat paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimo tvarką nustato Teisingumo ministerija.

8Pagal Pataisos inspekcijų pareigūnų įgaliojimus, skiriant nuteistiesiems, atliekantiems viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, bei lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims paskatinimo priemones ir nuobaudas, bei jų skyrimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 107 (toliau – Tvarka) 9 punktą skiriant nuobaudas atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, į anksčiau paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį, taip pat į nuteistųjų rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Skiriamos nuobaudos turi atitikti pažeidimų sunkumą ir pobūdį. Skiriant nuobaudą nuteistajam iš anksto pranešama apie pažeidimą, kuriuo jis įtariamas. Nuobauda gali būti skiriama tik pažeidimą padariusiam nuteistajam. Už vieną ir tą patį pažeidimą galima skirti ne daugiau kaip vieną nuobaudą. Už kelis vienu metu padarytus pažeidimus skiriama viena nuobauda. Nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per dešimt parų nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo padarymo dienos. Su nuobaudos paskyrimu nuteistasis supažindinamas pasirašytinai arba šio nutarimo kopija nuteistajam išsiunčiama registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nuobaudos paskyrimo. Pagal Tvarkos 2 priedą nutarime dėl nuobaudos skyrimo turi būti nurodytas pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis ir paaiškėjimo diena.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja Ž. V. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuteista pagal LR BK 155 str. 1 d., 63 str. 1, 4 ir 7 d., jai paskirta 1 m. 5 mėn. laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytą įpareigojimą ir laikytis teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J.. Bausmės laikotarpis yra nuo 2008-02-08 iki 2009-07-08.

10Pareiškėja buvo raštu supažindinta su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, tačiau, Inspekcijos teigimu, ji nevykdė teismo skirto įpareigojimo nebendrauti su G. J., todėl 2008-11-14 nutarimu Nr. V8-472 (b. l. 127) jai buvo paskirta nuobauda – įspėjimas. Nutarime nurodyta, kad teismo skirto įpareigojimo nebendrauti su G. J. pažeidimą patvirtina nukentėjusiojo G. J. 2008-11-04 pareiškimas Nr. V1-8985 ir liudytojo I. A. 2008-11-05 pareiškimas Nr. V1-9012. Gavus G. J. pareiškimą, 2008-11-04 pareiškėjai buvo išsiųstas šaukimas Nr. V9-4159 su nurodymu 2008-11-14 atvykti į Inspekciją pasiaiškinti dėl pažeidimo. Pareiškėja atvyko į Inspekciją, tačiau atsisakė pateikti paaiškinimus. 2008-11-14 nutarimo Nr. V8-472 kopija jo priėmimo dieną buvo išsiųsta pareiškėjai, ir ji buvo kviečiama atvykti į Inspekciją susipažinti su nutarimo originalu. Ž. V. atvyko tik 2007-11-27, skundžiamame nutarime nurodė, kad su nuobauda nesutinka ir pateikė Inspekcijai prašymą Nr. V4-543 panaikinti 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472 dėl nuobaudos skyrimo. Šis prašymas buvo persiųstas pagal kompetenciją nagrinėti laikinai einančiai pareigas Vilniaus regiono pataisos inspekcijos direktorei. Ji išnagrinėjo šį pareiškėjos prašymą ir paliko galioti 2008-11-14 Ž. V. paskirtą nuobaudą.

11Iš 2008-11-04 G. J. pareiškimo (b. l. 99) nustatyta, kad teismo nustatytą draudimą bendrauti su G. J. pareiškėja pažeidė 2008-06-17, 2008-09-08 ir 2008-10-27. Per teismo posėdį G. J. patvirtino, kad pareiškėja 2008-06-17, 2008-09-08 ir 2008-10-27 tyčia tiesiogiai bendravo su juo ir įžeidinėjo jį. Tačiau skundžiamame 2008-11-14 Inspekcijos nutarime Nr. V8-472 (b. l. 28) nėra nurodytas pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis ir paaiškėjimo diena, o tai yra būtina nutarime dėl nuobaudos skyrimo pagal Tvarkos 2 priedą. Kadangi nutarime nėra aiškiai išdėstytos aplinkybės, už kurias nubausta Ž. V., nenurodytas pažeidimo padarymo laikas ir t. t., teismas neturi galimybės įvertinti, ar pagrįstai pareiškėja nubausta už teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J. pažeidimą.

12Be to, pagal Tvarkos 12 punktą nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per dešimt parų nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo padarymo dienos, todėl už teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J. pažeidimą, padarytą 2008-06-17 ir 2008-09-08, pareiškėja negali būti nubausta, nes praleistas nuobaudos skyrimo terminas.

13Teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas neatitinka Tvarkos 2 priedo reikalavimų, jame nėra nurodytas pažeidimo padarymo laikas, vieta, aplinkybės, pobūdis ir paaiškėjimo diena, o tai trukdo nustatyti, ar pagrįstai pareiškėja nubausta už teismo nustatyto draudimo bendrauti su G. J. pažeidimą, todėl 2008-11-14 Inspekcijos nutarimas Nr. V8-472 naikintinas (LR ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

14Atmestinas pareiškėjos skundo motyvas, kad nuobaudą paskyręs pareigūnas viršijo įgaliojimus, nes Vilniaus regiono pataisos inspekcijos vyresnioji inspektorė, pasirašiusi pataisos inspekcijos viršininko 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472, neviršijo įgaliojimų, Vilniaus regiono pataisos inspekcijos direktoriaus 2008-06-03 įsakymu Nr. P-33 jai buvo pavesta iki 2009-01-31 vykdyti inspekcijos viršininkės funkcijas.

15Dėl žalos atlyginimo

16Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstybės bei savivaldybės valdžios institucijų) pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę, padaryta turtinė žala, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinė žala, turi būti visiškai atlyginama atsakingo asmens. Kad būtų pripažintas reikalavimas dėl žalos atlyginimo pagrįstu, turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: žalos faktas, neteisėta veika, priežastinis ryšys tarp jų bei žalą padariusio asmens kaltė. Valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas atsiranda dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Taip nustatoma civilinė atsakomybė be kaltės. Viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Valstybės atsakomybei atsirasti pakanka to, kad valdžios institucijų darbuotojai nebūtų veikę taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

17Nurodytos žalos atlyginimas įstatymo siejamas su jos atsiradimu dėl neteisėtų institucijos bei jos tarnautojų veiksmų ar neveikimo viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.).

18Nurodytos (prašomos atlyginti) žalos atsiradimą pareiškėja sieja su įstatymo nuostatų (jos manymu, atsakovės pareigūnų padarytais) pažeidimais. Todėl CK 6.271 straipsnio 4 dalies taikymo požiūriu būtina išaiškinti, ar pareiškėjos nurodytoje situacijoje atsakovė veikė taip, kaip pagal įstatymą ji privalėjo veikti, nepažeisdama įstatymų nustatytų pareiškėjos teisių.

19Byloje nustatyta, kad pagal Ž. V. prašymus Inspekcija du kartus kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą – 2008-05-19 raštu Nr. V5-6259 ir 2008-08-14 raštu Nr. V7-368, persiuntė jos pateiktą medžiagą dėl galimų nusikalstamų veikų, visi pareiškėjos Inspekcijai pateikti pareiškimai, prašymai ar skundai buvo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir pareiškėjai buvo atsakyta raštu. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad valdžios institucijų darbuotojai nebūtų veikę taip, kaip pagal įstatymus ši institucija ar jos darbuotojai privalėjo veikti. Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų dėl jos patirtos žalos. CK 6.271 straipsnio 4 dalies taikymo požiūriu tai reiškia, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovai veikė pareiškėjos atžvilgiu neteisėtai, todėl nėra nustatyta visų sąlygų, būtinų žalai atlyginti, todėl pareiškėjos skundas dėl žalos atlyginimo netenkintinas.

20Nors teismas ir naikina Inspekcijos 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472, tačiau Inspekcijos teisė nubausti pareiškėją už bausmės atlikimo sąlygų pažeidimą yra įtvirtinta įstatyme, o pareiškėjos subjektinė teisė apskųsti nutarimą yra ginama teisme, atsakovė jai šią teisę išaiškino ir pareiškėja teismine gynyba pasinaudojo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovų pareigūnai nebūtų veikę taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

21Nesant atsakovų pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra teisinio pagrindo vertinti žalos dydį ir priežastinį ryšį, nes norint taikyti civilinę atsakomybę yra būtina konstatuoti visų civilinės atsakomybės sąlygų buvimą. Taigi teismas daro išvadą, kad reikalavimas priteisti pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus regiono pataisos inspekcijos ir Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos, jai padarytą žalą yra nepagrįstas, todėl atmestinas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

23Ž. V. skundą tenkinti iš dalies.

24Panaikinti Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijos 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472.

25Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja Ž. V. patikslintame skunde (b. l. 2–6) ir paaiškinimuose per... 3. Atsakovė ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Vilniaus regiono Vilniaus... 4. Tretysis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo... 5. Skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Dėl nuobaudos skyrimo... 7. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 49 str. 2 d. už vengimą... 8. Pagal Pataisos inspekcijų pareigūnų įgaliojimus, skiriant nuteistiesiems,... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja Ž. V.... 10. Pareiškėja buvo raštu supažindinta su bausmės atlikimo tvarka ir... 11. Iš 2008-11-04 G. J. pareiškimo (b. l. 99) nustatyta, kad teismo nustatytą... 12. Be to, pagal Tvarkos 12 punktą nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip... 13. Teismas daro išvadą, kad skundžiamas nutarimas neatitinka Tvarkos 2 priedo... 14. Atmestinas pareiškėjos skundo motyvas, kad nuobaudą paskyręs pareigūnas... 15. Dėl žalos atlyginimo... 16. Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip... 17. Nurodytos žalos atlyginimas įstatymo siejamas su jos atsiradimu dėl... 18. Nurodytos (prašomos atlyginti) žalos atsiradimą pareiškėja sieja su... 19. Byloje nustatyta, kad pagal Ž. V. prašymus Inspekcija du kartus kreipėsi į... 20. Nors teismas ir naikina Inspekcijos 2008-11-14 nutarimą Nr. V8-472, tačiau... 21. Nesant atsakovų pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra teisinio pagrindo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Ž. V. skundą tenkinti iš dalies.... 24. Panaikinti Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Vilniaus miesto ir rajono... 25. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...