Byla I-5844-463/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Malijauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ivetos Pelienės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Birutei Šepetauskaitei, atsakovės atstovei Indrei Gestautaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Vaidai Lisauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Gruntinvesta“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) dėl sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Gruntinvesta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2015-12-23 sprendimą Nr. SKP-483 „Dėl UAB „Gruntinvesta“ išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (Veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla“ susigrąžinimo“ (toliau – ir Sprendimas), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1–17).

4Pareiškėja skunde nurodė, kad 2010-11-05 pateikė paraišką Nr. 3VK-KP-10-2-003659-PR001 (toliau – Paraiška) projektui „Karjero gamybos bazės modernizacija“ (toliau – Projektas) įgyvendinti. Agentūra ir pareiškėja 2011-05-18 pasirašė paramos sutartį Nr. 3VK-KP-10-2-003659-PR001 (toliau – Paramos sutartis). Pareiškėjos pateikti mokėjimo prašymai buvo įvertinti teigiamai, todėl buvo išmokėtos paramos lėšos.

5Pareiškėja nurodė, kad buvo pažeistas lex retro non agit principas, nepagrįstai pripažinus Administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Administravimo taisyklės) 253.91 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014-06-19) pažeidimą. Sprendime vertinant pažeidimus nenurodoma, kokia minėtų taisyklių redakcija atsakovė vadovavosi. Taip pat netinkamai taikytos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 3D-882 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisyklės (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės). Taip buvo pažeista pareiškėjos teisė į teisinę gynybą. Akcentavo, kad atsakovė sankcijos skyrimą grindė Administravimo taisyklių 2014-06-02 redakcija, tačiau vertinant pažeidimus, konkreti redakcija Sprendime nenurodoma. Pabrėžė, kad Administravimo taisyklių iki 2014-06-02 galiojusios redakcijos nenumatė nustatyto paramos gavimo ir naudojimo sąlygų pažeidimo – prekių pirkimas už padidintą kainą lyginant su Agentūros atliktos užsakomosios ekspertizės išvadomis. Be to, Agentūra užsakomosios ekspertizės neatliko. Agentūros specialistai darbo santykių negalėjo vertinti. Agentūra neteisingai apskaičiavo taikytiną sankciją.

6Be to, Sprendimas neatitinka individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje. Nurodyti pažeidimai yra abstraktūs, nekonkretizuoti, neaišku, kuo pasireiškė nustatyti pažeidimai, neaišku, koks sankcijų pritaikymo pagrindas, išvardytos faktinės aplinkybės nesusietos su konkrečia situacija.

7Pareiškėja nesutiko, kad ji padidino investicijų kainas. Konkursas technikai įsigyti buvo vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-05 įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintų Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių (toliau – ir Pirkimo taisyklės) reikalavimų. Konkurso nugalėtoju buvo pripažinta UAB ( - ) pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, o UAB ( - ) ir UAB ( - ) nedalyvavo viešai paskelbtame konkurse, todėl pareiškėja iš jų negalėjo įsigyti technikos. Akcentavo, kad sutarties su UAB ( - ) vykdymas nėra reglamentuotas Pirkimo taisyklėse.

8Taip pat pareiškėja nesutiko ir su nustatytu pažeidimu, kad ji veiklą vykdė miestuose. Teigė, kad veiklą vykdė kaimo vietovėse ir iškasė 36 000,00 m3 smėlio. Pareiškėja nurodė, kad pasiekė priemonės tikslus. Įsigijus modernios technikos ir išplėtus gamybos bazę Panevėžio ir Zarasų rajonuose, buvo įgyvendinta mažos įmonės UAB „Guntinvesta“ plėtra, sukurtos naujos darbo vietos kaimo vietovėse. Teikiant Paraišką pareiškėja buvo įregistruota ir veikia kaimo vietovėje.

9Pareiškėja nurodė, kad Agentūra tik deklaratyviai Sprendime nurodė, jog pareiškėja pakeitė veikslo sritį, tačiau jokiais įrodymais šių teiginių nepagrindė. Akcentavo, kad karjero eksploatavimo sąvoka reiškia ne tik karjero išteklių išgavimą, bet ir naudojimą. Pabrėžė, kad kol neatsirado potencialūs iškastų gamtinių išteklių pirkėjai, pareiškėja siekė išsaugoti sukurtas darbo vietas, ilgalaikę bendrovės veiklą ir mokamus mokesčius valstybei.

10Pareiškėja nesutiko su nustatytu Agentūros pažeidimu, kad netinkamai vedė buhalterinę apskaitą. Šis pažeidimas grindžiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) medžiaga. Pareiškėja nurodė, kad visuomet bendradarbiavo su Agentūra, teikė prašomus dokumentus. Kai Bendrovės dokumentus paėmė FNTT, jų pareiškėja Agentūrai negalėjo pateikti. Pareiškėja nėra supažindinta su specialisto ir ikiteisminio tyrimo medžiaga.

11Pareiškėjai iš Sprendimo turinio neaišku, kokius neteisingus duomenis ji pateikė Agentūrai. Akcentavo, kad atsakovei teikė tik teisingus duomenis. Pareiškėja FNTT pateikė tuos pačius duomenis, kaip ir teikė atsakovei ir nėra išrašytų jokių skirtingų PVM sąskaitų faktūrų toms pačioms ūkinėms operacijoms užfiksuoti. Bendrovėje dirbo R. S. ir M. M. pagal sudarytas darbo sutartis, už juos buvo mokami mokesčiai. Tai patvirtina Sodros duomenys.

12Pareiškėja pažymėjo, kad Projekto priežiūros rodikliai nurodyti Paraiškoje yra prognoziniai ir neprivalo sutapti su faktiniais rodikliais. Neįmanoma nustatyti konkretaus darbuotojų skaičiaus ateityje, kaip ir numatyti įmonės pelno. Šie rodikliai yra veikiami įvairių rizikos veiksnių ir priklauso ne vien tik nuo bendrovės.

13Pabrėžė, kad sprendimas grindžiamas FNTT ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-04031-13 medžiaga. Nutraukus ikiteisminį tyrimą pareiškėjos atžvilgiu, ji nėra susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kuria grindžiamas priimtas Sprendimas.

14Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą tenkinti. Nesutiko su nustatytais pažeidimais, teigė jų nepadariusi. Akcentavo, kad Agentūra neįgaliota vertinti darbo santykių, neatliko savarankiško tyrimo ir pritaikė neproporcingą sankciją. Nurodė, kad ginčijamas sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, neaišku, kokie konkretūs pažeidimai nustatyti, kokiomis taikytinų teisės aktų redakcijomis buvo vadovautasi.

15Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą jį prašė atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b. l. 56–69).

16Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja padarė šiuos pažeidimus: investicijas įsigijo paaukštintomis kainomis; vykdė veiklą miestuose; nukrypo nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, nesuderino su Agentūra raštu nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo; nevykdė pareigos tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams; pateikė neteisingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo išmokėti Paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti; paramos lėšomis finansuojamas ir Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas patyrė nesilaikydama pirkimo procedūrų; nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių. Dėl nustatytų pažeidimų priimtas Sprendimas taikyti išmokėtos paramos susigrąžinimo sankciją, nutraukiant Paramos sutartį, t. y. susigrąžinti 496 827,79 Eur. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) pritarė Agentūros sprendimui.

17Nurodė, kad Paraiškoje pareiškėja patvirtino, jog prašoma parama yra mažiausia Projektui įgyvendinti reikalinga suma. FNTT ikiteisminio tyrimo metu nustatė, kad UAB ( - ) pirkėjui UAB „Gruntinvesta“ parduotą karjerų eksploatacijos techniką įsigijo iš tiekėjų UAB ( - ) ir UAB ( - ). Karjero eksploatacijos technikos pirkimo kainą su tiesioginiais jos pardavėjų UAB ( - ) ir UAB ( - ) atstovais derino UAB „Gruntinvesta“ direktorius V. K.. Tyrimo metu palyginus, už kokią kainą UAB ( - ) pirko karjerų eksploatacijos techniką iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ir už kokią kainą techniką pardavė pareiškėjai, buvo nustatyta, kad pareiškėja techniką įsigijo už didesnes kainas.

18Tyrimo metu buvo palyginta už kokią kainą UAB ( - ) pirko karjerų eksploatacijos techniką iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ir už kokią kainą techniką pardavė pareiškėjai. Nustatė, kad 2012 m. pareiškėja iš UAB ( - ) įsigijo karjerų eksploatacijos techniką už 924 951,92 Eur (3 193 674 Lt), kai tiesiogiai iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ją galėjo įsigyti už 697 025,60 Eur (2 406 690 Lt), skirtumas sudaro 227 926, 32 Eur (786 984 Lt). Agentūra turi pareigą užtikrinti, kad išmokama paramos suma būtų tik būtinos ir realiai Projektui įgyvendinti atliktos išlaidos.

19Agentūra nustatė, kad pareiškėja didžiąją dalį darbų vykdė miestuose, todėl nedidino ne žemės ūkio veiklos apimčių kaime ir nesiekė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos 2007-10-19 Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009-12-14 Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216) (toliau – Programa), 3.2 papunktyje nustatytų tikslų. Projektas turėjo būti įgyvendintas kaimo vietovėje. Pareiškėja vykdo ne žemės ūkio veiklą – kitą, kasybą ir karjerų eksploatavimą (smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimą). Projektas nėra priskiriamas mažmeninei prekybai, todėl išimtis nustatyta Programoje ir Įgyvendinimo taisyklių 20.9 papunktyje dėl mažmeninės prekybos negali būti taikoma.

20Paraiškoje numatyta, kad Projektas bus įgyvendinamas dviejose vietovėse: Panevėžio rajone ( - ) ir Zarasų rajone ( - ). Agentūra nustatė, kad faktiškai 2015-12-31 dirbo 6 (vidutinis metinis darbuotojų skaičius 5) darbuotojai, technika ir įranga 2012–2014 metais dažniausiai buvo naudojama Vilniuje, Kaune, Jonavoje, o probleminiame regione darbai nebuvo vykdomi. Remiantis FNTT specialisto išvada ir 2015-05-12–15 atliktos patikros vietoje rezultatais, nustatė, kad didžiąją dalį pajamų pareiškėja gavo iš UAB ( - ) už specializuotus statybos darbus. Pareiškėja įsipareigojimų turėjo laikyti visą Projekto kontrolės laikotarpį, t. y. iki 2016-05-18.

21Pareiškėja, norėdama vykdyti specializuotus statybos darbus, privalėjo su Agentūra derinti nukrypimus nuo Projekto ir gauti raštišką sutikimą vykdyti tokią veiklą, tačiau tokių pakeitimų Agentūra pareiškėjai neleido.

22Agentūra nustatė, kad tyrimui pateikti pareiškėjos 2011–2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentai ir apskaitos informacija jos vartotojams nebuvo chronologiška, sisteminga ir visapusiškai išsami. Padarė išvadą, kad pagal apskaitos dokumentuose įrašytus duomenis nebuvo galimybės nustatyti užfiksuotos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumo, o apskaitos dokumentuose užfiksuotas ūkinių operacijų turinys bei juose užfiksuoti duomenys neatitiko tikrovės ir nebuvo teisingi. Pažymėjo, kad pareiškėja turėjo teikti tik teisingą informaciją. Iš FNTT Agentūra gavo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) sąskaitas faktūras, kuriose yra ir UAB ( - ), ir UAB „Gruntinvesta“ vizos, nurodyti objektai, kuriuose buvo naudojama už paramos lėšas įsigyta technika. Paramos gavėja Agentūrai 2014-04-07 vykusios patikros vietoje metu pateikė tas pačias PVM sąskaitas faktūras, kuriose vizų, nurodytų objektų ir t. t. nebuvo. Agentūrai buvo pateiktos kitos, t. y. neinformatyvios ir nedetalios PVM sąskaitos faktūros. Nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad buvo pateiktos vienodos sąskaitos tiek FNTT, tiek Agentūrai, atmestinas, kadangi pareiškėja objektyviais įrodymais nepaneigė atsakovės nustatytų faktinių aplinkybių.

23Agentūra nustatė, kad UAB „Gruntinvesta“ neteisingus duomenis apie darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas perkėlė į bendrovės 2011–2013 m. buhalterinės apskaitos registrus: patirtų veiklos sąnaudų suvestines, ūkinių operacijų žurnalus, didžiąją knygą. Pateikė neteisingus duomenis apie R. S. ir M. M. dirbtą laiką, gautą darbo užmokestį. Minėti asmenys ikiteisminio tyrimo apklausos metu patvirtino, kad nedirbo minėtoje bendrovėje.

24Atsakovė akcentavo, kad paramos lėšomis finansuojamos ir Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, pervertindama pirkimo dokumentus, Agentūra nustatė, kad: apmokėjimai pagal UAB ( - ) ir pareiškėjos pasirašytą 2011-11-16 pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – ir 2011-11-16 Sutartis) vyko nesilaikant joje numatytos tvarkos, t. y. Paramos gavėja dalį pavedimų atliko pavėluotai ir pažeidė 2011-11-16 Sutartyje nurodytas apmokėjimo sąlygas. Akcentavo, kad UAB „Gruntinvesta“, keisdama 2011-11-16 Sutartyje nurodytą apmokėjimo tvarką, pažeidė kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teises bei visų dalyvių lygiateisiškumo reikalavimus bei skaidrumo principą, įtvirtintą Pirkimo taisyklių 3 punkte. Pareiškėja dėl sutarties keitimo nesikreipė į Agentūrą.

25Agentūra nustatė, kad pareiškėja, įgyvendindama Projektą, nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių, t. y. neįdarbino Paraiškoje nustatyto darbuotojų skaičiaus, negavo planuotų pajamų ir neišlaikė vidutinio metinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus.

26Agentūra pažymėjo, kad pareiškėjai pateikus Paraišką tarp jos ir Agentūros susiklostė trunkamieji (tęstiniai) teisiniai santykiai, kurie galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, ir kurie gali būti keičiami vadovaujantis teisės aktų normomis. Trunkamiesiems (tęstiniams) santykiams / įsipareigojimams taikomi reikalavimai, galiojantys per visą įsipareigojimų laikotarpį, t. y. nauji reikalavimai taikomi nuo jų įsigaliojimo dienos vienodai visiems pareiškėjams. Pažymėtina, kad šiuo atveju, pasikeitus tam tikriems Administravimo taisyklių punktams, jie yra taikomi ir jau pateiktoms paraiškoms, nepaisant to, jog paraiškos pateiktos dar prieš teisės akto pakeitimą iš dalies.

27Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad buvo apribota jos teisė į teisminę gynybą. Pareiškėja šių teiginių konkrečiai nepagrindė. Pareiškėja buvo informuota apie pažeidimų tyrimo pradėjimą, posėdžio laiką ir datą, o Sprendime yra aiškiai nurodoma, kokiais teisės aktais buvo remtasi nustatant pažeidimus ir kuo remiantis pritaikytos sankcijos. Be to, ikiteisminio tyrimo nutraukimas nėra besąlygiškas pagrindas teigti, jog pareiškėja laikėsi Paramos sutarties įsipareigojimų bei paramos administravimą ir gavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

28Pažymėjo, kad sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnyje individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus, yra objektyvus, motyvuotas ir aiškus.

29Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, l. 1–13).

31Atsiliepime iš esmės pritarė Agentūros pozicijai ir akcentavo, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir pagrįstai pareiškėjai taikyta sankcija. Ministerija pritarė Agentūros siūlymui taikyti sankciją, įvertinusi visas pažeidimo aplinkybes.

32Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Skundas tenkintinas iš dalies.

