Byla E1-430-939/2019
Dėl Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo (duomenys neskelbtini) nuosprendžio pripažinimo ir P. K. paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikoje

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, nuteistojo P. K. gynėjai advokatei Rasai Malinauskienei, nedalyvaujant nuteistajam P. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos persiųstą Norvegijos Karalystės pataisos tarnybos direktorato prašymą dėl Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio pripažinimo ir P. K. paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikoje.

3Teismas

Nustatė

4Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 20 d. įstatymo Nr. XII-800 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo ratifikavimo“ 2 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismui persiuntė Norvegijos Karalystės pataisos tarnybos direktorato prašymą spręsti Norvegijos Karalystės Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimą.

5Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad P. K., gimęs ( - ), Norvegijos Karalystės Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) buvo nuteistas 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausme už: 1) vieną baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimą (pažeidimas laikomas stambaus masto), dėl nelegalaus narkotikų laikymo, ir 2) vieną baudžiamojo § 231 pirmojo skirsnio pažeidimą dėl nelegalaus narkotikų laikymo. Nuteistasis P. K. šiuo metu atlieka bausmę išduodančioje valstybėje, iš minėtu nuosprendžiu jam paskirtos dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės 2019 m. kovo 1 d. jau yra atlikęs 325 dienų laisvės atėmimo bausmės dalį. Pagal Norvegijos Karalystės teisę P. K. paskirta bausmė būtų visiškai atlikta 2020 m. liepos 3 d. Pagal Norvegijos Karalystės teisę nuteistasis turi teisę būti paleistas prieš terminą arba lygtinai, jei yra atlikęs du trečdalius bausmės laiko. Iš prie liudijimo pridėto nuteistojo P. K. ( - ) Norvegijoje pasirašyto asmeninio pareiškimo matyti, jog nuteistasis susipažino su nuteistųjų bausmės atlikimo perkėlimu susijusia informacija, galiojančiomis taisyklėmis ir teisinėmis pasekmėmis, susijusiomis su perkėlimu į Lietuvą pagal Norvegijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos susitarimą dėl nuteistų asmenų perkėlimo, tačiau nesutinka kad nuosprendis būtų perduotasLietuvos Respublikai pripažinti ir vykdyti bausmę, nurodydamas, kad dirbo ir gyveno Osle nuo 2012 metų, turi darbo ir gyvenimo leidimą. Jo draugai ir brolis su šeima gyvena Norvegijoje, su Lietuva ryšių neturi, išskyrus tėvus ir brolį. Nori likti gyventi Norvegijoje, toliau dirbti elektriku. Nuteistojo nurodytas gyvenamosios vietos adresas Norvegijoje leidžia manyti, jog jis savo gyvenamąja vieta laiko Norvegiją ir nori joje pasilikti.

6Nuteistasis P. K. teismo posėdyje nedalyvavo.

7Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėja prašė prašymo dėl Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio P. K. atžvilgiu pripažinimo ir jam paskirtos likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės vykdymo Lietuvos Respublikoje netenkinti ir sudaryti galimybes P. K. bausmę baigti atlikti Norvegijos Karalystėje.

8Prokurorė teismo posėdžio metu prašė tenkinti prašymą dėl Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio P. K. atžvilgiu pripažinimo ir jam paskirtos likusios neatliktos laisvės atėmimo bausmės vykdymo Lietuvos Respublikoje.

9Prašymas tenkinamas.

10Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 365 straipsnio 1 dalies nuostatas užsienio valstybių teismų nuosprendžiai Lietuvos Respublikoje vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu pagal jose ir BPK VII dalyje nustatytas taisykles.

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamam klausimui aktualus yra ir teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimu dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose, kuriais paskirtos laisvės atėmimo bausmės ar su laisvės atėmimu susijusios priemonės, pripažinimo ir vykdymo (toliau – Susitarimas), kurio 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija pripažįsta nuosprendį, kuris buvo perduotas šio Susitarimo nustatyta tvarka, ir nedelsdama imasi visų būtinų priemonių bausmei vykdyti, išskyrus atvejus, kai pritaikomas vienas iš 8 straipsnyje nurodytų nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų.

12Pastarojo Susitarimo 8 straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas sąlygų, kurioms esant vykdančios valstybės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti nuosprendį ir vykdyti bausmę. Šiuo atveju, įvertinęs nagrinėjamoje byloje esančius duomenis, teismas nenustatė pagrindų, numatytų Susitarimo 8 straipsnyje, dėl kurių galėtų atsisakyti pripažinti nuosprendį ir vykdyti bausmę. Duomenų, kad nuteistojo perdavimas Lietuvos Respublikai tolesniam bausmės vykdymui keltų grėsmę jo ar jo šeimos narių gyvybei, sveikatai ar saugumui, byloje nėra. Taip pat nėra nustatyta kitų sąlygų, dėl kurių Norvegijos Karalystės nuosprendžio pripažinimas ir bausmės vykdymas bent iš dalies Lietuvos Respublikoje būtų negalimas.

13Bylos duomenys liudija, kad nuteistasis buvo tinkamai informuotas apie jo perkėlimą į Lietuvos Respubliką laisvės atėmimo bausmės atlikimui ir supažindintas su galiojančiomis taisyklėmis ir teisinėmis pasekmėmis, taip pat jam suteikta galimybė išreikšti savo nuomonę dėl perkėlimo iš Norvegijos į Lietuvą. Nors nuteistasis P. K., informuotas apie sprendimą perduoti nuosprendį vykdyti Lietuvos Respublikoje, kaip to reikalauja Susitarimo 6 straipsnio 3 ir 4 dalys, raštu išreiškė nesutikimą dėl bausmės vykdymo perdavimo Lietuvos Respublikai, jo nesutikimas nagrinėjamu atveju neužkerta kelio nuosprendžio pripažinimui ir vykdymui Lietuvos Respublikoje pagal Susitarimą. Todėl klausimas dėl P. K. atžvilgiu priimto nuosprendžio pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje spręstinas.

14Susitarimo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad nuosprendis ir liudijimas gali būti perduodami vykdančiajai valstybei pripažinti ir bausmei vykdyti tik gavus nuteistojo asmens sutikimą, tačiau to paties straipsnio 2 dalis įtvirtina atvejus, kuomet nuteistojo asmens sutikimas dėl bausmės vykdymo perdavimo nereikalingas: a) kai nuteistasis asmuo yra vykdančiosios valstybės pilietis ir gyvena toje valstybėje; b) kai nuteistasis asmuo bus deportuotas į vykdančiąją valstybę po to, kai jis bus atleistas nuo bausmės atlikimo, remiantis į nuosprendį arba teisminį ar administracinį sprendimą įtrauktu įsakymu dėl išsiuntimo ar deportavimo ar bet kokia kita vadovaujantis nuosprendžiu pritaikyta priemone; c) kai nuteistasis asmuo pabėgo ar kitokiu būdu sugrįžo į vykdančiąją valstybę dėl to, kad išduodančiojoje valstybėje jam (jai) iškelta baudžiamoji byla ar priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

15Bylos duomenimis, P. K. yra Lietuvos Respublikos pilietis ir jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, adresu ( - ). Liudijime nurodoma, kad nuteistojo teigimu iki įkalinimo jis Norvegijoje gyveno šešerius metus. Teismas pažymi, kad bylos duomenys liudija, kad 2018 m. gruodžio 20 d. Norvegijos Karalystės Imigracijos direktorato (UDI) sprendimu, kurį paliko galioti Norvegijos Karalystės Imigracijos apeliacijų komitetas (UNE) 2019 m. sausio 16 d. sprendimu, P. K. buvo deportuotas iš Norvegijos su draudimu visam laikui įvažiuoti į Norvegijos Karalystę. Nuteistasis Norvegijoje šeimos neturi, jo darbo santykiai nutrūkę ( - ), nuo šio laiko gavo finansinę pagalbą iš NAV. Taigi, teisės gyventi Norvegijoje nuteistasis neturi. Todėl, remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, daroma išvada, kad nuteistojo sutikimas dėl bausmės vykdymo perdavimo Lietuvos Respublikai šiuo atveju nėra būtinas (Susitarimo 4 straipsnio 1 dalies b punktas), nuteistasis laisvės atėmimo bausmę, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, turėtų atlikti būtent savo kilmės valstybėje.

16Minėtos išvados nepaneigia tai, kad nuteistasis turi galimybes įsidarbinti Norvegijoje, šioje šalyje gyveno nuo 2012 metų. Šios aplinkybės, vertinant nuteistojo atžvilgiu taikytino draudimo visam laikui įvažiuoti į Norvegiją kontekste, nesudaro pakankamo pagrindo teismui konstatuoti, jog nuteistasis Norvegijos Karalystėje turi stiprius socialinius ryšius ir socialinė reabilitacija bus lengviau pasiekta šioje valstybėje.

