Byla 2-2001-273/2012
Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų punkto pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB Pokyčių valdymas“ direktoriui T. V., atstovui advokatui Pauliui Čerkai, atsakovo Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkui J. T. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pokyčių valdymas“ ieškinį atsakovei Lietuvos ūkininkų sąjungai, tretysis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų punkto pripažinimo negaliojančiu

Nustatė

2Ieškovė UAB „Pokyčių valdymas“ ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiomis atsakovo Lietuvos ūkininkų sąjunga mokymo paslaugų 2012-05-02 paskelbto konkurso nuostatas įtvirtintas 15.3 punkte bei įpareigoti atsakovą nutraukti konkurso procedūras ir uždrausti atsakovui Konkurso rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad Lietuvos ūkininkų sąjunga 2012-05-02 paskelbė konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl mokymo paslaugų. Pirkimas yra susijęs su programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla" veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" projektas „Ūkininkų mokymas pagal technologines programas" Nr. 1PM-PV-11-1-007422-PR001. Perkančioji organizacija kaip tiekėjų profesinio pajėgumo kvalifikacinį reikalavimą numatė konkurso sąlygų 15.3p., kuris numatė, kad teikėjas turi turėti metodinę medžiagą, reikalingą mokymams vykdyti pagal atskiras mokymo programas, o kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti parengtos mokymo metodinės medžiagos projektą (ne mažiau kaip 20 lapų A4 formato pagal kiekvieną mokymo programą) įrašytą CD ar kitoje kompiuterinėje laikmenoje. Metodinės medžiagos projektai turi būti parengti laikantis mokymo programų reikalavimų. Ieškovo nuomone, toks reikalavimas vien tam, kad patikrinti minimalią tiekėjo kompetenciją ir pajėgumą yra neproporcingas ir netikslingas. Šių dokumentų turinys nebus vertinamas išrenkant geriausią pasiūlymą, todėl jis suformuoja diskriminacines sąlygas dalyvauti toms įmonėms, kurių ekspertai jau yra dalyvavę rengiant analogiškas mokymo programas. Konkurso 15. 3p. kvalifikacinis reikalavimas (sąlyga) yra prieštaraujantis Viešųjų Pirkimų įstatymo 36 str. nuostatoms, kurios nenumato paslaugų pirkimo atveju reikalauti pačios perkamos paslaugos atlikimo. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį ir 2007 m. birželio 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu Nr. 1S-23 „Dėl Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintų rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 22.3 punktą, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, t. y. jokius, kurie perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini ir pakankami siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad negalima kelti tokių reikalavimų, kurių galimumo nėra nurodyta VPĮ 36str. Konkurso 15.3 p. sąlyga, kuri numato reikalavimą pateikti mokymo medžiagą akivaizdžiai neatitinka proporcingumo principo. Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas - šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas. Paprastai proporcingumo principas kaip kriterijus vertinti priemonių atitiktį tikslams pasireiškia pareigų nustatymo kontekste, kai vieni subjektai turi teisę kitiems subjektams nustatyti tam tikras pareigas, suvaržymus, įpareigojimus ar net draudimus. Kadangi reikalavimai tiekėjams susiaurina visų galimų tiekėjų sąrašą tam tikrų tiekėjų nenaudai, tai perkančioji organizacija turėtų kreipti ypatingą dėmesį į tokių kriterijų taikymo tikslingumą ir pagrįstumą kiekvieno viešojo pirkimo kontekste. Kita vertus, šie kriterijai skirti perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad būsimasis viešojo pirkimo sutarties kontrahentas patikimas, pajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Taigi atsiranda poreikis kiekvienu atveju nustatyti ir įvertinti tokio (leistino) ribojimo ir juo siekiamo tikslo pusiausvyrą. Šiuo atveju tokia pusiausvyra buvo pažeista, nes reikalaujamas išankstinis mokymo visos programos parengimas visiškai nėra tikslingas siekiant patikrinti tiekėjų kompetenciją. Konkurso sąlygose reikalaujami sutarties įvykdymo užtikrinimai, netesybos, draudimo laidavimai yra pakankami įvykdymo užtikrinimai, o pastarasis reikalavimas yra nei tikslingas, nei pagrįstas siekiamam tikslui užtikrinti, todėl yra neproporcingas. Šiuo atveju tokio aukšto reikalavimo buvimas nėra pateisinamas su sklandžiu sutarties įgyvendinimo užtikrinimu, nes nėra susijęs su įmonės profesiniu pajėgumu, kuri sąlygotų sutarties įvykdymo garantiją.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas Lietuvos ūkininkų sąjunga prašo ieškovo ieškinį atmesti, leisti atsakovui atnaujinti konkurso pirkimo procedūras bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas, būdamas perkančioji organizacija, kaip tiekėjų profesinio pajėgumo kvalifikacinį reikalavimą numatė konkurso sąlygų 15.3 p., kuris numatė, kad tiekėjas turi turėti metodinės medžiagos projektą, reikalingą mokymams vykdyti pagal atskiras mokymo programas. Šio reikalavimo įrodymui perkančioji organizacija nurodė, kad tiekėjas turi pateikti parengtos mokymo metodinės medžiagos projektą (ne mažiau kaip 20 lapų A4 formato pagal kiekvieną mokymo programą) įrašytą CD ar kitoje kompiuterinėje laikmenoje. Metodinės medžiagos projektai turi būti parengti laikantis mokymo programų reikalavimų. Prieš skelbdami šį konkursą, konkurso sąlygų ir skelbimo formos SK1 projektus atsakovas raštu derino su šiame ieškinyje nurodytu trečiuoju asmeniu - Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, su kuriais ir pasirašę minėtą paramos sutartį dėl projekto įgyvendinimo. 2012 m. kovo 29 d. atsakovas gavo iš trečiojo asmens atsakymą, kuriame išdėstyta nustatyti netikslumai bei pateikiamos rekomendacijos dėl pirkimo dokumentų tikslinimo. Šiame rašte nėra nurodyta, jog atsakovo nurodytas 15.3 p. kvalifikacinis reikalavimas yra prieštaraujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Jeigu, vadovaujantis bendra tokių paslaugų pirkimo praktika ši 15.3.p. nurodyta kvalifikacinė sąlyga yra per aukšta, tai apie tai turėjo atsakovas būti informuotas ieškinyje nurodyto trečiojo asmens, derinant su juo konkurso sąlygų reikalavimus arba pačios Viešųjų pirkimų tarnybos, kuriai buvo nusiųsta perkančiosios organizacijos gauta ir išnagrinėta pretenzija, kur aiškiai buvo įvardinta, jog perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo pretenzija dėl mokymų programų projekto parengimo reikalavimo. Jeigu Viešųjų pirkimų tarnyba pasilieka sau teisę kištis tik esant teisminiams procesams tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų, tai ji, atsakovo nuomone, perkelia visą atsakomybę perkančioms organizacijoms, kurios ne visos (atsakovė yra ne pelno siekianti asociacija) yra finansiškai pajėgios samdytis teisininkus ir spręsti ginčytinus klausimus, kurių būtų galima išvengti laiku įsikišus Viešųjų pirkimų tarnybai kaip prižiūrinčiai viešuosius pirkimus institucijai.

4Atsakovas nori pagrįsti, kad nereikalauja pačios perkamos paslaugos atlikimo, o reikalaudamas pateikti parengtos mokymo metodinės medžiagos projektą (ne mažiau kaip 20 lapų A4 formato pagal kiekvieną mokymo programą) įrašytą CD ar kitoje kompiuterinėje laikmenoje nori įsitikinti apie tiekėjo gebėjimą parengti mokymo metodinę medžiagą. Šių projektų tiekėjas neprivalo pateikti spausdintine forma, o tik įrašytus į CD ar kitą kompiuterinę laikmeną. Kadangi visos mokymo programos yra viešai prieinamos Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (toliau - „Leader" centre), atsakingam už programų registravimą, sąlygų 15.3 punkto reikalavimų įvykdymas tikrai neturėtų sudaryti tiekėjui sunkumų rengiant, jeigu tiekėjas yra reikiamos kvalifikacijos ir gebės teikti mokymo paslaugas. Šiuo atveju pasirinktas metodinės medžiagos projektas yra perkančiosios organizacijos pasirinkimu nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kurio atitikimas leis perkančiajai organizacijai įsitikinti tinkama tiekėjo kvalifikacija ir galimybe įvykdyti viešąjį pirkimą. Atsakovas nori pagrįsti, kad konkurso sąlyga 15.3 tiekėjui turėti ir pateikti parengtą mokymo medžiagos projektą nėra diskriminacinė ir suteikianti neproporcingą pranašumą tik tiems tiekėjams, kurių ekspertai iki konkurso sąlygų jau turėjo analogiškų mokymų patirties, nors konkurse perkamas objektas nepateisina tokio reikalavimo. Panaikinus šią sąlygą būtų sudaromos sąlygos piktnaudžiauti šiuo pirkimu, pateikiant paraišką dalyvauti, nepasiruošus ir neturint galimybių ją tinkamai įgyvendinti. Atsakovas nori pagrįsti, kad sąlyga tiekėjui pateikti iš anksto parengtą mokymo medžiagą nėra neproporcinga, nes pasak ieškovo toks reikalavimas neužtikrina sklandaus konkurso sutarties laikymosi ir yra visiškai netikslingas. Atsakovas nori pareikšti, kad skelbiant mokymų paslaugų vykdymo konkursą turi jį rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, nes tai įpareigoja daryti Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1 punktas. Atsakovas yra įpareigotas tinkamai įvykdyti mokymo paslaugų pirkimą, todėl metodinės medžiagos projektas, kaip vienintelis ir tinkamas tiekėjo kvalifikacijos įvertinimas, šiuo atveju yra pagrįstas ir tinkamas atsakovo prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

5Tretysis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra Atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta pasirašytinai.

6Ieškinio pareiškimas tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad Lietuvos ūkininkų sąjunga 2012-05-02 paskelbė konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl mokymo paslaugų. Pirkimas yra susijęs su programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla" veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ūkio ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" projektas „Ūkininkų mokymas pagal technologines programas" Nr. 1PM-PV-11-1-007422-PR001. Perkančioji organizacija kaip tiekėjų profesinio pajėgumo kvalifikacinį reikalavimą numatė konkurso sąlygų 15.3p.: „Tiekėjas turi turėti metodinę medžiagą, reikalingą mokymams vykdyti pagal atskiras mokymo programas: „Galvijų medžiagų apykaitos ligos“ <...>; „Naujų technologijų panaudojimas galvijų bandos kritiniams taškams valdyti“ <...>; „Atliekų tvarkymas ūkininko ūkyje“ <...>; „bičių motinų keitimo būdai“ <...>; „Bičių perų ligos“ <...>; „Suaugusių bičių ligos ir jų gydymas“ <...>; „Bičių ganyklų pagerinimo būdai ir plotų apskaičiavimas“ <...>. Šį kvalifikacijos reikalavimą įrodantis dokumentas – „Tiekėjas turi pateikti parengtos mokymo metodinės medžiagos projektą ( ne mažiau kaip 20 lapų A4 formato pagal kiekvieną mokymo programą) įrašytą CD ar kitoje kompiuterinėje laikmenoje. Metodinės medžiagos projektai turi būti parengti laikantis mokymo programų reikalavimų“. ( b.l. 25).

8Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai t.y. atsakovui, visapusiškai išsiaiškinti tiekėjų, teiksiančių pasiūlymus Konkursui, kompetenciją įvykdyti konkurso sąlygas: „Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos ( teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ar techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodyta informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnio nuostatomis.

9Kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 09 03 Viešųjų pirkimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. 31 ,Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje įtvirtinta „minimalių“ reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai sąvoka. Perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas atitinka teisės verstis atitinkama veikla finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius reikalavimus, ar nėra sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą viešame pirkime. Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnyje nustatytas sąrašas būdų kandidatų ir dalyvių techniniam ir profesiniam pajėgumui patikrinti.

10Šioje byloje teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta išvada byloje, kad Konkurso sąlygų 15.3 punkte nustatytas reikalavimas nėra susijęs su tiekėjo kvalifikacija, o yra susijęs su Konkurso objektu, kadangi reikalaujama turėti ir pateikti metodinę medžiagą Konkursu perkamoms mokymo paslaugoms pagal parengtas konkrečias mokymo programas vykdyti, t.y. reikalaujama iš dalies įvykdyti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, nors tiekėjas nebūtinai bus paskelbtas Konkurso laimėtoju, o kvalifikacijos vertinimo etape jo pateiktas metodinės medžiagos projektas nebus vertinamas (Konkurso sąlygų X dalies „Pasiūlymų vertinimas“ 54 punkte nustatyta, jog pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijus, t.y. laimėtoją, atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus ir pateikusį pasiūlymą, atitinkantį Konkurso dokumentus, lems pasiūlyta mažiausia kaina, o ne ekonominis naudingumas). Ginčijamu Konkurso sąlygų 15.3 punktu tiekėjo reikalaujama turėti metodinę medžiagą, reikalingą mokymams vykdyti pagal ta pačias, Konkurso sąlygų 8 punkte įvardintas, mokymo programas. Viešųjų pirkimo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nustatyta, kad privalimoji viešojo pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius reikalavimus viešojo pirkimo objektui (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), <...> prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius reikalavimus viešojo pirkimo objektui (techninė specifikacija). Todėl Konkurso sąlygų 15.3 punkte nustatytas reikalavimas turėti/ pateikti metodinę medžiagą turėtų būti nustatytas Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje ir/ar turėtų būti siejamas su viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

11Iš išdėstytų duomenų darytina išvada, kad Konkurso sąlygų 15.3 punkto reikalavimai be pagrindo itin aukštais reikalavimais neteisėtai riboja konkurenciją. Šios konkurso sąlygos reikalavimas vien tam, kad patikrinti minimalią tiekėjo kompetenciją yra neproporcingas ir netikslingas. Dokumentų turinys nebus vertinamas išrenkant geriausią pasiūlymą, todėl jis suformuoja sąlygas dalyvauti konkurse toms įmonėms, kurių ekspertai jau yra dalyvavę rengiant analogiškas mokymo programas. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas daro išvadą, kad ieškinio pareiškimas tenkintinas ir yra pagrindas pripažinti negaliojančiomis atsakovo Lietuvos ūkininkų sąjungos mokymų paslaugų 2012 05 02 paskelbtą konkurso nuostatas įtvirtintas 15.3 punkte bei nutraukti konkurso procedūras ir uždrausti atsakovui Konkurso rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą.

12Kadangi ieškinio pareiškimas tenkintinas iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 1000 litų sumokėto žyminio mokesčio bei 1718,20 lt turėtų atstovavimo išlaidų (CPK 93, 98 str.)

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270, 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Pripažinti negaliojančiomis atsakovo Lietuvos ūkininkų sąjungos mokymo paslaugų 2012 05 02 paskelbto konkurso nuostatas, įtvirtintas 15.3 punkte ir įpareigoti Lietuvos ūkininkų sąjungą nutraukti konkurso procedūras ir uždrausti atsakovui Konkurso rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą.

16Priteisti iš Lietuvos ūkininkų sąjungos į.k. 190736960 uždarajai akcinei bendrovei „Pokyčių valdymas“ į.k. 301742323 1000 (vieną tūkstantį) litų sumokėto žyminio mokesčio bei 1718,20 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniolika litų 20 centų) turėtų atstovavimo išlaidų

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai