Byla 1S-972-175/2014
Dėl Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos direktoriaus sprendimo ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį T. Š. lygtinio paleidimo komisijai

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas Urbšys, išnagrinėjęs nuteistojo T. Š. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria netenkintas nuteistojo T. Š. skundas dėl Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos direktoriaus sprendimo ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rašto, kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį T. Š. lygtinio paleidimo komisijai,

Nustatė

2T. Š., asmens kodas ( - ) Kauno rajono apylinkės teismo 2012-10-08 nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 284 str. 1 d., 138 str. 1 d., 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kuri, vadovaujantis 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., subendrinta su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-04-17 nutartimi, kuria BK 64 str. 1 d., 3 d. pagrindu Austrijos Respublikos Insburko Federacinės žemės tarėjų teismo 2010-11-08 nuosprendžiu, pakeistu Austrijos Respublikos Aukštesniojo Insbruko Federacinės žemės teismo 2011-03-10 nutartimi, paskirta bausmė subendrinta su Kauno apygardos teismo 2010-11-30 nuosprendžiu pagal BK 149 str. 3 d., 149 str. 3 d., 150 str. 3 d., 63 str. 1, 2 d. paskirtos bausmės neatlikta dalimi, ir nuteistajam paskirta galutinė bausmė - 7 metai 6 mėnesiai laisvės atėmimo.

3Nuteistasis T. Š. kreipėsi į pataisos namus dėl lygtinio paleidimo, tačiau jo prašymas buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad jo atžvilgiu lygtinis paleidimas netaikomas. T. Š. apskundė Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos raštą Kalėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kuris 2014-02-26 T. Š. skundą taip pat atmetė. Nuteistasis šį atsakymą apskundė Kaišiadorių rajono apylinkės teismui, kuris 2014-05-16 nutartimi nutarė netenkinti nuteistojo T. Š. skundo panaikinti 2014-02-11 Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 3-ios valdybos raštą Nr. ( - ) ir 2014-03-17 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą Nr. ( - ), kuriais atsisakyta teikti nuteistąjį T. Š. lygtinio paleidimo komisijai.

4Nuteistasis T. Š. skundžia Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014-05-16 nutartį, prašo ją panaikinti ir patenkinti jo skundą bei įpareigoti Lygtinio paleidimo komisiją svarstyti jo prašymą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. Skunde nurodo, kad BVK 158 str. 2 p. įsigaliojo 2013-01-01, o jis nusikaltimus, numatytus tame punkte, padarė žymiai anksčiau. Nors BVK laikomas ne materialinės, o procesinės teisės normomis, tačiau lygtinio paleidimo institutas, kuris buvo mechaniškai perkeltas iš BK į BVK, yra iš principo materialinės teisės dalis ir jam turėtų galioti BK 3 str. 3 d. nuostatos. Todėl administracijos sprendimas nepristatyti jo svarstyti komisijoje yra neteisėtas. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad ruošiant dokumentus komisijai bus naudojami administracijos materialiniai ir žmogiškieji resursai, t. y. teismas stengėsi sutaupyti valstybės lėšas jo likimo sąskaita. Taip pat teismas vadovavosi tik viena Kauno apygardos teismo nutartimi, kurioje pasisakyta dėl BK 3 str. 3 d. taikymo BVK 158 str. 2 p. atžvilgiu. Tačiau Lietuvoje nėra nusistovėjusios praktikos ir vieningos nuomonės šiuo klausimu. Todėl vien tik ekonominiais sumetimais negali būti ribojamos jo teisės ginti savo interesus, o tai jis gali daryti tik kompetentingose institucijose, t. y. komisijoje ir teismuose.

5Nuteistojo T. Š. skundas atmetamas.

6BVK 164 str. 2 d. nustatyta, kad Lygtinio paleidimo komisija, svarstydama nuteistojo prašymą dėl lygtinio paleidimo, vadovaujasi BVK 157 str. nuostatomis. BVK 158 str. 2 p. nurodyta, kad lygtinai iš pataisos įstaigų nepaleidžiami asmenys, nuteisti už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui. Iš pateiktų duomenų matyti, kad T. Š. šiuo metu bausmę atlieka net už tris nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui (BK 149 str. 3 d., 149 str. 3 d., 150 str. 3 d.). Kadangi už tokio pobūdžio nusikaltimus laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems lygtinis paleidimas netaikomas, pataisos įstaigos administracija neturėjo jokios teisinės pareigos rengti dokumentus dėl lygtinio paleidimo ir perduoti juos kartu su nuteistojo T. Š. prašymu nagrinėti Lygtinio paleidimo komisijai. Nors nuteistasis skunde teigia, kad jo atžvilgiu turi būti taikomas lygtinio paleidimo nuostatos pagal BVK 157 str., galiojusios iki 2012-07-01, tačiau BK 3 str. nuostatos, reglamentuojančios įstatymo galiojimą laike, taikomos baudžiamajam įstatymui, o ne Bausmių vykdymo kodekso nuostatoms (Kauno apygardos teismo 2013-10-28 nutartis Nr. 1S-1628-348/2013). Pažymėtina ir tai, kad aptariamu atveju Bausmių vykdymo kodekso normų kolizijos nėra, kadangi prieštaravimų tarp šiuo metu galiojančių teisės normų, kurios skirtingai reguliuotų tuos pačius teisinius santykius – lygtinį paleidimą, nėra. Aukštesniojo teismo nuomone, toks nuteistojo beprasmiškų lūkesčių realizavimo siekis, iš esmės negalintis sukelti teisinių pasekmių, tėra tik nepagrįstas ir nerezultatyvus bandymas realizuoti įstatymuose nenumatytas galimybes.

7Dėl šių aplinkybių tiek teismo nutartis, tiek nurodytas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas (sprendimas), iš esmės išaiškinantis tas pačias aplinkybes, yra teisėti ir pagrįsti. Šios įstaigos, kaip valstybinio administravimo subjektai, veikė teisėtai, nepažeidė nuteistojo T. Š. teisių, tinkamai išaiškino jam galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių lygtinį paleidimą, esmę, todėl pakartotinai dėstyti tuos pačius, apylinkės teismo jau aptartus argumentus, nėra prasmės.

8Aukštesnysis teismas konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo nuteistojo skundą, padarė pagrįstas išvadas dėl T. Š. prašymo Lygtinio paleidimo komisijai pateikimo dėl lygtinio paleidimo instituto taikymo negalimumo, todėl skundžiama nutartis yra teisinga, naikinti ją nuteistojo skundo motyvais, pagrindo nėra.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p., 9 d.,

Nutarė

10nuteistojo T. Š. skundą atmesti ir palikti galioti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 16 d. nutartį.

11Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai