Byla I-3073-171/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Irenos Paulauskienės (pranešėja) ir Alvydo Barkausko, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Melnragės molas“ atstovui Petrui Cirtautui, advokato padėjėjui Raimondui Simonavičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovėms Laurai Simonaitytei ir Birutei Paliukėnaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Melnragės molas“ skundą atsakovei LR žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo Žuvininkystės departamentas prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės departamentas).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja UAB „Melnragės molas“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 3–4), kuriame prašo:

51.

6panaikinti Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio 2008-02-21 protokolą Nr. 8D-61(5.50);

72.

8įpareigoti Komisiją iš naujo svarstyti žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimą, vadovaujantis Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-06-07 įsakymu Nr. 3D-291, nuostatomis.

9Skunde nurodė, kad 2007-11-26 ES Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1401/2007 (toliau – ES Tarybos reglamentas), nustatantį Baltijos jūroje 2008 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas. 2007-06-07 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-291 buvo sudaryta Komisija.

10Pareiškėja mano, kad buvo pažeistas Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklių, patvirtintų 2007-06-07 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-291 (toliau – Taisyklės), 7 punktas, kuriame nustatyta, kad Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo ES Tarybos teisės akto, kuriuo nustatomos šalims narėms žvejybos kvotos, arba LR žemės ūkio ministro įsakymo dėl žvejybos limitų Baltijos jūroje nustatymo įsigaliojimo, paskelbia apie žvejybos kvotų skyrimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pareiškėja šios informacijos nesulaukė, todėl savarankiškai 2008-01-31 kreipėsi į Komisiją, prašydama skirti žvejybos kvotas 2008 metams, t. y. prašė skirti 20 tonų menkių, 50 tonų strimelių ir 100 vnt. lašišų sugavimo kvotą.

112008-02-22 pareiškėjai buvo įteiktas Komisijos 2008-02-21 posėdžio protokolo Nr. 8D-61(5.50) išrašas, kuriame nurodyta, kad jai skiriama 1 390 kg menkių sugavimo kvota.

12Pareiškėja mano, kad Komisijos 2008-02-21 posėdžio protokolas Nr. 8D-61(5.50) yra nepagrįstas ir neteisėtas.

13Paaiškino, kad Komisija nesivadovavo Taisyklėmis ir neįvykdė jų 7 punkto reikalavimų, taip pat pažeidė šių Taisyklių 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5 punktus, t. y. nenurodė, koks skiriamo žvejybos limitas, dokumentų ir duomenų pateikimo terminai, žvejybos kvotų skyrimo vieta ir laikas, adresas, kuriuo galima pateikti dokumentus, ir kitos žvejybos kvotų sąlygos.

14Pareiškėja pažymėjo, kad nors žvejybai naudoja 2 jūrinio tipo žvejybinius laivus (botus), 3 žvejybines valtis, atnaujino žvejybos įrankių arsenalą, sukūrė technines priemones efektyvesnei žvejybai, tačiau šiuos argumentus pateikti Komisijai neturėjo galimybės. Vadovaujantis Komisijos darbo reglamento, patvirtinto 2007-06-07 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-291, 4 puntu (toliau – Darbo reglamentas), pareiškėja norėjo stebėtojų teisėmis dalyvauti komisijos posėdyje, tačiau nežinodama nei posėdžio datos, nei vietos negalėjo tinkamai atstovauti savo interesams.

15Pareiškėjos atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad skundžiamas protokolas buvo priimtas pažeidžiant Darbo reglamento 6.3, 13, 15 ir 18 punktus.

16Atsakovė su pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais nesutinka. Atsiliepime (b. l. 30–33) nurodė, kad Komisija, priimdama individualius administracinius aktus, vadovavosi teisės aktų nustatytais įgaliojimais ir įgyvendino įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principus.

172007-11-26 ES Tarybos reglamentu, nustatančiu Baltijos jūroje 2008 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, Lietuvai buvo skirtos tam tikrų žuvų rūšių kvotos ir buvo nustatyta šio reglamento taikymo data – 2008-01-01. ES Tarybos reglamentas oficialiame leidinyje buvo paskelbtas 2007-11-30. Atsakovė pažymėjo, kad iki 2007 m. ES Tarybos reglamentai dėl žuvų kvotų skyrimo paprastai būdavo priimami gruodžio mėnesį, todėl kiekvienais metais apie žvejybos kvotų skyrimą buvo skelbiama sausio mėnesį, kadangi tik tada Žuvininkystės departamentas turi duomenis apie žuvų kvotų panaudojimą praėjusiais metais.

18Atsakovė nurodė, kad Žuvininkystės departamentas skelbimą dėl konkurso posėdžio leidiniui „Valstybės žinios“ išsiuntė 2008-01-08. Skelbimas buvo paskelbtas 2008-01-11 „Valstybės žinių“ priedo „Informaciniai pranešimai“ 3 numeryje. Jame buvo nurodyta, kad dokumentai priimami iki 2008-01-21, todėl žuvų išteklių naudotojams buvo skirtas 10 kalendorinių dienų terminas, per kurį galėjo teikti prašymus dėl žvejybos kvotų.

19Atsakovė taip pat paaiškino, kad pagal Taisyklių 4 punktą, komisijos posėdžiuose gali dalyvauti kviesti įmonių, žvejojančių Baltijos jūroje, asociacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys. Pareiškėja priklauso Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinei organizacijai, kurios kiti nariai buvo informuoti apie 2008-02-21 komisijos posėdyje svarstomus klausimus, todėl atsakovė mano, kad pareiškėja turėjo žinoti apie jai svarbią informaciją, paskelbtą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir komisijos posėdyje.

20Atsakovė nurodė, kad vadovaujantis Reglamento 18–19 punktais, Komisijos 2008-02-22 posėdžio protokolo išrašas pareiškėjai buvo įteiktas 2008-02-26.

21Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime (b. l. 11–13) ir teismo posėdyje nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

23Skundas atmestinas.

24Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2008-01-31 Komisijai pateikė prašymą 2008 m. jai skirti 20 t menkių, 50 t strimelių ir 100 vnt. lašišų sugavimo kvotą (b. l. 6). 2008-01-31 įvyko Komisijos posėdis (b. l. 34). 2008-02-21 buvo surašytas šio posėdžio protokolas Nr. 8D-61 (5.50) (toliau – Posėdžio protokolas) (b. l. 34–38). Vienas iš Komisijos posėdyje svarstytų klausimų buvo menkių kvotų skyrimas žuvų išteklių naudotojams. Komisija nutarė pareiškėjai skirti 1 390 kg menkių kvotą (b. l. 45). Komisijos protokolo išrašas jai įteiktas 2008-02-26 (b. l. 41).

25Pareiškėja nurodė, kad Posėdžio protokolas pažeidžia jos teises, nes jis buvo priimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

26Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2007-06-07 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-291 patvirtintas Komisijos darbo reglamentas, Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklės ir 2007-11-26 Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1404/2007.

27Pareiškėja nurodė, kad buvo pažeista Taisyklių 7 punkto nuostata, kad Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo Europos Tarybos teisės akto, kuriuo nustatomos šalims narėms žvejybos kvotos, arba LR žemės ūkio ministro įsakymo dėl žvejybos limitų Baltijos jūroje nustatymo įsigaliojimo paskelbia apie žvejybos kvotų skyrimą leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Teismas pažymi, kad ES Tarybos reglamentas buvo priimtas 2007-11-26. Jame nurodyta, kad įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje dieną –2008-11-30 (OL L 312, 2007-11-30, p. 1–9). Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad apie Komisijos posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl žvejybos kvotų skyrimo, buvo paskelbta 2008-01-11 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Taigi buvo pažeistas Taisyklių 7 punkte nustatytas 30 dienų terminas.

28Pareiškėja taip pat nurodė, kad buvo pažeisti Taisyklių 7.1–7.5 punktai. Leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ įdėtame skelbime turėjo būti nurodytas skiriamo žvejybos limito dydis (Taisyklių 7.1 punktas), duomenų ir dokumentų, nurodytų Taisyklių 17 punkte, pateikimo terminas (Taisyklių 7.2 punktas), žvejybos kvotų skyrimo vieta ir laikas (Taisyklių 7.3 punktas), adresas, kuriuo reikia pateikti duomenis ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 17 punkte, telefonas (Taisyklių 7.4 punktas) ir kitos žvejybos skyrimo sąlygos (Taisyklių 7.5 punktas). Iš 2008-01-11 skelbimo turinio matyti, kad juo yra informuojama, kad „2008 m. sausio 31 d. 11 val. Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje departamente (Klaipėda, Naujojo Uosto g. 8A) vyks Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos posėdis, kuriame bus skiriamos 2008 m. žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 2181 t, vakarinių menkių – 450 t, strimelių – 4456 t, šprotų – 22745 t, lašišų 5646 vnt. <...> Dokumentai priimami Žvejybos Baltijos jūroje departamente ankščiau nurodytu adresu iki 2008 m. sausio 27 d. 17 val. <...> Telefonas pasiteirauti (8 46) 31 06 60.“ Teismas, įvertinęs šio skelbimo turinį, daro išvadą, kad buvo laikytasi Taisyklių 7.1–7.5 punktuose nustatytų reikalavimų skelbimui, todėl pareiškėjos argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

29Pareiškėja paaiškino, kad jos teisės pažeistos dėl to, kad ji, nežinodama apie posėdžio laiką ir datą, negalėjo pateikti savo argumentų, dalyvauti Komisijos posėdyje ir tinkamai atstovauti savo interesams, todėl Komisija pažeidė Darbo reglamento 4 punktą. Teismas pažymi, kad apie Komisijos posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta 2008-01-11 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, tačiau pareiškėja nesulaukė nurodytos informacijos paskelbimo, nes ji buvo paskelbta pažeidžiant Taisyklių 7 punkte nustatytą 30 dienų terminą. Teismas paaiškina, kad asmuo, norėdamas, kad būtų apgintos jo subjektinės teisės, turi teisę pasinaudoti visomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis gynybos priemonėmis. Jis turi būti aktyvus, pats rūpintis tuo, kad jo subjektinės teisės būtų apgintos. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja, nesulaukusi skelbimo apie žvejybos kvotų skyrimą, būtų domėjusis, kodėl teisės aktų nustatytais terminais nėra paskelbta nurodyta informacija. LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme yra nustatytos teisės gauti informaciją iš valdžios instituciją procedūros, tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtu jomis pasinaudojusi.

30Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja Komisijai 2008-01-31 (Komisijos posėdžio dieną) pateikė prašymą, kuriame išdėstė motyvus dėl didesnių kvotų skyrimo (b. l. 6). Kartu su Komisijos posėdžio protokolu teismui buvo pateiktas sąrašas įmonių, kurios pateikė Komisijai prašymus dėl atitinkamų žvejybos kvotų skyrimo (b. l. 42). Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, teismas laiko, kad pareiškėja realizavo savo teisę motyvuoti prašymą skirti jai didesnes kvotas.

31Teismas taip pat pažymi, kad Darbo reglamento 4 punkte nustatyta, kad Komisija gali kviesti dalyvauti komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis įmonių, žvejojančių Baltijos jūroje, asociacijų vadovus arba jų įgaliotus asmenis. Šis Darbo reglamento punktas nenumato Komisijai pareigos kviesti į posėdžius įmonių atstovus.

32Pareiškėja nurodė, kad Komisija pažeidė Darbo reglamento 15 punktą, nustatantį, kad protokolo projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po posėdžio. Byloje remiantis esančiais įrodymais nustatyta, kad Komisijos posėdis vyko 2008-01-31 (b. l. 16, 34). Kada buvo parengtas Komisijos posėdžio protokolo projektas, byloje duomenų nėra. Teismas laiko, kad pareiškėja nepagrįstai posėdžio protokolo projektą sutapatina su 2008-02-21 Posėdžio protokolu, todėl pareiškėjos argumentą dėl Darbo reglamento 15 punkto pažeidimo, atmeta.

33Pareiškėja taip pat nurodė, kad Komisija pažeidė ir Darbo reglamento 18 punktą, kuriame nustatyta, kad protokolo išrašai naudotojams, kuriems skirtos žvejybos kvotos, išsiunčiami ne vėliau kaip per tris darbo dienas po komisijos posėdžio protokolo pasirašymo. Komisijos posėdžio protokolas buvo pasirašytas 2008-02-21 (b. l. 34). Protokolo išrašas pareiškėjai įteiktas 2008-02-26 (b. l. 41). 2008 m. vasario 22–23 dienos buvo nedarbo dienos, todėl 2008 m. vasario 26 d. yra trečia darbo diena po Posėdžio protokolo pasirašymo. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmeta pareiškėjos skundo teiginį dėl Darbo reglamento 18 punkto pažeidimo.

34Pareiškėja nurodė, kad Komisijos posėdžio darbotvarkėje buvo įrašyti 8 klausimai, o posėdžio protokolas susideda iš dviejų punktų: svarstyta ir nutarta, iš ginčijamo protokolo negalima nustatyti, kuris Komisijos narys kaip balsavo, todėl buvo pažeistas Darbo reglamento 13 punktas. Teismas pažymi, kad Darbo reglamento 13 punkte nustatyta, kad Komisijos nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Jeigu Komisijos narių nuomonės nesutampa, atskirosios Komisijos narių nuomonės įrašomos į protokolą.

35Komisijos posėdžio protokole yra atskirai išskirti visi aštuoni darbotvarkės klausimai ir yra aišku, kas ir kokiu klausimu buvo nutarta. Darbo reglamento 13 punkte nustatyta, kad Komisijos nutarimai yra priimami Komisijos narių dauguma, o jei Komisijos narių nuomonės nesutampa, atskirosios Komisijos narių nuomonės įrašomos į protokolą. Teismas, aiškindamas Darbo reglamento 13 punktą, daro išvadą, kad Darbo reglamente nėra nustatyta, kad posėdžio protokole turi būti fiksuojama, koks Komisijos narys kaip balsavo. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos teiginys dėl Darbo reglamento 13 punkto pažeidimo yra nepagrįstas.

36Pareiškėjai taip pat neaišku, iš kur prie Posėdžio protokolo atsirado pridėti priedai, ar už juos buvo balsuota, jie nėra pasirašyti Komisijos posėdžio pirmininko ir sekretoriaus, todėl buvo pažeistas Darbo reglamento 6.3 punktas. Teismas atmeta šį pareiškėjos argumentą. Iš Komisijos 2008-02-21 posėdžio protokolo matyti, kad svarstant kvotų skyrimo klausimus, skirtinos kvotos buvo numatomos protokolo prieduose (b. l. 36–38), todėl teismas daro išvadą, kad protokolo priedai yra sudėtinė Komisijos 2008-02-21 posėdyje priimtų nutarimų dalis ir už juos buvo balsuota bendra tvarka ir jų pasirašyti atskirai nebūtina.

37Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėja prašė jai 2008 m. skirti 20 t menkių, 50 t strimelių ir 100 vnt. lašišų sugavimo kvotą (b. l. 6). Komisija nutarė pareiškėjai skirti 1 390 kg menkių sugavimo kvotą (b. l. 43). Komisijos posėdyje, kurio protokolą pareiškėja ginčija, buvo nagrinėjami ne tik menkių sugavimo kvotų paskirstymo klausimai, pareiškėjai, kaip ir kitoms prašymus pateikusioms įmonėms, buvo

Nutarė

382008 m. skirti tokias strimelių kvotas, kokie buvo žvejybos įmonių sugavimai 2007 m. (b. l. 37), jai taip pat buvo leista iki 2008-07-15 žvejoti lašišas ir šlakius nelimituojant jų sugavimo, tačiau bendras šių įmonių minėtų rūšių sugavimas neturi viršyti Lietuvai nustatytų kvotų (b. l. 38). Pareiškėja prašo naikinti visą protokolą, nors iš skundo turinio matyti, kad ji mano, kad pažeista teisė tik dėl menkių kvotos dydžio.

39Teismas pažymi, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato LR administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos LR administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kaip buvo pažeistos pareiškėjo teisės, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) remdamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu.

40Pareiškėjos teiginys, kad Posėdžio protokolas buvo priimtas pažeidžiant procedūrinius reikalavimus ir dėl to buvo pažeistos jos teisės (jai buvo suteiktos mažesnės menkių kvotos, nei prašė), yra nepagrįstas. Teismas nustatė, kad nebuvo laikomasi Taisyklių 7 punkto reikalavimo ir apie žvejybos kvotų skyrimą buvo paskelbta pažeidžiant nustatytą terminą, tačiau šis procedūrinis pažeidimas negalėjo turėti įtakos tam, kad pareiškėjai buvo skirta 1 390 kg menkių kvota, t. y. jos prašymas buvo patenkintas iš dalies.

41LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra įtvirtinta principinė procedūrinių pažeidimų įtakos viešojo administravimo akto teisėtumo vertinimui taisyklė: skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Ši įstatymų galią turinti nuostata reiškia, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti priimtą administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416/2005 (Administracinių teismų praktika Nr. 7, psl. 131–138).

42Vadovaudamasis nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota taisykle, teismas daro išvadą, kad Taisyklių 7 punkto pažeidimas nėra laikytinas esminiu procedūros pažeidimu, turėjusiu įtakos objektyviam visų aplinkybių įvertinimui bei sprendimo pagrįstumui. Teismas pažymi, kad Komisijos padarytas pažeidimas – Taisyklių 7 punkte nustatytu terminu nepaskelbimas apie žuvų kvotų skyrimą, pareiškėjos teisių nepažeidžia, todėl naikinti skundžiamo protokolo ir įpareigoti iš naujo svarstyti kvotų skyrimo klausimą nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d. ir 129 str.,

n u s p r e n d ė :

45atmesti pareiškėjos UAB „Melnragės molas“ skundą kaip nepagrįstą.

46Sprendimas per 14 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja UAB „Melnragės molas“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 5. 1.... 6. panaikinti Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos (toliau –... 7. 2.... 8. įpareigoti Komisiją iš naujo svarstyti žvejybos Baltijos jūroje kvotų... 9. Skunde nurodė, kad 2007-11-26 ES Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr.... 10. Pareiškėja mano, kad buvo pažeistas Žvejybos kvotų Baltijos jūroje... 11. 2008-02-22 pareiškėjai buvo įteiktas Komisijos 2008-02-21 posėdžio... 12. Pareiškėja mano, kad Komisijos 2008-02-21 posėdžio protokolas Nr.... 13. Paaiškino, kad Komisija nesivadovavo Taisyklėmis ir neįvykdė jų 7 punkto... 14. Pareiškėja pažymėjo, kad nors žvejybai naudoja 2 jūrinio tipo... 15. Pareiškėjos atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad skundžiamas protokolas... 16. Atsakovė su pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais nesutinka.... 17. 2007-11-26 ES Tarybos reglamentu, nustatančiu Baltijos jūroje 2008 m.... 18. Atsakovė nurodė, kad Žuvininkystės departamentas skelbimą dėl konkurso... 19. Atsakovė taip pat paaiškino, kad pagal Taisyklių 4 punktą, komisijos... 20. Atsakovė nurodė, kad vadovaujantis Reglamento 18–19 punktais, Komisijos... 21. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime (b. l. 11–13) ir teismo posėdyje... 23. Skundas atmestinas.... 24. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2008-01-31... 25. Pareiškėja nurodė, kad Posėdžio protokolas pažeidžia jos teises, nes jis... 26. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2007-06-07 LR žemės ūkio ministro... 27. Pareiškėja nurodė, kad buvo pažeista Taisyklių 7 punkto nuostata, kad... 28. Pareiškėja taip pat nurodė, kad buvo pažeisti Taisyklių 7.1–7.5 punktai.... 29. Pareiškėja paaiškino, kad jos teisės pažeistos dėl to, kad ji,... 30. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėja Komisijai... 31. Teismas taip pat pažymi, kad Darbo reglamento 4 punkte nustatyta, kad Komisija... 32. Pareiškėja nurodė, kad Komisija pažeidė Darbo reglamento 15 punktą,... 33. Pareiškėja taip pat nurodė, kad Komisija pažeidė ir Darbo reglamento 18... 34. Pareiškėja nurodė, kad Komisijos posėdžio darbotvarkėje buvo įrašyti 8... 35. Komisijos posėdžio protokole yra atskirai išskirti visi aštuoni... 36. Pareiškėjai taip pat neaišku, iš kur prie Posėdžio protokolo atsirado... 37. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėja prašė jai 2008 m.... 38. 2008 m. skirti tokias strimelių kvotas, kokie buvo žvejybos įmonių... 39. Teismas pažymi, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato LR... 40. Pareiškėjos teiginys, kad Posėdžio protokolas buvo priimtas pažeidžiant... 41. LR administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 42. Vadovaudamasis nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. atmesti pareiškėjos UAB „Melnragės molas“ skundą kaip nepagrįstą.... 46. Sprendimas per 14 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos...