Byla A-662-1099-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (pranešejas), Laimes Baltrunaites (kolegijos pirmininke) ir Aruno Sutkeviciaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliunaitei, dalyvaujant pareiškejo atstovams A. A. ir advokatui Vidmantui Drizgai, atsakovo atstovui Albertui Laurinaviciui, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ skunda atsakovams Vilniaus rajono savivaldybes administracijai ir Vilniaus rajono savivaldybei, atstovaujamai Vilniaus rajono savivaldybes administracijos, del žalos atlyginimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ (toliau – ir Bendrove) skundais (b. l. 3–12, 84–93, I t.) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma, prašydamas priteisti iš atsakovu Vilniaus rajono savivaldybes administracijos (toliau – ir Institucija) ir Vilniaus rajono savivaldybes, atstovaujamos Vilniaus rajono savivaldybes administracijos, jos neteisetu veikimu atsiradusia 148516,77 Lt žala (už laikotarpi nuo 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. vasario 20 d.) ir 1029288,09 Lt žala (už laikotarpi nuo 2006 m. gegužes 12 d. iki 2008 m. spalio 22 d. ir nuo 2009 m. vasario 21 d. iki 2009 m. balandžio 9 d.).

5Paaiškino, kad 2005 m. birželio 27 d. nusipirko žemes sklypa, esanti Vilniaus rajono savivaldybeje (toliau – ir Žemes sklypas), kurio paskirtis jau isigijimo momentu buvo – kita (mažaaukšciams gyvenamiesiems pastatams ir infrastrukturos objektams statyti). Žemes sklypo isigijimo finansavimui, taip pat inžineriniu tinklu jame irengimui ir projektavimui bei paruošiamiesiems darbams 2006 m. gegužes 12 d. pareiškejas su AB „DnB NORD bankas“ pasiraše Kreditavimo sutarti Nr. 1039-06IV (toliau – ir Kreditavimo sutartis). Nurode, kad isigydamas Žemes sklypa sieke ji padalinti i 95 sklypus, suprojektuoti sklypu naudojimui reikalingus visus infrastrukturos objektus, atlikti kitus veiksmus, butinus žemes sklypu naudojimui pagal tiesiogine paskirti ir juose vystyti gyvenamuju namu statyba ir/ar parduoti žemes sklypus tretiesiems asmenims, kurie juose statytu gyvenamuosius namus savo poreikiams. Del to 2005 m. spalio 11 d. pateike Institucijai prašyma perduoti detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutarti. Institucija 2005 m. spalio 25 d. raštu atsisake pareiškejui perduoti detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. 2005 m. lapkricio 14 d. pareiškejas pateike užklausima aplinkos ministerijai, kuri 2005 m. lapkricio 30 d. pateike atsakyma Nr. (14-3)-D8-9187. 2005 m. gruodžio 16 d. pareiškejas, atsižvelgdamas i aplinkos ministerijos paaiškinime nurodyta papildoma informacija, kreipesi i Institucija su nauju prašymu del detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo. Institucija 2006 m. sausio 9 d. raštu atsisake perduoti pareiškejui Žemes sklypo detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. 2006 m. spalio 29 d. pareiškejas Institucijai pateike prašyma del detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo. 2007 m. birželio 7 d. atsakovo atstove žodžiu patvirtino, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, taciau joks oficialus atsakymas i aukšciau mineta prašyma pareiškejui nebuvo pateiktas, jis nebuvo pakviestas pasirašyti sutarties del detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo. 2007 m. birželio 19 d. pareiškejas Institucijai pateike pakartotini prašyma, taciau atsakovas ir i ši prašyma jokio oficialaus atsakymo nepateike, tik žodžiu nurode pateikti išsamu pagrindima, kodel pareiškejo teikiami prašymai turetu buti tenkinami. 2008 m. rugsejo 1 d. pareiškejas pateike atsakovui teisini ir faktini pagrindima. 2008 m. rugsejo 19 d. Institucija pateike atsakyma, kuriame buvo nurodytas naujas atsisakymo perduoti detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teises ir pareigas pagrindas – privalomu teritoriju tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimo – užstatymo intensyvumo – nenustatymas Žemes sklypo detaliuoju planu. Pareiškejo manymu, teisinio pagrindo atmesti jo prašymus, nurodant vis naujus reikalavimus, arba i juos neatsakyti, nebuvo. 2008 m. rugsejo 25 d. pareiškejas pateike prašyma del sutarties sudarymo, kuriame patikslino planavimo tiksla – nurode, kad Žemes sklypo detalusis planas bus rengiamas, siekiant Žemes sklypa padalinti i 95 sklypus nekeiciant naudojimo paskirties ir nustatyti užstatymo intensyvuma. Pabreže, kad iki 2008 m. spalio 9 d. (per 10 darbo dienu nuo prašymo pateikimo dienos) negavo rašytinio pranešimo apie sutarties del teritoriju detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo pasirašymo vietos ir laiko. Atkreipe demesi, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. I-676-662/2009 konstatavo, jog atsakovas „nevykde teises aktais <...> nustatytos pareigos, t. y. vilkino igyvendinti teises aktais <...> priskirta funkcija“.

