Byla e2YT-2026-1010/2018
Dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Lina Šakarnienė,

2teismo posėdyje rašytino proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja pareiškimu prašo pripažinti, kad hidrotechniniai statiniai - Geniotalio upelio vandens tėkmės sureguliavimo statiniai, unikalus Nr. ( - ): gelžbetoninė pralaida k(l) kurios ilgis 24,9 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninis požeminis latakas k1 (2-5), kurio ilgis 75,88 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninė pralaida k2(6), kurios ilgis 12,65 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninis požeminis latakas k3(7-10), kurio ilgis 76,69 m, skersmuo 1500 mm, esantys ( - ), neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto turto valdytojo arba, kad jie yra nežinomi; pripažinti, šie statiniai yra bešeimininkis turtas ir perduoti jį Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn.

5Pareiškimas grindžiamas tuo, kad minėti hidrotechniniai statiniai neturi savininkų, kitų sąžiningų įgijėjų ar teisėtų valdytojų arba jie nežinomi ir yra patenkinami visi teisės aktų nustatyti reikalavimai tam, kad minėtas turtas būtų pripažintas bešeimininkiu bei perduotas Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn. Pareiškėja neturi duomenų, kad tai pažeistų kitų asmenų teisę į minėtą nekilnojamąjį turtą.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis minėti Hidrotechniniai statiniai - Geniotalio upelio vandens tėkmės sureguliavimo statiniai ir nuosavybės teisės į juos nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotos. Šiems nekilnojamiesiems daiktams yra atlikti kadastriniai matavimai bei suformuota statinių kadastrinių matavimų byla. Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas neprieštarauja pareiškėjos Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareikštiems reikalavimams, dėl pareiškime išdėstytų argumentų pagrįstumo palieka spręsti teismo nuožiūra. Bylą prašo nagrinėti Tauragės filialo atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinėje vietovėje 1,6 m. skersmens diametro kanalizuotas griovys nėra apskaitomas Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazėje ir Valstybės žemės fondas nevykdo minėto griovio valstybinės priežiūros. Valstybės žemės fondas neprieštarauja Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareikštiems reikalavimams. Sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra, bylą prašo nagrinėti Valstybės žemės fondo atstovui nedalyvaujant.

8Teismas

konstatuoja:

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.57 straipsnio 1 dalį, bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. CK 4.58 straipsnio l dalis numato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė; nuosavybės teisė į bešeimininkį daiktą negali būti įgyjama, jeigu tai draudžia įstatymas arba tokio daikto pasisavinimu pažeidžiama kito asmens teisė pasisavinti daiktą (teisė į lobį, radinį ir pan.). Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. CK 4.58 straipsnio 2 dalis nustato, kad bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė.

11Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Šilalės rajono savivaldybėje yra iškilusi būtinybė pripažinti, kad hidrotechniniai statiniai - Geniotalio upelio vandens tėkmės sureguliavimo statiniai, unikalus Nr. ( - ): gelžbetoninė pralaida k(l) kurios ilgis 24,9 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninis požeminis latakas k1(2-5), kurio ilgis 75,88 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninė pralaida k2(6), kurios ilgis 12,65 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninis požeminis latakas k3(7-IO), kurio ilgis 76,69 m, skersmuo 1500 mm, esantys ( - ), neturi savininkų (ar jų savininkai nežinomi). Statinių pripažinimo bešeimininkiais procesas buvo pradėtas Šilalės rajono savivaldybės vykdomosios institucijos, kadangi paminėti daiktai (hidrotechniniai statiniai) 2016 m. lapkričio 29 d. apskaitos aktu Nr. 1 įtraukti į bešeimininkių daiktų apskaitą. Statiniai įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktų registre (registravimo knygoje). Minėta apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. Dl-449 „Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 34.1 papunktyje nustatyta, kad siekiant nustatyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), savininkus, šių statinių perėmimo ar apskaitos dokumentus surašęs subjektas 6 mėnesius savo interneto svetainėje, seniūnijos, kurios teritorijoje yra statinys, informaciniame stende ir bent kartą nacionaliniame laikraštyje kviečia atsiliepti savininkus ir asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius. Vykdant šį reikalavimą Šilalės rajono savivaldybės administracija Šilalės rajono laikraštyje „Šilalės artojas“ 3 kartus: 2016 m. gruodžio 6 d. Nr. 92 (7358), 2017 m. kovo 10 d. Nr. 19 (7383), 2017 m. birželio 30 d. Nr. 49 (7413) pranešimais kvietė atsiliepti statinių savininkus. Tie patys pranešimai buvo patalpinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos informaciniame stende, savivaldybės interneto svetainėje. 2017 m. spalio 10 d. Šilalės rajono savivaldybės pranešimas patalpintas nacionalinėje spaudoje - laikraštyje „Vakaro žinios“. Statinių savininkai ar asmenys, turintys teisę į statinius, neatsiliepė.

