Byla Iv-4025-244/2011
Dėl neišmokėtų priedų ir priemokų išmokėjimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. D. skundą atsakovui Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl neišmokėtų priedų ir priemokų išmokėjimo,

Nustatė

2Pareiškėjas skunde (b. l. 1–5) prašo priteisti iš atsakovo už 2007 m. – 286,44 Lt, už 2008 m. – 1 932,85 Lt (iš viso: 2 219,29 Lt) neišmokėtą darbo užmokesčio dalį ir bylinėjimosi išlaidas.

3Paaiškino, kad Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 1 ir 2 d. (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) buvo nustatyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos. Priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. (2007 m. birželio 7 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą į valstybės tarnautojams, mokamų priedų ir priemokų sumą, kuri negalėjo viršyti 70 procentų pareiginės algos, nebebuvo įskaitomas priedas už tarnybos stažą, tačiau priedų ir priemokų ribojimas išliko. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies (2002 m. balandžio 23 d., 2007 m. birželio 7 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ir pripažino, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo užmokestis“ tiek, kiek jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. redakcija) nustatytą ribą prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. negali būti tokios situacijos, kad valstybės tarnautojui, kuris dirba poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, dirba kenksmingomis, labai kenksmingomis ar pavojingomis darbo sąlygomis, atlieka įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomas užduotis, atliekamas viršijant nustatytą darbo trukmę, būtų nemokama arba šis darbas būtų neapmokamas teisingai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. nustatyta, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo. Valstybės tarnautojai gali pareikšti reikalavimus dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo per Darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatytą bendrą trejų metų ieškinio senaties terminą.

4Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į skundą (b. l. 13) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Paaiškino, kad atsakovas, neišmokėdamas pareiškėjo minimos darbo užmokesčio dalies, vykdė tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus, todėl elgėsi pagrįstai ir teisėtai. Pareiškėjas nurodė, kad priemokos buvo neišmokėtos dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. numatyto ribojimo taikymo, tačiau atsakovas neturi teisės ar pareigos spręsti apie galiojančio įstatymo teisėtumą ar tinkamumą. Teisės akto nustatytas ribojimas buvo vykdomas pagrįstai, todėl Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas nėra atsakingas dėl to, kad pareiškėjui buvo neišmokėti minimi priedai.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 14–17) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 2 d. statutiniams valstybės tarnautojams šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja statutai, išskyrus šio įstatymo nustatytą darbo apmokėjimo tvarką. Šio įstatymo 23 str. 2 d. buvo nustatyta, kad priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos. Įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol nėra konstatuojamas jo prieštaravimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies (2002 m. balandžio 23 d., 2007 m. birželio 7 d. redakcijos) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pripažino, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriaus „Darbo užmokestis“ nuostatos, kurias, šiuo atveju taikė atsakovas, apskaičiuodamas ir mokėdamas atlyginimą pareigūnams, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Pagal Konstitucijos 7 str. negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai. Konstitucijos 102 str. ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas išimtinę teisę spręsti, ar įstatymas ir kiti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, suteikia Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui. Jokia kita valstybės institucija spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, nėra įgaliota. Teismui nusprendus patenkinti pareiškėjo reikalavimą, atsižvelgiant į tai, kad jis prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2007 m. iki 2008 m. bei tai, kad skundas teismui pateiktas 2010 m. birželio 21 d., prašo teismo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 str. nuostatomis, daliai pareiškėjo reikalavimų taikyti ieškinio senaties terminą.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl pareiškėjui neišmokėtos darbo užmokesčio dalies už 2007–2008 metus, susidariusios dėl šiuo laikotarpiu galiojusioje Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. numatytos priedų ir priemokų ribos.

92009 m. gruodžio 11 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo užmokestis“ tiek, kiek jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. DC-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-l 175 redakcijos) nustatytą ribą, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „Kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

10Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. birželio 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010 („Administracinė jurisprudencija“ Nr. 19, 2010, p. 261–275) yra konstatavusi, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, manantys, jog jų teisės dėl minėto Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo nebuvimo (legislatyvinės omisijos) buvo pažeistos, turėjo (turi) teisę dėl tokių pažeidimų kreiptis į teismą, kuris savo ruožtu privalo, jeigu nustato, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl nurodytos priežasties, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikydamas ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugos užtikrinimui atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose.

11Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją negali būti tokios situacijos, kad valstybės tarnautojui, kuris dirba poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, atliekančiam įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomas užduotis, atliekamas viršijant nustatytą darbo trukmę, būtų nemokama arba šis darbas būtų neapmokamas teisingai. Neužtikrinus Konstitucijos 48 str. 1 d. įtvirtintos teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą, būtų pažeidžiama ne tik tiesiogiai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta asmens teisė, bet ir konstituciniai lygiateisiškumo, teisingumo ir teisinės valstybės principai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. kovo 20 d., 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimai).

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. garantuoja asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjas turi teisę teisme reikalauti teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtinto apribojimo taikymo. Atitinkamai teisingu atlyginimu už darbą, kuris liko neatlygintas dėl minėtos legislatyvinės omisijos, gali būti darbo užmokesčio dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 2 d. (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-l 175 redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas (administracinė byla Nr. A575-1831/2011).

13Kaip matyti iš byloje esančios pareiškėjo asmeninės uždarbio kortelės (b. l. 8-10) dėl minėtų įstatymo leidėjo nustatytų ribojimų, laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31 pareiškėjui nebuvo išmokėta 2 219,29 Lt dydžio darbo užmokesčio dalis (neatskaičius mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų). Šiuose dokumentuose pareiškėjui apskaičiuotų darbo užmokesčio ir neišmokėtos jo dalies sumų atsakovas neginčija, o byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių abejoti atsakovo atsakingo darbuotojo parengtose ir patvirtintose pažymose pateikta informacija.

14Vidaus tarnybos statutas nenustato, per kokį terminą valstybės tarnautojas gali kreiptis į teismą su reikalavimais dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su tarnybos santykiais susijusių išmokų priteisimo, tačiau, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 5 straipsnio 2 dalimi, tokio pobūdžio reikalavimams pareikšti turėtų būti taikomas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje numatytas bendrasis trejų metų ieškininės senaties terminas.

15Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio nuostatas ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui. Pagal Civilinio kodekso 1.130 straipsnį ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka.

16Pareiškėjas su prašymu į teismą kreipėsi 2010-07-13, todėl piniginiai jo reikalavimai galėtų būti tenkinami nuo 2007-07-13 iki 2010-07-13, nes DK 27 str. 2 d. nustatytas trejų metų senaties terminą. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, kad pareiškėjo prašymas priteisti negauto darbo užmokesčio dalį 1 664,21 Lt – pagrįstas, todėl tenkintinas. Kita dalis pareiškėjo prašymo atmestina, nes praleistas DK 27 str. 2 d. nustatytas trejų metų senaties terminas.

17CPK 284 str. 1d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismas atsižvelgdamas į visuotinai žinomą aplinkybę apie sunkią atsakovo turtinę padėtį, nes valstybės tarnautojų profesinė veikla atlyginama iš valstybės biudžeto, o biudžete turi būti numatyti asignavimai valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui, sprendžia, kad teismo sprendimas vykdymas atidėtinas vienerių metų laikotarpiui skaičiuojant nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

18Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti jam 79 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas neturi galimybės spręsti tokių išlaidų atlyginimo klausimo, nes pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis patyrė tokias išlaidas. Pareiškėjas turi teisę pateikti teismui įrodymus dėl išlaidų pagrindimo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo ir pareiškėjo prašymas bus išspręstas LR ABTĮ 45 str. nustatyta tvarka.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

20Pareiškėjo J. D. skundą patenkinti iš dalies.

21Priteisti pareiškėjui J. D. iš atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 1 664,21 litų (vieną tūkstantį šešis šimtus šešiasdešimt keturis litus 21 centą) neišmokėto darbo užmokesčio dalį.

22Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska,... 2. Pareiškėjas skunde (b. l. 1–5) prašo priteisti iš atsakovo už 2007 m.... 3. Paaiškino, kad Valstybės tarnybos įstatymo 23 str. 1 ir 2 d. (2002 m.... 4. Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į skundą (b.... 5. Paaiškino, kad atsakovas, neišmokėdamas pareiškėjo minimos darbo... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl pareiškėjui neišmokėtos darbo... 9. 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas... 10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad pagal... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. garantuoja asmens, kurio... 13. Kaip matyti iš byloje esančios pareiškėjo asmeninės uždarbio kortelės... 14. Vidaus tarnybos statutas nenustato, per kokį terminą valstybės tarnautojas... 15. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio nuostatas ieškinio senaties terminas... 16. Pareiškėjas su prašymu į teismą kreipėsi 2010-07-13, todėl piniginiai jo... 17. CPK 284 str. 1d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 18. Pareiškėjas pateikė prašymą priteisti jam 79 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. Pareiškėjo J. D. skundą patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti pareiškėjui J. D. iš atsakovo Lukiškių tardymo... 22. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimo vykdymą atidėti vieneriems metams.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...