Byla A-520-2316-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio ir Dalios Višinskienės (pranešėja)

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mariui Liatukui,

4atsakovo atstovei Indrei Rulevičiūtei,

5trečiajam suinteresuotam asmeniui R. A.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – R. A.) dėl sprendimo panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ (toliau – ir UAB „Žalgirio loto“, bendrovė) skundu prašė panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija) 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. N-411 „Dėl atlikto UAB „Žalgirio loto“ specialaus tikrinimo pagal R. A. (tokia trečiojo suinteresuoto asmens pavardė nurodyta pareiškėjo skunde ir pirmosios instancijos teismo sprendime) 2011 m. sausio 12 d. skundą“ (toliau – ir Nutarimas).

10Skunde nurodė, kad Komisija netinkamai išaiškino Loterijos „TAIP arba NE“ taisyklių, patvirtintų UAB „Žalgirio loto“ generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 29 d. įsakymu (toliau – ir Taisyklės, Loterijos taisyklės) 9.2 punkto nuostatas. Teigė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. (toliau – ir R. A., trečiasis suinteresuotas asmuo) neturėjo teisės gauti laimėjimo, nes jis neatitiko Taisyklių reikalavimų, t. y. dalyvavo loterijoje naudodamas telefoną, kuris jam nepriklauso ir kuriuo jam nebuvo suteikta teisė naudotis asmeniniais tikslais. Telefonas, iš kurio buvo išsiųsta laimėjusi trumpoji žinutė, yra valstybės turtas ir yra valdomas valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Alytaus miškų urėdijos, o ji neturėjo teisės leisti naudoti šio telefono asmeniniams poreikiams tenkinti.

11Teigė, kad Taisyklių 8.6. punkte nustatyta, jog UAB „Žalgirio loto“ nėra atsakinga už tai ir neprivalo išmokėti laimėjimo, jeigu žaidėjas „įsigijo bilietą trumpąja žinute (SMS), neturėdamas tam teisės (pavyzdžiui įsigijo bilietą iš telefono numerio, kuris jam nepriklauso). Taisyklių 9.2. punkte nustatyta, kad laimėjimas išmokamas tik tuo atveju, jeigu žaidėjas pateikia savo vardu sudarytą abonento sutartį su telefoninio ryšio operatoriumi ar kitą dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą telefono numerį. Telefono numeris, iš kurio trumpąją žinutę siuntė R. A., jam nepriklauso, t. y. su juo nėra sudaryta abonento sutartis, kuria minėtas telefono numeris būtų išduotas jam asmeniškai. Pažymėjo, kad šios aplinkybės nei R. A., nei Komisija neginčija. Trečiasis suinteresuotas asmuo pareiškėjui pateikė 2010 m. gruodžio 20 d. VĮ Alytaus miškų urėdijos pažymą, kurioje nurodyta, kad minėtas telefono numeris priskirtas R. A. darbo ir asmeniniais tikslais. Taigi VĮ Alytaus miškų urėdija šia pažyma patvirtino, kad minėtas telefono numeris yra valdomas VĮ Alytaus miškų urėdijos, už jį ši įmonė moka paslaugų mokesčius. VĮ Alytaus miškų urėdija 2011 m. kovo 9 d. raštu visiškai nepagrįstai ir neteisėtai nurodė, kad šios įmonės darbuotojai tarnybiniais telefonais gali naudotis ir asmeniniais tikslais. Tokie R. A. teisę naudotis telefonu, neva, patvirtinantys dokumentai yra niekiniai, nes akivaizdžiai prieštarauja įstatymams bei valstybės institucijų, kurioms yra pavaldi VĮ Alytaus miškų urėdija, oficialiai pozicijai.

12Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija) 2011 m. balandžio 26 d. rašte Nr. (12-1)-D8-3894 pareiškėjo atstovams nurodė, kad R. A. priskirtas telefonas yra užpajamuotas ir apskaitytas kaip valstybės turtas, todėl jis negalėjo būti naudojamas asmeniniais tikslais, todėl VĮ Alytaus miškų urėdija, sudarydama galimybę R. A. naudotis valstybės turtu – telefonu, asmeniniais tikslais, pasielgė neteisėtai. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 5 d. rašte Nr. 6B(2.2)-368 pažymėjo, kad valstybės tarnyboje dirbantys asmenys negali naudoti savo asmeninei naudai valstybės nuosavybe esančio turto.

13Pastebėjo, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos savininkas yra Lietuvos Respublika, o savininko teises įgyvendina Generalinė miškų urėdija. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas) 9 straipsnio 4 dalimi, 8 (1) straipsniu, pažymėjo, kad valstybinės įmonės, ginčo atveju – VĮ Alytaus miškų urėdijos, turtas negali būti naudojamas jokiems asmeniniams atskirų valstybės tarnautojų, pareigūnų ar darbuotojų interesams.

14Be to, VĮ Alytaus miškų urėdija nėra jos valdomo valstybinio turto savininkas, todėl ji neturėjo teisės leisti juo naudotis R. A. jo asmeniniams poreikiams tenkinti. R. A. neturėjo teisės naudotis telefonu, iš kurio buvo siųsta žinutė, laimėjusi loterijoje „TAIP arba NE“, todėl pareiškėjas visiškai pagrįstai, remdamasis Taisyklių 9.2. punktu, atsisakė jam išmokėti prašomą sumą, t. y. pareiškėjo veiksmai atitiko Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – ir Loterijų įstatymas, LĮ) bei Taisyklių reikalavimus. Nurodo, kad Komisija teisės aktų bei atitinkamų institucijų raštų neįvertino ir priėmė neteisėtą, nepagrįstą Nutarimą. Pažymėjo ir tai, kad Komisijai nėra suteikta kompetencija vertinti ir spręsti, ar VĮ Alytaus miškų urėdijos valdomas turtas buvo teisėtai panaudotas, todėl Komisija, be kita ko, viršijo savo kompetenciją.

15Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti. Komisija, išanalizavusi turimą informaciją, nustatė, kad R. A. 2010 m. lapkričio 28 d. pasinaudojęs darbdavio vardu registruotu, tačiau pareiškėjui priskirtu ir jo darbo bei asmeniniais tikslais naudojamu telefono numeriu, ir įsigijęs loterijos „TAIP arba NE“ bilietą Nr. 0304037212 iš loterijos tiražo Nr. 190, veikė ne VĮ Alytaus miškų urėdijos vardu ir ne jos naudai, o kaip fizinis asmuo, todėl laikytinas žaidėju LĮ prasme. Komisija, vadovaudamasi Nutarime nurodytais motyvais, konstatavo loterijų organizavimo tvarkos pažeidimą ir bendrovę įspėjo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą. Pažymėjo, kad įgyvendindama jai suteiktus įgaliojimus, Komisija vykdo viešojo administravimo veiklą, o tai lemia, kad atitinkami jos veiksmai pirmiausia yra vertinami pagal viešąjį administravimą reglamentuojančias nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas), kurio 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

17Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz., žr. 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-756-7450/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-556-15/2010), nurodė, kad, Komisijos nuomone, vertinant skundžiamo Nutarimo turinį pagrįstumo, motyvų aiškumo ir pakankamumo aspektais, nėra pagrindo teigti, kad jis yra nepagrįstas ir neteisėtas, t. y. priimtas netinkamai išanalizavus Loterijos taisykles ir pritaikius teisės normas. Teigė, kad Komisija nustatė, jog pareiškėjas pažeidė loterijų organizavimo tvarką ir įspėjo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą. Nutarime aiškiai nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu remiantis jis priimtas, išaiškintos priežastys (motyvai), nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai bei pateikiamas išsamus teisinis tiek įrodymų, tiek ir LĮ normų vertinimas Loterijos taisyklių kontekste.

18Be kita ko, Komisija nurodė, kad nuo 2011 m. lapkričio 10 d., tarp Komisijos ir pareiškėjo ginčo dalyko neliko, nes pareiškėjas sutiko su Nutarime nustatytais pažeidimais ir juos pašalino. Komisijai panaikinus pritaikytas poveikio priemones, bendrovė neteko suinteresuotumo ginti materialiosios teisės normų saugomą teisę, t. y. teisę organizuoti didžiąsias loterijas. Todėl laiko, kad Nutarimas jokių teisinių pasekmių pareiškėjo kreipimosi į teismą metu jau nekėlė, todėl toks teisės aktas negali būti šios administracinės bylos ginčo dalyku ir negali būti laikomas pažeidžiančiu pareiškėjo teises ir teisėtus interesus.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsiliepime į skundą nurodė, kad sprendimas atsisakyti išmokėti laimėjimo sumą buvo visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Atkreipė dėmesį, kad dokumentas, suteikiantis teisę naudoti telefono numerį, yra VĮ Alytaus miškų urėdijos 2011 m. kovo 9 d. raštas. Pažymėjo, kad visur pats pareiškėjas tvirtina, jog VĮ Alytaus miškų urėdija neturėjo teisės jam leisti naudoti telefoną asmeniniais tikslais, tačiau jis iš esmės naudojosi asmeniniais tikslais ne telefonu, o konkrečiai SIM kortelei priskirtu numeriu, iš kurio ir buvo išsiųsta trumpoji žinutė. Be to, kaip nurodė pats pareiškėjas, net jei ir trečiasis suinteresuotas asmuo neturėjo teisės naudotis telefonu ar net numeriu, tai už tai atsako ne jis, o VĮ Alytaus miškų urėdija, ir tai visiškai nesusiję su R. A. ir pareiškėjo tarpusavio teisėmis ir pareigomis, nes VĮ Alytaus miškų urėdija yra nustačiusi aiškią ne telefonų, o konkrečių kiekvienam asmeniui priskirtų telefono numerių – abonentų naudojimo tvarką, pagal kurią tarnybiniams reikalams yra skirtas 32 Lt limitas, viršijus šį limitą, viskas laikoma asmeninio naudojimo kaštais ir juos apmoka pats darbuotojas.

21Nurodė, kad nepaisant to, jog jam priskirtas telefono aparatas ir buvo užpajamuotas ir apskaitytas kaip VĮ Alytaus miškų urėdijos turtas, nors faktiškai to nebuvo (nes sudarant sutartis dėl abonementų, telefonus mobilaus ryšio bendrovė „Omnitel“ davė už simbolinę 1 lito kainą), tačiau abonento pokalbiai ir jų trukmė nėra VĮ Alytaus miškų urėdijos turtas, o įmonės sąnaudos, kurių limitas yra griežtai nustatytas, o sąnaudas, viršijančias šį limitą, susimoka pats darbuotojas iš savo asmeninių lėšų. Akcentavo, kad telefono abonento numeris, iš kurio buvo išsiųsta žinutė, visą laiką buvo jo asmeninis, tik atėjus dirbti į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, o vėliau į VĮ Alytaus miškų urėdiją, jis buvo perkeltas šių įstaigų vardu. Teigė, kad VĮ Alytaus miškų urėdijoje galiojanti tvarka leidžia skambinti iš jam priskirto telefono numerio ir asmeniniais tikslais. Už tokią VĮ Alytaus miškų urėdijoje galiojančią tvarką trečiasis suinteresuotas asmuo nėra atsakingas ir jai daryti įtakos negali.

22Tvirtino, kad Loterijos taisyklėse nėra draudžiama tokiu būdu įsigyti loterijos bilietą, todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui turėjo būti išmokėta laimėta suma. Nurodė, kad civilinėje teisėje galioja bendras principas, kad leidžiama viskas, kas nedraudžiama, ir atsižvelgiant į tai, kad jokių LĮ ir Loterijos taisyklėse apribojimų dėl jo būdu įsigyto bilieto nėra įtvirtinta, todėl jam turėjo būti ir buvo išmokėtas laimėjimas.

23II.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu pareiškėjo skundo netenkino.

25Teismas nustatė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. 2011 m. sausio 12 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu išnagrinėti UAB „Žalgirio loto“ priimtą sprendimą nemokėti jam 10 000 Lt laimėjimo.

26Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2011 m. sausio 19 d. pavedimu Nr. PT-2 nutarė atlikti UAB „Žalgirio loto“ veiksmų patikrinimą organizuojant didžiąją klasikinę tiesioginio ryšio kompiuterinę loteriją „TAIP arba NE“ pagal R. A. skundą ir apie tai 2011 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2-K-58 informavo UAB „Žalgirio loto“. UAB „Žalgirio loto“ 2011 m. sausio 25 d. raštu Nr. 02-4-310 atsakė Valstybinei lošimų priežiūros komisijai ir nurodė, kad R. A. savo prašyme išmokėti laimėjimą pateikė klaidinančią informaciją, nurodydamas, kad telefono numeris priklauso jam, o pridėjo 2010 m. gruodžio 20 d. VĮ Alytaus miškų urėdijos pažymą apie telefono numerio, iš kurio buvo išsiųsta žinutė, priskyrimą naudojimui R. A.. Pažymėjo, kad kitų dokumentų, patvirtinančių, jog VĮ Alytaus miškų urėdija perdavė telefono numerį naudoti R. A., iš pareiškėjo negavo.

27Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė kad R. A. buvo suteiktas telefono numeris ir, kad už 2010 m. lapkričio mėn. jam priskaičiuota ir iš atlyginimo išskaičiuota 23,43 Lt suma už mobiliojo ryšio paslaugas. Teismas nustatė, kad Valstybinė lošimų priežiūros komisija, atlikusi specialų patikrinimą, 2011 m. vasario 19 d. surašė tikrinimo aktą Nr. PTI-3 ir išsiuntė jį susipažinti UAB „Žalgirio loto“ bei paprašė iki 2011m. kovo 4 d. pateikti atsiliepimus, grąžinti vieną bendrovės direktoriaus arba įgalioto asmens pasirašytą tikrinimo akto egzempliorių, nustatė, kad UAB „Žalgirio loto“ pažeidė loterijų organizavimo tvarką: LĮ 17 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą, loterijos „TAIP arba NE“ taisyklių 9.8 punktą. UAB „Žalgirio loto“ 2011 m. kovo 4 d. pateikė atsiliepimus Nr. 02-4352 ir nurodė, kad R. A. įsigydamas loterijos bilietą iš valstybės nuosavybės teise priklausančio telefono, pažeidė Loterijos taisyklėse nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Po atsiliepimų pateikimo UAB „Žalgirio loto“ atstovai kreipėsi į įvairias institucijas siekdami išsiaiškinti, ar R. A. teisėtai buvo leista naudotis valstybei priklausančiu turtu ir pateikė komisijai prašymą atidėti R. A. skundo nagrinėjimą.

28Teismas taip pat nustatė, kad išnagrinėjusi visą papildomai gautą medžiagą, Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2011 m. lapkričio 3 d. priėmė skundžiamą sprendimą Nr. 411, kuriame konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ pažeidė loterijų organizavimo tvarką: LĮ 17 straipsnio 1 dalį; LĮ 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei Taisyklių 9.8 punktą, nurodė, kad R. A. įsigydamas loterijos bilietą, veikė ne juridinio asmens vardu ir ne jo naudai, bet savo naudai bei padengė loterijos bilieto įsigijimo išlaidas, ir priėjo prie išvados, kad UAB „Žalgirio loto“ nepagrįstai atsisakė išmokėti laimėjimą, įspėjo bendrovę apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą bei nustatė terminą nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 10 d. pašalinti nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą. Teismas, remdamasis Taisyklių 9.2 punkto nuostatomis, sutiko su atsakovo skundžiamame sprendime nustatyta aplinkybe, kad R. A. nustatyta tvarka ir terminais pateikė bendrovei įrodymus, jog telefono numeris yra teisėtai priskirtas jam, kaip fiziniam asmeniui, naudoti bei loterijos bilieto apmokėjimą patvirtinančią dokumento kopiją. Nurodė, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos urėdo 2010 m. vasario 18 d. įsakymas nepanaikintas ir VĮ Alytaus miškų urėdija kelis kartus raštu pranešė UAB „Žalgirio loto“, kad minėtas telefono numeris paskirtas teisėtai R. A. naudoti tiek darbo, tiek asmeniniais reikalais, bei nustatyta apmokėjimo tvarka už numerio naudojimąsi asmeniniams reikalams.

29Teismas pabrėžė, kad nors Aplinkos ministerija savo atsakymuose pareiškėjui teigė, kad VĮ Alytaus miškų urėdija, sudarydama galimybę R. A. naudotis asmeniniais tikslais valstybės turtu – telefonu, pasielgė neteisėtai, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nevienkartiniuose savo atsakymuose pareiškėjui ir atsakovui nurodė, kad „girininko R. A. veiksmai, naudojimasis tarnybiniu telefonu asmeniniams tikslams apmokant išlaidas iš jo mėnesinio atlyginimo, komisijos nuomone, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 6 punkto reikalavimams“.

30Teismas atkreipė dėmesį, kad teisė naudotis telefono numeriu negali būti prilyginta naudojimuisi telefono aparatu. Fakto, kokiame telefono aparate buvo įdėta SIM kortelė tuo metu, kai R. A. išsiuntė SMS ir laimėjo loterijoje, niekas nenustatinėjo, nes to ir nereikėjo daryti, o iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad UAB „Omnitel“ pateikė sąskaitas VĮ Alytaus miškų urėdijai būtent už suteiktas paslaugas, t. y. už naudojimąsi abonentiniais numeriais, kurie nėra valstybės turtas.

31Vadovaudamasis Taisyklių 14.1 punktu, 2 punktu, 9.8 punktu 11.1.2 punktu, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja juridinių faktų visuma – t. y. turintis teisę dalyvauti loterijoje žaidėjas, galiojantis laimintis bilietas ir specialus laimėjimas pagal šį bilietą – kad pareiškėjas vykdytų savo įsipareigojimus, t. y. išmokėtų R. A. 10 000 Lt laimėjimą. Komisija, atlikusi specialų patikrinimą pagal R. A. skundą ir nustačiusi, kad pareiškėjas nepagrįstai atsisakė išmokėti trečiajam suinteresuotam asmeniui laimėjimą, pagrįstai konstatavo, jog bendrovė pažeidė loterijų organizavimo tvarką, jos priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

32III.

33Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. N-411 „Dėl atlikto UAB „Žalgirio loto“ specialaus tikrinimo pagal R. A. 2011 m. sausio 12 d. skundą“.

34Pareiškėjas, remdamasis LĮ 2 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.244 straipsnio 4 dalimi, nurodo, kad loterijos taisyklės apsprendžia, ar asmuo yra pripažįstamas loterijos laimėtoju ir turi teisę į laimėjimo išmokėjimą. Nurodo, kad byloje yra nustatyta, jog telefono numeris, iš kurio R. A. įsigijo loterijos bilietą, priklauso ne šiam asmeniui, bet jo darbdaviui – VĮ Alytaus miškų urėdijai. Nurodo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 4 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 26 d. rašte, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 5 d. rašte pateiktu išaiškinimu, mobiliojo ryšio telefonas negalėjo būti naudojamas asmeniniais tikslais.

35Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas šiuos įrodymus nepagrįstai vertino tik telefono, kaip mobiliojo ryšio aparato, o ne telefono numerio naudojimo teisėtumo kontekste. Šiame kontekste sąvoka „naudojimasis telefonu“ turėtų būti aiškinama ir suprantama plačiau, nei vien tik naudojimasis telefono aparatu, bet būtent ir kaip valstybės lėšų, kurios skirtos apmokėti už šiuo telefono numeriu teikiamas paslaugas, naudojimą. Priešingu atveju, vadovaujantis teismo išaiškinimu, darbuotojas galėtų naudotis tarnybiniu telefonu asmeniniais tikslais, jeigu ne darbo metu SIM kortelę įsidėtų į asmeninį telefono aparatą.

36Teigia, kad teismas nepagrįstai, be motyvų konstatavo, kad „abonentiniai numeriai tikrai nėra valstybės turtas“. Pareiškėjo nuomone, tokia nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo įstatymo nuostatoms, be to, telefono numeris atitinka visus valstybės nematerialaus turto požymius (Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 3 str. 3 d. 6 p.), toks turtas taip pat turi savo vertę, atsižvelgiant į tai, kad už jo naudojimą yra mokamas abonentinis mokestis, paslaugų teikimo sutarties sudarymo mokestis, gaunamos atitinkamos nuolaidos. Be to, valstybės tarnautojas, naudodamas telefoną asmeniniais tikslais, sutaupo asmenines lėšas. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ir detaliau nepasisakė, kodėl nevertina pateiktų Aplinkos ministerijos ir Generalinės miškų urėdijos raštų.

37Nurodo, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kuri pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją vykdo valstybės turto naudojimo priežiūrą, būtent Aplinkos ministerijai nukreipė pareiškėjo skundą. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai nėra suteikta teisė spręsti, ar valstybės turtas yra panaudotas teisėtai. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pirmenybę teikė VĮ Alytaus miškų urėdijos 2010 m. vasario 18 d. įsakymui dėl telefonų naudojimo, o ne Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui, kuris apskritai draudžia suteikti valstybės turtą panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu.

38Atsižvelgiant į ankščiau išdėstytus argumentus, pareiškėjas neturėjo teisės asmeniniams poreikiams naudoti tarnybinio telefono numerio, o taip pat ir teisės, naudodamasis šiuo telefono numeriu, dalyvauti pareiškėjo organizuojamoje loterijoje, todėl UAB „Žalgirio loto“ pagrįstai atsisakė išmokėti laimėjimą.

39Atsakovas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

40Atsakovas, remdamasis Taisyklių 9.2 punktu, teigia, kad žaidėjas, norintis atsiimti jam priklausantį laimėjimą, privalo pateikti arba savo vardu sudarytą telefono abonento sutartį, kurioje nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo išsiųsta laimėjusi trumpoji žinutė, arba kitą dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą telefono numerį. Pabrėžia, kad įsigydamas loterijos bilietą R. A. veikė ne juridinio asmens vardu ir ne jo naudai, bet kaip fizinis asmuo, todėl jis laikytinas žaidėju LĮ prasme. Atsakovo nuomone, Taisyklės aiškiai įtvirtina dokumentų, kuriuos žaidėjas turi pateikti norėdamas atsiimti jam priklausantį laimėjimą, alternatyvą, o R. A. šį reikalavimą įvykdė tinkamai, t. y. pateikė kitus dokumentus, suteikiančius jam teisę naudoti telefono numerį. Pareiškėjui teisę naudotis telefono numeriu suteikė VĮ Alytaus miškų urėdijos miškų urėdo 2010 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-17(1.5), R. A. nustatyta tvarka padengė loterijos bilieto įsigijimo išlaidas. Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

41Trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą.

42Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo pakartoja argumentus, pateiktus atsiliepime į skundą.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44IV.

45Apeliacinis skundas netenkintinas.

46Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. 2011 m. sausio 12 d. kreipėsi į atsakovą Valstybinę lošimų ir priežiūros komisiją su prašymu išnagrinėti UAB „Žalgirio loto“ priimtą sprendimą nemokėti jam 10 000 Lt laimėjimo, kurį jis laimėjo 2010 m. gruodžio 12 d. įvykusioje „TAIP arba NE“ loterijoje, išsiųsdamas telefonu trumpąją žinutę (SMS) iš abonentinio numerio, priklausančio VĮ Alytaus miškų urėdijai ir kuris yra priskirtas jam naudotis tiek darbo, tiek asmeniniams reikalams.

47Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ nagrinėjamoje byloje iš esmės ginčija trečiojo suinteresuoto asmens R. A. teisę naudotis telefono numeriu, iš kurio buvo išsiųsta trumpoji žinutė (SMS) ir įsigytas laimėjęs bilietas, ir prašo panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2011 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. N-411, kuriuo buvo konstatuota, kad pareiškėjas, atsisakydamas išmokėti trečiajam suinteresuotam asmeniui laimėjimą, pažeidė loterijų organizavimo tvarką: Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pareiškėjo Didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „TAIP arba NE“ taisyklių 9.8 punktą (1punktas); įspėtas pareiškėjas apie galimą licencijos Nr. 000004, išduotos Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. N-61 (2 punktas), galiojimo sustabdymą už šio nutarimo 1 punkte nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą; nustatytas terminas: nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 10 d. pašalinti nurodytą licencijuojamos veiklos pažeidimą (3 punktas).

48Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3341), kurio 19 straipsnis nustato, kad didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės. UAB „Žalgirio loto“ generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 29 d. įsakymu buvo patvirtintos Didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „TAIP arba NE“ taisyklės (t. I, b. l. 22–40). Taisyklių 14.1 punkte įtvirtinta pareiškėjo pareiga laikytis Loterijų įstatymo, kitų poįstatyminių aktų nuostatų bei šių Taisyklių, Taisyklių 9.8 punkte nustatyta, kad sprendimas dėl to, ar asmuo turi teisę į laimėjimą, turi būti priimtas atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus reikalavimus bilieto galiojimui. Taisyklių 11.1.2 punktas įtvirtina žaidėjo teisę atsiimti laimėjimą šių Taisyklių 10 skyriuje nustatyta tvarka. Žaidėjo teisę atsiimti laimėjimą Taisyklių nustatyta tvarka taip pat įtvirtina ir Loterijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas. Taigi nagrinėjamoje byloje svarbu įvertinti, ar egzistuoja faktinių aplinkybių visuma, suteikianti teisę trečiajam suinteresuotam asmeniui atsiimti laimėjimą.

49Taisyklių 9.5 punkte nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti bilietas, kad pagal jį būtų išmokėtas laimėjimas: 1) bilietas turi visus rekvizitus, nurodytus Taisyklių 4.4–4.6 punktuose; 2) bilietas turi būti įsigytas asmens, turinčio teisę dalyvauti loterijoje; 3) neturi būti jau išmokėtas laimėjimas pagal tą bilietą ar bilietą, turintį tokį pat bilieto numerį, pagal kurį laimėjimas jau buvo išmokėtas; 4) bilietas neturi būti pripažintas netinkamu bilietu; 5) žaidėjas, įsigijęs bilietą internetinėje svetainėje, privalo jį būti atsispausdinęs ir turi pateikti bilietą asmeniui, išmokančiam laimėjimą; 6) žaidėjas, įsigijęs bilietą trumpąja žinute (SMS), privalo būti išsaugojęs jį telefone (SIM kortelėje), iš kurio buvo bilietas įsigytas.

50Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Taisyklių 9.5.2 punkto, kurio nuostata suponuoja išvadą, kad loterijos bilietą įsigijęs asmuo turi turėti teisę dalyvauti loterijoje. Pažymėtina, kad Taisyklėse nėra nustatyta, kam yra draudžiama dalyvauti loterijoje, o Loterijų įstatymo 17 straipsnio 2 dalis įtvirtina baigtinį asmenų, kuriems draudžiama dalyvauti loterijoje, sąrašą, t. y. loterijoje draudžiama dalyvauti loterijos organizatoriaus dalyviams, stebėtojų tarybos, valdybos nariams ir administracijos vadovams, jų pavaduotojams, vyriausiesiems buhalteriams, bilietų platintojams, juridinį asmenį kontroliuojantiems asmenims. R. A. nepatenka į šį baigtinį asmenų sąrašą. Pabrėžtina, kad Loterijų įstatyme nėra nuostatų, draudžiančių loterijoje žaisti asmenims, kurie teisėtai naudojasi juridinio asmens jiems priskirtais telefonų numeriais.

51Loterijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 9 punkte žaidėjas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, dalyvaujantis loterijoje, t. y. įsigijęs loterijos bilietą, toks pat apibrėžimas pateikiamas ir Taisyklių 2 punkte, kuriame nurodoma, kad „Žaidėjas“ – tai fizinis asmuo, dalyvaujantis loterijoje, kuris šių taisyklių nustatyta tvarka yra įsigijęs bilietą. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad R. A. 2010 m. lapkričio 28 d. 18 val. 10 min. iš VĮ Alytaus miškų urėdijos vardu registruoto, tačiau trečiajam suinteresuotam asmeniui naudoti priskirto telefono abonento numerio įsigijo loterijos „TAIP arba NE“ tiražo Nr. 190 bilietą Nr. 0304037212. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime į skundą, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu bei atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad išsiųsdamas loterijoje laimėjusią trumpąją žinutę veikė ne juridinio asmens vardu ir ne jo naudai, neįgyvendino juridinio asmens teisių ir pareigų, veikė ne kaip juridinio asmens atstovas, o savo naudai. VĮ Alytaus miškų urėdija taip pat patvirtino, kad abonentinis telefono numeris yra priskirtas naudoti R. A. darbo bei asmeniniais tikslais (t. I, b. l. 42; 45). Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad abonentinį numerį naudojo teisėtai, be to, nustatyta tvarka apmokėjo išlaidas, patirtas naudojant abonentinį numerį asmeniniais tikslais t. y. ir įsigyjant loterijos bilietą (t. I., b. l. 120–125).

52Taisyklių 9.2 punktas nustato, kad laimintys bilietai, įsigyti siunčiant trumpąją žinutę (SMS) ar skambinant telefonu, atsiimant laimėjimą tikrinami lyginant juos su išrašais iš Centrinės kompiuterinės duomenų bazės apie laiminčius bilietus žaidėjui pateikus savo vardu sudarytą abonento sutartį su telefoninio ryšio operatoriumi, kurioje nurodytas telefono numeris, iš kurio žaidėjas siuntė trumpąją žinutę (SMS) ar skambino (jei tokia sutartis yra), ar kitą dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą telefono numerį.

53Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-662-236/2012, nagrinėdamas tų pačių Taisyklių 9.2 punkto nuostatas, pasisakė, kad pastarajame punkte (9.2) įtvirtintai elgesio taisyklei taikyti pakanka vienos iš normoje nustatytų alternatyvių aplinkybių: žaidėjas pateikia savo vardu sudarytą abonento sutartį su ryšio operatoriumi arba kitą dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą telefono numerį. Tai reiškia, kad tikrinant laimėjusį bilietą kiekvienu atveju svarbu nustatyti, ar žaidėjas yra teisėtas telefono numerio naudotojas, o minėta aplinkybė, priklausomai nuo situacijos, gali būti nustatoma žaidėjui pateikiant arba savo vardu su telefoninio ryšio operatoriumi sudarytą abonento sutartį nurodytam telefono numeriui, arba kitą (-us) dokumentą (-us), įrodančius, kad žaidėjas teisėtai naudojasi šiuo telefono numeriu.

54Bylos dokumentai (VĮ Alytaus miškų urėdijos miškų urėdo 2010 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-17(1.5) „Dėl asmenų, kuriems priskirti mobiliojo ryšio abonentiniai numeriai, sąrašo patvirtinimo (t. I, b. l. 121–122), VĮ Alytaus miškų urėdijos miškų urėdo 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-127(1.5) „Dėl telefonų paskyrimo urėdijos darbuotojams“ (t. I, b. l. 123–124)) patvirtina, kad juridiniam asmeniui VĮ Alytaus miškų urėdijai priklausantis telefono numeris priskirtas naudotis trečiajam suinteresuotam asmeniui R. A.. VĮ Alytaus miškų urėdija 2011 m. vasario 3 d. rašte Nr. V1-100(1.21), adresuotame Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, nurodė, jog R. A., 2010 m. gruodžio 12 d. įsigydamas UAB „Žalgirio loto“ didžiosios klasikinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „TAIP arba NE“ bilietą Nr. 0304037212 iš mobiliojo ryšio telefono, veikė ne įmonės vardu ir ne įmonės naudai, taip pat dalyvaudamas minėtoje loterijoje „TAIP arba NE“ neįgyvendino juridinio asmens teisių ir pareigų, veikė ne kaip įmonės atstovas, nurodė, kad išlaidos už loterijos bilietą buvo R. A. kompensuotos nustatyta tvarka. Tai įrodo ir byloje pateikti dokumentai (2010 m. 11 mėn. atsiskaitymo lapelis (t. I, b. l. 125); PVM sąskaitos faktūros ir jų išklotinės Serija JUP Nr. 2006922307 (t. I, b. l. 112–118)).

55Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog R. A., būdamas teisėtas telefono numerio, iš kurio buvo išsiųsta laimėjusi trumpoji žinutė, naudotojas, turėjo teisę dalyvauti loterijoje, pasinaudodamas nurodytu telefono numeriu, ir kad jis, įsigydamas loterijos „TAIP arba NE“ bilietą Nr. 0304037212 iš nurodyto telefono numerio, veikė savarankiškai (savo rizika ir sąskaita), t. y. atskirai nuo VĮ Alytaus miškų urėdijos, kaip fizinis asmuo, įgyvendinantis savo asmeninius turtinius interesus, todėl yra laikytinas žaidėju Loterijų įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir Taisyklių 2 punkto nuostatų prasme. Įvertinus nagrinėjamos bylos kontekste pareiškėjo nurodomą Taisyklių 8.6 punkto nuostatą, taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad trečiasis asmuo neturėjo teisės įsigyti bilieto. Pareiškėjas akcentuoja aplinkybę, kad už R. A. telefono numeriui suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas apmokama iš valstybės lėšų, tačiau byloje nustatyta, kad ne už visas ryšio paslaugas apmoka valstybė (nustatytas 32 Lt limitas).

56Pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomi motyvai, susiję su galimu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų pažeidimu, šiam ginčui išspręsti nėra reikšmingi ir atmestini kaip nepagrįsti, kadangi trečiasis suinteresuotas asmuo kreipdamasis dėl laimėjimo nepažeidė Taisyklėse nustatytos kreipimosi tvarkos ir terminų bei pateikė bendrovei įrodymus, jog minėtas telefono numeris yra jo, kaip fizinio asmens, teisėtai naudojamas. Tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir jo darbdavio VĮ Alytaus miškų urėdijos susiklostę teisiniai santykiai nedaro įtakos tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens atsiradusiems santykiams.

