Byla I-905-815/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Sušinskienės, dalyvaujant pareiškėjos – G. S. atstovui – advokato padėjėjui Vytautui Klimavičiui, atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovams – valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto vertinimo departamento Vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vyriausiajam specialistui žemės vertinimui Antanui Tumelioniui ir vyresniajai specialistei-juriskonsultei Justei Valančiauskienei, specialistei – Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausiajai specialistei Dianai Bogdanovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – G. S. skundą atsakovui – valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – G. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–5) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2012 m. liepos 24 d. sprendimą „Dėl mokestinės vertės“ (toliau – ir Sprendimas);

61.2. įpareigoti atsakovą – valstybės įmonę Registrų centrą (toliau – ir atsakovas, ir Registrų centras) nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ) (toliau – ir Turtas), mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, nurodytą Turto vertintojo J. Pikūno individualios įmonės (toliau – ir J. Pikūno IĮ) individualaus vertinimo ataskaitoje Nr. 121518 (toliau – ir Ataskaita).

72. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.

82.1. Pareiškėja 2012 m. liepos 27 d. gavo Sprendimą, kuriame Komisija, išnagrinėjusi 2012 m. liepos 11 d. pateiktą individualaus vertinimo ataskaitos patikslinimą – Priedą prie nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 121518 (toliau – ir Priedas), parengtą J. Pikūno IĮ, nusprendė, kad: Priedas nepagrindžia teikiamos Turto vertės ir nėra tinkamas, kad būtų galima priimti sprendimą dėl mokestinės vertės pakeitimo; Priede nepateiktas nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui lyginamosios vertės metodu naudotų lyginamųjų objektų aprašymas, netinkamai pagrindžiamas ir taikomas vertės skaičiavimui porinio lyginimo būdas (skirtumų pataisos apskaičiuojamos naudojant lyginamuosius objektus, kurie skiriasi daugiau kaip viena svarbia charakteristika); dėl nurodytų klaidų nustatyta Turto rinkos vertė nėra patikima ir pakankamai pagrįsta, o vertės nustatymas neatitinka vertinimo metu galiojusios Turto vertinimo metodikos 26 punkto, pagal kurį „palyginamos panašių turto objektų sandorių kainos,“ ir 33 punkto, pagal kurį „vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto įvertinimo ataskaitoje“; dėl nurodytų klaidų Priede nustatytos vertės nėra pagrįstos taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarime Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 45.5, 45.6 punktai; taigi, pateiktas Priedas negali būti laikomas turintis juridinę galią sprendimui dėl mokestinės vertės priimti.

92.2. Pareiškėja remiasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 straipsnio 9 ir 12 dalimis, 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalimi. Pagal Įstatymo nuostatas, įgyvendinant Įstatymo suteiktą teisę, buvo užsakytas individualus Turto vertinimas ir, individualiai įvertinus Turtą, parengta turto vertės nustatymo ataskaita – pažyma Nr. 121518. Atsakovas iš esmės nurodė, kad Ataskaita, tiksliau Priedas, nėra pakankamas juridinis pagrindas sutikti su Ataskaitoje nurodyta Turto verte ir nekilnojamojo turto mokestį nustatyti pagal Ataskaitoje nurodytą Turto vertę, tačiau iš esmės tokie teiginiai neatitinka tikrovės, o Sprendimas iš esmės yra nepagrįstas, nes atsakovas apsiribojo tik teiginiu, kad Priede nepateiktas nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui lyginamosios vertės metodu naudotų lyginamųjų objektų aprašymas, netinkamai pagrindžiamas ir taikomas vertės skaičiavimui porinio lyginimo būdas (skirtumų pataisos apskaičiuojamos naudojant lyginamuosius objektus, kurie skiriasi daugiau kaip viena svarbia charakteristika), o vertės nustatymas neatitinka vertinimo metu galiojusios Turto vertinimo metodikos 26 ir 33 punktų, todėl, pasak atsakovo, Priede nustatytos vertės nėra pagrįstos taip, kaip to reikalauja Taisyklių 45.5 ir 45.6 punktai, kas akivaizdžiai neatitinka tikrovės, nes Ataskaitos bei Priedo aiškiai matyti Ataskaitos 8 psl.), kad visi Taisyklių 45 p. (bei atsakovo nurodytos vertinimo metodikos 26 p.) reikalavimai buvo įvykdyti ir Ataskaita bei atliktas Turto vertinimas atitinka keliamus reikalavimus, nes, kaip matyti iš Ataskaitos, individualus vertinimas atliktas ir Ataskaita parengta nurodant sąlygas, aplinkybes ir veiksnius, turinčius įtakos vertinamo turto vertei, jie pagrindžiami rinkos duomenimis bei skaičiavimais, o vertinimo metu darant prielaidas, remiamasi analogų palyginimais, statistikos duomenimis, ankstesnės veiklos rezultatais, jos pagrindžiamos skaičiavimais ir visa tai buvo aiškiai parodyta pačioje ataskaitoje.