34Byloje kilęs ginčas dėl Agentūros Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

35Remiantis rašytiniais byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2010-11-05 pateikė paraišką Projektui įgyvendinti (t. 1, b. l. 36–61). Paraiškoje nurodė, kad Projektas bus įgyvendinamas dviejose vietovėse: Panevėžio rajone ( - ) ir Zarasų rajone ( - ). Pagrindinė bendrovės veikla nurodyta karjerų išteklių eksploatavimas. Paraiškoje numatyta, kad įmonė rinkai pateiks du produktus, t. y. žvyrą ir smėlį. Paraiškos 3 priedo III skyriaus 2 p. nurodoma, kad „įmonės strateginis tikslas – išplėtoti karjerų išteklių išgavimo veiklą ir modernizuoti gamybos bazės fizinį potencialą, siekiant tapti konkurencingiausiu tokius veiklos juridiniu asmeniu vietinėje rinkoje“.

36Agentūros Panevėžio skyrius 2010-11-09 pranešimu pranešė, kad Paraiška užregistruota (t. 6, b. l. 132). Agentūros Panevėžio skyrius 2010-11-05 Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo ataskaitoje padarė išvadą, kad pirminis tinkamumo tikrinimas yra teigiamas (t. 6, b. l. 133–134, 135–136).

37Agentūra su pareiškėja (toliau – ir Paramos gavėja) 2011-05-18 pasirašė Paramos sutartį, pagal kurią įsipareigojo įgyvendinti Projektą (1.1 punktas); Agentūra įsipareigojo vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą, įvertinti pareiškėjos pateiktus mokėjimo prašymus ir, jei pateikti duomenys ir dokumentai atitinka Paramos sutartyje nustatytas sąlygas, teikti Ministerijai pinigų užsakymo paraiškas dėl lėšų bei, gavus lėšas, jas pervesti pareiškėjai (1.2 punktas). Pagal Paramos sutarties 2 punktą pareiškėjai kompensuojama iki 500 000 Eur (1 726 400 Lt), t. y. iki 65 proc. visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų, iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 375 000 Eur (1 294 800 Lt); Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 125 000 Eur (431 600 Lt), o pagal šios sutarties trečią punktą – pareiškėja įsipareigojo iki 271 402,92 Eur (937 100 Lt), t. y. 35 procentų, įnašu prisidėti prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą. Paramą numatyta suteikti šioms investicijoms: pirma paramos dalis: naujai technikai (ratinis krautuvas, buldozeris) – 276 891,22 Eur (956 050 Lt); antra paramos dalis: naujai technikai (ratinis krautuvas, ekskavatorius) – 223 108,78 Eur (770 350 Lt). Pagal Paramos sutartį projektą ketinta įgyvendinti dviem etapais iki 2012-03-01 (t. 1, b. l. 81–95).

38Agentūra su Paramos gavėja 2011-11-03 pasirašė Susitarimą Nr. 1 (toliau – ir Susitarimas Nr. 1), atsižvelgiant į tai, kad UAB „Gruntinvesta“ 2011-10-19 Agentūrai pateikė prašymą keisti Projekto investicijas, pagal kurį paramą numatyta suteikti šioms investicijoms: pirma paramos dalis naujai technikai (ratinis krautuvas, ekskavatorius (2 vnt.)) – 280 713,33 Eur (969 247 Lt), mokėjimo prašymas turėjo būti pateiktas iki 2012-01-30; antra paramos dalis naujai technikai (ekskavatorius (2 vnt.)) – 219 286,67 Eur (757 153 Lt), mokėjimo prašymas turėjo būti pateiktas iki 2012-03-01 (t. 1, b. l. 96–97).

39Agentūra su pareiškėja 2012-03-09 pasirašė Susitarimą Nr. 2 dėl Paramos sutarties keitimo, pagal kurį Agentūra, atsižvelgdama į pareiškėjos 2012-02-21 prašymą, susitarė pakeisti 5.1 punktą, t. y. įvykdyti Projektą iki 2012-06-15; pakeisti Susitarimą Nr. 1 paramos dalis iki 219 286, 66 Eur (757 153 Lt) bus suteikta naujos technikos ir įrangos, baldų, skirtų projekto reikmėms įsigyti ir įrengimui Projekto įgyvendinimo vietoje (ekskavatorius 2 vnt.) 219 286,67 Eur (757 153,00 Lt). Nustatyta, kad mokėjimo prašymas turi būti pateiktas iki 2012-06-15 (t. 1, b. l. 98).

40Pareiškėja 2012-01-27 Agentūrai pateikė pirmąjį mokėjimo prašymą Nr. 3VK-KP-10-2-003659-MP001 (t. 7, b. l. 73– 83 ), kuriame prašė kompensuoti už įsigytą ratinį ekskavatorių (2 vnt.) ir ratinį krautuvą 280 760,54 Eur ( 969 410 Lt; t. 7, b. l. 71–83).

41Paramos gavėja 2012-04-19 Agentūrai pateikė antrąjį mokėjimo prašymą Nr. 3VK-KP-10-2-003659-MP002 (t. 6, b. l. 88–93), kuriame prašė kompensuoti už įsigytą hidraulinį ekskavatorių (2 vnt.) 216 114,46 Eur (746 200 Lt) Iš viso pagal pasirašytą Paramos sutartį Paramos gavėjai skirta 500 000 Eur (1 726 400 Lt) suma (t. 1, b. l. 134–135): už ratinį ekskavatorių CAT M315D (vertė 578 000,00 Lt); už ratinį ekskavatorių CAT M315D (vertė 578 000,00 Lt); už ratinį krautuvą JCB - 4CX (vertė 335 400,00 Lt); už hidraulinį ekskavatorių CAT M313D (vertė 574 000 Lt); už hidraulinį ekskavatorių CAT M313D (vertė 574 000 Lt).

42Pareiškėja 2013-03-19 pateikė Projekto galutinę ataskaitą (t. 1, b. l. 136–139), kurioje nurodė, kad prognozuotas darbo vietų skaičius 11, ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta l, nepasiekta dėl nepalankios situacijos rinkoje ir užsakymų nebuvimo; pardavimo pajamų prognozuota 148 808, 21 Eur (513 805 Lt), o pasiekta – 66 919,02 Eur (231 058 Lt), neįvykdyti pardavimų planai iš karjerų eksploatacijos dėl užsakymų nebuvimo; grynasis pelnas prognozuotas 14 990,15 Eur (51 758 Lt), o pasiekta -119 663,75 Eur (-413 175 Lt), nurodė, kad nuostolis susidarė dėl didelių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, gautų kredito palūkanų, paskolų administravimo mokesčių, įmokų žemės ūkio paskolų garantiniam fondui; vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius prognozuotas 11, pasiekta – 6, nurodė, kad nepasiekta dėl nepalankios situacijos rinkoje ir užsakymų nebuvimo; vidutinis metų sąrašinis naujų samdomų darbuotojų skaičius pasiekta 5. Taip pat nurodoma, kad už žemės nuomą gavo 316,25 ERur (1 091,96 Lt), o „Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas“ 66 601,52 Eur (229 961,73 Lt), t. y. iškasta 36 000 m3 smėlio.

43UAB „Gruntinvesta“ 2014-03-14 pateikė užbaigto projekto metinę ataskaitą (t. 6, b. l. 137–140), taip pat pateikė Pelno (nuostolių) ataskaitą (t. 6, 141), 2013 m. balansą (t. 6, b. l. 142). Pareiškėjos 2013-03-19 užbaigto projekto metinę ataskaitą už 2012 m. (t. 6, b. l. 143–146); 2012-04-18 ataskaitą už 2010 m. (t. 6, b. l. 147–150).

44Agentūra 2015-01-26 raštu paprašė leidimo susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Agentūra 2015-05-27 raštu Nr. BRK-5956 kreipėsi į pareiškėją dėl informacijos pateikimo (t. 5, b. l. 161–162). Pareiškėja 2015-05-27 raštu atsakė Agentūrai, kad negali pateikti prašomos medžiagos, kadangi FNTT pateikė buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos dokumentus (t. 5, b. l. 163). FNTT Panevėžio apygardos valdybos 2014-10-20 raštu prašė pareiškėją pateikti visus 2011–2013 metų buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos dokumentus (t. 5, b. l. 164). FNTT 2014-10-28 dokumentų perdavimo priėmimo aktu perėmė pareiškėjos pateiktus dokumentus (t. 5, b. l. 165, 166).

45Agentūra, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, 2015-10-06 Įtariamo / nustatyto pažeidimo tyrimo išvadoje nustatė šiuos pareiškėjos padarytus pažeidimus: investicijas įsigijo paaukštintomis kainomis; vykdė veiklą miestuose; nukrypo nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, nesuderino su Agentūra raštu nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo; nevykdė pareigos tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams; pateikė neteisingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo išmokėti Paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti; paramos lėšomis finansuojamas ir Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas patyrė nesilaikydama pirkimo procedūrų; nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių (t. 2, b. l. 71–125).

46Agentūros Komisijos pažeidimų administravimo klausimams spręsti posėdžio protokolas 2015-10-29 Nr. PŽAK-41užfiksuota, kad buvo svarstytas pareiškėjos pažeidimas (t. 5, b. l. 41–46).

47Agentūra, nustačiusi Projekto pažeidimų ir vadovaudamasi Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010-02-05 įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Pažeidimų administravimo taisyklės) 10 punktu, 2015-10-30 raštu Nr. BRK-9296 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė informaciją Ministerijai apie Paramos gavėjos padarytus pažeidimus įgyvendinant Projektą bei siūlymą pritarti Agentūros sprendimui taikyti sankciją – išmokėtų paramos lėšų, t. y. 496 827,78 Eur / 1 715 447,00 Lt, susigrąžinimą ir nutraukti paramos sutartį.

48Ministerija, įvertinusi faktines aplinkybes, 2015-12-14 Ministerijos komisijos posėdyje (Komisijos Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių probleminiams klausimams nagrinėti, sudarytos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-643, posėdis); reg. data 2015 m. gruodžio 16 d., reg. Nr. 8D-612 (5.50)) informavo Agentūrą, kad pritaria Agentūros sprendimui Paramos gavėjai UAB „Gruntinvesta“ taikyti sankciją išmokėtų paramos lėšų, t. y. 496 827,78 Eur, susigrąžinimą ir nutraukti Paramos sutartį (t. 2, b. l. 14–8). Pridėtas ir siūlymas pritarti Agentūros sprendimui pareiškėjai taikyti sankcijas (t. 4, b. l. 30–65). Ministerijos 2015-12-14 vykusio posėdžio metu svarstė klausimą dėl pareiškėjos padarytų pažeidimų ir nutarė pritarti Agentūros sprendimui taikyti sankcijas (t. 4, b. l. 189–193).

49Agentūra priėmė Sprendimą taikyti išmokėtos paramos susigrąžinimo sankciją, nutraukiant Paramos sutartį, t. y. susigrąžinti 496 827,79 Eur (t. 1, b. l. 20–35). Paraiška buvo įvertinta vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 3D-882 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) bei Administravimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ bei Paramos sutarties pažeidimais.

50Sprendime vadovaudamasi Administravimo taisyklių 197.1.6 (pažeidimas Nr. 7), 197.2.2 (pažeidimas Nr. 5), 197.2.5 (pažeidimas Nr. 4), 197.3.1 (pažeidimai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 197.3.7 (pažeidimas Nr. 3), 197.3.14 (pažeidimai Nr. 2, 4, 6, 7, 197.3.15 (pažeidimas Nr. 1), 197.4 (pažeidimas Nr. 6) papunkčiais, Įgyvendinimo taisyklių 64 punktu (pažeidimai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Paramos sutarties 19.1 papunkčiu (pažeidimai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), nutarė susigrąžinti 496 827,78 Eur / 1 715 447,00 Lt paramos sumą, o, vadovaudamasi Paramos sutarties 19.1 papunkčiu, nutraukti Paramos sutartį.

51Agentūra 2015-12-31 raštu „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“ pareiškėją informavo apie priimtą Sprendimą ir įpareigojimą grąžinti skolos sumą (t. 5, b. l. 95–96).

52Byloje vertinama, ar pagrįstai Agentūra pažeidimo tyrimo metu nustatė pažeidimus, dėl kurių priimtas Sprendimas taikyti pareiškėjai išmokėtos paramos susigrąžinimo sankciją, nutraukiant Paramos sutartį.

53Administravimo taisyklių 149 punkte nustatyta, kad administracinių patikrinimų bei patikrų vietoje metu nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos. Sankcijos nustatomos Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, atsižvelgiant į EŽŪFKP reglamentų bei Programos nuostatas. Administravimo taisyklių 189 punkte nustatyta, kad paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos gavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) nesilaikant paramos paraiškoje numatytų reikalavimų, numatomos trys sankcijų rūšys – paramos sumažinimas, paramos sutarties nutraukimas, paramos sutarties nutraukimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Pagal minėtą straipsnio 189.3 papunktį paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas: 189.3.1. vykdydamas projektą, pažeidė EB ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu; 189.3.2. nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti sutartyje ir (arba) paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų; 189.3.8. per penkerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo ir (arba) paraiškos pateikimo be rašytinio Agentūros sutikimo pakeičia remiamos veiklos pobūdį; 189.3.12. pažeidžia kitas sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

54Agentūra pagal Administravimo taisyklių 5.9 punktą atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti EB ir Lietuvos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti (Administravimo taisyklių redakcija galiojusi nuo 2010-01-29, pareiškėjai pateikus Paraišką).

55Pažymėtina, kad Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo priežiūrą (174 punktas). Šių taisyklių 175 nustatyta, kad projektų priežiūros metu yra stebima, kaip projektai siekia jiems nustatytų tikslų (projekto pasiekimų bei rezultatų) atsižvelgiant į nustatytą projektų įgyvendinimo tvarkaraštį, naudojant projektui skirtas paramos bei paramos gavėjo nuosavas lėšas. Projektų priežiūrai atlikti Agentūra naudojasi pareiškėjo teikiama informacija bei savo atliktų patikrinimų duomenimis: nagrinėjama informacija apie projekto įgyvendinimo eigą, paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Agentūros gaunama informacija. Galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir užbaigto projekto metinės ataskaitos formas tvirtina ministerija (176 punktas). Administravimo taisyklių 179 punkte nustatyta, kad bendruoju atveju, jeigu Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatyta kitaip, paramos gavėjas Agentūrai teikia šias projekto įgyvendinimo ataskaitas: 179.1. projekto įgyvendinimo laikotarpiu, per 20 kalendorinių dienų kalendoriniams metams pasibaigus – informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą; 179.2. teikiant galutinį mokėjimo prašymą – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Tuo atveju, jei taikomas sąskaitų apmokėjimo paramos mokėjimo būdas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ataskaitą Agentūrai turi pateikti per 20 darbo dienų nuo paskutinio lėšų pervedimo rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui; 179.3. po projekto pabaigos, iki sueis 5 arba 7 metai nuo paramos sutarties pasirašymo, per 2 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – užbaigto projekto metinę ataskaitą (tik su investicijomis susijusių Programos priemonių atveju, kai paramos gavėjas mažiausiai penkerius arba septynerius metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos). Pagal minėtų taisyklių 180 punktą, Agentūra, gavusi informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (arba) užbaigto projekto metinę ataskaitą, per 20 darbo dienų darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka ją išnagrinėja ir nustato, ar paramos gavėjas laikosi paramos sutartyje ir (arba) sprendime skirti paramą nustatytų sąlygų. Administravimo taisyklių 181 punkte nustatyta, kad patikrinusi ir įvertinusi informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (arba) užbaigto projekto metinę ataskaitą, Agentūra gali: 181.1. ją patvirtinti; 181.2. paramos gavėjo paprašyti papildomos informacijos ir (arba) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje; 181.3. atmesti, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį paramos gavėjas turi ištaisyti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą arba projekto įgyvendinimo ataskaitos ir (arba) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą arba užbaigto projekto metinę ataskaitą. Identiškos nuostatos nustatytos ir Įgyvendinimo taisyklių 2011-02-02 redakcijoje, t. y. galiojo tuo metu kai pareiškėja pasirašė Paramos sutartį.