6Paaiškino, kad pagal Kreditavimo sutarti laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. vasario 20 d. priskaiciuota ir sumoketa 42 592,67 euru palukanu ir 420,76 euru isipareigojimo mokescio, iš viso 148 516,77 Lt (toliau – ir Palukanos). Teige, kad Palukanos yra minimali pareiškejo žala, patirta del neteiseto atsakovo neveikimo ir pareigu nevykdymo. Pažymejo, kad net Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2009 m. vasario 21 d. priemus sprendima Nr. I-676-662/2009, Institucija ir toliau nevykde teises aktais nustatytu pareigu. Nurode, kad Vilniaus rajono savivaldybes taryba 2009 m. kovo 27 d. prieme sprendima Nr. T3-102, kuriuo nusprende leisti Bendrovei rengti Žemes sklypo detaluji plana, taciau pareiškejo manymu, šiuo sprendimu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 21 d. sprendime Nr. I-676-662/2009 nurodytas ipareigojimas nebuvo ivykdytas. 2009 m. kovo 25 d. pateike Institucijai Pretenzija del žalos atlyginimo, taciau atsakovas su ja nesutiko. Institucija 2009 m. balandžio 9 d. pateike pareiškejui pasirašyta Detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo sutarti Nr. 053-09 pasirašymui. Teige, kad Institucija, sutikdama pasirašyti sutarti, pripažino, kad atsisakyti ja sudaryti nebuvo jokio teisinio pagrindo, kadangi pareiškejas atitiko visus teises aktu keliamus reikalavimus.

7Nurode, kad 2008 m. rugsejo 25 d. prašyma pateike, laikydamasis Vyriausybes 2004 m. gegužes 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtinto Detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 12, 7.3 punktu reikalavimu, todel, teikiant ši prašyma (kaip ir visa laikotarpi nuo 2005 m. spalio 11 d., kai buvo teiktas pirmasis prašymas Institucijai), egzistavo visos salygos, kad atsakovas ji išnagrinetu ir Aprašo nustatyta tvarka priimtu sprendima del sutarties del detaliojo planavimo organizatoriaus pareigu ir teisiu perdavimo sudarymo.

8Teige, kad pagal Kreditavimo sutarti laikotarpiu nuo šios sutarties sudarymo (2006 m. gegužes 12 d.) iki dienos, kai atsakovas pateike pareiškejui pasirašyta detaliojo teritoriju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo sutarti (2009 m. balandžio 9 d.) (neiskaitant laikotarpio nuo 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. vasario 20 d.) priskaiciuota ir sumoketa 293816,10 euru (1014488,23 Lt) palukanu. Pažymejo, kad, siekdama apginti savo teises del neteiseto atsakovo neveikimo, UAB „Inter partes“ advokatu kontorai ir antstoliui sumokejo 14799,86 Lt už suteiktas teisines paslaugas. Konstatavo, kad minetos palukanos ir išlaidos teisinei pagalbai yra pareiškejo patirta žala del neteiseto atsakovo veikimo, iš viso 1029288,09 Lt.

9II.

10Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybes administracija atsiliepimais i skundus (b. l. 72–73, 157–159, I t.) praše juos atmesti kaip nepagristus.

11Atsakovo manymu, nurodytas žalos dydis nepagristas irodymais. Atkreipe demesi, kad Kreditavimo sutartis buvo sudaryta iki 2009 m. balandžio 30 d., todel iki šios dienos kredito gavejas privalejo atiduoti gauta kredita ir sumoketi atitinkamai iki šios dienos priskaiciuotas palukanas. Pažymejo, kad pagal Kreditavimo sutarties bendrosios dalies 12 punkta kredito gavejas turi teise gražinti kredita ar jo dali bankui anksciau nei sutartyje nustatytais pagrindais tik gaves banko raštiška sutikima. Priejo prie išvados, kad taip paneigiamas pareiškejo teiginys, jog Bendrove kreditoriui beprasmiškai ir ilgesni laikotarpi (iki 2009 m. vasario 20 d.) privalejo moketi palukanas. Nurode, kad pagal Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 8 punkta bei bendrosios dalies 1 punkta pareiškejui nustatyta pareiga naudoti kredita pagal paskirti (Civilinio kodekso 6.881 str. 2 d., 6.877 str. 1 d.). Nurode Kreditavimo sutarties 8.1 punkta, pagal kuri dalis kredito (2 085 264 euru) buvo skirta kredito gavejo isiskolinimo akcininkui M. V. padengti. Pagal Kreditavimo sutarties 8.2 punkta, Žemes sklypo inžineriniams tinklams irengti, projektuoti, paruošiamiesiems darbams yra skiriama 955 736 euru. Atkreipe demesi, kad 2009 m. kovo 12 d. pareiškejas ir AB „DnB NORD bankas“ sudare susitarima „Del 2006 m. gegužes 12 d. kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV salygu pakeitimo“, pagal kuri Kreditavimo sutarties 1.1 punkte nurodyta suma yra 221788565 eurai, taciau šios sutarties specialiosios dalies 8 punktas nebuvo pakeistas. Konstatavo, kad tariamos žalos dydžio negalima sieti su visa kredito suma, nes dalis kredito yra nesusijusi su Žemes sklypu.

12Paaiškino, kad neipareigojo Bendroves sudaryti Kreditavimo sutarties ir moketi palukanas, Institucija nera sutarties šalis ir jai iš šios sutarties jokiu prievoliu kilti negali. Pažymejo, kad moketi palukanas Bendrove isipareigojo savo rizika pasirašydama Kreditavimo sutarti. Priejo prie išvados, kad pareiškejas siekia gauti kaip žalos atlyginima dali imones bendruju veiklos kaštu.

13Praše nepriteisti pareiškejo nurodytu bylinejimosi išlaidu, kadangi jis nepateike išsamaus ir detalaus išlaidu apskaiciavimo, iš kurio butu galima nustatyti konkrecias advokato suteiktas paslaugas ir ju užmokescio dydžius, neaišku, už ka pareiškejas mokejo antstoliui ir UAB „Inter partes“.

14III.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendimu skunda atmete kaip nepagrista.

16Teismas nurode Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 15 straipsnio 1 dalies 3 punkta, Civilinio kodekso 6.271, 6.246–6.250 straipsnius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. balandžio 16 d. sprendima administracineje byloje Nr. A444– 619/2008.

17Nustate, kad Institucija 2005 m. spalio 25 d. raštu Nr. A33-3462-(4.20) ir 2006 m. sausio 9 d. raštu Nr. A33-90-(4.20) atsake i pareiškejo prašyma del detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo bei sutarties sudarymo, taciau šiu raštu pareiškejas neskunde, todel teismas nelaike ju neteisetais ir nepagristais. Pažymejo, kad pareiškejas Institucijai pateike 2007 m. spalio 29 d., 2008 m. rugsejo 1 d., 2008 m. birželio 19 d., 2008 m. rugsejo 5 d. prašymus, taciau neskunde Institucijos neveikimo del neatsakymo i juos. Priejo prie išvados, kad teismas neturi pagrindo laikyti Institucijos veiksmu (neveikimo) neteisetais ir nepagristais, o to nenustacius negalejo tenkinti pareiškejo reikalavimo del turtines žalos atlyginimo.

18Nurode, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. sprendime Nr. I-676-662/2009 nustate, jog Institucija vilkino atlikti veiksmus nuo 2008 m. spalio 23 d., t. y. nustate neveikimo neteisetuma. Vykdydama mineta teismo sprendima, Institucija išnagrinejo pareiškejo 2008 m. rugsejo 25 d. prašyma, taciau procesas del Žemes sklypo detaliojo planavimo dar nera baigtas – vyksta teisminiai gincai del Vilniaus rajono savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-102 teisetumo, sutartis del detaliojo plano organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo Nr. 053-09 nepasirašyta, detalusis planas, kuri tikejosi parengti pareiškejas, isigydamas Žemes sklypa, dar neparengtas. Priejo prie išvados, kad šiame etape dar nera aišku, ar pareiškeja apskritai gales igyvendinti savo tiksla – isigyta Žemes sklypa padalinti i 95 sklypus, suprojektuoti sklypu naudojimui reikalingus visus infrastrukturos objektus, atlikti kitus veiksmus, butinus žemes sklypu naudojimui pagal tiesiogine paskirti ir juose vystyti gyvenamuju namu statyba ir/ar parduoti žemes sklypus tretiesiems asmenims, kurie juose statytu gyvenamuosius namus savo poreikiams. Pažymejo, kad vien tik vilkinimas sudaryti detaliojo plano organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo sutarti šiame etape nepagrindžia priežastinio ryšio tarp pareiškejo patirtu išlaidu ir atsakovo neveikimo. Pažymejo, jog pareiškeja, isigydama Žemes sklypa ir sudarydama Kreditavimo sutarti, negalejo buti užtikrinta, kad jai pavyks realizuoti savo ketinimus, todel ju nevertino kaip teisetu lukesciu.

