Byla Ik-3157-281/2010
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams S. T., Ž. Ž. ir A. A., atsakovės atstovams Ramintai Spruogytei, Gediminui Švetkauskui ir A. B., teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos universiteto skundą atsakovei LR valstybės kontrolei dėl sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas Klaipėdos universitetas skunde (t1, b.l. 1-4) teismui prašo panaikinti LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2010-06-30 priimtą sprendimą Nr.SP-15.

4Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Klaipėdos universitete LR valstybės kontrolė atliko auditą, kurio tikslas – įvertinti valstybės biudžeto asignavimų 2010 metams planavimą teisėtumo požiūriu; audituojamo subjekto 2009 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; valstybės lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais ekonomiškumo ir viešojo intereso gynimo požiūriu.

5LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs valstybės audito, atlikto Klaipėdos universitete, 2010-05-31 ataskaitą Nr.( - ), vadovaudamasi LR valstybės kontrolės įstatymo 17str. 2 d., 18 str. 1.3, ir 7 p. ir 20 str. 2010-06-30 priėmė sprendimą Nr. SP-15:

61.Nurodyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž. sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės pažeidimus.

72.Įpareigoti Klaipėdos universiteto rektorių V. Ž. įstatymų nustatyta tvarka pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

83.Nustatyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž. 60 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodyto įpareigojimo įvykdymo pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo.

9Su sprendime išdėstytais pažeidimais ir priimtu sprendimu nesutinka. Nurodo, kad jos skirsnyje „Turto apskaita“ universitetas projektavimo darbų 216,2 tūkst. litų lėšas įkėlė į apskaitą pagal naują sąskaitų planą į nebaigtą statybą ir atliko išlaidų ir pajamų koregavimą. Patalpų vertė gauta pagal panaudos sutartį 2010-02-05 Nr. ( - ) apskaityta užbalansinėje sąskaitoje.

10Pereinant prie VSAFAS neatitikimai ir „Finansavimas iš biudžeto“, „Pavedimų lėšų apskaita“ ir „Finansavimų iš kitų šaltinių“ įvertinti ir apskaityti.

11Skirsnyje „Pavedimų ir lėšų apskaita“ 1,2 tūkstančius litų apskaitė 110 sąskaitoje „Pavedimų lėšos“, kadangi darbo užmokestis už 2009 m. gruodžio mėn. buvo mokamas paskutinę šio mėnesio darbo dieną ir dėl pavedimo klaidos ši suma buvo grąžinta į sąskaitą iš kurios pinigai buvo siųsti. 2010-01-04 pavedimas buvo pakartotas.

12Klaipėdos universitetas 174/1 sąskaitoje „atsiskaitymai už depozitines lėšas“ 127,7 tūkstančių litų apskaitė todėl, kad tai nėra jo pajamos, o pagal sutartį įkurtas mokslo ir studijų paramos fondas, kurio lėšomis disponuoja Šernų šeima.

13„Pajamų apskaita“ pagal patvirtintą tvarką mokesčių už studijas apskaitą pagal kiekvieną studentą veda fakultetų administratoriai ir dekanų parašais patvirtintus vardinius sąrašus su priskaitytomis mokėtinomis įmokomis už studijas pateikia į buhalterinės apskaitos skyrių, kur sumiškai registruojama buhalterinės apskaitos registruose. Rektoriaus įsakymu fakultetų dekanai įpareigoti iki 2010-06-01 pateikti į buhalterijos apskaitos skyrių vardinius studentų žiniaraščius su įsiskolinimo sumomis 2009-12-31 dienai.

14„Dėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ Klaipėdos universitetas panaudojo socialinio draudimo išmokoms skirtus biudžeto asignavimus, kadangi metinėje sąmatoje šie asignavimai buvo įkelti į straipsnį 2.7.3.1.1.1. ir 2.7.1.1.1.1. remiantis Valstybinio audito ataskaita 2009 m. Nr.( - ). 2009 metų II ketvirčio lėšos iš straipsnio 2.7.1.1.1.1. perkeltos į 2.1.2.1.1.1.. gavus LR finansų ministerijos nurodymą. Kadangi 23,7 tūkstančiai litų išlaidų buvo parodyta ketvirčio finansinėje atskaitomybėje ir VBAMS sistemoje, atstatyti lėšų nebuvo galima.

15„Dėl specialios programos pajamų“ Klaipėdos universitetas 2009-12-31 nepervedė į biudžetą 398,6tūkst. litų gautų pajamų, kadangi pagrindiniai mokėjimai už atliktas paslaugas ir studijas buvo gauti paskutinėmis 2009 metų darbo dienomis ir nebuvo galimybės patikrinti gautų įplaukų teisėtumo paskirties. Klaipėdos universitetas Biudžetinių įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą 2009-12-31 ataskaitoje klaidingai nurodė 900 tūkst. litų mažesnes viršplanines įmokas dėl aritmetinės klaidos. Patikslinta forma buvo išsiųsta į finansų ministeriją.

16„Dėl išlaidų Valstybės investicijų programos projektams efektyvumo ir teisėtumo“ Klaipėdos universitetas, vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, organizavo Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto H. Manto g. 84 stogo rekonstravimo darbų valdomo paslaugų pirkimą ir su laimėtoju valstybes įmone „Lietuvos paminklai“ 2009-06-19 sudarė pirkimo sutartį Nr.(duomenys neskelbtini). Šia sutartimi statytojas pavedė VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdyti užsakovo funkcijas remiantis LR statybos įstatymo 2str. 41 p.ir 52 p. Klaipėdos universitetas kaip perkančioji organizacija nupirko iš „Lietuvos paminklai“ užsakovo funkcijų paslaugą ir sudarius sutartį šis pirkimas buvo laikomas baigtu. Šalinant šį pažeidimą yra Klaipėdos universitetas, kartu su VĮ „Lietuvos paminklai“ kreipėsi į LR viešųjų pirkimų tarnybą dėl 2009-06-19 sutarties Nr.( - ) su VĮ „Lietuvos paminklai“ ir 2009-09-09 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) sudarytos su VĮ „Lietuvos paminklai“ su privačia statybos bendrove pakeitimų.

17„Dėl Klaipėdos Universiteto darbuotojų darbo užmokesčio“-nesumažinti tarnybinio atlyginimo priedai padalinių vadovams ir darbuotojams nuo 2009 m. rugpjūčio rnėn. 23 d. iki rugsėjo mėn. 1 d., kadangi dauguma darbuotojų tuo metu atostogavo. Permokėtos lėšos šiuo metu yra įskaitytos į Klaipėdos universiteto biudžetą. Nesant Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymo nepagrįstai apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis yra dalinai atstatytas. Likusi suma dalimis yra išskaičiuojama iš darbuotojų darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio apskaitos specialistei J. J. dėl padarytų pažeidimų yra pareikšta pastaba.