56Taigi, Administravimo taisyklės nustato konkrečius Agentūros atliekamus veiksmus ir galimus sprendimus, vykdant Projekto įgyvendinimo priežiūrą. Nustatyta, kad Projekto priežiūros laikotarpis baigėsi 2016-05-18, t. y. praėjus 5 m. po Paramos sutarties pasirašymo. Todėl Agentūrai suteikta teisė atlikti pažeidimo tyrimą bei įgyvendinti Projekto priežiūros kontrolę laikantis Administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų.

57Dėl Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių taikytinos redakcijos

58Pareiškėja skunde teigė, kad buvo pažeistas lex retro non agit principas, kadangi atgal taikė teisės aktus, kurie negaliojo teikiant Paraišką, pasirašant Paramos sutartį, taip pat neaišku, kokia Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklių redakcija Agentūra vadovavosi.

59Atsakovė teigia, kad tarp pareiškėjos ir Agentūros yra susiklostę tęstiniai santykiai, todėl taikytinos Administravimo taisyklių nuostatos galiojusios per visą įsipareigojimų laikotarpį. Pabrėžė, kad nauji reikalavimai taikomi nuo jų įsigaliojimo dienos vienodai visiems pareiškėjams.

60Teismas su atsakovės pozicija nesutinka.

61Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010-11-05 pateikė Paraišką Agentūrai. Paraiškos pateikimo metu galiojo Administravimo taisyklių,

62patvirtintų žemės ūkio ministro 2010-01-25 įsakymu Nr. 3D-42; Žin., 2010, Nr. 11-547; įsigaliojimo data: 2010-01-29, redakcija. Paramos sutarties sudarymo metu galiojo Administravimo taisyklių, patvirtintų 2011-01-28 įsakymu Nr. 3D-50 Žin., 2011, Nr. 13-575, redakcija.

63Taigi, pareiškėja įsipareigojimus prisiėmė būtent pagal Paraiškos pateikimo metu galiojusią Administravimo taisyklių redakciją. Ginčijamame Sprendime nurodoma, kad jis priimtas vadovaujantis minėtomis Administravimo taisyklių nuostatomis, o vėliau sprendime, vertinant nustatytus pažeidimus, nurodomos ir vėlesnės Administravimo taisyklių redakcijos, t. y. Administravimo taisyklių 2012-02-03 redakcija Nr. 3D-74; 2011-01-28 įsakymo Nr. 3D-50 redakcija ir 2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364 redakcija. Vertinant pažeidimus nenurodoma jokia taisyklių redakcija. Akcentuojama, kad Administravimo taisyklių 2014-06-18 redakcijoje 253.9-1 punkte buvo įtvirtintas pareiškėjai nustatytas pažeidimas, t. y. pirkimą atliekantis paramos gavėjas prekę, paslaugą ar darbus perka už padidintą kainą, o ankstesnėse taisyklėse tokio pažeidimo nebuvo nustatyta,

64Pažymėtina, kad Administravimo taisyklių (ginčui aktualiose redakcijose) 41 punkte nustatyta, kad pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Paraiškos deklaracijoje pareiškėja patvirtino, kad susipažino su Administravimo taisyklių redakcija (Žin., 2007, 41-1562; 2009, Nr. 21-834).

65Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėja prisiėmė įsipareigojimus pagal teikiamą Paraišką ir ginčo teisiniam santykiui taikytinos Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatos, galiojusios pareiškėjai teikiant Paraišką. Pažymėtina, kad pasirašant Paramos sutartį galiojo Administravimo taisyklių redakcija 2011-02-02. Taigi, galėjo būti taikoma ir ši taisyklių redakcija, bet ne vėlesnės jų nuostatos. Pareiškėja negalėjo tikėtis, kad iš jos bus reikalaujama laikytis Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatų, kurios bus pasikeitę ir kels naujus ir / ar papildomus reikalavimus, kurių tuo metu teisės aktai nenustatė.

66Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str. 2 d. įtvirtinta, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Atitinkamai, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų ir rezoliucijų, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimų, nutarimų, išvadų, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkių, kitų valstybės valdžios bei valdymo institucijų priimamų teisės aktų oficialaus skelbimo ir jų įsigaliojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ numatyta, kad ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data (11 str. 1 d.). Taigi, vadovaujantis pateiktomis teisės aktų nuostatomis, matyti, jog paskelbto ministro išleisto norminio pobūdžio teisės akto (įsakymo) galiojimo pradžia yra kita diena po jo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (jei pačiame įsakyme nenumatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data). Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas ne kartą savo doktrinoje yra pažymėjęs, kad įstatymo ar kito teisės akto galia nukreipiama į ateitį. Teisinio reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t. y. teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Negalima iš asmens reikalauti laikytis taisyklių, kurių jo veiklos metu nebuvo ir todėl jis negalėjo žinoti būsimų reikalavimų. Taigi teisės aktai paprastai netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo. Išimtis daroma tada, kai administracinėje teisėje yra švelninama atsakomybė, t. y. atgalinio veikimo galią turinčio teisės akto priėmimas yra galimas, jei tai nurodyta pačiame įstatyme ir jei toks teisės aktas nepablogina teisės subjektų teisinės padėties. Šiuo atveju, svarbus retroaktyviam teisės aktui keliamas reikalavimas yra tai, kad grįžtamoji galia gali būti nustatyta tik įstatymo formos aktams. Poįstatyminių teisės aktų (taigi ir ministrų įsakymų) galiojimas atgal yra negalimas, nes poįstatyminis aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio, ar nuolatinio galiojimo. Juo realizuojamos įstatymo normos, tačiau poįstatyminis aktas negali pakeisti paties įstatymo, t. y. įsiterpti į to įstatymo galiojimo ribas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 -03-16, 1994-04-21, 1994-07-15, 1994-12-01 ir 1998-03-25 nutarimai).

67Pačiose Administravimo taisyklėse nėra įtvirtintų teisinių nuostatų, įpareigojančių ar suteikiančių vėlesnes Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių pakeitimų nuostatas taikyti atgal, t. y. santykiams, susiklosčiusiems iki atsakovės taikytinų įsakymų įsigaliojimo. Atsakovė taip pat nenurodė teisės akto, kuris suteiktų teisę taikyti atgal ginčo santykius reglamentuojančius poįstatyminius teisės aktus. Atsakovės pozicija, kad tęstinių santykių ilgalaikiškumas apsprendžia teisės aktų taikytinų per visą įsipareigojimų laikotarpį nustatytus naujus reikalavimus, yra nepagrįsta ir pažeidžia lex retro non agit principą bei teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo principus.

68Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nustatytas teisinis reglamentavimas praeityje susiklosčiusiems santykiams ir jų padariniams netaikytinas. Todėl, vykdydama Projekto priežiūrą bei pareiškėjos atžvilgiu taikydama sankcijas už nustatytus pažeidimus, Agentūra nepagrįstai vadovavosi vėlesniais Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių pakeitimais, kurie nebuvo priimti nei Paraiškos pateikimo, nei Paramos sutarties sudarymo metu. Teismas atsakovės teiginius dėl besitęsiančių teisinių santykių ir taikytinų Administravimo taisyklių bei Įgyvendinimo taisyklių redakcijų vertina kritiškai ir konstatuoja, kad atsakovė turėjo vadovautis ir taikyti teisės aktų redakcijas, kurios galiojo Paraiškos pateikimo ar Paramos sutarties sudarymo metu.

69Pažymėtina, kad Sprendime neaiškiai nurodoma, kokia taisyklių redakcija vadovavosi Agentūra. Vertinant pažeidimus visai nenurodomos taisyklių redakcijos. Toks neaiškus ir painus teisinio reglamentavimo pateikimas Sprendime laikytinas netinkamu teisės aktų taikymu pareiškėjos atžvilgiu.

70Dėl 1 pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja investicijas įsigijo už didesnes kainas“

71Agentūra Sprendime konstatavo, kad pareiškėja prekę pirkdama už padidintą kainą pažeidė Įgyvendinimo taisyklių 22 punkte, 23.1 papunktyje nustatytus reikalavimus ir Administravimo taisyklių 3 punkte nustatytą reikalavimą. Šių teisės aktų redakcijos Sprendime, skiriant sankciją, nenurodytos.

72Pažymėtina, kad ginčui taikytinų Administravimo taisyklių redakcijoje 3 punkte pateikiami taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos. Tas pats įtvirtinta ir Administravimo taisyklių 2014-06-02 įsakymu Nr. 3D-324 redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2014-06-04. Iš Sprendimo turinio matyti, kad atsakovė remiasi Administravimo taisyklių 3 punkte numatytu sąvokos išaiškinimu, kad tinkamos finansuoti išlaidos – įgyvendinant projektą paramos gavėjo faktiškai padarytos būtinos išlaidos. Neįmanomas sąvokos pažeidimas, todėl Sprendime neaišku, kaip pareiškėja galėjo šį punktą pažeisti.

73Be to, Agentūra Sprendime konstatavo ir Įgyvendinimo taisyklių 22 punkto ir 23.1 papunkčio pažeidimus.

74Įgyvendinimo taisyklių 22 punkte nustatyta, kad Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu. Perkamos prekės turi būti naujos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, padarytos laikantis pirkimo procedūrų, nurodytų Administravimo taisyklėse, ir numatytos paramos sutartyje. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiamas bent vienas komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.). Pagal Įgyvendinimo taisyklių 23.1 papunktį, tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos sutartyje. Pareiškėja Paraiškos deklaracijoje 3 punkte patvirtino, kad „prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti suma“.

75Paramos sutarties 25 punkte įtvirtinti atvejai, kai gali būti nustatomas Paramos sutarties pažeidimas. Agentūra rėmėsi: Administravimo taisyklių (2012-02-03 įsakymo Nr. 3D-74 redakcija) 253 punktu, t. y. kad pažeidimą Agentūra gali nustatyti tada, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas pažeidžia programos paramos gavimo ir naudojimo sąlygas; 253.2 papunkčiu (2011-01-28 įsakymo Nr. 3D-50 redakcijoje tai buvo 242.2 p.), nesilaiko su skirta parama susijusių įsipareigojimų; 253.3 papunkčiu (2011-01-28 Nr. 3D-50 redakcijoje tai buvo 242.3 p.), t. y. kad vykdydama projektą, pažeidė Lietuvos Respublik?s ir / arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu; 253.9-1(2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364 redakcija), t. y. kai pirkimą atliekantis paramos gavėjas prekę, paslaugą ar darbus perka už padidintą kainą bei 253.13 papunkčiu (2011-01-28 Nr. 3D-50 redakcijoje tai buvo 242.13 p.) pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas. Šie atsakovės nustatyti pažeidimai yra nurodyti pateikiant taisyklių redakcijų palyginimus. Agentūra taip pat nustatė ir Paramos sutarties pažeidimus, t. y. 25 punkto, kuriame nurodyta, kada gali būti nustatomas sutarties pažeidimas, t. y. 25.22 papunktyje nustatyta, kad nesilaiko su skirta parama susijusių įsipareigojimų; 25.3 papunktyje, kad vykdydamas projektą pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu; 25.23 papunktyje, kad pažeidžia kitas Sutarties, paramos skyrimo bei naudojimo sąlygas.

76Atsakovė, be kita ko, rėmėsi ir Administravimo taisyklių 253.9-1 papunkčiu (2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364 redakcija), t. y. nustatė pažeidimą, kai pirkimą atliekantis paramos gavėjas prekę, paslaugą ar darbus perka už padidintą kainą (remiantis Agentūros atliktos užsakomosios ekspertizės išvadomis). Tokia nuostata nebuvo įtvirtinta ankstesnėse minėtų taisyklių redakcijose. Taigi, atsakovė neturėjo pagrindo iš pareiškėjos reikalauti laikytis minėto reikalavimo, kurio nebuvo nei Paraiškos pateikimo, nei Paramos sutarties sudarymo metu. Akivaizdu, kad tokia nuostata negalėjo būti taikytina pareiškėjai ir Sprendime atsakovė neturėjo ja vadovautis. Pažymėtina, kad pažeidimas suformuluotas identiškai šių taisyklių nuostatai.

77Atsakovė, nustatydama pirmąjį pažeidimą, rėmėsi FNTT ikiteisminio tyrimo medžiaga. Šiuo atveju FNTT specialisto išvadoje 2015-03-02 „Dėl UAB „Gruntinvesta“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-5/16 (t. 4, b. l. 164–188, toliau – ir FNTT specialisto išvada) buvo vertinamas ir Karjerų eksploatacijos technikos įsigijimas iš UAB ( - ), atlikus priešpriešinius patikrinimus, palyginus karjero eksploatacijos technikos pirkimo kainą su tiesioginiais jos pardavėjais UAB „( - ) ir UAB ( - ), nustatė, kad 2012 m. UAB „Gruntinvesta“ iš UAB ( - ) įsigijo karjerų eksploatacijos techniką už 924 951,92 Eur (3 193 674 Lt), kai tiesiogiai iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ją galėjo įsigyti už 697 025,60 Eur (2 406 690 Lt), todėl techniką įsigijo 227 926,32 Eur (786 984 Lt) brangiau.

78Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) pareiškėjai UAB „Gruntinvesta“ parduotą karjerų eksploatacijos techniką įsigijo iš tiekėjų UAB ( - ) ir UAB ( - ), t. y. remiantis 2012-02-13 pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. ( - ) ir pardavėjo UAB ( - ) 2012-04-24 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 133–135, 136) buvo įsigyti 2 ratiniai ekskavatoriai CAT M313D už 251 969,42 Eur (870 000 Lt) ir 52 913,58 Eur (182 700 Lt) pardavimo PVM, iš viso už 304 882,99 Eur (1 052 700 Lt) sumą; pagal 2012-01-23 sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ) ir pardavėjo UAB ( - ) 2012-01-25 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) buvo įsigyti 2 ratiniai hidrauliniai ekskavatoriai CAT M315D už 890 000 Lt ir 186 900 Lt pardavimo PVM, iš viso už 311 891,80 Eur (1 076 900 Lt) sumą (t. 2, b. l. 129–130, 133); pagal 2012-01-13 sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 20120112H-13 buvo įsigytas ekskavatorinis krautuvas JCB 4CX (sutartis su UAB ( - )) už 66 322,98 Eur (229 000 Lt) ir 13 927,83 Eur (48 090 Lt) pardavimo PVM, iš viso už 80 250,81 Eur (277 090 Lt) sumą (t. 2, b. l. 139–140).

79Pagal UAB „Gruntinvesta“ karjero eksploatacijos technikos pirkimo iš UAB ( - ) 2011-11-16 sudarytos sutarties 1 punktą, bendrovė susitarė pirkti techniką už 924 951,92 Eur (3 193 674 Lt su PVM), t. y. ratinį krautuvą JCB 4 CX už 97 138,55 Eur (335 400 Lt), ratinį ekskavatorių M315D (du vnt.) už 334 800,74 Eur (1 156 000 Lt) ir ratinį ekskavatorių CAT M 313D (du vnt.) už 332 483,78 Eur (1 148 000 Lt be PVM), nurodyta PVM suma – 160 528,85 Eur ( 554 274 Lt; t. 7, b. l. 84–88). Priede Nr. 1 nurodyta reikalavimai technikai ir įrangos techninė specifikacija (t. 7, b. l. 89, 90, 91). Priede Nr. 3 šalys susitarė dėl mokėjimų sąlygų pakeitimo, t. y. atsiskaitomosios sąskaitos pakeitimo (t. 7, b. l. 92–94); pateiktos PVM sąskaitos faktūros dėl apmokėjimų už techniką (t. 7, b. l. 95–103).

80Agentūra, remdamasi FNTT specialisto išvada, kurioje palyginus karjero eksploatacijos technikos pirkimo kainą su tiesioginiais jos pardavėjų UAB ( - ) ir UAB ( - ) atstovais derino UAB „Gruntinvesta“ direktorius V. K., kaip nurodė liudytojai M. K. ir M. L. (UAB ( - ) prekybos vadybininkas), jis gavo komercinius pasiūlymus iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) su mažesnėmis prekių kainomis ir palyginusi už kokią kainą UAB ( - ) pirko karjerų eksploatacijos techniką iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ir už kokią kainą techniką pardavė Paramos gavėjai, nustatė, kad Paramos gavėja iš UAB ( - ) įsigijo karjerų eksploatacijos techniką už 924 951,92 Eur (3 193 674 Lt), kai tiesiogiai iš UAB ( - ) ir UAB ( - ) ją galėjo įsigyti už 697 025,60 Eur (2 406 690 Lt), t. y. skirtumas sudaro 227 926,32 Eur (786 984 Lt).

81Agentūros teigimu, faktinis ir realus kainų palyginimas rodo, kad pareiškėja techniką įsigijo už didesnes kainas.

82Pareiškėja nesutinka su Agentūros vertinimu ir teigia, kad Administravimo taisyklių 253.9-1 punktas, kuriuo remiasi atsakovė, įsigaliojo nuo 2014-06-19 ir negalėjo būti taikomas.

83Teismas su tokiais pareiškėjos teiginiais sutinka ir konstatuoja, kad nei Paraiškos pateikimo metu, nei Paramos sutarties sudarymo metu tokių nuostatų Administravimo taisyklės nenumatė, todėl ir pareiškėjai pažeidimai už tokias taisyklių nuostatas, kurios jos įsipareigojimų metu, negaliojo, taikomas nepagrįstai. Pažymėtina, kad ir pats pažeidimas Sprendime yra suformuluotas kaip Administravimo taisyklių 2014-06-19 įsigaliojusios redakcijos 253.9-1 papunktis, pažeidimu laikoma (2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364 redakcija), kai pirkimą atliekantis paramos gavėjas prekę, paslaugą ar darbus perka už padidintą kainą (remiantis Agentūros atliktos užsakomosios ekspertizės išvadomis).

84Taigi, pažeidimas galėjo būti nustatytas, remiantis užsakomosios ekspertizės išvadomis, o ne ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, juos perrašant ir pačiai Agentūrai pritariant FNTT specialisto išvadai. Agentūra Sprendime, palyginusi FNTT duomenis su 2011-11-16 technikos pirkimo sutartyje nurodyta kaina, konstatavo 786 984 kainų skirtumą bei, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 197.3.1 punktu (nenurodoma redakcija), nustatė, kad pareiškėja turi sugrąžinti 422 597 Lt (122 392,55 Eur).

85Pažymėtina, kad Agentūra 2015-04-09 prašė suteikti ekspertinę konsultaciją dėl pareiškėjos investicijų, numatytų Projekte, siekdama nustatyti, ar pareiškėjos investicijų, įsigytų pagal 2011-11-16 pirkimo pardavimo sutartį: ratinio krautuvo 335 400 Lt (97 138,55 Eur) be PVM, ratinio ekskavatoriaus CAT M315D (2 vnt.; 578 000 Lt, 167 400,37 Eur) be PVM ir ratinio ekskavatoriaus CAT M313D (2 vnt.; 574 000 Lt, 166 241,89 Eur) be PVM, atitinka rinkos vertę (t. 7, b. l. 24). UAB „Civitta“ 2015-04-29 Ekspertinio konsultavimo ataskaitoje pateikta išvada, kad UAB „Gruntinvesta“ pagal 2011-11-16 pirkimo pardavimo sutartį investicijų vertė, įsigyjant techniką, neviršija analogiškos ar panašios įrangos vidutinės rinkos kainos (t. 7, b. l. 26–29).

86Šiuo atveju Agentūra ne tik netinkamai taikė Administravimo taisyklių redakciją, bet ir negalėjo šio papunkčio taikyti, kadangi ekspertai padidintų kainų fakto nenustatė. Kitų alternatyvių galimybių pačiai Agentūrai nustatyti padidintas kainas nesuteikta.

87Be to, svarbi yra ir ta aplinkybė, kad Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė 2015-12-11 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-04031-13 (toliau – ir Nutarimas nutraukti IT) nutraukė ikiteisminį tyrimą UAB „Guntinvesta“ direktoriaus V. K. atžvilgiu, konstatavusi, kad objektyvių duomenų, leidžiančių daryti kategorišką ir pagrįstą išvadą apie tai, kad UAB „Gruntinvesta“ vadovai buvo tyčia suderinę su kitų įmonių vadovais aukštesnes įgyjamų transporto priemonių kainas su tikslu pasisavinti Agentūros išmokamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, nebuvo nustatyta. Nutarimo išvada – V. K. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 182 straipsnio 2 dalyje sudėties požymių ir ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu nutrauktinas (t. 1, b. l. 99–133).

88Konstatuotina, kad Agentūra Sprendime šių aplinkybių kompleksiškai nevertino, rėmėsi tam tikrais ikiteisminio tyrimo duomenimis, jų nesusiedama su visuma pažeidimo aplinkybių. Šiuo atveju vien tik FNTT specialisto išvada negali būti grindžiamas pareiškėjos nustatytas pažeidimas dėl prekių įsigijimo padidinta kaina.

89Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Agentūra netinkamai taikė teisės aktus ir nepagrįstai nustatė pažeidimą dėl prekių įsigijimo padidinta kaina. Tokie argumentai nepagrįsti jokiais Agentūros surinktais duomenimis. Be to, pažeisti Administravimo taisyklių punktai yra neaiškiai nurodyti ir neatitinka pažeidimo esmės. Minėta, kad pats pažeidimas suformuluotas kaip Administravimo taisyklių 253.9-1 punkto (2014-06-18 redakcija) nuostata. Nenustačius, kad techniką pareiškėja įsigijo padidinta kaina, konstatuotina, kad Agentūra nepagrindė, jog pareiškėjos patirtos išlaidos nebuvo būtinos Projektui vykdyti ir kad tokia suma nebuvo reikalinga Projektui įgyvendinti. Akcentuotina, kad vien tik tam tikrų nuostatų išvardijimas nesusiejant jų su nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir nevertinant jų kaip visumos, patvirtina, jog nepagrįstai pareiškėjai nustatytas šis pažeidimas.

90Dėl 2 pažeidimo „Paramos gavėja vykdė veiklą miestuose“

91Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir nurodė, kad Priemonės tikslai buvo įgyvendinti, kadangi buvo atlikta įmonės plėtra, sukurta naujų darbo vietų, bendrovėje dirbo kaimo gyventojai.

92Agentūra Sprendime konstatavo, kad Paramos gavėja didžiąją dalį veiklos vykdydama ne kaimo vietovėse, o miestuose pažeidė Įgyvendinimo taisyklių 20.8, 20.9 nuostatas bei Reglamento 1698/2005 52 straipsnio 1 dalies ii papunktį.

93Įgyvendinimo taisyklių 20 punkte reglamentuojami tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai, t. y. 20.8 papunktis nustato, kad labai maža įmonė įregistruota ir veikia kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Savivaldybių centrai nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai gauti; o 20.9 papunktis įtvirtina, kad projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės centras, parama neteikiama.

94Taip pat Agentūra konstatavo, kad pareiškėja pažeidė ir Reglamento 1698/2005 52 straipsnio a dalies ii papunktį, kuriame nustatyta, kad parama pagal šį skirsnį apima priemones kaimo ekonomikai įvairinti, t. y. paramą mikroįmonių kūrimui ir plėtrai siekiant skatinti verslumą ir plėtoti ekonominę struktūrą.

95Minėta, kad Paraiškoje Projekto įgyvendinimo vieta nurodoma Panevėžio rajone ( - ) ir Zarasų rajone ( - ), kur pareiškėja valdo du karjerus, kurių eksploatacijos gamybos bazės plėtrai numatė įgyvendinti šį Projektą.

96Agentūra neginčijo, kad Paraiškos pateikimo metu pareiškėja buvo registruota kaimo vietovėje. Ta aplinkybė, kad Paraiškoje pareiškėja registracijos adresą į ( - ), pakeitė tik prieš pateikdama Paraišką paramai gauti neturi reikšmės, vertinant Agentūros nustatytą pažeidimą, kad ji veiklą vykdė ne kaimo vietovėse. Svarbiausias yra ne momento, kada bendrovė buvo įregistruota, o įmonės registracijos ir veiklos vykdymo kaimo vietovėje faktas. Pažymėtina, kad Paraiškos vertinimo ataskaitoje buvo nurodyta, kad nuo 2010-11-19 adresas ( - ) ir pati Agentūra jokių pažeidimų nenustačiusi, pripažino, kad Projektas tinkamas paramai gauti (t. 6, b. l. 127–131).

97Taigi, vertindama pareiškėjos atitiktį šiam reikalavimui, Agentūra pažeidimų nebuvo nustačiusi. Pažymėtina, kad Agentūra neneigė, jog Projektas įgyvendintas ir patikrų metu nenustatė jokių pažeidimų (t 3, b. l. 188 – 190, t. 3, b. l. 195–196, t 4, b. l. 1–3, 138–139, t. 6, b. l. 2–4, t. 7 b. l. 54–57). Pažymėtina, kad FNTT pareiškėjai dokumentus siuntė į ( - ) ir pareiškėja siųstą korespondenciją gavo. Sutartyse, išrašytose sąskaitose nurodomas minėtas bendrovės adresas. Pažymėtina, kad Agentūros teiginiai, jog Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, ir nėra jokių išimčių, yra abstraktaus pobūdžio argumentai, kuriuos tinkamai įvertinti ir apibūdinti gali tik pareiškėjos atliktų darbų pobūdis, apimtys.

98Agentūra pažeidimo tyrimo metu nustatė, kad pareiškėja 2012–2015 m. iš viso atliko kasimo ir krovimo darbų už 150 853,40 Eur (520 866,63 Lt). Tai rodo, kad ji vykdė veiklą, kuri numatyta Paraiškoje bei veiklos plane.

99Pareiškėja vykdo ne žemės ūkio veiklą – kitą, kasybą ir karjerų eksploatavimą (smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimą). Akivaizdu, kad tokia veikla yra specifinė, susijusi su sezoniškumo faktoriumi bei paklausa. Nesant galimybių parduoti smėlio ar žvyro, pareiškėja negali karjerų eksploatuoti. Teismas sutinka su pareiškėjos teiginiais, kad jos atliekami darbai priklauso ne tik nuo jos, bet ir apskritai ekonominės situacijos Lietuvoje bei konkrečių santykių su verslo partneriais, siekiant realizuoti iškastą smėlį ar žvyrą. Agentūra Sprendime nevertino, dėl kokių aplinkybių pareiškėja veiklą vykdė ne tik Paraiškoje nurodytuose smėlio karjeruose, bet ir kitose vietose. Taip pat konkrečiai nenustatė, kiek darbų atlikta kaimo, kiek miesto vietovėse. Taigi, neišvedė jokio atliktų darbų kaimo ir miesto vietovėse koeficiento.

100Pažymėtina, kad Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ aprašymo 3 dalyje nustatyti priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ tikslai, t. y. 3.1. Bendrasis tikslas: „Remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime.“

101Teismas nesutinka su Agentūros pozicija, kad pareiškėja nedidino ne žemės ūkio veiklos apimčių kaime ir nesiekė Programos 3.2 papunktyje įvardintų specialiųjų tikslų, t. y. 3.2.1. sukurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas kaimo gyventojams; 3.2.2. didinti ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime; 3.2.3. Skatinti paslaugų plėtrą, kadangi Agentūra netyrė ir nevertino aplinkybių, kokios priežastys sąlygojo, kad bendrovė negalėjo įdarbinti 11 darbuotojų įmonėje, neišlaikė sąrašinio darbuotojų skaičiaus ir nepasiekė numatyto pelno.

102Nustatyta, kad bendrovėje 2015-12-31 faktiškai dirbo 6 (vidutinis metinis darbuotojų skaičius 5) darbuotojai. Agentūra teigė, kad technika ir įranga 2012–2014 metais dažniausiai buvo naudojama Vilniuje, Kaune, Jonavoje, o probleminiame regione darbai nebuvo vykdomi. Teismo vertinimu tokie Agentūros teiginiai yra nepagrįsti, kadangi pati Agentūra patikrų metu nustatė, kad pareiškėja darbus vykdo ( - ) (t. 3, b. l. 195–196, t. 4, b. l. 1–3), kad vyksta veikla kaip nurodyta Paraiškoje (t. 6, b. l. 2–3), Paraiškos administracinis vertinimas buvo teigiamas (t. 6, b. l. 133–134), Projektas įvertintas kaip tinkamas gauti paramą (t. 6, b. l. 127–131). Agentūra pareiškėjos tinkamumą paramai gauti vertino teigiamai, tačiau neįvertino veiklos pobūdžio, karjerų eksploatavimo specifikos. Vien tik formalus rodiklių vertinimas negali būti laikomas objektyviu ir išsamiu aplinkybių tyrimu. Pareiškėja Agentūrai nurodė, kad darbo vietų skaičiaus rodiklis nepasiektas dėl nepalankios situacijos rinkoje ir užsakymų nebuvimo (t. 6, b. l. 137–140, 143–146). Šių aplinkybių Agentūra nevertino ir netyrė. Nėra surinkta jokių papildomų duomenų, iš kurių būtų galima būtų nustatyti, kokia situacija buvo rinkoje ir dėl kokių priežasčių užsakymų bendrovė neturėjo. Be to, pati pareiškėja nurodė, kad rengiasi stambiam projektui įgyvendinti, tačiau ir šios aplinkybės nebuvo tirtos.

103Agentūra, vadovaudamasi FNTT specialisto išvada ir nustatė, kad Paramos gavėja 2012 m. gavo 178 948,73 Lt, 2013 m. – 185 030,10 Lt, 2014 m. – 136 126,81 Lt, 2015 m. – 6 012,80 Eur / 20 760,99 Lt pajamų už kasimo ir krovimo darbus, atliktus Vilniaus, Kauno, Jonavos miestuose. Iš viso 520 866,63 Lt / 150 853,40 Eur, t. y. didžiąją dalį pajamų (vidutiniškai 75,19 proc. per 2012–2014 m., o 2013 m. net 95,55 proc.) sudarė pajamos, gautos iš UAB ( - ) (už specializuotus statybos darbus). Taip pat nustatė, kad pareiškėja 2014–2015 m. pradėjo vykdyti veiklą ir ( - ) kaime, kaip numatyta Projekte, ir už 2014 m. gavo 140 364 Lt pajamų.

104Teismo vertinimu, nesant detalios analizės, kaip apskaičiuotos gautos pajamos iš UAB ( - ) ir nevertinant kitų pareiškėjos gautų pajamų iš pagal Projektą vykdomos veiklos, negalima daryti išvados, kad pareiškėja vykdė veiklą tik miestuose. Agentūra neištyrė kiek pajamų gauta kaimo už atliktus darbus kaimo vietovėse. Akivaizdu, kad toks vertinimas prieštarauja ir pačios Agentūros surinktai medžiagai. Agentūros išvada yra nepagrįsta, nevertinta visuma faktinių aplinkybių bei neįvertinta esminė aplinkybė, kad Projektas yra įgyvendintas. Akivaizdu, kad darbai buvo atliekami ir Projekte nurodytose Projekto įgyvendinimo vietose.

105Darytina išvada, kad pareiškėja vykdė veiklą ir kaimo vietovėje, o Įgyvendinimo taisyklių 20.8 papunkčio nuostatos neįpareigoja, kad iki Paraiškos pateikimo momento pareiškėjos registruota ir veiklos vieta sutaptų. Šiuo atveju pati atsakovė nustačiusi, kad buvo gautos pajamos iš ( - ) karjero, nevertino dėl kokių priežasčių pareiškėja neįgyvendino pilnai Paraiškoje ir Paramos sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Nepagrįstas Agentūros teiginys, kad pareiškėja nesiekė Programos tikslų. Šiuo atveju liko neįvertintos pareiškėjos nurodytos priežastys, dėl kurių ji pilnai nepasiekė nustatytų tikslų.

106Pareiškėjos registracijos adreso keitimas iš miesto vietovės į kaimo ir iš kaimo į miesto nepatvirtina pareiškėjos sąmoningo siekio gauti paramą. Byloje nustatyta, ir pati Agentūra neneigia, kad pareiškėja veiklą vykdo, naudoja įsigytą techniką ir atlieka žvyro kasybos ir gavybos darbus. Pareiškėja Projekto kontrolės laikotarpiu, kuris baigėsi 2016-05-18, turėjo laikytis prisiimtų įsipareigojimų per visą šį laikotarpį. Agentūra netinkamai vertino faktines aplinkybes, išimtinai rėmėsi FNTT specialisto išvada ir nevertino pateiktų dokumentų visumos, todėl jos išvados, kad pareiškėja veiklą vykdė miestuose, laikytina neišsamia, nepagrįsta ir prieštaringa. Šiuo atveju nurodytos pažeistos teisės aktų nuostatos, nesusiejant su faktinėmis aplinkybėmis ir nevertinant pareiškėjos nurodytų aplinkybių, sąlygoja Sprendimo neišsamumą ir neobjektyvumą.

107Dėl 3-io pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nukrypo nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, nesuderino su Agentūra raštu nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo“

108Pareiškėja neigė padariusi pažeidimą ir nurodė, kad Agentūra šio pažeidimo jokiais įrodymais nepagrindė. Akcentavo, kad karjero eksploatavimas apima ne tik karjero išteklių gavimą, bet ir naudojimą. Pareiškėja galėjo verstis ir papildoma veikla, tai Agentūra žinojo.

109Agentūra šį pažeidimą grindė Administravimo taisyklių 190 punkto bei Paramos sutarties 17.4 papunkčio pažeidimais. Pareiškėja, neužtikrindama, kad Projektas būtų įgyvendintas be nukrypimų pažeidė: Paramos sutarties 17.1, 17.4, 17.30, Įgyvendinimo taisyklių 20.12 papunktį ir Administravimo taisyklių 190 punktą.

110Paramos sutarties 17.1 papunktyje nurodyta, kad paramos gavėjas, siekdamas numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, turi įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta paraiškoje, verslo plane; Paramos sutarties 17.4 papunktyje nurodyta, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys veiklos pobūdį, projekto įgyvendinimo vietą ir (ar) reikalavimus ir nuosavybės formas ar kitaip keičiantys projektą ar sutartyje ir (arba) paraiškoje nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, paramos gavėjui nėra leidžiami. Paramos sutarties 17.30 papunktyje nurodyta, kad be Agentūros rašytinio sutikimo mažiausiai 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įsigytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos.

111Įgyvendinimo taisyklių 20.12 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo mažiausiai penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Už paramos lėšas įsigytas turtas negali būti įkeistas kitiems paskolas projektui įgyvendinti suteikusiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

112Administravimo taisyklių (ginčui taikytina Paraiškos pateikimo ir Paramos sutarties sudarymo metu) 190 punkte buvo nustatyta programos priemonių, įgyvendinamų pagal kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“, administravimo ir įgyvendinimo tvarka nustatoma tokių Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Šios Taisyklės Leader metodu įgyvendinamoms Programos priemonėms taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja priemonių, įgyvendinamų pagal kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“, įgyvendinimo taisyklės. Taigi atsakovė taikė netinkamą taisyklių redakciją.

113Pažymėtina, kad ginčui aktualių Administravimo taisyklių redakcijoje 182 punkte buvo nustatyta, kad jokie su Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti Agentūrą apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

114Agentūra konstatavo, kad Paramos gavėja, norėdama veiklą vykdyti ne kaimo vietovėje bei keisti veiklos pobūdį, privalėjo su Agentūra derinti nukrypimus nuo Projekto ir gauti raštišką sutikimą vykdyti tokią veiklą, tačiau tokie pakeitimai Agentūros nebuvo leisti.

115Pareiškėja neginčija fakto, kad ji nesikreipė į Agentūrą dėl leidimo vykdyti veiklą ne kaimo vietovėje ir tokią veiklą vykdė. Paraiškoje buvo nurodyta pagrindinė bendrovės veikla „karjerų išteklių eksploatavimas“. Projekte numatyta veiklos rūšis: „Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas (smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas). Minėta, kad pareiškėja atitinkamai veiklą vykdė įgyvendindama Projektą. Karjerų eksploatavimas buvo vertinamas siaurinamai, Agentūra nepagrindė, kaip pareiškėja nukrypo nuo Projekto įgyvendinimo bei kokio masto nukrypimas užfiksuotas ir kokią neigiamą įtaką darė Projekto ir jo tikslų įgyvendinimui. Projektas yra įgyvendintas. Nustatyta, kad už paramos lėšas yra įsigyta technika ir ji naudojama bendrovės veiklai vykdyti. Nėra nustatyto draudimo už paramą įsigytą techniką naudoti ir kituose objektuose. Tai, kad pareiškėja užsiima kita veikla, kuria, įgyvendinant Projektą, nėra draudžiama. Taigi, akivaizdu, kad šio pažeidimo tyrimas yra neišsamus ir neatskleista pažeidimo esmė.

116Dėl 4-ojo pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nevykdė pareigos tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams“

117Pareiškėja neigė padariusi šį pažeidimą ir teigė, kad ji tinkamai vedė buhalterinę apskaitą ir jokių pažeidimų nebuvo užfiksuota. FNTT nenustatė jokių buhalterinės apskaitos reikalavimų pažeidimų. Be to, ir pati Agentūra, anksčiau tikrinusi pareiškėją, jokių pažeidimų nenustatė.

118Agentūra konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Paramos sutarties 17.9 papunkčio ir Įgyvendinimo taisyklių 20.7 papunkčio reikalavimus.

119Paramos sutarties 17.9 papunktyje ir Įgyvendinimo taisyklių 20.7 papunktyje nustatytas reikalavimas tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka bei vadovautis ir (arba) įsipareigojo vadovautis galiojančiais Verslo apskaitos standartais, skelbiamais viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos interneto svetainėje (www.aat.lt).

120Agentūra šį pažeidimą nustatė, remdamasi FNTT specialisto išvada, kurioje remiantis pareiškėjos pateiktais 2011–2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentais ir ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, buvo nustatyta, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimai, keliami buhalterinei apskaitai.

121Šiuo atveju Agentūra, remdamasi FNTT specialisto išvada, vertino UAB „Gruntinvesta“ 2011–2013 m. pateiktus gautas pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus ir nustatė, kad buvo pažeistos minėto įstatymo 4 straipsnio nuostatos („Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“), kadangi tyrimui pateikti pareiškėjos 2011–2013 m. buhalterinės apskaitos dokumentai ir apskaitos informacija jos vartotojams nebuvo chronologiška, sisteminga ir visapusiškai išsami.

122Agentūra nustatė, kad Paramos gavėja pagal sutartis iš UAB ( - ) už kasimo, krovimo ir statybos darbų paslaugas 2012 m. gavo 51 827,13 Eur (178 948,73 Lt) pajamų, 2013 m. gavo 52 725,66 Eur (182 051,15 Lt) pajamų, tačiau UAB „Gruntinvesta“ pateikė tik 2012 m. balandžio mėn. kelionės lapus, kuriuose nurodyta data, numeris, automobilio markė, vairuotojas, dirbtos valandos, objektas, kuro sunaudojimas, parašai, antspaudai ir kiti rekvizitai.

123Taip pat nustatė, kad pareiškėja nepateikė darbų priėmimo–perdavimo aktų nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn., kuriuose būtų nurodyti konkretūs PVM sąskaitose faktūrose užfiksuoti kasimo, krovimo darbai, jų kiekiai, kokia technika, koks operatorius ir kada juos atliko. Nebuvo pateikti kasimo, krovimo ir statybos darbų paslaugas pagrindžiantys UAB ( - ) užsakymai. Ikiteisminio tyrimo metu, atliekant UAB ( - ) priešpriešinį patikrinimą, buvo gauti ir vertinti UAB „Gruntinvesta“ įforminti 2012 m. balandžio, gegužės, liepos mėnesių kelionės lapai ir 2012 m. gegužės 31 d. bei 2012 m. birželio 14 d. darbų priėmimo–perdavimo aktai.

124Nors Agentūra, remdamasi FNTT tyrimo medžiaga, konstatavo, kad Paramos gavėja nesurašė 2012 m. birželio, rugsėjo, spalio ir 2013 m. sausio–gruodžio mėnesių kelionės lapų bei nuo 2012 mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. kasimo, krovimo ir statybos darbų priėmimo–perdavimo aktų ir vertino, kad iš dalies nebuvo galima nustatyti pirminiuose dokumentuose, PVM sąskaitose faktūrose, Paramos gavėjos užfiksuotų kasimo, krovimo darbų ir faktiškai UAB ( - ) atliktų paslaugų, tačiau nepagrindė, konkrečiai kokie pareiškėjos nepateikti dokumentai turėjo neigiamą įtaką, įgyvendinant Projektą, ar PVM sąskaitose ūkinės operacijos skiriasi nuo kontrahento pateiktų sąskaitų ir kitų reikšmingų tyrimui aplinkybių. Nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, jokio kito tyrimo, kuriame remiantis FNTT specialisto išvada, būtų konstatuoti Buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimai, nėra atlikta. Šiuo atveju Agentūra Sprendime vertino pateiktas sąskaitas, kuriose buvo atlikti prierašai, tačiau jos buvo pateiktos ne tik pareiškėjos, bet ir UAB ( - ). Akivaizdu, kad UAB ( - ) pateiktose PVM sąskaitose faktūrose yra prirašyti papildomi duomenys, kurie patvirtina UAB ( - ) vidinės buhalterinės apskaitos vedimą, t. y. šių sąskaitų užregistravimą, priėmimą, apmokėjimą ir kt. veiksmus, būtinus buhalterinei apskaitai vesti. Pažymėtina, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti būtini PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai, tačiau tokių papildomų duomenų, kurie užfiksuojami vidinėje buhalterinėje apskaitoje, nėra nustatytų. Agentūra nenustatė, kad sąskaitos faktūros neturi būtinų rekvizitų. Teismas neturi pagrindo abejoti pateiktų PVM sąskaitų faktūrų teisingumu. Agentūra papildomų duomenų iš pačios pareiškėjos nereikalavo. Agentūra buhalterinės apskaitos vedimo reikalavimų pažeidimo nenustatė, vertindama Paraiškos atitiktį ir vėliau atlikdama patikras. Kadangi ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, tai vien FNTT specialisto išvada negali patvirtinti pareiškėjai nustatyto pažeidimo. Šiuo atveju Agentūros vertinti prierašai paviršutiniškai, netiriant iš esmės, ar realiai pavaizduotos ūkinės operacijos tokiuose dokumentuose, kurie turi būtinus rekvizitus. Paties pažeidimo esmė nurodyta neaiškiai, o jokių kompetentingų mokesčių teisės specialistų analizės ar išvadų dėl buhalterinės apskaitos pažeidimų, nėra. Minėta, kad UAB ( - ) pateiktose PVM sąskaitose faktūrose atlikti prierašai yra būtini vidinei buhalterinei apskaitai vesti, ir neturi reikšmės realiai įvykusių operacijų turiniui įvertinti. Agentūra papildomo tyrimo neatliko ir nepagrindė nustatyto pažeidimo.

125Pažymėtina, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo normų citavimas ir išvada, kad pagal apskaitos dokumentuose įrašytus duomenis negalima nustatyti užfiksuotos dokumentuose ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumo, o apskaitos dokumentuose užfiksuotas ūkinių operacijų turinys bei juose užfiksuoti duomenys neatitinka tikrovės ir nėra teisingi, nepagrįsta jokiais duomenimis. Agentūra, neatlikusi papildomo tyrimo, remdamasi FNTT specialisto išvada, padarė nepagrįstas išvadas dėl netinkamo buhalterinės apskaitos vedimo. Pažymėtina, kad pareiškėjai dėl šio pažeidimo nei mokestinė, nei baudžiamoji atsakomybė nebuvo taikytos.

126Dėl 5 pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja pateikė neteisingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir Projekto kontrolei vykdyti“

127Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir nurodė, kad visada atsakovei teikė teisingą informaciją ir jai neaišku, kokią neteisingą informaciją ji pateikė.

128Agentūra vadovavosi Administravimo taisyklių (2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364 redakcija) 253 punktu, t. y. pažeidimą Agentūra gali nustatyti tada, kai pareiškėjas arba paramos gavėjas pažeidžia Programos paramos gavimo ir naudojimo sąlygas: 253.1. (2011-01-28 įsakymo Nr. 3D-50 redakcijoje buvo 242.1 p.) teikdamas paramos paraišką, mokėjimo prašymą, kasmetinį prašymą, projekto ataskaitą ar kitus dokumentus, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą ir (arba) išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai paramos paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti (analogiška nuostata nustatyta Paramos sutarties 25.2 papunktyje); 253.2. (2011-01-28 įsakymo Nr. 3D-50 redakcijoje buvo 242.2 p.) nesilaiko su skirta parama susijusių įsipareigojimų (analogiška nuostata nustatyta Paramos sutarties 25.22 papunktyje).

129Administravimo taisyklių 183.2 papunktyje numatyta, kad projektų priežiūros metu yra vertinama paramos gavėjų atitiktis projekto priežiūros rodikliams. Administravimo taisyklių 3.22 papunktyje nustatyta, kad projekto priežiūros rodikliai – rodikliai, kuriais apibūdinamas paramos gavėjų ekonominis gyvybingumas, finansinė būklė ir projekto įgyvendinimas.

130Be to, Agentūra rėmėsi ir Administravimo taisyklių 24 punktu, kuriame nustatyta, kad paramos paraiška turi būti tinkamai užpildyta, pateikiant išsamią ir teisingą informaciją. Pareiškėjas su paramos paraiška ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant projektą; Administravimo taisyklių 27.2 papunktyje nurodyta, kad kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, jei Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Tokiu būdu pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir jos priedų duomenų teisingumą. Akcentavo, kad pareiškėjas prisiima atsakomybę už mokėjimo prašymo ir jo priedų duomenų teisingumą.

131Įvertinusi šias taisyklių nuostatas, Agentūra padarė išvadą, kad visuomet turi būti pateikiama išsami ir teisinga informacija. Pareiškėja, pasirašydama pareiškėjo deklaraciją, patvirtino, kad „šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.“

132Pareiškėja teigia, kad neaišku, kokią neteisingą informaciją ji pateikė. Pati Agentūra iki FNTT tyrimo pradžios nebuvo nustačiusi, kad pareiškėja būtų pateikusi neteisingą informaciją. Paraiška, mokėjimo prašymai buvo vertinti teigiamai. Jokių neteisingos informacijos aplinkybių nebuvo užfiksuota ir pareiškėja apie tai nebuvo informuota. Administracinės patikros metu buvo vertinti pareiškėjos pateikti dokumentai teigiamai. Pareiškėja teikė turimą informaciją, paaiškinimus dėl faktinių aplinkybių. Vien tik po FNTT pradėto tyrimo Agentūra šį pažeidimą nustatė. Jokių naujų dokumentų, kurių pareiškėja Agentūrai nebūtų pateikusi ar neteisingus pateikusi, nenustatė. Iš Sprendimo turinio neaišku, kokia neteisinga informacija Agentūrai buvp pateikta.

133Agentūra ir šioje pažeidimo dalyje remiasi iš FNTT gautomis UAB ( - ) ir UAB „Gruntinvesta“ PVM sąskaitomis faktūromis. Tai, kad pateiktose sąskaitose yra nurodyti objektai, kuriuose buvo naudojama už paramos lėšas įsigyta technika, tėra Agentūros argumentas, kurio ji pati netyrė ir nereikalavo pateikti nei pareiškėjos, nei UAB ( - ) paaiškinimų šiuo klausimu. Šiuo aspektu naujų duomenų nebuvo surinkta, aplinkybės netirtos. Pareiškėja teigė, kad visada teikė tokią pačią informaciją ir tas pačias PVM sąskaitas faktūras.

134Pažymėtina, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje nustatyti būtini PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai. Taigi, tokio reikalavimo, kad PVM sąskaitose faktūros privalomas rekvizitas būtų darbų objektai ir vizos, nėra. Agentūra nenustatė, kad FNTT ir Agentūrai pateikti dokumentai skyrėsi savo turiniu, kad juose nurodyti privalomi rekvizitai skiriasi ar iškreipia ūkinių operacijų turinį. Šiuo atveju UAB ( - ) PVM sąskaitose faktūrose prierašai, atsižvelgus į PVM sąskaitų faktūrų turinį, nepatvirtina fakto, kad šiuose dokumentuose netinkamai pavaizduotos ūkinės operacijos ir kad jos yra neinformatyvios ar iškreipia tikrąjį ūkinės operacijos turinį.

135Teismo vertinimu, Agentūrai 2014-04-07 (t. 6, b. l. 14–53) vykusios patikros vietoje metu pateikė PVM sąskaitas faktūras, kuriose prirašytų duomenų, kaip UAB ( - ) (registravimo, priėmimo, apmokėjimo datų ir t. t.; t. 3, b. l. 30–66) nebuvo, tačiau Agentūra neginčijo, kad pateiktos tos pačios sąskaitos (su būtinais jų rekvizitais), su tomis pačiomis ūkinėmis operacijomis. Konstatuotina, kad Agentūra nepagrindė išvados, jog jai buvo pateiktos ne tos pačios PVM sąskaitos faktūros, o tai, kad UAB ( - ) vidinei buhalterija būtinų įrašų apie sąskaitų gavimą, įvedimą, apmokėjimą, pareiškėjos pateiktose sąskaitose nėra, nepatvirtina neteisingos informacijos pateikimo fakto. Pati Agentūra netyrė, ką atspindi prierašai ir kokią įtaką tai turi Projektui įgyvendinti, vertinant pareiškėjos gautą pelną. Teismo vertinimu, prierašai yra tose sąskaitose, kurios registruotos UAB ( - ) buhalterinėje apskaitoje.

136Be to, teismas nesutinka su Agentūros išvada, kad R. S. ir M. M. realiai nedirbo UAB „Gruninvesta“.

137Agentūra rėmėsi ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas, surinkta medžiaga. Liudytojo apklausos protokole 2014-10-27 liudytojas R. S. nurodė, kad: „2011 m. liepos mėnesį, tiksliau dienos neatsimenu, man paskambino buvęs klasiokas E. J. ir pasakė, kad jis kuria kažkokią įmonę ir jam reikalingi įdarbinimui žmonės gyvenantys kaimo vietovėje. Kodėl jam buvo reikalingi asmenys, kurie gyvena būtent kaimo vietovėje aš neatsimenu. Lygtai jis man sakė, kad taip lengviau gauti paramą. Susitikus Panevėžyje jis man davė jau paruoštą darbo sutartį, pagal kurią aš buvau priimamas dirbti vieną valandą per savaitę į UAB „Gruntinvesta“. Kokios turėjo būti mano pareigos nežinau. Kiek pamenu aš turėjau gauti po 15 Lt per mėnesį. Aš šioje bendrovėje neatlikau jokių darbų, tik laukiau kada atsiras darbo, nes E. J. žadėjo plėstis. Kiek pamenu žadėjo prekiauti biokuru, vėliau dar minėjo kažkokias veiklos sritis, tačiau realiai manęs dirbti ir nepakvietė“ (t. 3, b. l. 17–18). Be to, 2014-10-23 liudytojo apklausos protokole liudytojas M. M. nurodė, kad: „2012 m. vasaros metu manęs G. R., gyvenanti Panevėžyje, tikslesnio adreso nežinau, paprašė įsidarbinti. Tai yra ji man pasakė, kad man daryti nieko nereikės, tačiau bendrovei reikalingas žmogus. Kam jis reikalingas ji man nesakė. Man sutikus ji man padavė darbo sutartį, kurioje buvo nurodyta, kad mane priima dirbti į UAB „Gruntinvesta“, tačiau nei kokios mano pareigos, nei koks buvo nurodytas atlyginimas aš pasakyti negaliu“; „<...> aš jokių kitų asmenų, kurie gali būti susiję su UAB „Gruntinvesta“ veikla nežinau, kuo verčiasi ši bendrovė taip pat nežinau“ (t. 3, b. l. 14–15). Agentūra, remdamasi šiais liudytojų parodymais padarė išvadą, kad jie bendrovėje buvo įdarbinti, tačiau realiai nedirbo.

138Teismas su tokia pozicija nesutinka ir konstatuoja, kad byloje pateiktos R. S. ir M. M. darbo sutartys (t. 6, b. l. 69–72, 77–80) bei oficialūs Sodros duomenys, kuriuose užfiksuota, kad bendrovė mokėjo įmokas už minėtus darbuotojus (t. 3, b. l. 7, 13, 16, t. 1, b. l. 144–154) patvirtina, kad jie bendrovėje realiai dirbo. Teismas neturi pagrindo abejoti oficialiais Sodros duomenimis. Jų Agentūra teisingumo neginčijo, tačiau Sprendime nevertino ir nesusiejo su tyrimo aplinkybėmis. Vien tik Agentūros išvada, kad siekdama įgyvendinti Paraiškos rodiklius įdarbinti 11 asmenų, ji siekė įdarbinti minėtus asmenis, yra nepagrįsta ir prieštarauja surinktai medžiagai. Agentūrai Administravimo taisyklėse ir Įgyvendinimo taisyklėse nesuteikta teisė vertinti darbo teisnių santykių, t. y. sudarytų darbo sutarčių neteisėtumo ar įdarbinimo fakto klausimų. Ji dėl fiktyvaus darbo bendrovėje turėjo teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją, o ne pati konstatuoti tokius pažeidimus.

139Teismas nesutinka su Agentūros išvada, kad pareiškėja pateikė neteisingą informaciją, t. y. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir darbo užmokesčio priskaitymų–išskaitymų žiniaraščiuose nuo 2011 m. liepos mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. Šiuo atveju tai tik Agentūros pozicija, kad R. S. ir M. M. realiai nedirbo bendrovėje, tačiau Sodros duomenų neginčijo ir jų nepaneigė. Be to, FNTT specialistas išvadoje, remdamasis tikėtinais liudytojų M. M. ir R. S. parodymais, padarė išvadą, kad buvo pažeisti Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimai vedant buhalterinę apskaitą. Vien tik liudytojų parodymai negali patvirtinti, kad jie bendrovėje dirbo fiktyviai. Tokie vertinimai išvadoje, jei tikėti liudytojų parodymais, nepaneigia oficialių rašytinių įrodymų teisėtumo. Akivaizdu, kad tokius parodymus reikia vertinti kartu su kita tyrimo metu surinkta medžiaga. Šiuo atveju pažymėtina, kad FNTT specialisto išvada yra vienas iš įrodymų, kuris vertintinas kartu su kita tyrimo medžiaga ir vienareikšmiškai negali patvirtinti pažeidimo. Teismo vertinimu, Agentūra neįvertino visos tyrimo medžiagos ir nepagrįstai teigė, kad pareiškėja pateikė neteisingus duomenis apie darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas perkėlė į bendrovės 2011–2013 m. buhalterinės apskaitos registrus: patirtų veiklos sąnaudų suvestines, ūkinių operacijų žurnalus, didžiąją knygą. Konstatuotina, kad UAB „Gruntinvesta“ pateikė teisingą informaciją, t. y. jos PVM sąskaitos faktūros turi būtinus rekvizitus ir realiai pavaizduotos ūkinės operacijos darbuotojų įdarbinimas įformintas tinkamai už juos mokėti mokesčiai. Agentūra sprendime nepagrindė, kokią turinčią reikšmės sprendimui išmokėti paramos lėšas ar tinkamai Paraiškos ir Projekto kontrolei vykdyti turėjo, Agentūros vertinimu, pateikta neteisinga informacija. Pažymėtina, kad Agentūra atliktų patikrų metu nenustatė, kad pareiškėja būtų nepateikusi ar pateikusi neteisingą informacija. Be to netyrė, kaip pateikta informacija neigiamai atsiliepė sprendimui išmokėti paramos lėšas ar Projektui įgyvendinti. Informacija apie įdarbintus asmenis buvo žinoma. Teismo vertinimu, nepagrįstai Agentūra nustatė, kad pareiškėja, neva, pateikdama neteisingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo išmokėti paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir Projekto kontrolei vykdyti, pažeidė Paramos sutarties 25.2 papunktyje nustatytą reikalavimą.

140Dėl 6-to pažeidimo „Paramos lėšomis finansuojamos ir Projektui įgyvendinti būtinos išlaidos, padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų“

141Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir akcentavo, kad pirkimo dokumentus Agentūra įvertino teigiamai ir skyrė paramą. Jokių pažemių nebuvo nustačiusi.

142Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 22 punktu ir 26.6 papunkčiu, paramos lėšomis finansuoti tinkamos išlaidos yra tada, kai prekių, paslaugų, darbų pirkimai atlikti, vadovaujantis Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

143Administravimo taisyklių 153.2 papunktyje nustatyta, jog pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaudamiesi Pirkimo taisyklių nuostatomis.

144Pagal Paramos sutarties 5.4 papunktį, parama suteikiama, jei prekes, paslaugas ar darbus , kuriems įsigyti suteikiama parama, paramos gavėjas laikysis Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-07-11 įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008 Nr. 122-4638 (toliau – ir Metodika) bei Pirkimo taisyklių (Žin., 2007, Nr. 41-1559, 2009 Nr. 21-835) reikalavimų. Paramos sutarties 17.5 punkte nustatyta, kad paramos gavėjas privalo vykdyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal Paramos sutarties 5.4 punkto reikalavimus bei įvykdyto konkurso ir (ar) apklausos dokumentaciją Agentūros KPŽPD Panevėžio paramos administravimo skyriui įvertinti prieš teikiant atitinkamą mokėjimo prašymą. Netinkamai atlikus pirkimo procedūras, lėšos yra nekompensuojamos.

145Byloje nustatyta, kad: 2011-11-02 Kvietimo pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą 1 priedo 1 punkte „Reikalavimai technikai“ nurodyta, kad technikos pristatymo terminas ne vėlesnis negu 20 savaičių (t. 6, b. l. 160, 161). Pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas UAB ( - ) (toliau – Tiekėjas; t. , b. l. 1–3) ir su juo 2011-11-16 pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis, (t. 7, b. l. 84–88), kurios 4.1 papunktyje numatyta, kad pardavėjas perduoda pirkėjo nuosavybėn šias prekes: 1) ratinį krautuvą JCB 4 CX (1 vnt.) ne vėliau kaip per 8 savaites nuo pradinės įmokos, nurodytos Sutarties 3.1 papunktyje gavimo (225 574,25 Lt); 2) ratinį ekskavatorių CAT M315D (2 vnt.) ne vėliau kaip per 8 savaites nuo pradinės įmokos, nurodytos šios Sutarties 3.1 papunktyje gavimo (225 574,25 Lt); 3) ratinį ekskavatorių CAT M313D (2 vnt.) ne vėliau kaip per 16 savaičių nuo pradinės įmokos, nurodytos šios Sutarties 3.3 papunktyje gavimo (173 635,00 Lt). Be to, 2011-11-16 sutarties 3.1 ir 3.3 papunkčiuose nurodytas sumas Paramos gavėja turėjo sumokėti Tiekėjui per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo.

146Sutiktina su Agentūros išvada, kad sutartis buvo pasirašyta 2011-11-16, todėl įmokos turėjo būti pervestos Tiekėjui ne vėliau kaip iki 2011-12-29, o ratinis krautuvas JCB 4 CX (1 vnt.) ir ratiniai ekskavatoriai CAT M315D (2 vnt.) Paramos gavėjos nuosavybėn turėjo būti perduoti per 8 savaites nuo 2011-12-29, t. y. ne vėliau kaip iki 2012-02-23, o ekskavatoriai CAT M313D (2 vnt.) Paramos gavėjos nuosavybėn turėjo būti perduoti per 16 savaičių, t. y. ne vėliau kaip iki 2012-04-19.

147UAB ( - ) Paramos gavėjos nuosavybėn ekskavatorius CAT M313D (2 vnt.) perdavė 2012-04-12, ratinį krautuvą JCB 4 CX (1 vnt.) – 2012-01-20 ir ratinius ekskavatorius CAT M315D (2 vnt.) – 2012-01-25 (t. 6, b. l. 106, t. 7, b. l. 93, 94).

148Pareiškėja (Paramos gavėja) pagal 2011-11-16 sutartį atliko šiuos avansinius mokėjimus už techniką (pavedimuose nurodoma „Avansinis mokėjimas už techniką“): 2011 m. lapkričio 30 d. 71 190,00 Lt; 2011 m. gruodžio 2 d. 54 980,00 Lt; 2011 m. gruodžio 2 d. 41 330,00 Lt; 2011 m. gruodžio 5 d. 32 440,00 Lt; 2012 m. sausio 12 d. 25 629,00 Lt; 2012 m. sausio 16 d. 5,00 Lt; 2012 m. sausio 26 d. 265,00 Lt (iš viso 225 839,00Lt); 2012 m. kovo 29 d. 90 440,00 Lt; 2012 m. balandžio 2 d. 83 195,00 Lt (t. 7, b. l. 97–105, 106).

149Nors atlikti apmokėjimai pagal 2011-11-16 sutartį vyko nesilaikant šioje sutartyje numatytos apmokėjimo tvarkos (3.1 ir 3.3 papunkčiuose nurodytas sumas Paramos gavėja turėjo sumokėti Tiekėjui per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo), tačiau atsakovė netyrė ir nevertino, kokią neigiamą įtaką Projektui įgyvendinti tai turėjo. Pažymėtina, kad Susitarimu Nr. 2 mokėjimo prašymo pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2012-06-15 (t. 1, b. l. 98). Pareiškėja prašymą pratęsti terminą grindė tuo, kad tiekėjai prekės sandėlyje neturi, todėl vėluoja ją pristatyti (t. 5, b. l. 180) ir pateikė tiekėjo UAB ( - ) 2012-12-20 pranešimą, kad 2 vnt. ratinių ekskavatorių bus pristatyta 2012-04-25–2012-05-10, nurodyta priežastis, kad dėl šio modelio trūkumo Europoje gamintojas „CATERPILLAR“ negali tinkamai sukomplektuoti modelio pristatyti iš sandėlio anksčiau nei buvo numatę sutartyje (t. 5, b. l. 181). Agentūrai šios aplinkybes buvo žinomos. Nors pareiškėja į Agentūrą dėl sutarties keitimo nesikreipė, tačiau Agentūrai faktinė situacija buvo žinoma ir tai turėjo būti vertinama.

150Teismo vertinimu vien tik faktas, kad pareiškėja neatliko atsiskaitymų 2011-11-16 sutartyje nustatyta tvarka, nepatvirtina, kad ji pažeidė Pirkimo taisyklių 3 punkto reikalavimus. Šiuo atveju nebuvo vertintos aplinkybės, sąlygojusios technikos nepateikimą laiku bei mokėjimo tvarkos pažeidimą. Be to, neįvertinta ir kokią neigiamą įtaką tai turėjo Projekto įgyvendinimui ir kaip pasireiškė kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teisėms bei visų dalyvių lygiateisiškumo reikalavimams bei skaidrumo principo pažeidimui. Taip pat nenustatė, kaip šis pažeidimas apribojo tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybes.

151Konstatuotina, kad tik technikos pateikimo ir apmokėjimo terminų nurodymas, padarant išvadą, kad buvo pažeistos Pirkimo taisyklių 3 punkto nuostatos, nepatvirtina Agentūros tyrimo išsamumo ir pagrįstumo.

152Agentūra informavo pareiškėją, kad buvo įvertinti pateikti pirkimo dokumentai ir nustatyta, kad jie neprieštaravo Pirkimo taisyklėms (t. 6, b. l. 151–152). Nors Agentūra teigia, kad pervertino pirkimo dokumentus ir nustatė pažeidimus, tačiau jokių kitų naujų ir papildomų dokumentų, kurių nebūtų vertinusi prieš išmokant paramą, nereikalavo iš pareiškėjos. Pareiškėja negalėjo tikėtis, kad, gavusi paramą, kai pirkimo dokumentai jau buvo įvertinti teigiamai, pakartotinai bus pripažinta, jog buvo padaryti pažeidimai. Pažymėtina, kad Sprendime remiamasi Administravimo taisyklių (2014-06-02 įsakymo Nr. 3D-324 redakcija), tačiau ši redakcija negalėjo būti taikoma. Be to, Agentūra negalėjo remtis Metodika, kuris buvo patvirtinta 2013-01-23 įsakymu Nr. 3D-150. Šiuo atveju pareiškėja Paramos sutartimi prisiėmė įsipareigojimus pagal Metodikos, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-07-11 įsakymu Nr. 3D-330 (Žin., 2007, Nr. 78-3158; 2008 Nr. 122-4638) reikalavimus, todėl turėjo būti vadovautasi minėta metodika. Teismo vertinimu, Metodika, kuria rėmėsi atsakovė, netinkamai pritaikyta ir sankcija dėl nustatyto pažeidimo. Akcentuotina, kad nustatyti pažeidimai Agentūrai urėjo būti žinomi jau tuo metu, kai pareiškėja teikė prikimo dokumentus, tačiau pervertinimas siejamas ne su pačios tyrimu, o su FNTT specialisto išvada. Agentūros nenuosekli pozicija tik patvirtina, kad ji netinkamai pareiškėjos atžvilgiu taikė teisės aktus, pažeidė teisnių lūkesčių, teisingumo principus bei netinkamai vertino nustatyto pažeidimo aplinkybes.

153Dėl 7-to pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių“

154Pareiškėja nesutiko su šiuo pažeidimu ir nurodė, kad ji veiklą vykdė kaime, siekė išlaikyti įkurtas darbo vietas.

155Administravimo taisyklių (redakcija, galiojusi Paraiškos pateikimo metu ir Paramos sutarties pasirašymo metu) 175 punkte nustatė, projektų priežiūros metu yra stebima, kaip projektai siekia jiems nustatytų tikslų (projekto pasiekimų bei rezultatų) atsižvelgiant į nustatytą projektų įgyvendinimo tvarkaraštį, naudojant projektui skirtas paramos bei paramos gavėjo nuosavas lėšas. Šių taisyklių 176 punkte nustatyta, kad projektų priežiūrai atlikti Agentūra naudojasi pareiškėjo teikiama informacija bei savo atliktų patikrinimų duomenimis: nagrinėjama informacija apie projekto įgyvendinimo eigą, paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos, užbaigto projekto metinės ataskaitos, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Agentūros gaunama informacija.

156Ginčui taikytinų Administravimo taisyklių redakcijose nebuvo nustatyta, kad projektų priežiūros metu yra vertinama paramos gavėjų atitiktis projekto priežiūros rodikliams. Apskritai ir pati sąvoka priežiūros rodikliai nebuvo įtvirtinta. Šiuo atveju atsakovė netinkamai taikė teisės aktus, t. y. Administravimo taisyklių redakciją, kuri negalėjo būti taikytina pareiškėjos atžvilgiu.

157Projektų įgyvendinimo priežiūra nustatyta tik Administravimo taisyklių 2012-12-13 įsakymu Nr. 3D-956 (nuo 2012 12 19) patvirtintoje redakcijoje, vertinant Projekto priežiūros rodiklius. Taigi, negalėjo būti taikomos ginčui. Agentūra turėjo vadovautis ta Administravimo taisyklių redakcija, su kuria pareiškėja buvo susipažinusi ir įsipareigojimus prisiėmė.

158Agentūra turėjo galimybę vertinti, ar Projektas siekia nustatytų tikslų ir atsižvelgiant į nustatytą projektų įgyvendinimo tvarkaraštį, naudojant projektui skirtas paramos bei paramos gavėjo nuosavas lėšas. Agentūra dėl lėšų panaudojimo jokių pažeidimų nenustatė.

159Teismo vertinimu, esminė aplinkybė, kad Projektas yra įgyvendintas. Šiuo atveju įsigyta technika naudojama kasybos ir karjerų eksploatavimo darbams atlikti, gaunamos pajamos. Pati Agentūra atlikdama patikras pažeidimų nenustatė.

160Taigi rodikliai ir Projekto įgyvendinimo eigai atsakovei buvo žinoma. Ji jokių tyrimų pati dėl nepasiektų Projekto priežiūros rodiklių neatliko, rėmėsi FNTT tyrimo medžiaga. Šiuo atveju nustatytų rodiklių neįgyvendinimo aplinkybės, kurias pareiškėja nurodė Agentūrai, nebuvo vertinamos. Taigi, faktinės situacija neįvertinta.

161Paramos sutarties 17.13 papunktyje numatyta, kad paramos gavėjas turi įvykdyti paraiškoje (verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su projekto rezultatais ir pasiekimais. Paraiškoje nustatyti Projekto priežiūros rodikliai, t. y. numatyta iki 2014 m. įdarbinti 11 asmenų, o Projekto įgyvendinimo galutinėje ataskaitoje (t. 7, b. l. 137–140, 143–146) nurodomi nepasiekti projekto priežiūros rodikliai dėl nepalankios situacijos rinkoje ir užsakymų nebuvimo.

162Šiuo atveju nustatytos aplinkybės rodo, kad UAB „Gruntinvesta“ 3 metus iš eilės nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių, t. y. neįdarbino Paraiškoje numatyto darbuotojų skaičiaus, negavo Paraiškoje planuotų pajamų ir neišlaikė vidutinio metinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus, tačiau pati Agentūra, žinodama šiuos duomenis, jokių veiksmų neatliko ir jokių priemonių pareiškėjos atžvilgiu netaikė.

163Konstatuotina, kad Agentūra netyrė ir nevertino faktinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjos nepasiektais rodiklis. Tyrimo metu atsakovė turėjo realią galimybę individualiai įvertinti, kokią neigiamą įtaką tai turėjo Projektui įgyvendinti. Minėta, kad nevertinta ir vykdomos veiklos specifika, darbų sezoniškumas, faktinės situacija rinkoje. Tiks atlikus išsamų aplinkybių tyrimą, galima išvada apie nepasiektus Projekto veiklos rodiklius. Minėta, kad vien tik skaičių vertinimas, nevertinant faktinės situacijos, negali būti vertinamas kaip išsamus ir objektyvus tyrimas.

164Dėl Sprendimo atitikties VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams

165Pareiškėja skunde teigia, kad Sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, yra neobjektyvus, nemotyvuotas ir neaiškus, nevertintos faktinės aplinkybės, neaišku, kokiomis ginčui taikytinų teisės aktų redakcijomis, vadovavosi atsakovė.

166Kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepaisymas ir konkrečių teisės normų nesusiejimas su objektyviais duomenimis (faktais) pripažintinas esminiu trūkumu, kai toks pažeidimas ne tik paneigia asmens teisę žinoti teisei priešingos veikos ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo apimtį, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2359/2012).

167Agentūra yra saistoma gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai.

168VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Taigi, vadovaujantis VAĮ nuostatomis, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), jame turi būti nurodomas teisinis pagrindas, t. y. teisės aktų normos, kuriomis viešojo administravimo subjektas rėmėsi jį priimdamas, o motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas.

169Įvertinus Agentūros Sprendimo turinį, darytina išvada, kad jis neatitinka VAĮ 8 straipsnyje individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų, Agentūra neatliko objektyvaus ir išsamaus tyrimo, nepagrindė ir tinkamai nemotyvavo Sprendimo. Agentūra turėjo neapsiriboti formaliu pareiškėjos nustatyto pažeidimo tyrimu ir Sprendimą grįsti ne tik FNTT specialisto išvada, bet kompleksiškai įvertinti faktinę susiklosčiusią situaciją, t. y. nutrauktą ikiteisminį tyrimą, įgyvendintą Projektą, aplinkybes, dėl kurių nepasiekti Projekto priežiūros rodikliai. Vien tik formalus prašymas pareiškėją pateikti paaiškinimus, nevertinant juose nurodytų aplinkybių, rodo formalų pažeidimo tyrimą. Šiuo atveju neatskleista nustatytų pažeidimų esmė ir faktinė situacija nesusieta su visuma duomenų, t. y. Agentūra netinkamai nustatė, kad pareiškėja padarė pažeidimus: investicijas įsigijo paaukštintomis kainomis (Sprendimas grindžiamas Administravimo taisyklių (2014-06-18 įsakymo 3D-74 redakcija; grindžiama tik FNTT specialisto išvada, nevertintos 2015-04-29 ekspertinio konsultavimo išvados ir nutrauktas ikiteisminis tyrimas, jokio tyrimo kainoms nustatyti neatliko, neatliko išsamaus ir kompleksiško faktinių aplinkybių tyrimo); vykdė veiklą miestuose (nevertino duomenų, kiek darbų pareiškėja atliko kaime, vykdomos veiklos specifiškumo ir sąlygų, lėmusių bendrovės veiklos rezultatus); nukrypo nuo planuoto Projekto įgyvendinimo ir nesuderino su Agentūra raštu nukrypimų nuo planuoto projekto įgyvendinimo (neatskleista ir realiai nevertinta bendrovės vykdoma veikla (kaip visuma), kaip bendrovė nukrypo Projekto išgyvendinimo, kokios aplinkybės tai lėmė ir kokią neigiamą reikšmę Projekto įgyvendinimui turėjo); nevykdė pareigos tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams (netyrė ir nevertino visumos pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, nerinko papildomos informacijos, kaip bendrovės viduje atvaizduojamos PVM sąskaitos faktūros ir nesiaiškino, ką reiškią UAB ( - ) atlikti prierašai; nepagrindė, kad netinkamai pavaizduotos ūkinės operacijos ir kad PVM sąskaitose faktūrose nėra būtinų rekvizitų, be to, nevertino ir neatskleidė kokią reikšmę turėjo Projektui įgyvendinti, nepagrindė, kad pareiškėjos užfiksuoti duomenys buvo neteisingi; pateikė neteisingą informaciją, turinčią reikšmės sprendimo išmokėti Paramos lėšas priėmimui arba tinkamai Paraiškos ir projekto kontrolei vykdyti (nepagrindė, kokią neteisingą informaciją pareiškėja pateikė Agentūrai, kokią reikšmę ji turėjo sprendimui išmokėti paramą, nepagrindė išvados dėl R. S. ir M. M. fiktyvaus darbo, nevertino Sodros pateiktų duomenų ir nesikreipė į kompetentingas institucijas dėl tokio tyrimo); paramos lėšomis finansuojamas ir Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas patyrė nesilaikydama pirkimo procedūrų (nevertino, kad Agentūra pirkimo dokumentus jau buvo įvertinusi teigiamai ir pagal juos pareiškėjai skyrė paramą, jokių papildomų duomenų ir tyrimo neatliko, vadovavosi Metodikos redakcija, kuri patvirtinta 2013-01-23 įsakymu); nepasiekė Projekto priežiūros rodiklių (nevertino faktinės situacijos dėl nepasiektų bendrovės veiklos rodiklių, neatliko papildomo tyrimo situacijai rinkoje įvertinti, nevertino pareiškėjos nurodytų aplinkybių, veiklos specifiškumo bei neigiamos įtakos Projektui įgyvendinti).

170Teismas konstatuoja, kad Agentūra turi įvertinti visumą aplinkybių ir visapusiškai jas ištyrusi (įvertindama kompleksiškai visą tyrimo medžiagą), nustačiusi pažeidimus, priimti aiškų, nekeliantį abejonių sprendimą bei taikyti proporcingas sankcijas už padarytus pažeidimus. Be kita ko, Agentūra turėjo pareigą rinkti papildomus įrodymus, išsireikalauti papildomus dokumentus ir juos ištyrusi, įvertinti. Jokio papildomo tyrimo ji neatliko. Be to, tyrimo metu nevertinti ir pačios Agentūros veiksmai, patikrų metu pareiškėjos dokumentai įvertinti teigiamai, nustatyta, kad veikla vykdoma ir Projektas įgyvendintas. Agentūra rėmėsi tam tikrais ikiteisminio tyrimo dokumentais, nevertindama jų visumos. Teismo vertinimu, nebuvo užtikrintas objektyvus ir nešališkas administracinės procedūros atlikimas, neištirti ir neįvertinti pareiškėjos argumentai ir netinkamai įvertinta faktinė situacija, nustatyti pažeidimai nesusieti su visa tyrimo medžiaga.

171Taip pat teismas daro išvadą, kad Agentūra netinkamai taikė ginčui taikytinus teisės aktus, t. y. Administravimo taisyklių, Įgyvendinimo taisyklių bei Metodikos nuostatas, taip pažeisdama lex retro non agit principą, teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo principus.

172Kadangi atliktas tyrimas yra neišsamus, prieštaringas, be to, neatlikta papildoma ir visapusiška pažeidimo tyrimo analizė, nevertintos pareiškėjos nurodytos aplinkybės, faktai nesusieti su surinktos medžiagos visuma bei netinkamai taikytos teisės aktų redakcijos, kurios galiojo vėliau nei pateikta Paraiška ar pasirašyta Paramos sutartis. Pažymėtina, kad tyrimas iš esmės grindžiamas FNTT tyrimo, kuris nutrauktas, medžiaga, tačiau pati Agentūra papildomo tyrimo visapusiškam aplinkybių tyrimui neatliko. Taigi, visi prieštaravimai ir dėl faktinių aplinkybių ir dėl teisės aktų taikymo turi būti pašalinti. Be to, jei būtų nustatyti pažeidimai, taikytinos sankcijos turi būti skirtos, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui.

173Teismo vertinimu iš naujo turi būti atliktas pažeidimo tyrimas, kuris turi būti išsamus, objektyvus, o priimtas sprendimas turi atitikti VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

174Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė prašymo su detaliu išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šiuo atveju pareiškėja turi teisę pateikti tokį prašymą ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

175Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86–87 str., 88 str. 1, 2 p., 132 str.,

Nutarė

176Pareiškėjos UAB „Gruntinvesta“ skundą tenkinti iš dalies.

177Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Rizikos vertinimo ir valdymo departamento 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. SKP-483 „Dėl UAB „Gruntinvesta“ išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (Veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla“ susigrąžinimo“ ir įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo atlikti objektyvų ir visapusišką pareiškėjos UAB „Gruntinvesta“ pažeidimo tyrimą, priimant sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, pagrįstą papildomu ir išsamiu aplinkybių tyrimu bei taikant sankciją, įvertinti padaryto pažeidimo sunkumą, pobūdį, aplinkybes, turėjusias įtakos pažeidimo padarymui.

178Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

179Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Pareiškėja UAB „Gruntinvesta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2010-11-05 pateikė paraišką Nr.... 5. Pareiškėja nurodė, kad buvo pažeistas lex retro non agit principas,... 6. Be to, Sprendimas neatitinka individualiam teisės aktui keliamų reikalavimų,... 7. Pareiškėja nesutiko, kad ji padidino investicijų kainas. Konkursas technikai... 8. Taip pat pareiškėja nesutiko ir su nustatytu pažeidimu, kad ji veiklą... 9. Pareiškėja nurodė, kad Agentūra tik deklaratyviai Sprendime nurodė, jog... 10. Pareiškėja nesutiko su nustatytu Agentūros pažeidimu, kad netinkamai vedė... 11. Pareiškėjai iš Sprendimo turinio neaišku, kokius neteisingus duomenis ji... 12. Pareiškėja pažymėjo, kad Projekto priežiūros rodikliai nurodyti... 13. Pabrėžė, kad sprendimas grindžiamas FNTT ikiteisminio tyrimo Nr.... 14. Pareiškėjos atstovė teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes... 15. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą jį prašė atmesti... 16. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja padarė šiuos pažeidimus: investicijas... 17. Nurodė, kad Paraiškoje pareiškėja patvirtino, jog prašoma parama yra... 18. Tyrimo metu buvo palyginta už kokią kainą UAB ( - ) pirko karjerų... 19. Agentūra nustatė, kad pareiškėja didžiąją dalį darbų vykdė miestuose,... 20. Paraiškoje numatyta, kad Projektas bus įgyvendinamas dviejose vietovėse:... 21. Pareiškėja, norėdama vykdyti specializuotus statybos darbus, privalėjo su... 22. Agentūra nustatė, kad tyrimui pateikti pareiškėjos 2011–2013 m.... 23. Agentūra nustatė, kad UAB „Gruntinvesta“ neteisingus duomenis apie... 24. Atsakovė akcentavo, kad paramos lėšomis finansuojamos ir Projektui... 25. Agentūra nustatė, kad pareiškėja, įgyvendindama Projektą, nepasiekė... 26. Agentūra pažymėjo, kad pareiškėjai pateikus Paraišką tarp jos ir... 27. Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad buvo apribota jos teisė į teisminę... 28. Pažymėjo, kad sprendimas atitinka VAĮ 8 straipsnyje individualiam teisės... 29. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime į skundą... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 31. Atsiliepime iš esmės pritarė Agentūros pozicijai ir akcentavo, kad... 32. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime... 33. Skundas tenkintinas iš dalies.... 34. Byloje kilęs ginčas dėl Agentūros Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 35. Remiantis rašytiniais byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėja... 36. Agentūros Panevėžio skyrius 2010-11-09 pranešimu pranešė, kad Paraiška... 37. Agentūra su pareiškėja (toliau – ir Paramos gavėja) 2011-05-18 pasirašė... 38. Agentūra su Paramos gavėja 2011-11-03 pasirašė Susitarimą Nr. 1 (toliau... 39. Agentūra su pareiškėja 2012-03-09 pasirašė Susitarimą Nr. 2 dėl Paramos... 40. Pareiškėja 2012-01-27 Agentūrai pateikė pirmąjį mokėjimo prašymą Nr.... 41. Paramos gavėja 2012-04-19 Agentūrai pateikė antrąjį mokėjimo prašymą... 42. Pareiškėja 2013-03-19 pateikė Projekto galutinę ataskaitą (t. 1, b. l.... 43. UAB „Gruntinvesta“ 2014-03-14 pateikė užbaigto projekto metinę... 44. Agentūra 2015-01-26 raštu paprašė leidimo susipažinti su ikiteisminio... 45. Agentūra, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, 2015-10-06 Įtariamo /... 46. Agentūros Komisijos pažeidimų administravimo klausimams spręsti posėdžio... 47. Agentūra, nustačiusi Projekto pažeidimų ir vadovaudamasi Teisės aktų... 48. Ministerija, įvertinusi faktines aplinkybes, 2015-12-14 Ministerijos komisijos... 49. Agentūra priėmė Sprendimą taikyti išmokėtos paramos susigrąžinimo... 50. Sprendime vadovaudamasi Administravimo taisyklių 197.1.6 (pažeidimas Nr. 7),... 51. Agentūra 2015-12-31 raštu „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“... 52. Byloje vertinama, ar pagrįstai Agentūra pažeidimo tyrimo metu nustatė... 53. Administravimo taisyklių 149 punkte nustatyta, kad administracinių... 54. Agentūra pagal Administravimo taisyklių 5.9 punktą atlieka projektų,... 55. Pažymėtina, kad Agentūra yra atsakinga už projektų įgyvendinimo... 56. Taigi, Administravimo taisyklės nustato konkrečius Agentūros atliekamus... 57. Dėl Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių taikytinos... 58. Pareiškėja skunde teigė, kad buvo pažeistas lex retro non agit principas,... 59. Atsakovė teigia, kad tarp pareiškėjos ir Agentūros yra susiklostę... 60. Teismas su atsakovės pozicija nesutinka.... 61. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2010-11-05 pateikė Paraišką Agentūrai.... 62. patvirtintų žemės ūkio ministro 2010-01-25 įsakymu Nr. 3D-42; Žin., 2010,... 63. Taigi, pareiškėja įsipareigojimus prisiėmė būtent pagal Paraiškos... 64. Pažymėtina, kad Administravimo taisyklių (ginčui aktualiose redakcijose) 41... 65. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėja prisiėmė... 66. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str. 2 d. įtvirtinta, kad galioja tik... 67. Pačiose Administravimo taisyklėse nėra įtvirtintų teisinių nuostatų,... 68. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas daro išvadą, kad... 69. Pažymėtina, kad Sprendime neaiškiai nurodoma, kokia taisyklių redakcija... 70. Dėl 1 pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja investicijas... 71. Agentūra Sprendime konstatavo, kad pareiškėja prekę pirkdama už padidintą... 72. Pažymėtina, kad ginčui taikytinų Administravimo taisyklių redakcijoje 3... 73. Be to, Agentūra Sprendime konstatavo ir Įgyvendinimo taisyklių 22 punkto ir... 74. Įgyvendinimo taisyklių 22 punkte nustatyta, kad Projekte turi būti numatytos... 75. Paramos sutarties 25 punkte įtvirtinti atvejai, kai gali būti nustatomas... 76. Atsakovė, be kita ko, rėmėsi ir Administravimo taisyklių 253.9-1 papunkčiu... 77. Atsakovė, nustatydama pirmąjį pažeidimą, rėmėsi FNTT ikiteisminio tyrimo... 78. Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) pareiškėjai UAB „Gruntinvesta“ parduotą... 79. Pagal UAB „Gruntinvesta“ karjero eksploatacijos technikos pirkimo iš UAB (... 80. Agentūra, remdamasi FNTT specialisto išvada, kurioje palyginus karjero... 81. Agentūros teigimu, faktinis ir realus kainų palyginimas rodo, kad... 82. Pareiškėja nesutinka su Agentūros vertinimu ir teigia, kad Administravimo... 83. Teismas su tokiais pareiškėjos teiginiais sutinka ir konstatuoja, kad nei... 84. Taigi, pažeidimas galėjo būti nustatytas, remiantis užsakomosios... 85. Pažymėtina, kad Agentūra 2015-04-09 prašė suteikti ekspertinę... 86. Šiuo atveju Agentūra ne tik netinkamai taikė Administravimo taisyklių... 87. Be to, svarbi yra ir ta aplinkybė, kad Panevėžio apygardos prokuratūros... 88. Konstatuotina, kad Agentūra Sprendime šių aplinkybių kompleksiškai... 89. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Agentūra... 90. Dėl 2 pažeidimo „Paramos gavėja vykdė veiklą miestuose“... 91. Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir nurodė, kad Priemonės tikslai buvo... 92. Agentūra Sprendime konstatavo, kad Paramos gavėja didžiąją dalį veiklos... 93. Įgyvendinimo taisyklių 20 punkte reglamentuojami tinkamumo gauti paramą... 94. Taip pat Agentūra konstatavo, kad pareiškėja pažeidė ir Reglamento... 95. Minėta, kad Paraiškoje Projekto įgyvendinimo vieta nurodoma Panevėžio... 96. Agentūra neginčijo, kad Paraiškos pateikimo metu pareiškėja buvo... 97. Taigi, vertindama pareiškėjos atitiktį šiam reikalavimui, Agentūra... 98. Agentūra pažeidimo tyrimo metu nustatė, kad pareiškėja 2012–2015 m. iš... 99. Pareiškėja vykdo ne žemės ūkio veiklą – kitą, kasybą ir karjerų... 100. Pažymėtina, kad Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“... 101. Teismas nesutinka su Agentūros pozicija, kad pareiškėja nedidino ne žemės... 102. Nustatyta, kad bendrovėje 2015-12-31 faktiškai dirbo 6 (vidutinis metinis... 103. Agentūra, vadovaudamasi FNTT specialisto išvada ir nustatė, kad Paramos... 104. Teismo vertinimu, nesant detalios analizės, kaip apskaičiuotos gautos pajamos... 105. Darytina išvada, kad pareiškėja vykdė veiklą ir kaimo vietovėje, o... 106. Pareiškėjos registracijos adreso keitimas iš miesto vietovės į kaimo ir... 107. Dėl 3-io pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nukrypo nuo... 108. Pareiškėja neigė padariusi pažeidimą ir nurodė, kad Agentūra šio... 109. Agentūra šį pažeidimą grindė Administravimo taisyklių 190 punkto bei... 110. Paramos sutarties 17.1 papunktyje nurodyta, kad paramos gavėjas, siekdamas... 111. Įgyvendinimo taisyklių 20.12 papunktyje nurodyta, kad pareiškėjas... 112. Administravimo taisyklių (ginčui taikytina Paraiškos pateikimo ir Paramos... 113. Pažymėtina, kad ginčui aktualių Administravimo taisyklių redakcijoje 182... 114. Agentūra konstatavo, kad Paramos gavėja, norėdama veiklą vykdyti ne kaimo... 115. Pareiškėja neginčija fakto, kad ji nesikreipė į Agentūrą dėl leidimo... 116. Dėl 4-ojo pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nevykdė... 117. Pareiškėja neigė padariusi šį pažeidimą ir teigė, kad ji tinkamai vedė... 118. Agentūra konstatavo, kad pareiškėja pažeidė Paramos sutarties 17.9... 119. Paramos sutarties 17.9 papunktyje ir Įgyvendinimo taisyklių 20.7 papunktyje... 120. Agentūra šį pažeidimą nustatė, remdamasi FNTT specialisto išvada,... 121. Šiuo atveju Agentūra, remdamasi FNTT specialisto išvada, vertino UAB... 122. Agentūra nustatė, kad Paramos gavėja pagal sutartis iš UAB ( - ) už... 123. Taip pat nustatė, kad pareiškėja nepateikė darbų priėmimo–perdavimo... 124. Nors Agentūra, remdamasi FNTT tyrimo medžiaga, konstatavo, kad Paramos... 125. Pažymėtina, kad Buhalterinės apskaitos įstatymo normų citavimas ir... 126. Dėl 5 pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja pateikė... 127. Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir nurodė, kad visada atsakovei teikė... 128. Agentūra vadovavosi Administravimo taisyklių (2014-06-18 įsakymo Nr. 3D-364... 129. Administravimo taisyklių 183.2 papunktyje numatyta, kad projektų priežiūros... 130. Be to, Agentūra rėmėsi ir Administravimo taisyklių 24 punktu, kuriame... 131. Įvertinusi šias taisyklių nuostatas, Agentūra padarė išvadą, kad... 132. Pareiškėja teigia, kad neaišku, kokią neteisingą informaciją ji pateikė.... 133. Agentūra ir šioje pažeidimo dalyje remiasi iš FNTT gautomis UAB ( - ) ir... 134. Pažymėtina, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnio 1... 135. Teismo vertinimu, Agentūrai 2014-04-07 (t. 6, b. l. 14–53) vykusios patikros... 136. Be to, teismas nesutinka su Agentūros išvada, kad R. S. ir M. M. realiai... 137. Agentūra rėmėsi ikiteisminio tyrimo, kuris buvo nutrauktas, surinkta... 138. Teismas su tokia pozicija nesutinka ir konstatuoja, kad byloje pateiktos R. S.... 139. Teismas nesutinka su Agentūros išvada, kad pareiškėja pateikė neteisingą... 140. Dėl 6-to pažeidimo „Paramos lėšomis finansuojamos ir Projektui... 141. Pareiškėja neigė šį pažeidimą ir akcentavo, kad pirkimo dokumentus... 142. Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 22 punktu ir 26.6 papunkčiu, paramos... 143. Administravimo taisyklių 153.2 papunktyje nustatyta, jog pareiškėjai ir... 144. Pagal Paramos sutarties 5.4 papunktį, parama suteikiama, jei prekes, paslaugas... 145. Byloje nustatyta, kad: 2011-11-02 Kvietimo pateikti prekių, paslaugų ar... 146. Sutiktina su Agentūros išvada, kad sutartis buvo pasirašyta 2011-11-16,... 147. UAB ( - ) Paramos gavėjos nuosavybėn ekskavatorius CAT M313D (2 vnt.)... 148. Pareiškėja (Paramos gavėja) pagal 2011-11-16 sutartį atliko šiuos... 149. Nors atlikti apmokėjimai pagal 2011-11-16 sutartį vyko nesilaikant šioje... 150. Teismo vertinimu vien tik faktas, kad pareiškėja neatliko atsiskaitymų... 151. Konstatuotina, kad tik technikos pateikimo ir apmokėjimo terminų nurodymas,... 152. Agentūra informavo pareiškėją, kad buvo įvertinti pateikti pirkimo... 153. Dėl 7-to pažeidimo „Įgyvendindama Projektą, Paramos gavėja nepasiekė... 154. Pareiškėja nesutiko su šiuo pažeidimu ir nurodė, kad ji veiklą vykdė... 155. Administravimo taisyklių (redakcija, galiojusi Paraiškos pateikimo metu ir... 156. Ginčui taikytinų Administravimo taisyklių redakcijose nebuvo nustatyta, kad... 157. Projektų įgyvendinimo priežiūra nustatyta tik Administravimo taisyklių... 158. Agentūra turėjo galimybę vertinti, ar Projektas siekia nustatytų tikslų ir... 159. Teismo vertinimu, esminė aplinkybė, kad Projektas yra įgyvendintas. Šiuo... 160. Taigi rodikliai ir Projekto įgyvendinimo eigai atsakovei buvo žinoma. Ji... 161. Paramos sutarties 17.13 papunktyje numatyta, kad paramos gavėjas turi... 162. Šiuo atveju nustatytos aplinkybės rodo, kad UAB „Gruntinvesta“ 3 metus... 163. Konstatuotina, kad Agentūra netyrė ir nevertino faktinių aplinkybių,... 164. Dėl Sprendimo atitikties VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams... 165. Pareiškėja skunde teigia, kad Sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1... 166. Kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių... 167. Agentūra yra saistoma gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas... 168. VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat įtvirtina viešojo... 169. Įvertinus Agentūros Sprendimo turinį, darytina išvada, kad jis neatitinka... 170. Teismas konstatuoja, kad Agentūra turi įvertinti visumą aplinkybių ir... 171. Taip pat teismas daro išvadą, kad Agentūra netinkamai taikė ginčui... 172. Kadangi atliktas tyrimas yra neišsamus, prieštaringas, be to, neatlikta... 173. Teismo vertinimu iš naujo turi būti atliktas pažeidimo tyrimas, kuris turi... 174. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė... 175. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 176. Pareiškėjos UAB „Gruntinvesta“ skundą tenkinti iš dalies.... 177. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 178. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 179. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...