19Konstatavo, kad 2007 m. gegužes 23 d. saskaitoje-fakturoje Nr. 0140 (b. l. 130) nurodytos pareiškejo patirtos išlaidos už teisine išvada, reikalinga del galimybes rengti detaluji plana ir gyvenamuju namu statyba Žemes sklype, nera susijusios su Institucijos veiksmais (neveikimu). Antstoliui sumoketos 188,80 Lt (94,40 Lt ir 94,40 Lt) sumos teismas taip pat nelaike pareiškejo patirta žala, nes šios išlaidos susijusios su pareiškejo teisiu igyvendinimu, Bendroves pasirinktas dokumentu Institucijai iteikimo budas ir su juo susijusios išlaidos nera susijusios su atsakovo veiksmais. Del pareiškejo nurodytos 12900,06 Lt sumos, sumoketos advokatu kontorai už suteiktas teisines paslaugas, teismas pastebejo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. I-676-662/2009 pareiškejui nebuvo priteistos jo nurodytos teismo išlaidos, be to, iš minetos administracines bylos Nr. I-676-662/2009 matyti, kad iki šiol nera pateiktas detalus raštiškas prašymas priteisti teismo išlaidas. Atkreipe demesi, kad del 11 800,00 Lt sumos pareiškejas pateike teismui analogiškas saskaitas fakturas, prašydamas priteisti teismo išlaidas administracineje byloje Nr. I-676-662/2009 ir nagrinejamoje administracineje byloje. Priejo prie išvados, kad pareiškejas iš esmes vienu atveju kreipesi del tos pacios sumos kaip teismo išlaidu administracineje byloje Nr. I-676-662/2009 priteisimo, o nagrinejamoje byloje kaip patirtos žalos atlyginimo. Konstatavo, kad išlaidos, susijusios su kitos administracines bylos nagrinejimu, nelaikytinos pareiškejo patirta žala.

20IV.

21Pareiškejas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ apeliaciniu skundu (b. l. 23-32, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – pareiškejo skundus del žalos atlyginimo patenkinti ir iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybes, atstovaujamos Vilniaus rajono savivaldybes administracijos, pareiškejo naudai priteisti bylinejimosi išlaidas bei išlaidas teisinei pagalbai apmoketi.

22Nurodo ABTI 57 straipsnio 6 dali, 81, 86 straipsnius ir pažymi, kad teismas neargumentavo, kodel atmete pareiškejo skunduose ir paaiškinimuose pateiktus irodymus, vien konstatuodamas, kad pareiškejas neskunde Institucijos sprendimu (neveikimo). Pažymi, kad pagal teises doktrina ir teismu formuojama praktika veiksmu neteisetumas