17Kaip minėta, P. K. Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu nuteistas už dvi nusikalstamas veikas, tame tarpe ir už vieną baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimą (pažeidimas laikomas stambaus masto), dėl nelegalaus narkotikų laikymo.

18Prie prašymo pridėtame liudijime bei teismo nuosprendyje nurodomos tokios nusikalstamos veikos padarymo faktinės aplinkybės, jog nuteistasis P. K. ( - ) traukiniu iš Oslo į Trondheimą vežė 985 g amfetamino ir 25 g marihuanos. Liudijime nurodoma, kad už baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimą (pažeidimas laikomas stambaus masto) yra numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 15 metų laisvės atėmimo.

19Ši nuteistojo P. K. padaryta nusikalstama veika, kvalifikuota pagal Norvegijos Karalystės teisę kaip baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimas, pagal pateiktą išduodančiosios valstybės šių teisės normų aprašymą, atsižvelgus į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-04-23 įsakymu Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendyje minimas amfetamino kiekis (985 g), kuriuo neteisėtai disponavo P. K., taipogi laikytinas labai dideliu, prilyginama nusikaltimui, numatytam Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalyje, numatančiam baudžiamąją atsakomybę tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Už šio nusikaltimo padarymą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalies sankcija numato laisvės atėmimo bausmę nuo dešimties iki penkiolikos metų.

20Taip pat P. K. Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu buvo nuteistas ir už vieną baudžiamojo § 231 pirmojo skirsnio pažeidimą dėl nelegalaus narkotikų laikymo. Prie prašymo pridėtame liudijime bei teismo nuosprendyje nurodomos tokios nusikalstamos veikos padarymo faktinės aplinkybės, jog nuteistasis P. K. 2018 m. balandžio 11 d. savo namuose adresu ( - ) laikė 17 g. marihuanos. Liudijime nurodoma, kad už baudžiamojo įstatymo § 231 pirmojo skirsnio pažeidimą dėl nelegalaus narkotikų laikymo yra numatyta bauda arba laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų. Ši veika prilyginama nusikaltimui, numatytam Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje, numatančioje baudžiamąją atsakomybę tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Už šio nusikaltimo padarymą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalies sankcija numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimo bausmę iki dvejų metų.

21Pripažinus užsienio teismo nuosprendį, svarbus vaidmuo tenka bausmių suderinimo klausimui, kurį sprendžiant pažymėtina, jog pagal Susitarimo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas – pritaikyta bausmė negali būti griežtesnė negu išduodančiojoje valstybėje paskirta bausmė, įvertinus jos pobūdį ir trukmę.

22Kaip matyti iš Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį P. K. atžvilgiu teismas įvertino jo padarytų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį, asmenybę ir išsprendė kitus klausimus, susijusius su bausmės skyrimu, ir už abu nuosprendyje nurodytus pažeidimus skyrė 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad Lietuvos Respublikoje pripažintina ir vykdytina Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu paskirtoji bausmė, nustatant ir vykdant Lietuvos Respublikoje 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

23Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad iš Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu paskirtos bausmės atlikimo laikotarpio išskaičiuojamos 43 (keturiasdešimt trys) P. K. areštinėje praleistos dienos. Analogiškas nuostatas, kaip neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio nuostatoms, teismas palieka, nustatydamas, kad į bausmės laiką įskaičiuotinas visas Norvegijos Karalystėje atliktos laisvės atėmimo bausmės ir suėmimo taikymo laikas (Susitarimo 15 straipsnio 2 dalis). Nuteistąjį perėmus iš N. K., nuteistajam bausmės pradžia skaičiuotina nuo jo perėmimo dienos.

24Laisvės atėmimo bausmę nuteistieji Lietuvos Respublikoje atlieka atvirose kolonijose, pataisos namuose ir kalėjimuose. Bausmės atlikimo vieta pagal BK 50 straipsnio 3 dalį parenkama atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą. Teismas įvertinęs P. K. padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, paskirtos bausmės rūšį ir trukmę, šio asmenybės požymius tiek, kiek jie akivaizdūs iš pateiktos medžiagos, sprendžia, kad bausmė atliktina pataisos namuose.

25Liudijime nurodyta, kad pagal išduodančios valstybės teisę, nuteistasis turi teisę būti paleistas prieš terminą ar lygtinai atlikęs du trečdalius bausmės. Prašymą nagrinėjantis teismas pažymi, kad ir atlikdamas bausmę Lietuvos Respublikoje, jei jis bus perduotas Lietuvai, P. K. turės teisę į lygtinį paleidimą. Lietuvoje lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų tvarką reglamentuojantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnis numato, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, yra pateikę Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir (ar) pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Pagal minėto straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo, taip pat nepilnamečiai turi teisę būti lygtinai paleisti atlikę vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bet ne mažiau kaip keturis mėnesius, paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364 ir 365 straipsniais, teismas

Nutarė

27Tenkinti Norvegijos Karalystės Pataisos tarnybos direktorato prašymą dėl Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžio pripažinimo ir P. K. paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikoje.