18„Dėl autorinių sutarčių“ nurodo, kad Klaipėdos universitetas 2007-01-16 sudarė su Skuodo rajono savivaldybės administracija paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ), su Kretingos rajono savivaldybės administracija paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) ir su Mažeikių rajono savivaldybės administracija sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ). Vykdydamas minėtas sutartis Klaipėdos universitetas su darbuotojais ir kitais asmenimis sudarė autorines sutartis. Pagal galiojančius LR įstatymus. LR viešųjų pirkimų įstatymą, viešuosius pirkimus atlieka perkančioji organizacija, kuri vykdo pirkimo procedūras, kurių metu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atrenka kandidatus, dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Perkančioji organizacija pirkimo atveju reikalauja paraiškoje arba pasiūlyme nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties įvykdymą, pavardes ir profesinę kvalifikaciją, kas ir buvo nurodyta.

19Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

20,,Dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo“ paaiškino, kad Klaipėdos universitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-21 nutarimu Nr.71 „Dėl negyvenamojo pastato Klaipėdoje H. Manto g84 perdavimo“ Viešajai įstaigai Mokslo ir technologijų parkui perdavė dvidešimčiai metų neatlygintinai naudotis valstybei nuosavybes teise priklausantį 959,49 kv.m. pastatą, esantį H. Manto g. 84, Klaipėdoje, kurį patikėjimo teise valdo Klaipėdos universitetas, Mokslo ir Technologijų parko įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Kadangi Mokslo ir technologijų parkas dalį negyvenamųjų patalpų perdavė naudotis privačioms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms Klaipėdos universitetas, 2010-05-21 raštu Nr. 5-210 kreipėsi į Viešosios įstaigos Mokslo ir Technologijų parko direktorę su reikalavimu spręsti klausimą dėl neteisėtai pasirašytų sutarčių nutraukimo.

212010-06-28 Mokslo ir Technologijų parko direktorės iniciatyva buvo inicijuotas neeilinis dalininkų susirinkimas spręsti klausimą dėl susidariusios situacijos. Teiginys, kad Klaipėdos universitetas nekontroliuoja ir nesirūpina valstybės turtu neteisingais ir neatitinkantis tikrovės.

22„Dėl asignavimų naudojimo“ paaiškino, kad gyventojų pajamų mokesčio permoka 163,2 tūkstančio litų 2009-12-31 susidarė, kadangi 2010 metais buvo tikslinamos pajamų deklaracijos už 2008-2009 metus, norint nustatyti tikslius likučius pereinant prie VSAFAS. Valstybinė mokesčių inspekcija grąžinimo ar užskaitų iš GPM kitiems mokesčiams nedarė ir nedaro. Permoka susidarė iš „Specialiosios moksle ir stadijų“ programos lėšų, t.y. iš savo uždirbtų pinigų.

23Klaipėdos universitetas atsakingai kontroliuoja naudojamas lėšas ir turimą turtą, stengiasi nepažeisti įstatymų nustatytų reikalavimų, todėl skirti drausmines nuobaudas šiuo atveju nėra pagrindo.

24Teismui pateiktuose atsikirtimuose (t3, b.l. 171-184) į atsakovės atsiliepimą Klaipėdos universitetas iš esmės pakartojo skunde teismui nurodytus reikalavimus, naujų, skunde neminėtų aplinkybių nenurodė, o patikslino reikalavimą grindžiančius teisinius argumentus.

25Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

26Atsakovė atsiliepime į skundą (t1, b.l. 81-83) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad LR valstybės kontrolė, universitete atlikusi valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, nustatė teises aktų pažeidimus, kurie nurodyti valstybinio finansinio (teisėtumo) audito 2010-05-31 ataskaitoje Nr. ( - ). Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs valstybinio audito ataskaitą ir vadovaudamasis LR valstybes kontroles įstatymo 17 str. 2 ir 3 d. bei 18 str. 1, 3 ir 7 punktais ir 20 str., priėmė 2010-06-30 sprendimą Nr.SP-15 dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų universitete.

27Sprendimo dėstomosios dalies 1-10 p. yra nurodyti buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto lėšų disponavimo pažeidimai, kurie universitete buvo nustatyti audituojamuoju laikotarpiu - 2009 metais, o universiteto skunde nurodytos aplinkybės tik paaiškina, dėl kokių priežasčių atsirado šie pažeidimai, ir parodo, kad pasibaigus auditui universitetas ėmėsi veiksmų dėl pažeidimų šalinimo, o tai yra susiję su rekomendacijų, nurodytų valstybinio audito ataskaitoje įgyvendinimu pagal rekomendacijų įgyvendinimo planą. Todėl sprendimo dėstomosios dalies 1-10 p. pagrįstai nurodyti universiteto rektoriui reikšmingi teisės aktų pažeidimai, kurie buvo nustatyti po atlikto valstybinio finansinio (teisėtumo) audito.

28Sprendimo dėstomosios dalies 11 p. nurodyta, kad universitetas, atlikęs supaprastintą pirkimą, 2009-06-19 su VĮ „Lietuvos paminklai“ sudarė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią įsigijo universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto pastato, esančio Klaipėdoje, H. 1 g. 84, rekonstravimo statybos darbų valdymo paslaugas ir pavedė šiai įmonei atlikti statybos pirkimo procedūras ir su konkurso laimėtoju pasirašyti statybos darbų sutartį. Tačiau pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 str. universitetas galėjo įgalioti kitą perkančią]ą organizaciją organizuoti pirkimus ir atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, o viešojo pirkimo statybos darbams įsigyti privalėjo sudaryti pats universitetas. Audito metu nustatyta, kad „Lietuvos paminklai“ 2009-09-09 su konkurso nugalėtoju sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią statybos bendrovė įsipareigojo atlikti statybos darbus už 2095022Lt. Todėl universitetas, nesudaręs su konkurso nugalėtoju viešojo pirkimo sutarties statybos darbams įsigyti, pažeidė minėtus LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 str. reikalavimus.

29Pažymėjo, kad tokį LR viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimą LR valstybės kontrolei buvo pateikusi ir LR viešųjų pirkimų tarnyba, kuri 2008-04-23 rašte Nr.4S-1330 nurodė, kad šio įstatymo 14 straipsnyje yra numatytas įgaliojimas kitai perkančiajai organizacijai organizuoti ir atlikti pirkimo procedūras iki sutarties sudarymo, o suteikti įgaliojimus sudaryti viešojo pirkimo sutartį LR viešųjų pirkimų įstatymas nenumato.

30Klaipėdos universitetas skunde nurodo, kad sudarydamas minėtą sutartį vadovavosi LR statybos įstatymu, kuriame yra numatyta galimybė pavesti užsakovo funkcijų vykdymą kitam asmeniui, tačiau universitetas, būdamas perkančiąja organizacija, privalo vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymu, kuris yra specialusis teisės aktas LR statybos įstatymo atžvilgiu (lex specialis derogat legi generali, t.y. specialios normos viršenybės prieš bendrąsias noi principas). Todėl universitetas turėjo užtikrinti 2009-06-19 sutarties Nr.( - ) sudarymo metu galiojusių LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatų laikymąsi.

31Dėl sprendimo 12 p. nurodyto pažeidimo paaiškino, kad Valstybinio audito ataskaitoje nustatyta, kad universitetas 2007-01-16 sudarė paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl Skuodo miesto bendrojo plano parengimo (už 261 960 Lt) su Skuodo rajono savivaldybės administracija, 2007-02-08 - paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrųjų planų parengimo“ (už 1150000 Lt) su Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007-09-07 - paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl Mažeikių ir Skuodo rajonų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų parengimo“ (už 1140000 Lt) ir paslaugų pirkimo sutartį Nr.( - ) „Dėl Mažeikių miesto bendrojo plano parengimo“ (už 460 000 Lt) su Mažeikių rajono savivaldybės administracija .

32Vykdydamas šias sutartis universitetas suteikė savivaldybėms teritorijų planavimo paslaugas, tačiau netaikė tuo metu galiojusiame LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimo procedūrų ir su darbuotojais sudarė autorines sutartis (už 1672 619 Lt) atlikti paslaugoms, numatytoms sutartyse su savivaldybėmis. LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 str., kuriame buvo nustatyti atvejai, kai šio įstatymo reikalavimai nėra taikomi, nebuvo numatytos išimtys autorių paslaugų įsigijimui. Šiame straipsnyje prie išimties atvejų priskirtos tik darbo sutartys.

33Dėl sprendimo dėstomosios dalies 13 p. nurodyto pažeidimo paaiškino, kad universitetas pažeidė LR Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr.1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 8 p., nes nekontroliavo, ar VšĮ Mokslo ir technologijų parkas naudoja gautą panaudai valstybės turtą (pastatą-negyvenamąsias patalpas, esančias Klaipėdoje, H. Manto g. 84, pastato unikalus Nr. ( - )) pagal paskirtį, ar vykdo visas panaudos sutartyje numatytas sąlygas. Audito metu nustatyta, kad valstybės turto panaudos gavėjas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 4 dalį (kad asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims), pagal trisdešimt dvi patalpų eksploatavimo sutartis, sudarytas 2008-2010 metais, dalį negyvenamųjų patalpų perdavė naudotis privačioms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms.

34Kadangi universitetas, vadovaudamasis LR Vyriausybės 2003-01-21 nutarimu Nr.71, pagal 2003-02-26 panaudos sutartį Nr. ( - ) perdavė viešajai įstaigai Mokslo ir technologijų parkui dvidešimčiai metų neatlygintinai naudotis nuosavybės teise priklausantį 959,49 kv. m. pastatą (rekonstravus pastatą, pasikeitė jo plotas - 3 252,61 kv. m.), esantį Klaipėdoje, H. Manto g. 84, kurį valdo patikėjimo teise, universitetas, kaip valstybės turto patikėtinis, privalėjo imtis priemonių dėl šio turto naudojimo kontrolės, nes to reikalavo minėto valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 8 punktas.

35Nors universitetas skunde teigia, kad jis tinkamai kontroliavo panaudai valstybės turtą, nes VšĮ Mokslo ir technologijų parkui pateikė 2010-05-21 raštą Nr.5-210, kad jis spręstų klausimą dėl neteisėtai sudarytų sutarčių, tačiau pažymi, kad VšĮ Mokslo ir technologijų parkas neteisėtai sudarinėjo sutartis nuo 2008 metų, o valstybės turto valdymu pradėjo rūpintis tik 2010-05-21, kai šį faktą nustatė LR valstybės kontrolė, pateikdama universitetui derinti valstybinio audito ataskaitos projektą (2010-05-14 raštas Nr. S-(34-1251)-1083).

36Universiteto rektoriui buvo nurodyti reikšmingi teisės aktų pažeidimai, todėl valstybės kontrolieriaus pavaduotojas sprendimo nusprendžiamosios dalies 2 p. pagrįstai įpareigojo rektorių įstatymų nustatyta tvarką pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn, kaip numatyta LR valstybės kontrolės įstatymo 18 str. 3 punkte.

37Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Skundas atmestinas.

39Nustatyta, kad LR valstybės kontrolės pareigūnai atliko Klaipėdos universiteto valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą ir 2010-05-31 surašė „Valstybinio audito ataskaitą dėl Klaipėdos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ (toliau – Atskaita) Nr.( - ) (t1, b.l. 15-43). Ataskaitos skyriuje „Rekomendacijos“ Klaipėdos universitetui rekomenduojami veiksmai šalinant nustatytus trūkumus.

40LR valstybės kontrolė įvertinusi Klaipėdos universiteto 2009 metų finansinių ir kitų ataskaitų duomenis, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams 2010-05-31 surašė „Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą Nr.( - ) dėl Klaipėdos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ (t1, b.l. 11-14).

41LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs Ataskaitą bei vadovaudamasis LR valstybės kontrolės įst. 17 str. 2d., 18 str. 1, 3 ir 7 p. ir 20 str., 2010-06-30 sprendimu Nr.SP-15 nusprendė: 1) nurodyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž. sprendimo dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus; 2) įpareigoti Klaipėdos universiteto rektorių V. Ž. įstatymų nustatyta tvarka pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn; 3) nustatyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž. 60 kalendorinių dienų sprendimo įvykdymo terminą ir 5 kalendorinių dienų informacijos apie sprendime nurodyto įpareigojimo įvykdymo pateikimo Valstybės kontrolei terminą, skaičiuojant nuo jo įvykdymo (t1, b.l. 6-9).

42Minėtame LR valstybės kontrolės sprendime nustatyti sekantys padaryti pažeidimai: 1. Klaipėdos universitetas pažeidė LR finansų ministro 2001-03-16 įsakymu Nr.70 patvirtintų Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (2005-12-30 įsakymo Nr.1K-405 redakcija) 32 p., nes apskaitos registruose neužregistravo 216,2 tūkst. Lt vertes projektavimo darbų, todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nurodyti 216,2 tūkst. Lt mažesni ilgalaikio materialiojo turto (aktyvo 4 eil.) ir ilgalaikio turto fondo (pasyvo 55 eil.) likučiai metų pabaigoje. 2. pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 266, 267 (2006-07-13 įsakymo Nr.1K-256 redakcija) ir 295.1 p., nes metų pabaigoje klaidingai išlaidų ir finansavimo iš biudžeto sąskaitas uždarė 369,9 tūkst. Lt faktinėmis išlaidomis, kurioms padengti negauta ir nepanaudota biudžeto lėšų, todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nenurodė 369,9 tūkst. Lt 200 sąskaitos „Išlaidos iš biudžeto“ (aktyvo 41 eil.) likučio. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad universitetas finansavimo iš biudžeto apskaitą tvarkė ir dvejybinį įrašą taikė ne pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles, audito metu nebuvo galima patvirtinti Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nurodyto 407,8 tūkst. Lt 230 sąskaitos „Finansavimas iš biudžeto“ (pasyvo 49 eil.) likučio metų pabaigoje. 3. pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 288 p., nes metų pabaigoje pavedimų lėšų išlaidų ir atsiskaitymų už pavedimų lėšas sąskaitas uždare 85,6 tūkst. Lt didesne faktinių pavedimų lėšų išlaidų suma, esant kreditiniam įsiskolinimui, todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nenurodė 85,6 tūkst. Lt 214 sąskaitos „Pavedimų lėšų išlaidos“ (aktyvo 46 eil.) likučio ir nurodė ta pačia suma mažesnį 176 „Atsiskaitymai už pavedimų lėšas" (pasyvo 71 eil.) likutį metų pabaigoje. 4. pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterines apskaitos taisyklių 135 ir 141.1 punktus ir del to apskaitos registruose ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31d. balanse nurodė 1,2 tūkst. Lt didesnį 110 sąskaitos „Pavedimų lėšos“ (aktyvo 17 eil.) likutį ir ta pačia suma mažesnį 112 sąskaitos „Kitos lėšos" (aktyvo 19 eil.) likutį. 5. pažeidė Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 207 ir 293 punktus ir dėl to apskaitos registruose ir Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31d. balanse nurodė 127,7 tūkst. Lt didesnį 174 sąskaitos „Atsiskaitymai už depozitines lėšas" (pasyvo 70 eil.) likutį ir nenurodė 232 sąskaitos „Finansavimas iš kitų šaltinių" (pasyvo 50 eil.) likučio. 6 pajamų už teikiamas paslaugas apskaitą tvarkė ir dvejybinį įrašą taikė pažeisdamas Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 308 punktą ir nesivadovavo taisyklių 224 punktu, nes studentų įsiskolinimo už studijas apskaitos netvarkė pagal kiekvieną debitorių ir kreditorių, neinventorizavo 2 876,2 tūkst. Lt įsiskolinimo už studijas. Dėl to universitetas Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nurodė 30,7 tūkst. Lt mažesnį 173 sąskaitos „Atsiskaitymai su biudžetu“ (pasyvo 69 eil.) likutį, o audito metu nebuvo galima patvirtinti Išlaidų sąmatų vykdymo 2009-12-31 balanse nurodyto 2 876,2 tūkst. Lt įsiskolinimo už studijas (aktyvo 35 eil.) ir 3 422,5 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų pajamų (pasyvo 60 eil.) likučių metų pabaigoje. 7. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 4 dalį, nes tik 2009 metais užregistravo 75,4 tūkst. Lt praėjusių laikotarpių (2008 m. - 70 tūkst. Lt, 2007 m. - 1,4 tūkst. Lt, 2006 m. - 4 tūkst. Lt) išlaidas ir Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių 261 p. pagal kurį faktines išlaidas turėjo užregistruoti ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, buhalterinėje apskaitoje. Dėl to Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31d. ataskaitoje nurodytos 5,3 tūkst. Lt didesnės transporto išlaikymo (15 eil.), 19,9 tūkst. Lt - komandiruočių (20 eil.), 2,6 tūkst. Lt - kvalifikacijos kėlimo (25 eil.), 47,6 tūkst. Lt - kitų paslaugų (29 eil.) faktinės išlaidos. 8. pažeidė LR finansų ministro 2003-07-03 įsakymu Nr.IK-184 patvirtintos LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos (2007-11-26 įsakymo Nr.1K-346 redakcija) 2.7.1 p., nes 23,7 tūkst. Lt pašalpų, esant sunkiai materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais, išmokėjo ne iš darbdavio socialinei paramai, o iš socialinio draudimo išmokoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Del to Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje nurodytos 23,7 tūkst. Lt didesnės socialinio draudimo išmokų pinigais (77 eil.) ir ta pačia suma mažesnės darbdavio socialinės paramos pinigais (83 eil.) išlaidos. 9. pažeidė LR Vyriausybės 2001-05-14 nutarimu Nr.543 patvirtintų LR valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių (2004-06-15 nutarimo Nr.751 redakcija) 26 p., nes 2009-12-31 nepervedė į valstybės biudžetą 398,6 tūkst. Lt gautų pajamų.10. pažeidė LR buhalterines apskaitos įstatymo 12 str. 1 d., nes 2009 m. atliko 163,2 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio ir 40,9 tūkst. Lt prekių ir paslaugų avansinius mokėjimus, nepagrindęs jų apskaitos dokumentais. 11. atlikęs supaprastintą pirkimą, 2009-06-19 su VĮ „Lietuvos paminklai“ sudarė sutartį Nr.( - ), pagal kurią įsigijo universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto pastato, esančio Klaipėdoje, H. Manto g. 84, rekonstravimo statybos darbų valdymo paslaugas ir pavedė šiai įmonei atlikti statybos darbų pirkimo procedūras ir su konkurso laimėtoju pasirašyti statybos darbų sutartį. Pagal LR viešųjų pirkimų įsta.14 str. universitetas galėjo įgalioti kitą perkančiąją organizaciją organizuoti pirkimus ir atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, o viešojo pirkimo sutartį statybos darbams įsigyti privalėjo sudaryti pats universitetas. Audito metu nustatyta, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ 2009-09-09 su konkurso nugalėtoju sudarė statybos rangos sutartį Nr.( - ), pagal kurią statybos bendrove įsipareigojo atlikti statybos darbus už 2095022 Lt. Todėl Klaipėdos universitetas, nesudaręs su konkurso nugalėtoju viešojo pirkimo sutarties statybos darbams įsigyti, pažeidė minėtus LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 str. reikalavimus. 12. netaikė LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų viešojo pirkimo procedūrų įsigydamas pagal autorines sutartis autorių paslaugas už 1672619 Lt. 13. pažeidė LR Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr.1890 patvirtinto Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 8 p. (2005-02-07 nutarimo Nr.138 redakcija), nes nekontroliavo, ar VšĮ Mokslo ir technologijų parkas naudoja gautą panaudai valstybės turtą (pastatą-negyvenamąsias patalpas, esančias Klaipėdoje, H.Manto g. 84, pastato unikalus Nr.( - )) pagal paskirtį, ar vykdo visas panaudos sutartyje numatytas sąlygas, nes audito metu nustatyta, kad valstybės turto panaudos gavėjas, pažeisdamas LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 str. 4 dalį (kad asmenys, kuriems valstybes ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims), pagal trisdešimt dvi patalpų eksploatavimo sutartis, sudarytas 2008-2010 metais, dalį negyvenamųjų patalpų perdavė naudotis privačioms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms.

43Byloje spręstinas ginčas dėl Klaipėdos universiteto skundo reikalavimo panaikinti LR Valstybės kontrolės kontrolieriaus pavaduotojos 2010-06-30 sprendimą pagrįstumo ir teisėtumo.

44LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

45Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti skundžiamo LR Valstybės kontrolės kontrolieriaus pavaduotojos 2010-06-30 sprendimo, kuris yra individualaus pobūdžio administracinis teisės aktas, atitikimą LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams.

46LR valstybės kontrolės įst. 18 str. nurodoma, kad valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojai, priimdami sprendimus pagal audito ataskaitas, turi teisę: 1) nurodyti audituotų subjektų vadovams reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir įpareigoti juos pašalinti; 2) įpareigoti audituotų subjektų vadovus ar aukštesniųjų institucijų vadovus įstatymų nustatyta tvarka išieškoti valstybei, savivaldybei ar kitam juridiniam asmeniui padarytą žalą; 3) įpareigoti audituotų subjektų vadovus ar aukštesniųjų institucijų vadovus įstatymų nustatyta tvarka traukti asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn; 4) įpareigoti audituotų subjektų vadovus grąžinti į valstybės ar savivaldybių biudžetus arba atitinkamus valstybės pinigų fondus lėšas, skirtas ar panaudotas pažeidžiant įstatymus ar kitus teisės aktus; 5) nustačius pažeidimus, nagrinėtinus atitinkamų viešojo administravimo subjektų arba teisėsaugos institucijų, valstybinio audito dokumentus perduoti pagal kompetenciją; 6) teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijoms bei viešojo administravimo subjektų vidaus audito tarnyboms atlikti tikrinimus jų kompetencijai priskirtais klausimais; 7) nustatyti sprendimo įvykdymo terminą;

47Iš skundžiamo LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendimo 2-3 p. matyti, kad juose formuluojamas įpareigojimas Klaipėdos universiteto rektoriui už nustatytus pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka traukti asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn, nustatant 60 dienų šio sprendimo įvykdymo terminą.

48Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, sisteminiu, loginiu bei istoriniu teisės aiškinimo metodu aiškindamas LR valstybės kontrolės įst. 18 str. 1 p. nuostatas pažymėjo, kad Valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojas, įvertinęs kiekvienos konkrečios situacijos aplinkybes, sprendimu, kuris priimamas pagal audito ataskaitas, audituoto subjekto vadovui gali tik nurodyti nustatytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus kartu neįpareigojant jų pašalinti (2007-06-08 nutartis adm.b. Nr.A6-584/2007).

49Byloje esantys įrodymai liudija, kad dalis nustatytų pažeidimų yra pašalinti (ištaisyti buhalterinės apskaitos vedimo pažeidimai, nutraukta 2009-06-19 sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir VĮ „Lietuvos paminklai“ dėl stogo rekonstravimo darbų viešojo pirkimo organizavimo; skundžiamo sprendimo 1-11 p. nurodyti pažeidimai) arba dėl savo pobūdžio negali būti pašalinti jokiais pareiškėjo veiksmais (įvykdytos teritorijų planavimo paslaugų sutartys; skundžiamo sprendimo 12 p. nurodytas pažeidimas). Skundžiamame sprendime Klaipėdos universiteto rektoriui įpareigojimai nustatytus pažeidimus pašalinti ir nekeliami.

50Tokiu būdu, darytina išvada, jog skundžiamame sprendime konstatuotų pažeidimų vertinimas yra reikšmingas vieninteliu aspektu – Klaipėdos universiteto rektoriui nustatytų įpareigojimų dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės taikymo nurodytus pažeidimus padariusiems asmenims.

51Dėl skundžiamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 1-10 p. nustatytų pažeidimų

52Iš pareiškėjo skunde teismui bei teisminio nagrinėjimo metu išdėstytos pozicijos matyti, kad Klaipėdos universitetas LR valstybės kontrolės sprendimo 1-10 p. nurodytų pažeidimų (pažeidimai, susiję su buhalterinės apskaitos vedimu ir valstybės biudžeto lėšų disponavimu) iš esmės neginčija, tačiau pareiškėjo teigimu jie negali būti pripažįstami reikšmingais, nes valstybės biudžetui žalos nepadaryta, yra procedūrinio pobūdžio ir jau ištaisyti.

53LR valstybės kontrolės įst. 17 str. 2 d. nurodoma, kad dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų priimamas administracinis aktas – sprendimas.

54Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas LR valstybės kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. nuostatas pažymėjo, kad šioje straipsnio dalyje nurodyto reikšmingo teisės akto pažeidimo sąvokos apibūdinimas įstatyme nėra pateiktas. Tokio apibūdinimo nėra ir Valstybinio audito reikalavimuose, o tai reiškia, kad valstybinį auditą atliekantys pareigūnai (auditoriai) neprivalo vertinti nustatyto teisės akto pažeidimo jo reikšmingumo aspektu. Todėl galima daryti išvadą, kad auditorių nustatyto teisės akto pažeidimo priskyrimas prie reikšmingų yra sprendimą priimančio valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo diskrecija. Taip pat nurodė, kad nesant minėtuose teisės aktuose kriterijų, pagal kuriuos nustatytą pažeidimą LR valstybės kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. taikymo prasme, galima būtų priskirti prie reikšmingų, kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis bendraisiais (finansinius teisinius santykius reglamentuojančių) įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais kaip numatyta LR administracinių bylų teisenos įst. 4 str. 6 dalyje (2007-07-18 nutartis adm. b. Nr.A11-713/2007).

55Vertinant LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2010-06-30 sprendimo 1-10 p. nurodytų pažeidimų visumą, jų pobūdį (visi susiję su buhalterinės apskaitos vedimu ar biudžetinių lėšų panaudojimu), sistemiškumą, darytina išvada, kad jie yra esminiai ir negali būti laikomi mažareikšmiais. Tuo tarpu, konstatuotų pažeidimų reikšmingumas tiesiogiai nesietinas su žalos padarymu ar šių pažeidimų operatyviu pašalinimu, kaip nurodo pareiškėjas.

56Be to, byloje esantys įrodymai liudija, kad Klaipėdos universiteto rektoriaus 2010-05-21 įsakymu vyr. buhalterei J. J. už nustatytus pažeidimus yra skirta drausminė nuobauda – pastaba (t1, b.l. 74).

57Tokiu būdu, skundžiamame LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendime nurodyti įpareigojimai dėl asmenų, atsakingų už 1-10 p. nurodytus pažeidimus, patraukimo tarnybinėn ar drausminėn atsakomybėn šioje dalyje iš esmės buvo realizuoti iki sprendimo priėmimo. Tačiau minėtos aplinkybės (pažeidimų pašalinimas ir tarnybinės atsakomybės taikymas), atsižvelgus į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007-07-18 nutartyje pateiktus išaiškinimus, negali būti pripažįstamos pagrindu nustatytų pažeidimų, kurie laikytini reikšmingais, nenurodyti LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojos priimtame sprendime. Be to, pareiškėjui iki skundžiamo sprendimo priėmimo už 1-10 p. nurodytus pažeidimus patraukus kaltus asmenis tarnybinėn atsakomybėn, šių pažeidimų vertinimas skundžiamo sprendimo 2-3 p. prasme teisiškai nėra reikšmingas.

58Atsižvelgus į tai pareiškėjo skundo motyvai, jog LR valstybės kontrolieriaus 2010-06-30 sprendimo 1-10 p. nustatyti pažeidimai negali būti pripažįstami reikšmingais yra grindžiami netinkamu faktinių aplinkybių aiškinimu bei teisės aktų taikymu, todėl yra nepagrįsti.

59Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 11 p. nurodyto pažeidimo

60Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Klaipėdos universitetas, remdamasis supaprastintos mažos vertės pirkimo apklausos būdu rezultatais, 2009-06-19 pasirašė su VĮ „Lietuvos paminklai“ Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto, esančio H.Manto g. 84, Klaipėdoje, stogo rekonstravimo darbų valdymo paslaugos sutartį Nr.( - ), kurios 4.1. p. buvo numatyta, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ įsipareigoja objekto rekonstravimo darbų viešąjį pirkimą ir su konkursą laimėjusiu rangovu pasirašyti statybos rangos sutartį (t1, b.l. 121).

61Vykdydama minėtą sutartį VĮ „Lietuvos paminklai“ 2009-09-09 su UAB „Pamario restauratorius“ sudarė sutartį Nr.( - ) dėl Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto stogo rekonstravimo darbų atlikimo (t1, b.l. 122-123).

62Atsižvelgus į valstybinio audito rekomendacijas, Klaipėdos universiteto ir VĮ „Lietuvos paminklai“ 2010-09-22 susitarimu tarp šalių 2009-06-19 sudaryta sutartis Nr.( - ) buvo nutraukta (t3, b.l. 15).

63Kadangi buvo nutraukta tarp Klaipėdos universiteto ir VĮ „Lietuvos paminklai“ sudaryta 2009-06-19 sutartis, 2010-09-30 susitarimu buvo nutraukta ir tarp VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Pamario restauratorius“ 2009-09-09 sudaryta sutartis Nr.( - ) (t3, b.l. 14).

64LR viešųjų pirkimų įst. 14 str. 1 d. sakoma, kad perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją. Tam ji privalo įgaliotajai organizacijai nustatyti užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti. Įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Minėto straipsnio 2 d. nustatyta, kad už perkančiosios organizacijos įgaliotajai organizacijai nustatytas užduotis atsako perkančioji organizacija, o už šių užduočių įvykdymą – įgaliotoji organizacija. Už pirkimo sutarties sudarymą, jos sąlygų vykdymą yra atsakinga perkančioji organizacija.

65Tokiu būdu iš minėtų teisės normų analizės matyti, kad LR viešųjų pirkimų įstatyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog perkančioji organizacija gali įgalioti tretįjį asmenį pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti, tuo tarpu paslaugų (prekių) pirkimo sutartis su paslaugų teikėju turi būti sudaryta pačios perkančios organizacijos.

66Pažymėtina, jog analogiškas LR viešųjų pirkimų įst. 14 str. įtvirtintų nuostatų aiškinimas yra pateikiamas ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės 2008-04-23 rašte Nr.4S-1330 (t1, b.l. 124).

67Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 210-06-30 sprendimo konstatuojamos dalies 11 p. pažeidimas nurodytas pagrįstai ir teisėtai.

68Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 12 p. nurodyto pažeidimo

69Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tarp Klaipėdos universiteto ir miestų ir rajonų savivaldybėmis buvo sudarytos sekančios sutartys: 2007-01-16 su Skuodo rajono savivaldybes administracija paslaugų pirkimo sutartį Nr.( - ) „Dėl Skuodo miesto bendrojo plano parengimo“; 2007-02-08 su Kretingos rajono savivaldybės administracija paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ) „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrųjų planų parengimo“; 2007-09-07 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija sutartis Nr.( - ) „Mažeikių ir Skuodo rajonų savivaldybių teritorijų bendrieji planai“ ir sutartį Nr.( - ) „Mažeikių miesto bendrojo plano parengimas“ (toliau – teritorijų planavimo sutartys) (t1, b.l. 126-150).

70Minėtų teritorijų planavimo sutarčių vykdymui 2007 m. buvo pasirašyta: 19 autorinių sutarčių dėl kūrinio „Skuodo miesto bendrojo plano parengimas“, 22 autorinės sutartys dėl kūrinio „Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrųjų planų parengimas“, 20 autorinių sutarčių dėl kūrinio „Mažeikių miesto bendrojo plano parengimo paslaugos“, 22 autorinės sutartys dėl kūrinio „Mažeikių ir Skuodo rajonų savivaldybių bendrojo plano parengimo paslaugos“. Nurodytos autorinės sutartys buvo pasirašytos netaikant LR viešojo pirkimo įstatyme numatytų pirkimo procedūrų.

71Klaipėdos universitetas patvirtino, kad visos autorinės sutartys buvo sudarytos su pareiškėjo darbuotojais, kurie planavimo sutartyse numatytus darbus atliko laisvu nuo tiesioginių pareigų metu (t2, b.l. 178) Taigi, vykdant minėtas sutartis buvo naudojamasi asmenų paslaugomis ir šie asmenys teritorijų planavimo sutartyse nurodytų darbų atlikimo metu nebuvo saistomi darbiniais santykiais su pareiškėju.

72LR viešųjų pirkimų įst. 10 str. numatyti atvejai, kai prekių ar paslaugų pirkime šio įstatymo reikalavimai netaikomi. Iš minėtame straipsnyje įtvirtintų nuostatų analizės darytina išvada, kad paslaugos dėl planavimo sutartyse numatytų planų rengimo turėjo būti įsigyjamos taikant LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytas pirkimų procedūras, nes paslaugų pirkimas sudarant su trečiaisiais asmenimis autorines sutartis nenumatytas.

73Klaipėdos universiteto skunde teismui bei atsikirtimuose nurodyti motyvai dėl autorinių sutarčių sudarymo teisėtumo iš esmės grindžiami pareiškėjo subjektyvia nuomone aiškinat LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, prieštarauja LR viešųjų pirkimų įst. 10 str. nustatytam teisiniam reguliavimui, todėl teisiškai nėra reikšmingi.

74Įvertinus nurodytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į LR vešiųjų pirkimo įst. 10 str. numatytą ir aptartą teisinį reglamentavimą, sprendžiama, kad LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo skundžiamame sprendime tai, jog teritorijų planavimo sutarčių vykdymo tikslu sudarant su trečiaisiais asmenimis autorines sutartis buvo pažeistos LR viešųjų pirkimų įst. nuostatos, konstatuota pagrįstai ir teisėtai.

75Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 13 p. nurodyto pažeidimo

76Byloje esantys įrodymai liudija, kad Klaipėdos universitetas valstybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą negyvenamąjį pastatą, esantį Klaipėdoje, H.Manto g. 84 2003-02-26 sutartimi Nr.( - ) perdavė Klaipėdos mokslo ir technologijos parkui jo įstatuose nurodytai veiklai vystyti (t2, b.l. 89).

77Klaipėdos mokslo ir technologijos parkas dalį perduoto pastato Klaipėdoje, H.Manto g. 84 patalpų perleido naudotis tretiesiems asmenims (t2, b.l. 90-167).

78Klaipėdos universitetas 2010-05-21 raštu Klaipėdos mokslo ir technologijos parką įpareigojo spręsti klausimą dėl sutarčių, kuriomis minėto pastato patalpos buvo perduotos naudotis tretiesiems asmenims, nutraukimo (t1, b.l. 64).

79Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką bei sąlygas, valstybės ir savivaldybių institucijų įgaliojimus šioje srityje tiek, kiek to nereglamentuoja kiti šio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei (ar) disponavimo juo įstatymai reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo įstatymas (toliau – Įstatymas).

80Įstatymo 14 str. 3 d. sakoma, kad asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

81LR Vyriausybės 2003-12-03 nutarimu Nr.1890 patvirtintos valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos (toliau – Tvarka) 8 p. nurodoma, kad valstybės turto valdytojas, patikėjimo teise valdantis valstybei nuosavybės teise priklausantį, perduotą pagal panaudos sutartį valstybės turtą, privalo kontroliuoti, ar panaudos gavėjas naudoja gautą turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas, ar vykdo visas panaudos sutartyje numatytas sąlygas, o 9 p. sakoma, jog panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nesiverčia sprendimo dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatyta veikla, dėl kurios buvo perduotas valstybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį.

82Įvertinus Įstatymo 14 str. 3d. bei Tvarkos 8, 9 p. nuostatas, darytina išvada, kad Klaipėdos universitetas, perduodamas Klaipėdos mokslo ir technologijos parkui veiklai vystyti minėtą pastatą, t.y. būdamas panaudos davėju, privalėjo kontroliuoti ar perduotas turtas naudojamas laikantis teisės aktų reikalavimų, o nustatęs, jog pastate esančios patalpos yra perduotos naudotis tretiesiems asmenims, turėjo inicijuoti 2003-02-26 sutarties nutraukimą.

83Iš skunde bei atsikirtimuose nurodytų motyvų, matyti, kad pareiškėjas savo reikalavimų pagrįstumą dėl iš esmės grindžia neaiškiu bei prieštaringu valstybės turto patikėjimo teise valdomo turto teisiniu reguliavimu, tačiau šie argumentai nepaneigia nustatyto pažeidimų padarymo fakto.

84Klaipėdos universitetas 2010-06-07 raštu kreipėsi į LR ūkio ministeriją ir LR švietimo ir mokslo ministeriją prašydamas inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybės turto valdymą, pataisas, siekė operatyviai išspręsti susiklosčiusią neteisėtą situaciją (t1, b.l. 66-67, 70). Taigi, iš esmės pripažino, jog Įstatymu nustatyto teisinio reglamentavimo nebuvo laikomasi.

85Tokiu būdu darytina išvada, kad Klaipėdos universitetas (jo darbuotojai) netinkamai vykdė Tvarkos 8 p. nurodytas ir su patikėto valstybinio turto kontrole susijusias funkcijas, todėl LR valstybės kontrolės skundžiamame sprendime nurodytas pažeidimas konstatuotas pagrįstai ir teisėtai.

86Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojos 2010-06-30 sprendime faktinės aplinkybės vertintos bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatos aiškintos tinkamai, priimtas sprendimas yra pagrįstas LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. prasme, todėl jį naikinti vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

87Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

88pareiškėjo Klaipėdos universiteto skundą atmesti.

89Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėjas Klaipėdos universitetas skunde (t1, b.l. 1-4) teismui prašo... 4. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Klaipėdos universitete LR... 5. LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs valstybės audito,... 6. 1.Nurodyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž.... 7. 2.Įpareigoti Klaipėdos universiteto rektorių V. Ž.... 8. 3.Nustatyti Klaipėdos universiteto rektoriui V. Ž. 60... 9. Su sprendime išdėstytais pažeidimais ir priimtu sprendimu nesutinka. Nurodo,... 10. Pereinant prie VSAFAS neatitikimai ir „Finansavimas iš biudžeto“,... 11. Skirsnyje „Pavedimų ir lėšų apskaita“ 1,2 tūkstančius litų apskaitė... 12. Klaipėdos universitetas 174/1 sąskaitoje „atsiskaitymai už depozitines... 13. „Pajamų apskaita“ pagal patvirtintą tvarką mokesčių už studijas... 14. „Dėl Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos“ Klaipėdos... 15. „Dėl specialios programos pajamų“ Klaipėdos universitetas 2009-12-31... 16. „Dėl išlaidų Valstybės investicijų programos projektams efektyvumo ir... 17. „Dėl Klaipėdos Universiteto darbuotojų darbo užmokesčio“-nesumažinti... 18. „Dėl autorinių sutarčių“ nurodo, kad Klaipėdos universitetas... 19. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir... 20. ,,Dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo“... 21. 2010-06-28 Mokslo ir Technologijų parko direktorės iniciatyva buvo... 22. „Dėl asignavimų naudojimo“ paaiškino, kad gyventojų pajamų mokesčio... 23. Klaipėdos universitetas atsakingai kontroliuoja naudojamas lėšas ir turimą... 24. Teismui pateiktuose atsikirtimuose (t3, b.l. 171-184) į atsakovės... 25. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės patvirtino skunde nurodytus... 26. Atsakovė atsiliepime į skundą (t1, b.l. 81-83) nurodė, kad su skundo... 27. Sprendimo dėstomosios dalies 1-10 p. yra nurodyti buhalterinės apskaitos ir... 28. Sprendimo dėstomosios dalies 11 p. nurodyta, kad universitetas, atlikęs... 29. Pažymėjo, kad tokį LR viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimą LR... 30. Klaipėdos universitetas skunde nurodo, kad sudarydamas minėtą sutartį... 31. Dėl sprendimo 12 p. nurodyto pažeidimo paaiškino, kad Valstybinio audito... 32. Vykdydamas šias sutartis universitetas suteikė savivaldybėms teritorijų... 33. Dėl sprendimo dėstomosios dalies 13 p. nurodyto pažeidimo paaiškino, kad... 34. Kadangi universitetas, vadovaudamasis LR Vyriausybės 2003-01-21 nutarimu... 35. Nors universitetas skunde teigia, kad jis tinkamai kontroliavo panaudai... 36. Universiteto rektoriui buvo nurodyti reikšmingi teisės aktų pažeidimai,... 37. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai patvirtino atsiliepime išdėstytus... 38. Skundas atmestinas.... 39. Nustatyta, kad LR valstybės kontrolės pareigūnai atliko Klaipėdos... 40. LR valstybės kontrolė įvertinusi Klaipėdos universiteto 2009 metų... 41. LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojas, išnagrinėjęs Ataskaitą bei... 42. Minėtame LR valstybės kontrolės sprendime nustatyti sekantys padaryti... 43. Byloje spręstinas ginčas dėl Klaipėdos universiteto skundo reikalavimo... 44. LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 45. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti... 46. LR valstybės kontrolės įst. 18 str. nurodoma, kad 47. Iš skundžiamo LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendimo 2-3 p. matyti,... 48. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, sisteminiu, loginiu bei... 49. Byloje esantys įrodymai liudija, kad dalis nustatytų pažeidimų yra... 50. Tokiu būdu, darytina išvada, jog skundžiamame sprendime konstatuotų... 51. Dėl skundžiamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 1-10 p.... 52. Iš pareiškėjo skunde teismui bei teisminio nagrinėjimo metu išdėstytos... 53. LR valstybės kontrolės įst. 17 str. 2 d. nurodoma, kad dėl audito metu... 54. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškindamas LR valstybės... 55. Vertinant LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo 2010-06-30 sprendimo 1-10 p.... 56. Be to, byloje esantys įrodymai liudija, kad Klaipėdos universiteto rektoriaus... 57. Tokiu būdu, skundžiamame LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendime... 58. Atsižvelgus į tai pareiškėjo skundo motyvai, jog LR valstybės... 59. Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 11 p. nurodyto... 60. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad Klaipėdos universitetas, remdamasis... 61. Vykdydama minėtą sutartį VĮ „Lietuvos paminklai“ 2009-09-09 su UAB... 62. Atsižvelgus į valstybinio audito rekomendacijas, Klaipėdos universiteto ir... 63. Kadangi buvo nutraukta tarp Klaipėdos universiteto ir VĮ „Lietuvos... 64. LR viešųjų pirkimų įst. 14 str. 1 d. sakoma, kad perkančioji organizacija... 65. Tokiu būdu iš minėtų teisės normų analizės matyti, kad LR viešųjų... 66. Pažymėtina, jog analogiškas LR viešųjų pirkimų įst. 14 str.... 67. Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad LR valstybės kontrolieriaus pavaduotojo... 68. Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 12 p. nurodyto... 69. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tarp Klaipėdos universiteto ir... 70. Minėtų teritorijų planavimo sutarčių vykdymui 2007 m. buvo pasirašyta: 19... 71. Klaipėdos universitetas patvirtino, kad visos autorinės sutartys buvo... 72. LR viešųjų pirkimų įst. 10 str. numatyti atvejai, kai prekių ar paslaugų... 73. Klaipėdos universiteto skunde teismui bei atsikirtimuose nurodyti motyvai dėl... 74. Įvertinus nurodytas faktines aplinkybes bei atsižvelgiant į LR vešiųjų... 75. Dėl ginčijamame LR valstybės kontrolės 2010-06-30 sprendime 13 p. nurodyto... 76. Byloje esantys įrodymai liudija, kad Klaipėdos universitetas valstybei... 77. Klaipėdos mokslo ir technologijos parkas dalį perduoto pastato Klaipėdoje,... 78. Klaipėdos universitetas 2010-05-21 raštu Klaipėdos mokslo ir technologijos... 79. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką... 80. Įstatymo 14 str. 3 d. sakoma, kad asmenys, kuriems valstybės ir savivaldybių... 81. LR Vyriausybės 2003-12-03 nutarimu Nr.1890 patvirtintos valstybės turto... 82. Įvertinus Įstatymo 14 str. 3d. bei Tvarkos 8, 9 p. nuostatas, darytina... 83. Iš skunde bei atsikirtimuose nurodytų motyvų, matyti, kad pareiškėjas savo... 84. Klaipėdos universitetas 2010-06-07 raštu kreipėsi į LR ūkio ministeriją... 85. Tokiu būdu darytina išvada, kad Klaipėdos universitetas (jo darbuotojai)... 86. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad LR... 87. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 88. pareiškėjo Klaipėdos universiteto skundą atmesti.... 89. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...