102.3. Atsakovas nepaneigė ir iš esmės nenurodė, kad, remiantis Įstatymu, nekilnojamojo turto mokestinė vertė galima, kai: nekilnojamojo turto vertė, nustatoma atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą; šis individualus vertinimas atliktas taikant Įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus nekilnojamojo turto vertės nustatymo metodus; turto vertintojo nustatyta (patvirtinta) nekilnojamojo turto mokestinė vertė daugiau kaip 20 procentų skiriasi nuo šio nekilnojamojo turto vertės, nustatytos atlikus individualų vertinimą; nekilnojamojo turto individualaus vertinimo ataskaita atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

11Pažymėtina, kad iš esmės Ataskaita atitinka visus jai keliamus teisės aktų reikalavimus, o mokestinė vertė atitinka Įstatyme nurodytus reikalavimus, kada ji leistina ir taikoma konkrečiam turtui, šiuo atveju – pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu: ( - ).

122.4. Sprendime nurodytus pateiktos Ataskaitos trūkumus paneigia tai, kad vertintojas vertinamam objektui individualiai parinko lyginamuosius objektus, kurie buvo apžiūrėti (iš išorės) ir kurie, remiantis Turto vertinimo metodika, geriausiai atspindi vertinamą objektą, juolab, kad parduotų objektų – komercinių patalpų Alytaus mieste per 2012 m. nėra daug, todėl vertinimas atliktas tinkamai.

13Be to, Turto rinkos vertė nustatyta ir remiantis naudojimo pajamų vertės metodu, kuris vertinimo dieną pakankamai objektyviai parodo jo teikiamą naudą rinkoje ir atitinkamai vertę, tačiau atsakovas į tai neatsižvelgė ir to neįvertino, o apsiribojo formaliais teiginiais dėl Ataskaitos nepakankamumo, taip pat neatsižvelgė į tai, kad vertintojas Turto vertinimą atliko individualiai, jį apžiūrėjęs tiek iš išorės, tiek iš vidaus, o atsakovas, atlikdamas vertinimą, to nedaro ir nedarė, kas tik patvirtina atsakovo nustatytos vertės nepagrįstumą.

14II

15Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 49–50) nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

161. Pareiškėja 2012 m. kovo 20 d. kreipėsi į Registrų centro Alytaus filialą su prašymu Turto mokestine verte laikyti vertę, nustatytą taikant individualų vertinimą, su prašymu pareiškėja pateikė Ataskaitą. Registrų centro Alytaus filialas 2012 m. kovo 20 d. rašte Nr. (2.1.10.)S-378 persiuntė pareiškėjos prašymą atsakovui, kuris 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.1.31.)s-2824 nurodė pareiškėjai pateiktos Ataskaitos trūkumus, pažeidžiančius Taisyklių 45.3, 45.5–45.9 ir 46 punktų reikalavimus, todėl dėl pastebėtų klaidų nustatyta Turto rinkos vertė nebuvo patikima ir pakankamai pagrįsta. Atsakovas prašė pareiškėjos iki 2012 m. liepos 10 d. pateikti patikslintą ataskaitą arba paaiškinimus bei vertės skaičiavimo patikslinimus. Pareiškėja 2012 m. birželio 27 d. pateikė Ataskaitos patikslinimus Registrų centro Alytaus filialui, kuris juos persiuntė atsakovui. Komisija 2012 m. liepos 24 d. Sprendime nusprendė, jog Turto mokestinė vertė negali būti pakeista pagal Ataskaitą ir jos patikslinimą.