57Pareiškėjas pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.244 straipsnio 4 dalį, kurioje įtvirtinta, kad loterijos organizatorius privalo išmokėti taisyklėse nustatyto dydžio ir formos laimėjimą tik tam asmeniui, kuris yra pripažįstamas loterijos laimėtoju. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.244 straipsnį loterijos, suorganizuotos įstatymų nustatyta tvarka, pagrindu atsiranda organizatoriaus ir dalyvių sutartiniai santykiai. Taisyklės, kurių pagrindu vyksta loterija, yra laikomos standartinėmis sutarties sąlygomis. Pažymėtina, kad vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, loterijos organizatorius, rengdamas standartines sutarties sąlygas, turi užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos. Nagrinėjamos bylos Taisyklių 8.6, 9.5.2 punkto nuostatas ir sąvoką „Žaidėjas“, 9.2 punktą, kuriame nurodyta, kad žaidėjas gali pateikti ir kitą dokumentą, patvirtinantį žaidėjo teisę naudoti nurodytą telefono numerį, suformulavo pats pareiškėjas, todėl teigti, kad pareiškėjas turi teisę nesilaikyti šių Taisyklių nuostatų ar jas traktuoti kitaip, kai įvyko loterija, nėra jokio pagrindo.

58Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 81, 86 straipsniai). Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ apeliacinis skundą atmesti.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Mariui Liatukui,... 4. atsakovo atstovei Indrei Rulevičiūtei,... 5. trečiajam suinteresuotam asmeniui R. A.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Žalgirio loto“ (toliau – ir... 10. Skunde nurodė, kad Komisija netinkamai išaiškino Loterijos „TAIP arba... 11. Teigė, kad Taisyklių 8.6. punkte nustatyta, jog UAB „Žalgirio loto“... 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ir Aplinkos ministerija)... 13. Pastebėjo, kad VĮ Alytaus miškų urėdijos savininkas yra Lietuvos... 14. Be to, VĮ Alytaus miškų urėdija nėra jos valdomo valstybinio turto... 15. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija su pateiktu skundu... 16. Atsiliepime į skundą nurodė, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas,... 17. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (pvz., žr.... 18. Be kita ko, Komisija nurodė, kad nuo 2011 m. lapkričio 10 d., tarp Komisijos... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. su pateiktu skundu nesutiko ir prašė... 20. Atsiliepime į skundą nurodė, kad sprendimas atsisakyti išmokėti laimėjimo... 21. Nurodė, kad nepaisant to, jog jam priskirtas telefono aparatas ir buvo... 22. Tvirtino, kad Loterijos taisyklėse nėra draudžiama tokiu būdu įsigyti... 23. II.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu... 25. Teismas nustatė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. 2011 m. sausio 12... 26. Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad... 27. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė kad R. A. buvo suteiktas... 28. Teismas taip pat nustatė, kad išnagrinėjusi visą papildomai gautą... 29. Teismas pabrėžė, kad nors Aplinkos ministerija savo atsakymuose... 30. Teismas atkreipė dėmesį, kad teisė naudotis telefono numeriu negali būti... 31. Vadovaudamasis Taisyklių 14.1 punktu, 2 punktu, 9.8 punktu 11.1.2 punktu,... 32. III.... 33. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus... 34. Pareiškėjas, remdamasis LĮ 2 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 19 straipsniu,... 35. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas šiuos įrodymus... 36. Teigia, kad teismas nepagrįstai, be motyvų konstatavo, kad „abonentiniai... 37. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kuri pagal Lietuvos... 38. Atsižvelgiant į ankščiau išdėstytus argumentus, pareiškėjas neturėjo... 39. Atsakovas Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų... 40. Atsakovas, remdamasis Taisyklių 9.2 punktu, teigia, kad žaidėjas, norintis... 41. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 42. Atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo pakartoja argumentus, pateiktus... 43. Teisėjų kolegija... 44. IV.... 45. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 46. Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo R. A. 2011 m.... 47. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ nagrinėjamoje byloje iš esmės... 48. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos loterijų... 49. Taisyklių 9.5 punkte nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti bilietas,... 50. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Taisyklių 9.5.2 punkto, kurio nuostata... 51. Loterijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 9 punkte žaidėjas apibrėžiamas... 52. Taisyklių 9.2 punktas nustato, kad laimintys bilietai, įsigyti siunčiant... 53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. balandžio 12 d.... 54. Bylos dokumentai (VĮ Alytaus miškų urėdijos miškų urėdo 2010 m. vasario... 55. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 56. Pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodomi motyvai, susiję su galimu Lietuvos... 57. Pareiškėjas pagrįstai apeliaciniame skunde nurodo Lietuvos Respublikos... 58. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 60. Pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ apeliacinis skundą atmesti.... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą... 62. Nutartis neskundžiama....