12Šilalės rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. B3-1764(5.13.) kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialą dėl duomenų pateikimo ar Nekilnojamojo turto registre yra duomenų apie hidrotechninių statinių - Geniotalio upelio vandens tėkmės sureguliavimo statinių, unikalus Nr. ( - ), savininkus.

13Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas 2018-01-03 raštu Nr. (9.6.7.)s-16498266 informavo, kad daiktinės teisės, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre šiems statiniams neįregistruoti.

14Geniotalio upelio sureguliavimo projektas buvo parengtas 1987 m. su buvusio kolūkio „Naujas Gyvenimas“ melioracijos, plotas Nr. 5, (buvęs „Saulėtekio kolūkis“) „Sausinimo tinklo rekonstrukcija ir sukultūrinimas“ darbo projektu (toliau-Projektas). Projekto 15- 16 lapuose (techninės priemonės) buvo numatyti Geniotalio upelio sureguliavimo darbai (pridedama). Minėti darbai buvo vykdyti iš melioracijos kapitalinių remonto statybos lėšų. Priduodant objektą šios lėšos nebuvo perduotos į melioracijos apskaitą, Geniotalio upelio sureguliavimo statiniai Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatomis ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos“ bei 2002 m. vasario 27 d. nutarimą Nr. 295 „Dėl įstatymų nuostatų, nurodančių perduoti savivaldybėms kai kuriuos apskrities viršininko įgaliojimus žemės ūkio klausimais, vykdymo“ Vyriausybės nustatyta tvarka nebuvo perduoti Šilalės rajono savivaldybei valdyti ir naudoti patikėjimo teise valstybinėms funkcijoms vykdyti ir nėra apskaitomi melioracijos apskaitoje.

15Pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles (toliau taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“ melioruota žemė ir melioracijos statiniai įtraukiami į Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos, kuri yra sudėtinė žemės informacinės sistemos dalis, duomenų bazę. Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad VĮ Valstybės žemės fondas vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas, atsako už duomenų tikslumą bei patikimumą. Šilalės rajono savivaldybės administracija 2018 m. vasario 7 d. kreipėsi raštu į valstybės įmonę Valstybės žemės fondą dėl melioracijos statinių, esančių Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinėje vietovėje melioracijos statinių apskaitos. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius 2018 m. vasario 7 d. pateikė informaciją, kad hidrotechniniai statiniai - 1,6 m diametro kanalizuotas Geniotalio upelio griovys, esantis ( - ) nėra apskaitomas Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazėje.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo atveju egzistuoja visos CK 4.57 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 4.58 straipsnyje bei aukščiau minėtuose įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintos sąlygos pareiškėjo prašomus statinius pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti juos Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, nes pareiškėjas įtraukė statinius į statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitą, apie šį faktą pranešė visoms suinteresuotoms institucijoms, spaudoje buvo spausdinami skelbimai apie statinių savininkų ar kitų teisių turėtojų paiešką, tačiau asmenų, turinčių teisių į šiuos statinius neatsirado, nei nuosavybės teisės nei kitos teisės į statinius viešame registre nėra įregistruotos, galimi statinių savininkai nėra žinomi, nuo įtraukimo į sąrašą statinių, kurie neturi savininkų (kurių savininkai nežinomi), yra praėję daugiau kaip vieneri metai, be to, statinių neprižiūrint, neeksploatuojant, jais nesirūpinant, esant apleistiems, egzistuoja objektyvus poreikis imtis atitinkamų priemonių jiems sutvarkyti ir išvengti galimos žalos aplinkai, pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos pareiškimas tenkintinas, juo labiau, kad suinteresuoti asmenys dėl pareiškimo patenkinimo neprieštaravo.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 259, 263-270, 537 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Pripažinti bešeimininkiu turtu nekilnojamuosius daiktus - hidrotechninius statinius - Geniotalio upelio vandens tėkmės sureguliavimo statinius, unikalus Nr. ( - ): gelžbetoninę pralaidą k(1) kurios ilgis 24,9 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninį požeminį lataką k1 (2-5), kurio ilgis 75,88 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninę pralaidą k2(6), kurios ilgis 12,65 m, skersmuo 1500 mm; gelžbetoninį požeminį lataką k3(7-10), kurio ilgis 76,69 m, skersmuo 1500 mm, esančius ( - ), ir perduoti jį pareiškėjos Šilalės rajono savivaldybės (juridinio asmens kodas 188773720, buveinė J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė) nuosavybėn.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai