Byla A-261-429-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai E. M. ir trečiajam suinteresuotam asmeniui V. U.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos E. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. M. prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Alytaus apskrities viršininko administracijai, R. M. ir V. U..

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėja E. M. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama atnaujinti praleistą terminą nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams paduoti, siekiant atkurti nuosavybės teises į J. M. priklausiusią žemę Kuršių kaime, Valkininkų sen., Varėnos raj.

8Pareiškėja nurodė (b.l. 5-7), kad prašymą atkurti nuosavybės teises padavė 2001 metais. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 29 sprendimu Nr.38-24531 jai atkurtos nuosavybės teisės į 1,71 ha (kartu su kitais pretendentais – į 6,35 ha žemės).

9Pareiškėja paaiškino, kad nuosavybės teisės atkurtos ne į visą tėvų turėtą žemę, nes tėvai tvirtino, jog jie valdė apie 8-10 ha žemės. Nuosavybės teisų atkūrimu į likusią žemę rūpintis buvo įpareigotas pareiškėjos brolis S. M.. Jam mirus, pareiškėja kreipėsi į Varėnos žemėtvarkos skyrių, kur sužinojo, jog trūksta nuosavybės teises patvirtinančių įrodymų.

10Terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises, praleido, nes žemės grąžinimo klausimus tvarkė jos brolis, ilgai užtruko archyvinių dokumentų paieška, į archyvus ji ir kiti šeimos nariai kreipėsi keletą kartų. Be to, patys žemėtvarkos institucijos darbuotojai nenurodė ir nepaaiškino, kad reiktų gauti papildomus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Ji yra garbaus amžiaus, jos sveikata prasta, ir kiekvieną kartą kreipiantis dėl dokumentų paieškos ar į žemėtvarkos instituciją, jai reikėdavo prašyti ir kitų asmenų, šeimos narių pagalbos.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija su parašymu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į prašymą (b.l. 47-49) nurodė, kad pareiškėjos nurodytos termino praleidimo priežastys yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažintos svarbiomis.

13Paaiškino, kad pareiškėja, pavesdama broliui tvarkyti nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, pasirinko pasyvų elgesio variantą nuosavybės teisių į J. M. bei O. M. nuosavybės teise turėtą nekilnojamąjį turtą procese. Kadangi pareiškėja, turėdama realią galimybę, asmeniškai visiškai nesirūpino nuosavybės teisių atkūrimu, todėl jos nurodoma aplinkybė kaip nežinojimas, kad trūksta tam tikrų dokumentų, negali būti pakankamas pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Vadovaujantis administracinių teismų praktikoje suformuota nuostata, jog įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas nepateisina netinkamo įstatymų reikalavimo vykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-646/2004), pareiškėjos nurodytas argumentas - nežinojimas, jog siekiant realizuoti teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, būtina ne tik pateikti prašymą bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus taip pat negali būti pripažintas svarbia priežastimi. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad terminą praleido dėl prastos sveikatos būklės.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjos E. M. prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas nustatė, kad prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvų žemę pareiškėja pateikė 2000 m. rugpjūčio 28 d. Nuosavybės teisės jai atkurtos Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 29 sprendimu Nr. 38-24531.

17Teismas pažymėjo, kad

18Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnį (iki 2004 m. spalio 26 d. galiojusią įstatymo redakciją) nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2003 m. gruodžio 31 d. ir šis terminas turėjo naikinamąjį pobūdį. Pagal nuo 2004 m. spalio 26 d. galiojančią Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio redakciją (2004 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. IX-489) šis terminas tapo atnaujinamuoju. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

19Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo turi domėtis savo teisėmis ir pareigomis. Protingumo principas reikalauja, kad asmuo elgtųsi apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio adekvačioje situacijoje standartą. Pareiškėja, pavesdama broliui tvarkyti nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, pasirinko pasyvų elgesio variantą. Bylos duomenys patvirtina, kad aktyvesnių veiksmų ji ėmėsi tik 2007 metais (2007 m. spalio 9 d. kreipėsi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą). Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, jog pasitikėjimas kitais asmenimis ir pasyvus asmens elgesys yra paties asmens pasirinktas jo teisių gynimo būdas ir ši aplinkybė nelaikytina svarbia priežastimi terminui atnaujinti.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad asmens, prašančio atnaujinti įstatymu nustatytą terminą, garbus amžius, sveikatos būklė, išsilavinimo lygis, gyvenamoji vieta nėra veiksniai, savaime pripažintini svarbiomis termino praleidimo priežastimis. Šios aplinkybės turi būti įvertintos kartu su kitomis reikšmingomis terminui atnaujinti aplinkybėmis, kadangi asmuo savo teises gali įgyvendinti per atstovą. Pareiškėja nepateikė teismui įrodymų, jog negalia ar tam tikrų ligų buvimas būtų įtakojęs jos galimybes pačiai ar per atstovus paduoti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Taip pat nepateikė įrodymų, jog nuo prašymo atkurti nuosavybės teises iki kreipimosi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą (2007 m. spalio 9 d.) būtų ėmusis aktyvių veiksmų ieškant nuosavybės teises patvirtinančių įrodymų. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos argumentai nėra pagrindas pripažinti, jog terminas pateikti dokumentus praleistas dėl svarbių priežasčių.

