Byla I-1227-662/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Audriaus Bakavecko, kolegijos teisėjų Inos Kirkutienės ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Valei Petkevičienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Vidui Jančiauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Ratakis“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno apskrities VMI) 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. (04)-K3-326 patvirtino 2008 m. birželio 25 d. patikrinimo aktą, kuriuo pareiškėjai papildomai priskaičiuoti 158 895 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 26 364,2 Lt PVM delspinigių ir skyrė 15 889 Lt PVM baudą (Komisijos b. l. 26-33).

5Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) 2008 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 69-214 patvirtino Kauno apskrities VMI 2008 rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. (04)-K3-326 nurodymus (Komisijos b. l. 13-18).

6Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) 2009 sausio 16 d. priėmė sprendimą Nr. S-11 (7-299/2008), kuriuo patvirtino VMI prie LR FM 2008 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-214 (Komisijos b. l. 161-169).

7Pareiškėja su skundu (b. l. 3-8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti VMI prie LR FM 2008 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-214 ir Komisijos 2009 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. S-11 (7-299/2008), kuriais UAB „Ratakis“ (toliau – Bendrovė) įpareigojama sumokėti 158 895 Lt PVM, 26 364,2 Lt PVM delspinigių ir paskirtą 15 889 Lt baudą bei priimti naują sprendimą – UAB „Ratakis“ pardavimams į Latviją taikyti 0% PVM tarifą.

8Pareiškėja skunde paaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis (toliau – Lietuvos Respublikos PVM įstatymas) bei 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB 14 str. nuostatomis, pardavimai į Latviją buvo įforminti PVM sąskaitomis faktūromis. Vykdant prekių tiekimą buvo tikrintasi Europos Komisijos interneto svetainėje, ar įmonės SIA „Koordinata A“ ir SIA „Lanriko“ yra įregistruoti Latvijos PVM mokėtojais. Įmonių atstovai pateikė asmens dokumentus, pasirašė PVM sąskaitoje faktūroje bei CMR 24 grafoje.

9Nurodė, kad sutartys su įmonėmis SIA „Lanriko“ ir SIA „Koordinata A“ nebuvo sudarytos, kadangi iš esmės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, jokio būtinumo, kurį būtų galima aptarti sutartimi, tuo metu nematė. Pareiškėjos teigimu, prekių tiekimas skaitomas įvykusiu, kai Bendrovė perdavė prekes pirkėjams, kurie nuo to momento įgijo teisę jomis disponuoti.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti.

11Atsakovė VMI prie LR FM su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 54-59) paaiškino, kad skundžiamas sprendimas yra visiškai pagrįstas ir teisingas, priimtas išsamiai bei objektyviai išnagrinėjus visas su byla susijusias aplinkybes. Pareiškėjos argumentai, kad pateikti įrodymai patvirtina prekių išvežimo iš šalies teritorijos faktą, yra nepagrįsti. Bendrovės pateikti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimą patvirtinantys dokumentai bei tarptautiniai gabenimo važtaraščiai CMR) patvirtina tik prekių perleidimo Lietuvos Respublikoje faktą, tačiau negali būti vertinami kaip vienareikšmiškai įrodantys, kad prekės buvo fiziškai išgabentos į Latvijos Respubliką PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems gavėjams.

12Atsiliepime nurodė, kad Bendrovė žinodama, kad būtent jai teks pareiga įrodyti prekių išgabenimo iš šalies faktą, elgdamasi sąžiningai bei rūpestingai, galėjo ir turėjo surinkti įrodymus, patvirtinančius parduotų prekių išgabenimą iš šalies teritorijos. Todėl pareiškėjai nesurinkus įrodymų, kurie vienareikšmiškai patvirtintų prekių išgabenimo iš šalies teritorijos faktą, konstatuotina, kad pareiškėja vykdydama mokestines prievoles nesielgė sąžiningai bei rūpestingai, nesiėmė visų būtinųjų priemonių, kad prekės būtų išgabentos iš šalies teritorijos, taip pat nedėjo pastangų, kad įsitikintų, jog nedalyvauja mokesčių sukčiavime, todėl nėra pagrindo neskaičiuoti pareiškėjai PVM dėl jos sąžiningumo.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 52-53) paaiškino, jog pagal Europos teisingumo teismo ir Lietuvos teisinių santykių reglamentavimą, 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindą sudaro trys pagrindinės sąlygos. Taip pat Bendrovės pateikti faktai neįrodo, kad prekės buvo išgabentos iš šalies teritorijos.

14Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė pareiškėjos UAB „Ratakis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Skundas netenkintinas.

16Byloje nustatyta, kad Kauno apskrities VMI, 2007 m. gruodžio 28 d. vykdydama pavedimą tikrinti Nr. AU2-68, 2008 m. birželio 25 d. surašė patikrinimo aktą Nr.18-AU16-41, kuriuo UAB „Ratakis“ papildomai priskaičiuota 158 895 Lt PVM ir 26 364,2 Lt šio mokesčio delspinigių, t. y. viso 185 259,2 Lt (Komisijos b. l. 41-69). Kauno apskrities VMI 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. (04)-K3-236 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ patvirtino patikrinimo akte apskaičiuotus mokesčius bei delspinigius ir skyrė 15 889 Lt PVM baudą (Komisijos b. l. 26-33). Pareiškėja dėl pastarojo sprendimo 2008 m. rugpjūčio 22 d. pateikė skundą VMI prie LR FM, kuriuo prašė Kauno apskrities VMI 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (04)-K3-326 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ panaikinti, kuriuo papildomai apskaičiuota 158 895 Lt PVM, 26 364,2 Lt PVM delspinigių bei skirta 15 889 Lt bauda ir pardavimams į Latvijos Respubliką taikyti 0 % PVM tarifą (Komisijos b. l. 19-24). VMI prie LR FM, išnagrinėjusi šį skundą, 2008 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. 69-214 „Dėl UAB „Ratakis“ (įmonės kodas ( - )) skundo“ patvirtino Kauno apskrities VMI 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą Nr. (04)-K3-326 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (Komisijos b. l. 13-18). Komisija 2009 sausio 16 d. priėmė sprendimą Nr. S-11 (7-299/2008), kuriuo patvirtino VMI prie LR FM 2008 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. 69-214 (Komisijos b. l. 161-169).

17Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš mokestinių teisinių santykių, o būtent, dėl pridėtinės vertės mokesčio ir šio mokesčio delspinigių, t. y. ar mokesčių administratorius pagrįstai atsisakė pareiškėjos eksportui parduotoms prekėms taikyti 0 proc. PVM tarifą.

18Taigi, nagrinėjamos administracinės bylos ginčo objektas yra Kauno apskrities VMI, VMI prie LR FM ir Komisijos sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas, o ginčo dalykas – 0 proc. PVM tarifo taikymas bendrovės tiekimams į kitą ES valstybę.

19Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (aktuali redakcija nuo 2004-01-15, Nr. IX-1960) (toliau – Lietuvos Respublikos PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ) ir su jų įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

20Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 49 str. 1 d. reglamentuota, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena).

21Pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 56 str. 1 d., tokiu atveju PVM mokėtojas privalo turėti įrodymus, kad prekės išgabentos iš šalies teritorijos, o tais atvejais, kai 0 proc. PVM tarifas taikomas prekes tiekiant kitoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui, - įrodymus, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas.

22Toks prekių apmokestinimo mechanizmas taikomas atvejams kai prekės yra tiekiamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę: valstybė narė iš kurios vykdomas tiekimas, dėl kurio atliekamas siuntimas ar gabenimas Bendrijos viduje, vykdo atleidimą nuo mokesčio, o valstybė narė, į kurią atsiunčiamos ar atgabenamos prekės, vykdo įsigijimo Bendrijos viduje apmokestinimą. Šio mechanizmo tikslas yra perleisti mokestines pajamas valstybei narei, kurioje galutinai suvartojamos atsiųstos ar atgabentos prekės.