172. Pagal Įstatymo 8 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti laikoma nekilnojamojo turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Tačiau nustatant nekilnojamojo turto mokestinę vertę atsakovui nėra privaloma turto vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą. Nekilnojamojo turto individualaus vertinimo, kuris gali būti naudojamas mokestinei vertei tikslinti, reikalavimus detalizuoja ir nustato Taisyklių aktualios redakcijos VI skirsnis (45 punktas su papunkčiais). Pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad pateikta Ataskaita yra pakankama, kad būtų priimtas sprendimas dėl mokestinės vertės patikslinimo.

183. Pareiškėjos argumentas, jog pateikta Ataskaita ir jos papildymas atitinka visus jai keliamus reikalavimus nėra teisingas, nes atliekant individualų vertinimą ir pateikiant nekilnojamojo turto vertės skaičiavimus turėjo būti vadovaujamasi Turto vertinimo metodikos 33 punktu, pagal kurį vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto vertinimo ataskaitoje. Tokie teisės aktų reikalavimai yra pagrįsti vertinimo praktika ir rinkos aplinkybėmis, tuo tarpu Ataskaitoje ir jos papildyme palyginamieji objektai nėra tinkamai apibūdinti, fizinių charakteristikų skirtumai nepaaiškinti, o skaičiavimuose gaunama per didelė rezultatų sklaida, todėl jais negalima pasikliauti ir laikyti, kad Ataskaitos išvados dėl Turto vertės – pagrįstos.

194. Pareiškėja, net ir pateikusi Ataskaitos pataisymus, jai nurodytų trūkumų neištaisė. Nesilaikant Turto vertinimo metodikos 33 punkto ir kitų reikalavimų dėl lyginamosios vertės metodo ar naudojimo pajamų vertės metodo taikymo, buvo pažeistas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (1999 m. gegužės 25 d. redakcija) 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto reikalavimas dėl turto vertės nustatymo pagrindimo. Ataskaitoje nepateikus ir neaptarus lyginamųjų objektų paskirčių, sandorių datų, nepasiekta išvados patikimumo ir Ataskaitos teisinio statuso, įtvirtinto Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnyje. Todėl, atsakovo nuomone, pagristai nuspręsta pagal pareiškėjos pateiktą individualų vertinimą netikslinti masiniu vertinimo būdu nustatytos Turto mokestinės vertės.

20Masiniu vertinimo būdu nustatyta vidutinė rinkos vertė (mokestinė) yra pagrįsta rinkos duomenimis ir panašaus turto pardavimo kainomis, šiuo atveju Ataskaitoje ir jos papildyme nėra nurodoma, dėl kokių išskirtinių aplinkybių nustatoma tokia vertė, todėl pagal esamus duomenis, pareiškėjos nurodyta Turto vertė yra aiškiai per maža, taigi, atsakovas, priimdamas sprendimą dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės pagal Ataskaitą ir jos papildymą negalėjo tvirtinti klaidingai nustatytos vertės.