28Pripažinti Norvegijos Karalystės Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - )nuosprendį dėl P. K. nuteisimo už Norvegijos Karalystės baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimą (pažeidimas laikomas stambaus masto), dėl nelegalaus narkotikų laikymo ir baudžiamojo § 231 pirmojo skirsnio pažeidimą dėl nelegalaus narkotikų laikymo ir jį vykdyti Lietuvos Respublikoje.

29P. K., gimusiam ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, Norvegijos Karalystės Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendžiu už Norvegijos Karalystės baudžiamojo įstatymo § 232 pirmojo skirsnio, žr. § 231 pirmąjį skirsnį, pažeidimą (pažeidimas laikomas stambaus masto), dėl nelegalaus narkotikų laikymo ir baudžiamojo § 231 pirmojo skirsnio pažeidimą dėl nelegalaus narkotikų laikymo paskirtą 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis, P. K. Norvegijos Karalystėje įvykdytus baudžiamojo įstatymo pažeidimus prilyginant nusikalstamoms veikoms, numatytoms Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalyje, 259 straipsnio 1 dalyje, ir nustatant 2 (dvejų) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

30Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

31Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo P. K. perėmimo iš Norvegijos Karalystės dienos.

32Į bausmės laiką visiškai įskaityti 43 (keturiasdešimt tris) areštinėje praleistas dienas ir Norvegijos Karalystėje pagal Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - ) nuosprendį atliktos laisvės atėmimo bausmės dalį nuo nuosprendžio paskelbimo iki nuteistojo perdavimo Lietuvos Respublikai dienos.

33Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam P. K., jo gynėjai advokatei Rasai Malinauskienei, prokuratūrai, Norvegijos Karalystės pataisos tarnybos direktoratui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamentui, Viešojo saugumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biurui.

34Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus. Nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos teisingumo... 3. Teismas... 4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės... 5. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad P. K., gimęs ( - ), Norvegijos... 6. Nuteistasis P. K. teismo posėdyje nedalyvavo.... 7. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėja prašė prašymo dėl Pietų... 8. Prokurorė teismo posėdžio metu prašė tenkinti prašymą dėl Pietų... 9. Prašymas tenkinamas.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 365... 11. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamam klausimui aktualus yra ir teismas... 12. Pastarojo Susitarimo 8 straipsnyje numatytas baigtinis sąrašas sąlygų,... 13. Bylos duomenys liudija, kad nuteistasis buvo tinkamai informuotas apie jo... 14. Susitarimo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad nuosprendis ir liudijimas gali... 15. Bylos duomenimis, P. K. yra Lietuvos Respublikos pilietis ir jo deklaruota... 16. Minėtos išvados nepaneigia tai, kad nuteistasis turi galimybes įsidarbinti... 17. Kaip minėta, P. K. Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - )... 18. Prie prašymo pridėtame liudijime bei teismo nuosprendyje nurodomos tokios... 19. Ši nuteistojo P. K. padaryta nusikalstama veika, kvalifikuota pagal Norvegijos... 20. Taip pat P. K. Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - )... 21. Pripažinus užsienio teismo nuosprendį, svarbus vaidmuo tenka bausmių... 22. Kaip matyti iš Pietų Triondelago pirmosios instancijos teismo ( - )... 23. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad iš Pietų Triondelago pirmosios... 24. Laisvės atėmimo bausmę nuteistieji Lietuvos Respublikoje atlieka atvirose... 25. Liudijime nurodyta, kad pagal išduodančios valstybės teisę, nuteistasis... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364 ir... 27. Tenkinti Norvegijos Karalystės Pataisos tarnybos direktorato prašymą dėl... 28. Pripažinti Norvegijos Karalystės Pietų Triondelago pirmosios instancijos... 29. P. K., gimusiam ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, Norvegijos Karalystės... 30. Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.... 31. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuteistojo P. K. perėmimo iš Norvegijos... 32. Į bausmės laiką visiškai įskaityti 43 (keturiasdešimt tris) areštinėje... 33. Šios nutarties nuorašą išsiųsti nuteistajam P. K., jo gynėjai advokatei... 34. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...