23Europos teisingumo teismas (toliau - ETT) 2007-09-27 sprendime byloje Nr. C-409/04 aiškindamas prekių apmokestinimo mechanizmo veikimą, pabrėžė, kad minėto mechanizmo veikimo pirminė sąlyga yra ta, kad sandoris vykdomas Bendrijos viduje ir vyksta fizinis prekių judėjimas iš vienos valstybės į kitą. ETT pažymėjo, kad be sąlygų prekių pirkėjui ir pardavėjui, prekių atleidimui nuo mokesčių keliamos dvi sąlygos. Pirma, pirkėjui turi būti perleidžiama teisė disponuoti prekėmis kaip savo, o tiekėjas nustato, kad šios prekės buvo išsiųstos ar išgabentos į kitą valstybę narę ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jų fiziškai nebėra tiekėjo valstybėje narėje. Tiekimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms draudžiama įpareigoti tiekėją, kuris veikė sąžiningai ir pateikė įrodymų, iš pirmo žvilgsnio patvirtinančių jo teisę būti atleistam nuo mokesčio už prekių tiekimą Bendrijos viduje, vėliau sumokėti PVM už tas prekes, kai paaiškėja, kad šie įrodymai yra suklastoti, tačiau neįrodyta, jog minėtas tiekėjas dalyvavo sukčiavime mokesčių srityje, jeigu jis ėmėsi visų protingų priemonių, kurių galėjo imtis, jog įsitikintų, kad jo atliekamas tiekimas Bendrijos viduje nelemia jo dalyvavimo tokiame sukčiavime.

24Atsižvelgiant į teisinių santykių reglamentavimą Lietuvoje bei suformuluotą ETT poziciją, siekiant nustatyti ar mokesčių mokėtojas turėjo teisę tiekimui taikyti 0 proc. PVM tarifą turi būti nustatytos trys būtinosios sąlygos: 1) prekės buvo tiekiamas atitinkamoje valstybėje narėje registruotam PVM mokėtojui ir jas tiekė PVM mokėtojas; 2) pirkėjas įgijo teisę disponuoti prekėmis kaip savo; 3) prekės buvo fiziškai išgabentos iš tiekėjo valstybės narės teritorijos. Tais atvejais, kad šios sąlygos netenkinamos turi būti vertinamas tiekėjo sąžiningumas - jeigu nustatoma, kad tiekėjas buvo sąžiningas ir elgėsi rūpestingai, ėmėsi visų būtinų ir reikalingų priemonių, kad prekės būtų išgabentos iš šalies teritorijos ir įsitikino, jog nedalyvauja mokesčių sukčiavime, papildomas PVM jam neturi būti apskaičiuotas.

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja tvirtina, kad PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, tarptautiniai gabenimo važtaraščiai CMR įrodo, jog prekės (mėsa, mėsos gaminiai) buvo ne tik parduotos Latvijos įmonėms SIA „Koordinata A“ ir SIA „Lanriko“, bet ir kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos, todėl minėtos prekės teisėtai ir pagrįstai buvo apmokestintos 0 proc. PVM tarifu (Komisijos b. l. 72-75, 76-79, 80-83, 8593, 95-98, 99-103, 107-110, 111-114, 115-118, 119-123, 125-132).