21III

22Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 63–64) nurodo, kad: pagal Įstatymą nekilnojamojo turto vertinimą atlieka ir mokestinę vertę nustato turto vertintojas, todėl Inspekcija negali turėti įtakos turto vertintojų sprendimams; nekilnojamojo turto mokestį apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pats mokesčių mokėtojas; Inspekcijos duomenimis, pareiškėjai skunde minimo nuosavybės teise turimo Turto mokestinę vertę turto vertintojas – Registrų centras nustatė 2011 m. sausio 1 d. ir ji sudarė 2 326 000 Lt; skunde minimas Turtas įsigytas 2011 m. liepos 21 d., nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. už jį turėjo būti mokamas nekilnojamojo turto mokestis; Inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje mokesčių mokėtojos G. S. duomenų apie pateiktą deklaraciją už 2011 m. nėra; pripažinus individualaus turto vertintojo vertinimą, pareiškėja nekilnojamojo turto mokestį nuo 2012 m. turėtų mokėti pagal naujai nustatytą Turto mokestinę vertę.

23IV

241. Pareiškėja pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2013 m. sausio 30 d. prašymą „Dėl teismo nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizės paskyrimo administracinėje byloje Nr. I-4139-815/2012“ (b. l. 74–75), kuriame prašė šioje administracinėje byloje Nr. I-905-815/2013 (buvęs Nr. I-4139-815/2012) paskirti teismo nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizę, pavedant ją atlikti atestuotam nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertinimo ekspertui Kostui Jurkevičiui, įrašytam į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, ir pavedant jam atsakyti į klausiamą kokia yra nekilnojamojo turto – pastato-taurinimo administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), vertė.

252. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartyje (b. l. 83), be kita ko, įpareigojo Turto vertinimo priežiūros tarnybą (toliau – ir Tarnyba) paskirti specialistą, kuris iki 2013 m. vasario 15 d. pateiktų rašytinę išvadą dėl Ataskaitos.

263. Tarnyba 2013 m. vasario 11 d. rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) „Dėl išvados pateikimo“ (toliau – ir raštas Nr. T(1.13)A2-148(13)) (b. l. 88–91) (teisme gauta 2013 m. vasario 14 d.) pateikė išvadą, jog Ataskaita parengta teisėtai, tačiau nesilaikyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m.gegužės 1 d.) 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 1, 8 ir 10 punktų ir Turto vertinimo metodikos (redakcija, galiojusi iki 2012 m.gegužės 1 d.) 18, 33, 82, 83 ir 85 punktų reikalavimų.

27V

281. Teismo posėdyje pareiškėjos – G. S. atstovas – advokato padėjėjas Vytautas Klimavičius (2013 m. sausio 29 d. atstovavimo sutartis (b. l. 76)), remdamasis pareiškėjos skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

292. Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovai – valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto vertinimo departamento Vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vyriausiasis specialistas žemės vertinimui Antanas Tumelionis (2013 m. sausio 28 d. įgaliojimas Nr. 5F-4 (b. l. 78)) ir vyresnioji specialistė-juriskonsultė Justė Valančiauskienė (2012 m. rugpjūčio 21 d. įgaliojimas Nr. 5F-43 (b. l. 77)), remdamiesi atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

303. Teismo posėdyje specialistė – Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausioji specialistė Diana Bogdanova (Tarnybos 2013 m. vasario 13 d. įgaliojimas (b. l. 94)) patvirtino Tarnybos rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) pateiktą išvadą dėl Ataskaitos.

31Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

321. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

331.1. Remiantis turto vertės nustatymo pažyma Nr. 121518 (b. l. 9), pagal užsakovės ir savininkės – G. S., a. k. ( - ) užsakymą Jonas Pikūnas atliko turto – taurinimo administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 5 152,92 kv. m ploto, pagrindinis plotas – 3 518,1 kv. m, esančio adresu: ( - ), kuris apžiūrėtas 2012 m. vasario 28 d., rinkos vertės nustatymą, kai jis apmokestinamas, deklaruojamas; viso vertinamo turto rinkos vertė – 356 000 Lt.

341.2. Remiantis turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo aktu Nr. 121518 (b. l. 10–18), vertinamas nekilnojamasis Turtas, t. y. taurinimo administracinis pastatas 36B5p, b. pl. 5 152,92 kv. m yra Alytaus mieste, šiaurės–vakariniame pramonės rajone, buvusio Medvilnės kombinato teritorijoje; pastatas – 5 aukštų, gelžbetonio blokų 1973 m. statybos, anksčiau jame buvo Medvilnės kombinato taurinimo cecho administracinės patalpos bei gamybinės patalpos, įvairios laboratorijos, darbininkų rūbinės ir buitinės patalpos; šiuo metu pastatas apleistas, išdaužyti langai, kiauras stogas, sudrėkusios ir apsilupuios sienos, atšokusios grindų teraco ir keramikinės plytelės; pastate išardytos inžinerinės–komunalinės komunikacijos, išpjaustyti radiatoriai ir vamzdynai, palikti kalnai šiukšlių; šiuo metu pastatas neeksploatuojamas, reikalingas kapitalinis remontas, reikalinga apšiltinti ir sutvarkyti stogą, sutvarkyti inžinerines–komunalines komunikacijas; privažiavimas asfaltuotu, duobėtu keliu; iki Naujosios gatvės – 300 m; Turto vertei nustatyti pasirinktas lyginamosios vertės metodas, kuriuo remiantis apskaičiuota Turto vertė; Turto rinkos vertė skaičiuota atsižvelgus į dislokacijos vietą, bendrą būklę, teritoriją, pastatų konstrukcijas ir termoizoliacines savybes, vertinamose patalpose esančią inžinerinę įrangą ir jos būklę, esamas komunikacijas, vertinamų patalpų apdailos lygį ir būklę, moralinį ir fizinį nusidėvėjimus bei kitus rinkos vertei įtakos turinčius faktorius bei aplinkybes; svarbiausieji Turto vertės nustatymo kriterijai: vertinamo turto dislokacija, pasiūla ir paklausa, kurios tiesiogiai sąlygoja kainų svyravimus, išoriniai veiksniai, esantys už vertinamo objekto ribų, kurie didina ar mažina turto vertę (objekto gretimybės), pakeitimas kitu turtu, kai turto vertei turi įtakos panašaus turto įsigijimo kaina, patobulinimas, kai vertinamas patobulinimo indėlis į bendrą turto vertę, o ne pati patobulinimo kaina, mada ir skonis, sąlygojantys atitinkamos rūšies turto paklausos svyravimus bei vietovių patrauklumą, dabartinis Turto panaudojimas ir galimas geriausias panaudojimas ar pritaikymas kitiems tikslams, Turto naudojimo apribojimai, sąlygojantys geriausią turto panaudojimą, vertinamų patalpų apdailos lygis, apdailos medžiagų ir darbų kokybė, vertinamo turto dabartinė būklė ir susidėvėjimas (konstruktyvų, apdailos, inžinerinės įrangos), ekonominių pokyčių įtaka (viso ūkio ar kai kurių jo šakų plėtojimas, stabilumas ar nuosmukis, šalies ekonominio lygio svyravimai, pragyvenimo lygis ir fizinių ar juridinių asmenų perkamoji galia), konkurencija, sąlygojanti komercinės–ūkinės veiklos paskirties turto paklausą ir naudingumą; Turto vertei įtakos turėjo šie faktoriai: vertinamas nekilnojamasis Turtas yra Alytuje, šiaurės–vakariniame pramonės rajone, buvusio Medvilnės kombinato teritorijoje, pastatas – 5 aukštų, gelžbetonio blokų 1973 m. statybos, jame išardytos inžinerinės–komunalinės komunikacijos, išpjaustyti radiatoriai ir vamzdynai, pastatas neeksploatuojamas, reikalingas kapitalinis remontas, reikalinga apšiltinti ir sutvarkyti stogą, sutvarkyti inžinerines komunalines komunikacijas, privažiavimas asfaltuotu, duobėtu keliu, iki ( - ) – 300 m; skaičiuojant Turto rinkos vertę lyginamosios vertės metodu buvo pasirinkti panašūs lyginamieji objektai, parduoti 2011 m.– 012 m. Alytaus mieste ir rajone; taikant pardavimo laiko, ploto, komunikacijų, dislokacijos, turto bendros būklės ir t. t. pataisas, apskaičiuota vertinamo objekto bendro ploto santykinė 1 kv. m kaina (69 Lt).

351.3. Pareiškėja pateikė Registrų centro Alytaus filialui 2012 m. kovo 19 d. prašymą (b. l. 51), kuriame prašė Turto mokestine verte laikyti jo vertę, nustatytą taikant individualų vertinimą, su prašymu pateikė Ataskaitą. Šį prašymą Registrų centro Alytaus filialas su 2012 m. kovo 20 raštu Nr. (2.1.10.)S-378 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo persiuntimo“ (b. l. 52) persiuntė atsakovui.

361.4. Registrų centras 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.1.31.)s-2824 „Dėl prašymo patiksinti mokestinę vertę“ (b. l. 53–54) pareiškėjai, be kita ko, nurodė:

371.4.1. Ataskaitos 1 lentelėje pateikiamų 6 lyginamųjų objektų naudojimo paskirtis nenurodyta, skirtumų pataisos apskaičiuojamos naudojant lyginamuosius objektus, kurie skiriasi daugiau kaip viena svarbia charakteristika: lyginant 5 ir 6 objektus laiko veiksnio pataisa nustatoma neteisingai, kadangi skiriasi ne tik šių objektų pardavimo laikas, bet ir plotas, lyginant 6 ir 5 objektus vietos skirtumo pataisa nustatoma neteisingai, kadangi skiriasi ne tik vieta, bet ir laikas bei plotas, lyginant 5 ir 4 objektus ploto skirtumo pataisa nustatoma neteisingai, nes skiriasi ne tik plotas, bet ir pardavimo laikas, taip pat pardavimo laikas skiriasi ir 3 bei 2 objektų palyginime, nustatant apdailos kokybės skirtumo pataisą.

381.4.2. Vertinant naudojimo pajamų vertės metodu, nėra pateikiami nuomojami lyginamieji objektai, jų skirtumų pataisos, nėra kapitalizacijos normos pagrindimo.

391.4.3. Dėl nurodytų klaidų Ataskaitoje nustatytos vertės nėra pagrįstos taip, kaip to reikalauja Taisyklių 45.3, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9. ir 46 punktai. Dėl Ataskaitos dalinės patikros metu joje pastebėtų netikslumų ir klaidų nustatyta rinkos vertė nėra patikima ir pakankamai pagrįsta.

401.4.4. Registrų centras siūlo iki 2012 m. liepos 10 d. pateikti patikslintą ataskaitą arba paaiškinimus bei vertės skaičiavimo patikslinimus; jų negavęs, Registrų centras priims sprendimą dėl mokestinės vertės, vadovaudamasis turima informacija ir dokumentais.

411.4.5. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 2 dalį prašymus turto vertintojas turi išnagrinėti ir sprendimą priimti per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Komisijai nagrinėjant pareiškėjo pateiktą individualaus vertinimo ataskaitą ir nustačius gyvenamojo pastato rinkos vertės nustatymo neapibrėžtumus, prašymo nagrinėjimo laikas, laukiant pareiškėjo paaiškinimų bei nagrinėjant naujai pateiktus dokumentus, truks ilgiau negu nustatyta Įstatyme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 1 mėnesio terminui atidedamas sprendimo priėmimas dėl mokestinės vertės pakeitimo pagal individualų vertinimą dėl nurodytų objektyvių priežasčių.