21III.

22Pareiškėja E. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti.

23Apeliacinis skundas (b. l. 74-77) grindžiamas šiais argumentais:

241. Pareiškėja yra senyvo amžiaus, gyvena Vilniuje, todėl neturėjo galimybės nuolat domėtis nuosavybės teisių atkūrimu, todėl nuosavybės teisių atkūrimu rūpinosi pareiškėjos brolis S. M..

252. Žemėtvarkos institucija neinformavo pareiškėjos, kad nepakanka nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų.

263. Alytaus apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 38-24531 pareiškėjai atkūrus nuosavybės teises į J. M. ir O. M. nuosavybės teise valdytą žemę, paaiškėjo, kad nuosavybės teisės atkurtos ne į visą J. M. ir O. M. valdytą žemę, ir kad trūkstą nuosavybės teises į likusią pareiškėjos tėvų žemę patvirtinančių dokumentų.

274. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartyje (adm. byla Nr. A261-505/200) konstatavo, kad nežinojimas apie teisę pretenduoti į išlikusį nekilnojamąjį turtą gali būti traktuojamas kaip termino atnaujinimo pagrindas tik tokiu atveju, kai pretendentai savo valios veiksmais nuosavybės teisių atkūrimo siekė ir ėmėsi priemonių gauti informaciją apie išlikusį nekilnojamąjį turtą, tačiau negavo reikalingos ir teisingos informacijos dėl nuo jų valios nepriklausiusių priežasčių.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

29Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 84-86) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į apreiškėjos prašymą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Pažymėjo, kad pareiškėja ir kiti pretendentai buvo informuoti, kokius dokumentus reikia pateikti prie pirminio prašymo atkurti nuosavybės teises.

30Teismo posėdžio metu pareiškėja E. M. palaikė apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

31Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo V. U. prašė apeliacinį skundą patenkinti.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas bylas apeliacine tvarka patikrina sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

36Tokiu būdu vertinamas teisės taikymas ir faktinės aplinkybės. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

37Byloje sprendžiamas termino pateikti buvusio savininko nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus atnaujinimo klausimas.

38Šiuos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, kurio 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

39Iš šios teisės normos matyti, kad joje yra įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, nustatanti, jog nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises. Iš šios taisyklės nustatyta ir išimtis, leidžianti minėtus dokumentus pateikti ir vėliau, ne kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises, bet ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 d. Taip pat įtvirtinta galimybė kreiptis į teismą dėl praleistų terminų atnaujinimo.

40Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. M. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama atnaujinti praleistą terminą nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams paduoti, siekiant atkurti nuosavybės teises į J. M. priklausiusią žemę Kuršių kaime, Valkininkų sen., Varėnos raj.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl termino dokumentams, patvirtinantiems nuosavybės teises, paduoti atnaujinimo, turi būti nustatyta, kad pareiškėja yra įstatymo nustatytu terminu padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises.

42Priešingu atveju teismo sprendimas, kuriuo būtų atnaujinti praleisti terminai pateikti dokumentus nesukurtų tų teisinių pasekmių, kurių yra siekiama termino atnaujinimu.

43Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad prašymą atkurti nuosavybės teises padavė 2001 metais. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 29 sprendimu Nr.38-24531 jai atkurtos nuosavybės teisės į 1,71 ha (kartu su kitais pretendentais – į 6,35 ha žemės).