26Pagal minėto Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 56 str. 1 d., PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą pagal šio įstatymo 49 str., privalo turėti įrodymus, kad prekės išgabentos iš šalies teritorijos. Taigi įstatymas įpareigoja būtent mokesčių mokėtoją, o ne mokesčių administratorių pateikti įrodymus, kad prekės yra išgabentos iš šalies teritorijos. Lietuvos Respublikos PVM įstatyme nėra nustatyta, kokius konkrečiai dokumentus turi turėti PVM mokėtojas išgabenant prekes į kitą ES valstybę, svarbu, kad pagal tokius dokumentus galima būtų nustatyti išgabenimo į kitą ES valstybę faktą. Norėdamas patvirtinti prekių išgabenimo į kitą valstybę narę faktą, PVM mokėtojas gali pateikti: prekių gabenimo dokumentus (gaunami iš vežėjo atsakingo už prekių išgabenimą); užsakymus ar/ir kitą korespondenciją; vidinę įmonės korespondenciją; PVM sąskaitas faktūras; prekių pakavimo dokumentus; draudimo dokumentus; prekių pirkimo-pardavimo sutartis; pirkėjo apmokėjimo dokumentus ir pirkėjo patvirtinimus, kad prekės gautos, o taip pat ir kitus papildomus dokumentus. Pabrėžtina, kad nėra privaloma turėti visus išvardintus dokumentus, svarbu, tai, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad prekės buvo išgabentos į kitą valstybę narę. PVM mokėtojo turimi dokumentai turi užtikrinti, ne tik prekių pardavimo faktą, bet ir tai, kad jos buvo išgabentos iš Lietuvos. Taip pat atkreipia dėmesį, jeigu Lietuvos PVM mokėtojo kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui patiektos prekės nebuvo išgabentos iš Lietuvos (tiekėjas neturi šių prekių išgabenimo iš Lietuvos įrodymų), tai tokiems tiekimams jis neturi teisės taikyti 0 proc. PVM tarifo. Tokiu atveju, nors prekės patiektos ES valstybės narės PVM mokėtojui, tačiau, neturint įrodymų apie jų išvežimą iš Lietuvos, joms taikomas standartinis (18 proc.) arba lengvatinis (5 proc.), jeigu toks nustatytas, PVM tarifas.

27Iš bylos medžiagos matyti, kad Latvijos įmonė SIA „Lanriko“ iš karto po sandorių su pareiškėja, t. y. 2007 m. rugpjūčio 16 d. buvo išregistruota iš PVM mokėtojų, nes teikė klaidingą informaciją. SIA „Koordinata A“ iš PVM mokėtojų išregistruota 2007 m. kovo 7 d., šios įmonės patikrinimas neatliktas, nes įmonė nepateikė reikalingų dokumentų. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad nors, kaip teigia pareiškėja, PVM sąskaitų faktūrų išrašymo momentu Latvijos įmonės SIA „Koordinata A“ ir SIA „Lanriko“ buvo įregistruotos PVM mokėtojomis, tačiau jos vėliau buvo išregistruotos iš PVM mokėtojų registro praėjus neilgam laiko tarpui. Taip pat nustatyta, kad SIA „Lanriko“ oficialūs asmenys į savo šalies mokesčių tarnybą neatvyksta, informacijos nepateikia. Įmonė SIA „Koordinata A“ sandorių su pareiškėja nedeklaravo, įsigijomo PVM nemokėjo.

28Pareiškėjos pateikti CMR važtaraščiai, taip pat neįrodo, kad prekės buvo išvežtos iš Lietuvos ir pateiktos Latvijos įmonėms SIA „Koordinata A“ ir SIA „Lanriko“ (Komisijos b. l. 73, 77, 81, 100, 101, 108).

29Mokesčių administratorius pagrįstai nustatė, kad pareiškėjos pateikti CMR važtaraščiai yra neišsamūs, užpildyti nepakankamai rūpestingai: juose nėra nurodyta prekes išdavusių ir gabenti gavusių vairuotojų vardų bei pavardžių, nenurodytas prekių įpakavimo būdas, trūksta su vežimu susijusių mokėjimų, nėra informacijos apie prekes gabenusios transporto priemonės markę, valstybinius numerius, nenurodytas krovinio gavimo laikas, nenurodytos prekes gavusių asmenų tapatybės, be to, kaip vežėja nurodyta įmonė, kuri prekių negabeno. Taip pat visi CMR nurodyti duomenys buvo pildomi Lietuvoje, taigi, juose esantys duomenys gali patvirtinti tik, kad pareiškėja prekes perdavė Latvijos įmonėms, bet ne tai, kad šios prekės buvo fiziškai išgabentos į Latvijos Respubliką.