Nustatė

23mas ne pagal tai, ar jie buvo skusti, taciau pagal tai, ar valdžios instituciju darbuotojai veike taip, kaip jie privalo elgtis, vadovaudamiesi teises aktais. Atkreipia demesi i Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarti Nr. A5-943/2007. Pažymi, kad nei Institucijos 2005 m. spalio 25 d. rašte Nr. A33-3462-(4.20), nei 2006 m. sausio 9 d. rašte Nr. A33-90-(4.20) nebuvo nurodyta ju apskundimo tvarka, todel mane, kad šie aktai negali buti skundžiami. Pabrežia, kad visi skunduose minimi pareiškejo prašymai, atsakovo nemotyvuoti atsakymai (ju nepateikimai) yra susije su tuo paciu testiniu Institucijos atliekamu teises pažeidimu, del kurio pareiškejas 2008 m. lapkricio 4 d. skundu kreipesi i teisma. Nurodo, kad pažeidimo testinumas patvirtinamas ir atsakovo 2009 m. rugsejo 19 d. raštu Nr. A334521-(4.20), ankstesni pareiškejo prašymai bei atsakovo atsakymai taip pat buvo susije su tuo paciu klausimu. Mano, kad nors formaliai Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartyje Nr. I-676-662/2009 sprende klausima del atsakovo neteiseto neveikimo 2008 m. rugsejo 25 d. prašymo atžvilgiu, taciau neteisetas atsakovo neveikimas konstatuotas nuo pat pirmojo prašymo pateikimo dienos (2005 m. spalio 11 d.). Pažymejo, kad pateike irodymus ir teisine argumentacija del butinumo atlyginti patirta žala nuo 2006 m. gegužes 12 d. iki 2008 m. spalio 22 d., taip pat nuo 2008 m. spalio 23 d. iki 2009 m. gegužes 12 d., taciau teismas del to nepasisake.

24Mano, kad teismas nepagristai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkricio 24 d. nutartimi Nr. A146-1897/2008, kadangi faktinis ir teisinis bylu pagrindas objektyviai skiriasi. Atkreipia demesi i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 1999 m. balandžio 26 d. nutarti Nr. 3K-3-92/1999, 2005 m. kovo 9 d. nutarti Nr. 3K-3-156/2005, 2007 m. lapkricio 26 d. nutarti Nr. 3K-7-345/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsejo 14 d. nutarti Nr. A6-1286/2006 ir konstatuoja, kad jei atsakovas nebutu veikes neteisetai, pareiškejui nebutu kilusi žala.

25Nurodo, kad teismas netyre pateiktu irodymu del žalos atlyginimo butinumo. Mano, kad svarbu ne tai, kada pasibaigs visos susijusios proceduros, bet tai, kad taikytini teises aktai nenumato jokiu apribojimu pareiškejui padalinti jam nuosavybes teise priklausanti žemes sklypa, taip pat tai, kad del neteiseto atsakovo neveikimo pareiškejas patyre žala. Atkreipia demesi i 1984 m. rugsejo 18 d. Ministru komiteto 375-ajame ministru atstovu susitikime priimta rekomendacija Nr. R (84) 15, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 28 d. nutarti Nr. A14-1625/2005, 2007 m. gegužes 5 d. nutarti Nr. A14-470/2007 ir konstatuoja, kad galejo pagristai tiketis, jog jau 2005 m. spalio 11 d. prašymas bus tinkamai išnagrinetas ir Bendrovei bus perduotos detaliojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigos. Nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsejo 14 d. nutarti Nr. A6-1286/2006 ir konstatuoja, kad nagrinejamu atveju nepakako nurodyti, jog pareiškejas veike savo rizika.

26Paaiškina, kad patyre išlaidas, kadangi nusprende kreiptis i UAB „Inter partes“ del teisines išvados parengimo, nes atsakovas 2 kartus be teisinio pagrindo buvo atmetes jo analogiškus prašymus. Nurodo, kad dokumentu iteikimo per antstoli buda pasirinko del Institucijos neteiseto neveikimo (iki paskutiniojo prašymo Institucijai pateikimo atsakovas nebuvo teises aktu nustatytais terminais atsakes i du pareiškejo prašymus). Pabrežia, kad išlaidos už advokato teisines paslaugas buvo patirtos del Institucijos neteisetu veiksmu (neveikimo). Pažymi, kad šios išlaidos gali buti traktuojamos ir kaip nuostoliai Civilinio kodekso 6.249 straipsnio prasme, ir kaip išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu. Mano, kad pasinaudojimas teise tokias išlaidas prisiteisti pagal specialiaja ABTI nuostata neatima pareiškejo teises prisiteisti jas vadovaujantis bendraja norma, kadangi dažnai teismai nepriteisia visu faktiškai turetu tokio pobudžio išlaidu.

27Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybes administracija atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 38-39, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista ir apeliacini skunda atmesti. Atkreipia demesi, kad Kreditavimo sutartis buvo sudaryta iki 2009 m. balandžio 30 d., pagal jos bendrosios dalies 12 punkta, kredito gavejas turi teise gražinti kredita ar jo dali bankui anksciau nei sutartyje nustatytais pagrindais tik gaves banko raštiška sutikima. Nurodo, kad pareiškejas nepateike irodymu, jog del Institucijos neveikimo prasitese Bendroves verslo planas realizuoti suformuotus sklypus ir atsiskaityti su banku. Mano, kad pareiškejas pats savo veiksmais padare sau nuostoliu, neveike pagal patvirtinta detaluji plana, sugalvojo nauja teritorijos tvarkymo vizija (padalyti valdoma sklypa i 95 sklypus). Pabreže, kad naujai pareiškejo teritoriju planavimo vizijai ir jai igyvendinti reikalingos teisines proceduros negali buti traktuojamos kaip žala, atsiradusi del atsakovo veiklos. Atkreipia demesi, kad pareiškejas tariama žala tiesiogiai sieja su Kreditavimo sutartimi, kuri buvo pasirašyta 2006 m. gegužes 12 d., taciau tai nereiškia, kad nuo šios dienos Bendrove butu igijusi galimybe realizuoti savo verslo planus ir išvengti palukanu mokejimo bankui. Nurodo, kad pareiškejas nepateike išsamaus ir detalaus išlaidu apskaiciavimo, iš kurio butu galima nustatyti konkrecias advokato suteiktas paslaugas ir ju užmokescio dydžius, iš pateiktu dokumentu negalima pasakyti, už kokias paslaugas ir konsultacijas pareiškejas mokejo antstoliui ir UAB „Inter partes“. Prieina prie išvados, kad pareiškejas neirode priežastinio ryšio tarp deklaruojamos žalos ir tariamai neteisetos atsakovo veikos, neirodytas patirtos žalos dydis ir atsakovo kalte.

28Teiseju kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

31Nagrinejamu atveju administracinis gincas tarp šaliu kilo del turtines žalos, padarytos neteisetais veiksmais (neveikimu) viešojo administravimo srityje, atlyginimo.

32Nagrinejant byla butina aiškintis aplinkybes, kurios reikalingos nustatyti bendrasias civilines atsakomybes salygas (neteiseti veiksmai, žala ir nuostoliai, priežastinis ryšys bei kalte). Reikalavimo patenkinimas galimas tik konstatavus šiu salygu buvima. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dali, valstybes ar savivaldybes (kurios yra atsakingos už valstybes ar vietos valdžios instituciju neteisetais veiksmais padaryta žala) civiline atsakomybe pagal ši straipsni atsiranda, jeigu valdžios instituciju (šiuo atveju Vilniaus rajono savivaldybes administracija) darbuotojai neveike taip, kaip pagal istatymus šios institucijos ar ju darbuotojai privalejo veikti. Skirtingai nuo mineto kodekso 6.248 straipsnio, šiame straipsnyje akcentuojama, kad valstybes ar savivaldybes deliktine atsakomybe atsiranda nepaisant konkretaus valstybes tarnautojo ar kito valdžios institucijos darbuotojo kaltes, t. y. viešoji atsakomybe atsiranda esant trims salygoms: neteisetiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisetu veiksmu (neveikimo) ir žalos ryšiui. Tai reiškia, kad kalte kaip valstybes ar savivaldybes deliktines atsakomybes salyga yra suponuojama, kai nesvarbu del kokios priežasties valdžios instituciju darbuotojai neveike taip, kaip pagal istatymus šios institucijos ar ju darbuotojai privalejo veikti.

33Del laikotarpiu nuo 2006-05-12 iki 2008-10-22 patirtos žalos atlyginimo

34Pirmosios instancijos teismas UAB “nekilnojamojo turto sprendimai” reikalavima atlyginti šiuo laikotarpiu padaryta žala atmete tuo pagrindu, jog atsakovo atsakymu (2005-10-25 rašto Nr. A33–3462–(4.20) ”Del teritorijos planavimo bei planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo”, 2006-01-09 rašto Nr. A33–90–(4.20) “Del teritorijos planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo”) bei neatsakymo i 2007-10-29, 2008-06-19 ir 2008-09-05 prašymus neskunde, todel teismas neturi pagrindo laikyti šiu Vilniaus rajono savivaldybes administracijos veiksmu (neveikimo) neteisetais ir nepagristais. Minetas teismas padare išvada, kad nenustacius atsakovo neteisetu veiksmu (neveikimo), t. y. nenustacius vienos iš butinos civilines atsakomybes salygu, UAB “Nekilnojamojo turto sprendimai” reikalavimas del turtines žalos atlyginimo negali buti tenkinamas.

35Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 25 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A5–943/2007 konstatavo, kad vien tik ta aplinkybe, jog pareiškejas istatymu nustatyta tvarka nesikreipe del viešojo administravimo institucijos neveikimo pripažinimo ir ipareigojimo tinkamai atsakyti i jo prašyma, nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad pareiškejo nurodomi ir, jo nuomone, neteiseti viešojo administravimo institucijos veiksmai ir neveikimas yra teiseti, kad pareigunai jo atžvilgiu elgesi teisetai. Teismas šioje byloje turejo išsamiai ir visapusiškai ištirti bylos aplinkybes, ivertinti, ar atsakovas pareiškejo atžvilgiu veike (ne) teisetai, ir savo argumentuotas išvadas šiuo klausimu pateikti teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje (Aministracine jurisprudencija/Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 3 (13), 2007. P. 237–243).

36Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio šioje dalyje teismas atsakovo veiksmu (neveikimo) teisetumo iš esmes nevertino ir apsiribojo konstatavimu, kad jie yra teiseti, nurodydamas, kad pareiškejas istatymu nustatyta tvarka nesikreipe i kompetentinga gincu nagrinejimo institucija ir nereikalavo panaikinti atsakovo atsakymus (raštus) bei pripažinti atsakovo neveikima ir ipareigoti tinkamai atsakyti i jo prašymus. Tokia teismo pozicija prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamai praktikai, pagal kuria sprendžiant žalos atlyginimo klausima turi buti ištirtos visos, tame tarpe ir neteiseti veiksmai, žala apibudinancios salygos, nepriklausomai nuo to, ar pareiškejas gincijo tam tiktu viešojo administravimo subjekto administraciniu aktu ar veiksmu teisetuma, ar ne.

37Del laikotarpiu nuo 2008-10-23 iki 2009-04-09 patirtos žalos atlyginimo

38Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime taip pat konstatavo, kad vien tik vilkinimas sudaryti detaliojo planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo sutarti šiame etape nepagrindžia priežastinio ryšio tarp pareiškejos patirtu šlaidu (palukanu ir isipareigojimo mokescio pagal Kreditavimo sutarti) ir atsakoves neveikimo. Tik patvirtinus detaluji plana, kuri patvirtinti sieke pareiškeja, isigydama Žemes sklypa, butu imanoma svarstyti, ar kokie nors atsakoves veiksmai ar neveikimas galejo itakoti detaliojo plano patvirtinimo uždelsima ir ar del to pareiškeja patyre žala. Atsižvelgdamas i tai, teismas padare išvada, jog nera nustatytas priežastinis ryšys tarp pareiškejos nurodytos žalos ir Vilniaus rajono savivaldybes administracijos neveikimo, todel reikalavimas del turtines žalos atlyginimo minetu laikotarpiu negali buti tenkinamas.

39Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas priežastinio ryšio nustatyma sieja su veiksmais (detaliojo plano patvirtinimu), kurie bus atlikti ateityje, kas juridiniu požiuriu nera pakankamai svarbu ir reikšminga žalos kilimui nagrinejamu atveju. Atsakovas savo veiksmais pažeide teises aktu nustatytas elgesio taisykles ir šis pažeidimas yra pakankama priežastis žalai atsirasti. Teorijoje vieningai sutariama, kad civiline atsakomybe atsiranda tik esant tam tikram ryšiui tarp asmens veikos/institucijos neteisetu veiksmu ir atsiradusios žalos. Butent Vilniaus apygardos administracinis teismas ir turejo nustayti ta ryši – ar atsakovo neteiseti veiksmai, konststuoti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-02-21 sprendime administracineje byloje Nr. I–676–662/2009, buvo tiesiogine žalos atsiradimo priežastimi. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo priežastinio ryšio sasajumo su aptariamu laikotarpiu (nuo 2008-10-23 iki 2009-02-21) atliktais atsakovo veiksmais ir kilusiomis pasekmemis (žala), todel darytina išvada, jog bylai aktualiu laikotarpiu priežastinio ryšio teismas nevertino. Iš to seka, jog teismas padare neteisinga išvada del priežastinio ryšio nenustatymo tarp minimu laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybes administracijos neteisetu veiksmu (neveikimo) ir pareiškejos nurodytos žalos. Priežastinis ryšys visada objektyvus, t. y. realiai egzistuojantis, todel jis turi buti realiai nustatytas, o ne grindžiamas prielaidomis arba speliojimais.

40Pirmosios instancijos teismo neanalizuotas ir laikotarpis nuo 2009-02-22 iki 2009-04-09.

41Del 14 799,86 Lt patirtos žalos atlyginimo

42Nagrinejant byla iš naujo vertintinas ir 1711 Lt prašomos atlyginti žalos dydis. Kitas pareiškejo prašomas atlyginti patirtos žalos nurodytas sumas šioje dalyje pirmosios instancijos teismas atmete pagristai.

43Pareiškejas jo naudai iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybes, atstovaujamos Vilniaus rajono savivaldybes administracijos, prašo priteisti bylinejimosi išlaidas ir išlaidas teisinei pagalbai apmoketi. Kadangi byla pirmosios instancijos teismui gražinama nagrineti iš naujo, tai nesprestinas klausimas ir del bylinejimosi išlaidu priteisimo.

44Atsižvelgiant i aukšciau pamineta, darytina išvada, kad teismas netinkamai taike materialines teises normas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnis, 6.271 straipsnis), tinkamai neatskleide bylos esmes ir del jos teismo sprendime nepasisake. Teismas visapusiškai ir objektyviai neištyre byloje surinktu irodymu, teismo sprendime ju neivertino bei taip pažeide Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 57 straipsnio 6 dali, 81 straipsni, 86 straipsnio 1 ir 2 dalis. Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat neteisingai vertino priežastini ryši tarp Vilniaus rajono savivaldybes administracijos neteisetu veiksmu ir to rezultate kilusiu pasekmiu, todel pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 141 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 142 straipsnio 1 dalis).

45Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

46Pareiškejo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendima panaikinti ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškejas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ (toliau – ir Bendrove)... 5. Paaiškino, kad 2005 m. birželio 27 d. nusipirko žemes sklypa, esanti... 6. Paaiškino, kad pagal Kreditavimo sutarti laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 23 d.... 7. Nurode, kad 2008 m. rugsejo 25 d. prašyma pateike, laikydamasis Vyriausybes... 8. Teige, kad pagal Kreditavimo sutarti laikotarpiu nuo šios sutarties sudarymo... 9. II.... 10. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybes administracija atsiliepimais i skundus... 11. Atsakovo manymu, nurodytas žalos dydis nepagristas irodymais. Atkreipe demesi,... 12. Paaiškino, kad neipareigojo Bendroves sudaryti Kreditavimo sutarties ir moketi... 13. Praše nepriteisti pareiškejo nurodytu bylinejimosi išlaidu, kadangi jis... 14. III.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendimu... 16. Teismas nurode Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo... 17. Nustate, kad Institucija 2005 m. spalio 25 d. raštu Nr. A33-3462-(4.20) ir... 18. Nurode, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d.... 19. Konstatavo, kad 2007 m. gegužes 23 d. saskaitoje-fakturoje Nr. 0140 (b. l.... 20. IV.... 21. Pareiškejas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ apeliaciniu skundu (b. l.... 22. Nurodo ABTI 57 straipsnio 6 dali, 81, 86 straipsnius ir pažymi, kad teismas... 23. mas ne pagal tai, ar jie buvo skusti, taciau pagal tai, ar valdžios... 24. Mano, kad teismas nepagristai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 25. Nurodo, kad teismas netyre pateiktu irodymu del žalos atlyginimo butinumo.... 26. Paaiškina, kad patyre išlaidas, kadangi nusprende kreiptis i UAB „Inter... 27. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybes administracija atsiliepimu i apeliacini... 28. Teiseju kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 31. Nagrinejamu atveju administracinis gincas tarp šaliu kilo del turtines žalos,... 32. Nagrinejant byla butina aiškintis aplinkybes, kurios reikalingos nustatyti... 33. Del laikotarpiu nuo 2006-05-12 iki... 34. Pirmosios instancijos teismas UAB “nekilnojamojo turto sprendimai”... 35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 25 d. nutartyje... 36. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio šioje dalyje... 37. Del laikotarpiu nuo 2008-10-23 iki... 38. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime taip pat konstatavo, kad... 39. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas priežastinio ryšio nustatyma... 40. Pirmosios instancijos teismo neanalizuotas ir laikotarpis nuo 2009-02-22 iki... 41. Del 14 799,86 Lt patirtos žalos... 42. Nagrinejant byla iš naujo vertintinas ir 1711 Lt prašomos atlyginti žalos... 43. Pareiškejas jo naudai iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybes, atstovaujamos... 44. Atsižvelgiant i aukšciau pamineta, darytina išvada, kad teismas netinkamai... 45. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 46. Pareiškejo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ apeliacinis skundas... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjucio 27 d. sprendima... 48. Nutartis neskundžiama....