44Taip pat būtina patikrinti ar toks termino atnaujinimas yra būtinas ir ar jis sukels atitinkamas pasekmes. LVAT jurisprudencijoje konstatuojama, kad procesas dėl termino dokumentams pateikti atnaujinimo nėra savitikslis. Jo paskirtis – sudaryti galimybes (pašalinti kliūtis) atkurti nuosavybės teises tiems asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti kompetentingoms institucijoms tokių dokumentų, kurie yra būtini sprendimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti. Taigi dokumentas, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, kompetentingai institucijai turi būti būtinas ir apskritai reikalingas sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į konkretų nekilnojamąjį turtą. Priešingu atveju teismo procesas dėl termino atnaujinimo būtų beprasmiškas, tokiu būdu nepateisinamai naudojant ribotus teismo ir visuomenės, iš kurios surenkamų mokesčių ir yra iš esmės išlaikoma teismų sistema, resursus. (pvz. LVAT 2010 m. spalio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje

45Nr. A444 – 2093/2010).

46Teisėjų kolegija pažymi, kad būtina išsiaiškinti ar žemėtvarkos skyrius turėjo dokumentus patvirtinančius J. M. valdytą žemės sklypą ir ar galėjo priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į visą J. M. valdytą žemę, esančią Kuršių kaime, Valkininkų sen., Varėnos raj., kadangi byloje tokių įrodymų nėra, nors į dalį žemės – 1,71 ha pareiškėjai nuosavybės teisės buvo atkurtos Alytaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 29 sprendimu Nr. 38-24531.

47Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsniu yra nustatyta, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiomis nuostatomis, privalėjo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatęs, kad jų nepakanka, įpareigoti šalis pateikti įrodymus, būtinus teisingai išspręsti bylą.

48Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo sprendimas, priimtas neištyrus ir neįvertinus visų bylai reikšmingų aplinkybių, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Bylos aplinkybėms ištirti būtina išsireikalauti nuosavybės teisių atkūrimo bylą ir įvertinti joje esančius įrodymus – nustatyti į kokio dydžio žemės sklypą pareiškėja yra 2001 metais padavusi prašymą atkurti nuosavybės teises, kokie veiksmai buvo atliekami, kokius dokumentus ji pateikė, ar buvo žinoma institucijai apie kitą žemės sklypą. Pareiškėjos vardu pateikti prašymai po 2001 m. gruodžio 31 d. yra pateikti praleidus terminą prašymams pateikti, todėl teisinių pasekmių nesukelia.

49Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui (ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 142 straipsnio 1 dalis).

50Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

51140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52E. M. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

53Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai E. M. ir trečiajam... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėja E. M. (toliau – ir pareiškėja, apeliantė)... 8. Pareiškėja nurodė (b.l. 5-7), kad prašymą atkurti nuosavybės teises... 9. Pareiškėja paaiškino, kad nuosavybės teisės atkurtos ne į visą tėvų... 10. Terminą pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises, praleido,... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija... 12. Atsiliepime į prašymą (b.l. 47-49) nurodė, kad pareiškėjos nurodytos... 13. Paaiškino, kad pareiškėja, pavesdama broliui tvarkyti nuosavybės teisių... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 1 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, kad prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvų... 17. Teismas pažymėjo, kad... 18. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į... 19. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo turi domėtis savo teisėmis ir... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad... 21. III.... 22. Pareiškėja E. M. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 23. Apeliacinis skundas (b. l. 74-77) grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Pareiškėja yra senyvo amžiaus, gyvena Vilniuje, todėl neturėjo... 25. 2. Žemėtvarkos institucija neinformavo pareiškėjos, kad nepakanka... 26. 3. Alytaus apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.... 27. 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 20 d.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities viršininko administracija... 29. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 84-86) nurodė iš esmės tuos pačius... 30. Teismo posėdžio metu pareiškėja E. M. palaikė... 31. Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo V. U.... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136... 36. Tokiu būdu vertinamas teisės taikymas ir faktinės aplinkybės. Teisėjų... 37. Byloje sprendžiamas termino pateikti buvusio savininko nuosavybės teises... 38. Šiuos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos piliečių... 39. Iš šios teisės normos matyti, kad joje yra įtvirtinta bendro pobūdžio... 40. Nagrinėjamu atveju pareiškėja E. M. kreipėsi į Kauno... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl termino... 42. Priešingu atveju teismo sprendimas, kuriuo būtų atnaujinti praleisti... 43. Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad prašymą atkurti nuosavybės... 44. Taip pat būtina patikrinti ar toks termino atnaujinimas yra būtinas ir ar jis... 45. Nr. A444 – 2093/2010).... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtina išsiaiškinti ar žemėtvarkos skyrius... 47. Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsniu yra nustatyta, kad... 48. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 49. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies,... 50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 51. 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija... 52. E. M. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 53. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d.... 54. Nutartis neskundžiama....