30Teisėjų kolegija sutinka su mokesčių administratoriaus nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y., kad prekių tiekimas į Latvijos Respubliką neįvyko, nes pareiškėja su Latvijos įmonėmis SIA „Koordinata A“, SIA „Lanriko“ nebuvo sudariusi rašytinių pirkimo-pardavimo sutarčių, nepateikė prekių užsakymų, prekių draudimo dokumentų ar kitų įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, jog mėsa ir jos gaminiai buvo gauti Latvijos Respublikoje. Taip pat nepateikė Latvijos įmonių atstovų įgaliojimų kopijų, todėl galimybės nustatyti, ar dokumentuose pasirašę asmenys atstovavo minėtoms bendrovėms, nėra.

31Byloje nėra kitų įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos teritorijos į Latviją, t. y., kad Latvijos įmonės minėtas prekes panaudojo savo veikloje ar kad prekės buvo realizuotos Latvijoje, taip pat byloje nenustatyta kitų aplinkybių, kurios galėtų įrodyti realų prekių išgabenimą iš Lietuvos teritorijos į Latvijos Respubliką.

32Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų byloje esančių rašytinių įrodymų visuma ir nurodytų teisės normų sistemine analize, ir vadovaudamasi teisingumo bei protingumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apskrities VMI, VMI prie LR FM ir Komisija teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Kauno apskrities VMI 2008 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas Nr. (04)-K3-326, VMI prie LR FM 2008 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. 69-214 ir Komisijos 2008 sausio 16 d. sprendimas Nr. S-11 (7-299/2008) yra teisėti ir pagrįsti, todėl skunde nurodytais motyvais ir kitais motyvais naikinti šių sprendimų nėra jokio teisinio pagrindo. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 57 str., 88 str.1 d.1 p.).

33Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

35pareiškėjos UAB „Ratakis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Ratakis“ skundą... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno... 5. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau... 7. Pareiškėja su skundu (b. l. 3-8) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 8. Pareiškėja skunde paaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 9. Nurodė, kad sutartys su įmonėmis SIA „Lanriko“ ir SIA „Koordinata A“... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti.... 11. Atsakovė VMI prie LR FM su pareiškėjos skundu... 12. Atsiliepime nurodė, kad Bendrovė žinodama, kad būtent jai teks pareiga... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI su pareiškėjos skundu... 14. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė... 15. Skundas netenkintinas.... 16. Byloje nustatyta, kad Kauno apskrities VMI, 2007 m. gruodžio 28 d. vykdydama... 17. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš mokestinių teisinių santykių, o... 18. Taigi, nagrinėjamos administracinės bylos ginčo objektas yra Kauno... 19. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos... 20. Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 49 str. 1 d. reglamentuota, kad taikant 0... 21. Pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 56 str. 1 d., tokiu atveju PVM... 22. Toks prekių apmokestinimo mechanizmas taikomas atvejams kai prekės yra... 23. Europos teisingumo teismas (toliau - ETT) 2007-09-27 sprendime byloje... 24. Atsižvelgiant į teisinių santykių reglamentavimą Lietuvoje bei... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja tvirtina, kad PVM sąskaitos... 26. Pagal minėto Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 56 str. 1 d., PVM mokėtojas,... 27. Iš bylos medžiagos matyti, kad Latvijos įmonė SIA „Lanriko“ iš karto... 28. Pareiškėjos pateikti CMR važtaraščiai, taip pat neįrodo, kad prekės buvo... 29. Mokesčių administratorius pagrįstai nustatė, kad pareiškėjos pateikti CMR... 30. Teisėjų kolegija sutinka su mokesčių administratoriaus nustatytomis... 31. Byloje nėra kitų įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad prekės... 32. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi ištirtų byloje esančių... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos... 35. pareiškėjos UAB „Ratakis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...