Byla 2-1222-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Mažeikių delta“ administratoriaus UAB „Atveika” skundą suinteresuotiems asmenims AB DnB NORD bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas BUAB „Mažeikių delta“ bankroto administratorius UAB „Atveika“ padavė skundą, ginčydamas BUAB „Mažeikių delta“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4 p., kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, nustatanti, kad 13 000 Lt su mokesčiais skiriama administravimo išlaidoms, iš kurių 8 000 Lt yra atlyginimas administratoriui, 5 000 Lt su mokesčiais skiriama kitoms administravimo išlaidoms už visą laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Prireikus išlaidos turto išlaikymui ir saugojimui bus skiriamos atskirai (1–4 b. l.).

3Pareiškėjo nuomone, nurodytu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administratoriaus atlyginimas yra per mažas, neteisingas, neatitinka vykdomų funkcijų pobūdžio, masto, sudėtingumo, teisingumo ir protingumo reikalavimų, nes skaičiuojant bankroto laikotarpiui tai sudarytų tik 275 Lt per mėnesį. Administratoriaus darbas yra atsakingas, prilyginamas valstybės įmonių vadovų darbui, administratorius atlieka labai daug funkcijų.

4Taip pat nurodo, kad yra per mažos administravimo išlaidos, jos nepadengia turėtų turto išlaikymo išlaidų. Jos yra neteisingos ir per mažos, nes nekilnojamas turtas yra Vilniuje, dėl ko yra reikalingos ir transporto išlaidos. Įmonė turi didelį archyvą, kurio sutvarkymui yra reikalingos didelės išlaidos. Įmonės debitorius randasi Baltarusijoje, dėl ko atsirastų papildomos išlaidos-vertėjo, teisininko, neįskaitytos išlaidos buhalterinei apskaitai tvarkyti. Be to, nurodė, kad kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą lėšų sumą, nepatvirtino administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžių. Nutarimo dalis, kuria nutarta, kad prireikus išlaidos turto išlaikymui ir saugojimui bus skiriamos atskirai, neatitinka bankroto proceso principų, pažeidžia bankroto administratoriaus kompetenciją nustatančias ĮBĮ nuostatas, neatsižvelgia į jau patirtas išlaidas.

5Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali nustatyti tokios taisyklės, kad administratorius kiekvieną kartą, kai atsiranda tam tikrų išlaidų poreikis, turi gauti kreditorių ar kitų asmenų sutikimą, nes taip būtų vilkinamos bankroto procedūros, tai neatitiktų protingumo, ekonomiškumo ir bankroto proceso operatyvumo principų, turėjo patvirtinti pagal pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus visų rūšių administravimo išlaidas a priori, o ne post factum.

6Kreditorių susirinkimas, siūlydamas 5 000 Lt administravimo išlaidas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo dienos, sumažino net teismo paskirtas administravimo išlaidas, nepaliekant jokių būsimų administravimo išlaidų.

7Suinteresuotas asmuo AB DnB Nord bankas nesutiko su administratoriaus skundu, nurodydamas, kad administratoriaus atlyginimas, atsižvelgiant į tai, kad administratorius administruoja virš 28 įmonių, yra nustatytas protingas ir teisingas (33–37 b. l.). Nurodė, kad nustatytas 8000 Lt atlyginimas administratoriui nėra per mažas. Tokia administravimo išlaidų suma buvo nustatyta, atsižvelgus į administratoriaus atlikto darbo apimtis ir į numatomus atlikti bankroto administratoriaus veiksmus. Bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymui yra reikšmingos šios aplinkybės: įmonė turi tik penkis kreditorius, kurių reikalavimų nėra poreikio ginčyti, įmonei nėra iškelta bylų teismuose, ji turi tik vieną debitorių, per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo įmonė sudarė tik 14 sandorių, kurių teisėtumą patikrinti neužėmė daug laiko, įmonė turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą, todėl nebus patirta daug laiko sąnaudų realizuojant turtą, ūkinės-komercinės veiklos įmonė nebevykdo. Administravimo išlaidoms skirta 5000 Lt suma taip pat nėra per maža, nes BUAB „Mažeikių delta“ ūkinės komercinės veiklos nevykdo, todėl sąnaudų nepatiria, samdomų darbuotojų neturi, patvirtintų kreditorių yra tik penki, todėl nepatiriama didelių komunikacijos išlaidų, turi tik vieną debitorių, teismuose iškelta bylų nėra, turto turi tik vienas patalpas, kurios yra nuomojamos, nuomotojas apmoka visus komunalinius patarnavimus, todėl nepatiriama išlaidų dėl šių patalpų saugojimo ir išlaikymo.

8Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą nurodo, jog palaiko savo nuomonę, išdėstytą kreditorių susirinkime patvirtinti administratoriaus pasiūlytą mėnesio administravimo išlaidų sąmatą ne iki įmonės išregistravimo dienos, o iki nekilnojamojo turto pardavimo dienos (26–27 b. l.). Prašo skundą nagrinėti, jų atstovui nedalyvaujant, palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į skundą.

9VSDFV Mažeikių skyrius sutinka su skundu, nes jų manymu DnB NORD bankas piktnaudžiauja savo kaip didžiausio kreditoriaus teisėmis ir jų pateikta administravimo išlaidų suma neatitinka protingumo ir sąžiningumo (29–30 b. l.).

10Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko dėl ligos, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, prašymus palaiko. Suinteresuoti asmenys į teismo posėdį taip pat neatvyko. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į skundą.

11Skundas tenkintinas.

12Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Mažeikių delta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“ (b. l. 9). 2011-06-09, 2011-06-15 d. nutartimis buvo patvirtinta administravimo išlaidų suma 1 mėnesiui iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą 2009 Lt sumai.

13ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

14Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

15Kaip matyti iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo 2011 balandžio 28 d. (BUAB „Mažeikių delta“ bankroto bylos iškėlimo) iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. bankroto administratorius atliko įprastus veiksmus, t. y. pranešė asmenims, valdantiems įmonės turtą, apie bankroto bylos įmonei iškėlimą, peržiūrėjo įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius, vykdomas sutartis, pranešė, jog jas vykdys toliau. Be to, bylos duomenimis, įmonė nebevykdo veiklos, pagrindinis bankrutavusios įmonės turtas – prekybinės patalpos, esančios Vilniaus mieste Žygio g. 93-61, kurios yra išnuomotos, nuomos sutartis vykdoma.

16ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį, administratoriaus atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto, baigus procesą arba dalimis, vykdant bankroto procesą. Administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas. Dėl to, atlyginimo administratoriui mokėjimas yra ne atlyginimas darbo teisinių santykių prasme, o civilinių teisinių santykių pagrindu mokamas atlygis už jo teikiamas paslaugas. UAB „Atveika“, sutikdama administruoti įmonę, neturėjo teisinio pagrindo tikėtis, kad jai kas mėnesį bus mokamas iš anksto nustatyto dydžio atlyginimas. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas turi atitikti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ir turi būti pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais, kurie buvo nurodyti auksčiau. Iš administratoriaus ataskaitos 1-ajam kreditorių susirinkimui matyti, kad atleisti visi įmonės darbuotojai, įmonė veiklos nevykdo, turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą – prekybines patalpas. Debitorinį įsiskolinimą turi tik vienas debitorius - Baltarusijos įmonė 11 797,62 Lt sumai. Kreditoriniai įsiskolinimai patvirtinti 377 392,22 Lt sumai ir juos turi tik 6 kreditoriai. Įmonei teismuose nėra pareikšta ieškinių. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sutinka su kreditoriaus AB DnB NORD bankas argumentais, kad kreditorių nutarimu patvirtintas 8 000 Lt administratoriaus atlyginimas būtų proporcingas teikiamų paslaugų dydžiui. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad kreditorių susirinkimas patvirtino bankroto administratoriaus atlyginimą 8000 Lt, nurodydamas, kad tame tarpe yra ir mokesčiai. Išskaičiavus iš administratoriaus atlyginimo 21 % pridėtinės vertės mokesčio, administratoriaus atlyginimas sudarytų 6320 Lt, todėl teismas mano, kad toks atlyginimas neatitiktų administratoriaus teikiamų paslaugų dydžio, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų. Vadovaujantis šiuo argumentu, kreditorių susirinkimo nutarimas dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo naikintinas ir perduotinas klausimas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

17Pagal aukščiau išdėstytus kriterijus be bankroto administratoriaus atlyginimo, kuris turi būti aiškiai įvardytas pirmojo kreditorių susirinkimo nutarime, nustatomos ir kitų bankroto administravimo išlaidų dydis (su darbo santykiais susijusios išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos). Kitų bankroto administravimo išlaidų bendra suma turi būti pagrįsta bankroto procedūrų tinkamo vykdymo poreikiais bei tokias išlaidas pagrindžiančiais įrodymais, t. y. jų dydį lemia realus poreikis, kuris nustatomas įvertinus bankroto administratoriaus pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktus tokių išlaidų tikėtinumą ir būtinumą pagrindžiančius įrodymus. Atkreiptinas dėmesys, jog tam, kad kreditoriai bankroto administratoriui galėtų tinkamai nustatyti administravimo išlaidų poreikį, pirmajame kreditorių susirinkime bankroto administratorius turi pateikti išsamią administravimo išlaidų ataskaitą, kurioje atsispindėtų atskirų administravimo išlaidų, kurias jis patyrė iki pirmojo kreditorių susirinkimo, dydžiai bei šias išlaidas patvirtinantys įrodymai (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui pateikė ataskaitą, kurioje nurodė, jog iki pirmojo kreditorių susirinkimo, įmonė gavo 7237,07 pajamų (už nuomą ir patarnavimus 6637,07 Lt, už atliktus darbus iki bankroto bylos iškėlimo – 600 Lt), patyrė išlaidų 5094,44 Lt (banko mokesčiai-40,75 Lt, UAB „Adminstra“ – 189,57 Lt, AB „Vilniaus energija“ – 271,9 Lt, UAB „Vilniaus vandenys“ 57,60 Lt, PVM – 470 Lt, administravimo išlaidos – 2808,48 Lt, PVM nuo administravimo išlaidų – 574,45 Lt). 2011 m. rugpjūčio 19 dieną įvykęs kreditorių susirinkimas šią bankroto administratoriaus ataskaitą patvirtino (18–21 b. l.). Pažymėtina, kad ši pajamų – išlaidų suvestinė nėra visiškai aiški, nes nenurodyta kokie buvo atlikti darbai iki bankroto bylos iškėlimo už kuriuos įmonė gavo 600 Lt pajamų, neaišku kam įmonė išleido 2808,48 Lt, nurodydama, kad tai yra administravimo išlaidos, tačiau kreditoriai susirinkime neprašė pateikti šių pajamų ir išlaidų detalizavimo. Nesant šių pajamų ir išlaidų detalizavimo, teismas neturi galimybės konstatuoti jų pagrįstumo.

18Pirmame kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D. Juciutė prašė patvirtinti tokią vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmatą: atlyginimas administratoriui -2000 Lt + PVM, pašto, transporto išlaidoms - 200 Lt + PVM, buhalterinės apskaitos tvarkymas – 200 Lt + PVM, už elektros energijos tiekimą, vandenį, nuotekas, šilumos energiją – pagal pateiktas sąskaitas ir už bendro naudojimo patalpų priežiūrą – suma nenurodyta. Vienkartinės išlaidos – turto vertintojo paslaugos – pagal palankiausią pasiūlymą, už statuso įregistravimą JAR – 73 Lt, archyvo sutvarkymui – pagal pateiktą sąskaitą, archyvas nuo 1993 m.

19Pažymėtina, kad pirmame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta nesamdyti turto vertintojo nekilnojamojo turto, esančio Vilniuje, Žygio g. Nr. 93, įvertinimui, o šį turtą pardavinėti varžytinėse, nustatant pradinę kainą 352 000 Lt. Kadangi turtas nebus vertinamas, todėl turto vertinimo išlaidos nereikalingos. Bankroto administratoriaus ataskaitoje 7 punkte „Dėl sutarčių vykdymo“ nurodyta, kad negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis 2010-01-15 yra sudaryta su UAB „LED Light System“. Šia sutartimi išnuomotos 112 kv. m. negyvenamos patalpos, esančios Vilniuje, Žygio g. Nr. 93-61. Nuomos mokesčio dydis yra 2240 Lt + PVM ir nuomininkas įsipareigojo savo sąskaita sumokėti visus komunalinius mokesčius, mokesčius už faktiškai sunaudotą šilumą, elektros energiją, vandenį bei kitas eksploatacines išlaidas, susijusias su patalpomis. Iš nurodyto matyti, kad nekilnojamojo turto saugojimo iš jo išlaikymo išlaidų įmonė neturės. Todėl pagrindinės išlaidos administruojant įmonę, būtų buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų apmokėjimas, archyvaro paslaugų apmokėjimas, pašto ir transporto išlaidos, dokumentų vertimo išlaidos dėl debitorinės skolos išsireikalavimo iš Baltarusijoje esančio skolininko ZAO Rekosta. Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Administratorius turi pagrįsti prašomų išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Atitinkamai kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos. Pažymėtina, kad prašydamas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, administratorius nepateikė kreditorių susirinkimui pagrindžiančių įrodymų ar sutarčių su buhalteriu, archyvaru ar kt., kurie įrodytų kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl, būtent toks, išlaidų dydis yra reikalingas. Bankroto administratorius turėtų pateikti detalizuotą administravimo išlaidų sąmatą, o kreditorių susirinkimas - konkrečiai numatyti kiek ir kokioms išlaidoms yra skirtinos atitinkamos pinigų sumos. Esant nurodytoms aplinkybėms, kreditorių susirinkimo nutarimas dalyje dėl administravimo išlaidų patvirtinimo naikintinas ir perduotinas klausimas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

20Nepagrįstu laikytinas bankroto administratoriaus argumentas, kad pirmasis kreditorių susirinkimas nepagrįstai sumažino net teismo nustatytą administravimo išlaidų sąmatą, nepaliekant jokių būsimų administravimo išlaidų. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas nėra saistomas Šiaulių apygardos teismo 2011-06-09 priimta nutartimi, kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo lėšų naudojimą, atsižvelgia į faktiškai reikalingų ir patirtų išlaidų dydį, bankroto procedūros apimtį ir kitas konkrečios įmonės bankrotui reikšmingas aplinkybes. Kreditorių susirinkimas taip pat turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) papildyti šią sąmatą pagal administratoriaus prašymą. Tuo tarpu teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmatą yra preliminaraus pobūdžio, nes tik kreditorių susirinkimui įstatymas suteikia teisę patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą, nustatyti administratoriui atlyginimą (LR ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.). Analogiška teismų praktika suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010-11-30 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-486/2010).

21Vadovaudamasis auksčiau išdėstytais motyvais, teismas naikina 2011 m. rugpjūčio 19 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu ir įpareigoja kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

22Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., 36 str., teismas

Nutarė

23Panaikinti BUAB „Mažeikių delta“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

24Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas BUAB „Mažeikių delta“ bankroto administratorius UAB... 3. Pareiškėjo nuomone, nurodytu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas... 4. Taip pat nurodo, kad yra per mažos administravimo išlaidos, jos nepadengia... 5. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali nustatyti tokios taisyklės, kad... 6. Kreditorių susirinkimas, siūlydamas 5 000 Lt administravimo išlaidas nuo... 7. Suinteresuotas asmuo AB DnB Nord bankas nesutiko su administratoriaus skundu,... 8. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą... 9. VSDFV Mažeikių skyrius sutinka su skundu, nes jų manymu DnB NORD bankas... 10. Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko dėl ligos, prašo bylą nagrinėti... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi UAB „Mažeikių... 13. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 14. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi... 15. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos laikotarpiu nuo... 16. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 17. Pagal aukščiau išdėstytus kriterijus be bankroto administratoriaus... 18. Pirmame kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D.... 19. Pažymėtina, kad pirmame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta nesamdyti... 20. Nepagrįstu laikytinas bankroto administratoriaus argumentas, kad pirmasis... 21. Vadovaudamasis auksčiau išdėstytais motyvais, teismas naikina 2011 m.... 22. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., 36 str., teismas... 23. Panaikinti BUAB „Mažeikių delta“ 2011 m. rugpjūčio 19 d. kreditorių... 24. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...