Byla 2-231/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Marytės Mitkuvienės, kolegijos teisėjų: Kazio Kailiūno ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Tomo Aramavičiaus individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutarties, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-198-544-2006 pagal ieškovo UAB „Megrame“ ieškinį atsakovui Tomo Aramavičiaus individualiai įmonei dėl 147 166,29 Lt priteisimo nuostoliams atlyginti.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Megrame“ pateikė ieškinį atsakovei Tomo Aramavičiaus individualiai įmonei dėl 147 166,29 Lt priteisimo nuostoliams atlyginti. Ieškovas Panevėžio apygardos teismo paprašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą bei pinigines lėšas, nes įmonė veiklos nevykdo, skolos suma didelė.

4Panevėžio apygardos teismas 2006 m. kovo 2 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas, esančius pas atsakovą, trečiuosius asmenis ar sąskaitose pareikšto ieškinio su galimomis bylinėjimosi išlaidomis sumai – 148 000 Lt. Teismas nurodė, kad didelė ieškinio suma teismų praktikoje pripažįstama pakankamu pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš pateiktų dokumentų sektų, kad atsakovas sutartyje nustatytu laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, dėl ko ieškovas teigia patyręs nuostolių. Teismas taip pat nurodė, jog nepaneigta, kad atsakovas nevykdo ūkinės veiklos, esant lėšų trūkumui gali perleisti turimą turtą, o tai apsunkintų būsimo teismo sprendimo, jeigu ieškinys būtų patenkintas, įvykdymą ar padarytų jį negalimu. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepranešus atsakovui, nes yra reali grėsmė, jog tai gali sutrukdyti jų taikymą.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nes nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi priimta pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Nurodė, kad:

61) Teismas neturėjo teisės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovo ieškinys buvo grąžintas trūkumams šalinti. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo konsultacijomis, jeigu ieškinyje prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinio pareiškimo priėmimo klausimas turi būti išspręstas nedelsiant (po ieškinio registravimo teisme), bet ne vėliau kaip per tris dienas. Kai CPK 137 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tu ter­mi­nu spręs­da­mas ieš­ki­nio, ku­riuo taip pat pra­šo­ma tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, pri­ėmi­mo klau­si­mą teis­mas nu­sta­to, kad ieš­ki­nys ne­ati­tin­ka CPK 111 straips­nio 2 da­lies, 135 straips­nio rei­ka­la­vi­mų, tai ne­spręs­da­mas ieš­ki­ny­je esan­čio pra­šy­mo tai­ky­ti lai­ki­ną­sias apsau­gos prie­mo­nes teis­mas tu­ri pri­im­ti nu­tar­tį dėl ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo trū­ku­mų ša­li­ni­mo ir nu­sta­ty­ti ter­mi­ną ieš­ki­nį pa­tei­ku­siam as­me­niui pa­ša­lin­ti kon­sta­tuo­tus šio pro­ce­si­nio do­ku­men­to trū­ku­mus (CPK 115 straips­nio 2 da­lis, 138 straips­nis). Kai nu­ro­dy­tas as­muo įvyk­do teis­mo nu­ro­dy­mus ir nu­sta­ty­tu termi­nu pa­ša­li­na ieš­ki­nio trū­ku­mus (CPK 115 straips­nio 3 da­lis), teis­mas, pri­ėmęs ieš­ki­nį (CPK 137 straips­nio 1 da­lis), per CPK 148 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tą tri­jų die­nų ter­mi­ną iš­spren­džia ieš­ko­vo pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo. Tai­gi šiuo at­ve­ju CPK 148 straips­nio 1 da­ly­je nusta­ty­tas ter­mi­nas teis­mui iš­spręs­ti pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo tu­ri bū­ti skaičiuo­ja­mas nuo ta­da, kai pa­ša­li­na­mi ieš­ki­nio pa­reiš­ki­mo trū­ku­mai ir ieš­ki­nys pri­ima­mas (CPK 115 straips­nio 3 da­lis, 137 straips­nio 1 da­lis). Panevėžio apygardos teismas neturėjo nagrinėti prašymo dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo kol nėra ištaisyti ieškinio trūkumai, todėl teismas pažeidė procesines teisės normas.

72) Teismas nurodė, jog ieškinio suma didelė ir nepaneigta, kad atsakovas nevykdo ūkinės veiklos. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės taikytos nepranešus atsakovui, neaišku, kas galėjo ir turėjo paneigti, kad atsakovas vykdo ūkinę veiklą.

83) Laikinosios apsaugos priemonės taikomos kai yra reali grėsmė, jog nepritaikius šių priemonių gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Tačiau ieškovas jokių įrodymų apie tokios grėsmės realumą nepateikė.

94) Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones 148 000 Lt sumai, nors ieškinio reikalavimo suma yra 147 166,29 Lt, todėl teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones viršijo ieškinio reikalavimo ribas.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nurodydamas, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos neišsprendus ieškinio pareiškimo priėmimo klausimo.

12Teisėjų kolegija negali sutikti su šiuo atsakovo argumentu, nes iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovo UAB „Megrame“ ieškinys 2006 m. kovo 2 d. yra priimtas Panevėžio apygardos teisme. Tai patvirtina ant ieškinio pareiškimo esanti teisėjos Ramutės Čeknienės 2006 m. kovo 2 d. rezoliucija ieškinį priimti (b.l. 3) ir Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutartis (b.l. 78), kurioje nurodyta, kad nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, ieškinys bus paliktas nenagrinėtas.

13Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškinį, pagrįstai sprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

14Atsakovas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones viršijo ieškinio reikalavimo ribas.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Teismas turi teisę bet kurioje civilinio proceso stadijoje imtis laikinųjų apsaugos priemonių. CPK 145 straipsnio antra dalis nurodo, kad panaudotų kelių laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Ši norma taip pat nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos ir negali viršyti ieškinio sumos. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą. Taikomos ieškinio užtikrinimo priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t.y. teisingumas reikalauja užtikrinti kreditoriaus ir skolininkų teisėtų interesų pusiausvyrą. Be to, teisingumo principas yra universalus principas, kuris, be kita ko, suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, be to, teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant socialinio gyvenimo nestabilumo.

16Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės viršijančios ieškinio reikalavimų sumą, nėra pagrįsta, todėl keistina, sumažinant areštuotiną turtą iki ieškinio reikalavimo sumos, t.y. iki 147 166,29 Lt, likusi nutarties dalis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

18Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutartį pakeisti.

19Atsakovui Tomo Aramavičiaus individualiai įmonei priklausantį areštuotiną turtą sumažinti iki 147 166,29 Lt.

20Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Megrame“ pateikė ieškinį atsakovei Tomo Aramavičiaus... 4. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. kovo 2 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2006... 6. 1) Teismas neturėjo teisės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes... 7. 2) Teismas nurodė, jog ieškinio suma didelė ir nepaneigta, kad atsakovas... 8. 3) Laikinosios apsaugos priemonės taikomos kai yra reali grėsmė, jog... 9. 4) Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones 148 000 Lt sumai, nors... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Teisėjų kolegija negali sutikti su šiuo atsakovo argumentu, nes iš byloje... 13. Tokiu būdu, pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškinį, pagrįstai... 14. Atsakovas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas taikydamas... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių... 16. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4... 18. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. kovo 2 d. nutartį pakeisti.... 19. Atsakovui Tomo Aramavičiaus individualiai įmonei priklausantį areštuotiną... 20. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....