421.5. Jonas Pikūnas 2012 m. birželio 26 d. rašte (b. l. 19, 56) informavo G. S., kad: skaičiuojant lyginamosios vertės metodu porinio lyginimo 1 lentelėje imti Alytaus m. realūs sandoriai, jų buvo labai nedaug, todėl lentelėje lyginami objektai turi ne vieną skirtumą; renkantis lyginamuosius objektus parinkti kiek galima artimesni; dėl laiko ir ploto pataisų, konstatuoja, kad tą patį mėnesį Alytuje neparduota dviejų analogiškų pastatų, tokio paties ploto taip pat nebuvo, todėl parinkti artimiausi; laiko ir ploto pataisos reikšmės yra nedidelės; skaičiuojant naudojimo pajamų vertės metodu pateikia papildomai kapitalizacijos normos apskaičiavimo 3 lentelę, kapitalizacijos normai pagrįsti pateikia 3 parduotus anksčiau nuomotus pastatus Alytaus mieste; kapitalizacijos normos apskaičiavimas: r = nuomos suma per metus / pardavimo suma; kitų statinių (inžinerinių) kiemo aikštelės vertė neskaičiuojama, kadangi pagrindžiama tik pastato rinkos vertė, siekiant patikslinti mokestinę vertę. Su raštu pateikė pataisytos ataskaitos Nr. 121518 2 lapus.

431.6. Pareiškėja pateikė Registrų centro Alytaus filialui 2012 m. birželio 27 d. prašymą (b. l. 55), kuriame prašė priimti patikslintą Turto vertinimo ataskaitą (b. l. 57–58); šį prašymą Registrų centro Alytaus filialas persiuntė atsakovui su 2012 m. birželio 28 d. raštu Nr. (2.1.10.)S-787 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo persiuntimo“ (b. l. 59).

441.7. Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir prašymų nagrinėjimo komisija vadovaudamasi Įstatymu, Taisyklėmis, kitais teisės aktais bei Registrų centro direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-244 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento“ ir veikdama Registrų centro vardu, išnagrinėjusi G. S. 2012 m. kovo 19 d. prašymą su pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir Pastatas) individualaus turto vertinimo ataskaita Nr. 121518, kurią parengta J. Pikūno IĮ, dėl 2 326 000 Lt mokestinės vertės, nustatytos masiniu būdu, pakeitimo individualiu vertinimu nustatyta verte, remdamasi pareiškėjos pateikta Ataskaita, Registrų centro 2012 m. birželio 20 d. raštu Nr. (1.1.31.)s-28 „Dėl prašymo patikslinti mokestinę vertę“ ir pareiškėjos pateiktu Priedu, vadovaudamasi Įstatymo 8, 9 10 straipsniais, 2012 m. liepos 24 d. sprendime „Dėl mokestinės vertės“ (b. l. 6, 61–62) nusprendė netenkinti pareiškėjos prašymo ir nekeisti Turto mokestinės vertės pagal pateiktus Ataskaitą ir Priedą. Sprendime, be kita ko, nurodyta:

451.7.1. Priedas nepagrindžia teikiamos Turto vertės ir nėra tinkamas, kad būtų galima priimti sprendimą dėl mokestinės vertės pakeitimo. Priede nepateiktas nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui lyginamosios vertės metodu naudotų lyginamųjų objektų aprašymas, netinkamai pagrindžiamas ir taikomas vertės skaičiavimui porinio lyginimo būdas (skirtumų pataisos apskaičiuojamos naudojant lyginamuosius objektus, kurie skiriasi daugiau kaip viena svarbia charakteristika).

461.7.2. Dėl nurodytų klaidų nustatyta Turto rinkos vertė nėra patikima ir pakankamai pagrįsta, o vertės nustatymas neatitinka vertinimo metu galiojusios Turto vertinimo metodikos 26 punkto, pagal kurį „palyginamos panašių turto objektų sandorių kainos“ ir 33 punkto, pagal kurį „vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto įvertinimo ataskaitoje“. Dėl nurodytų klaidų Priede nustatytos vertės nepagrįstos taip, kaip to reikalauja Taisyklių 45.5, 45.6 punktai. Tokiu būdu Priedas negali būti laikomas turinčiu juridinę galią sprendimui dėl mokestinės vertės priimti.

47Sprendime taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.

481.8. Tarnyba 2013 m. vasario 11 d. rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) „Dėl išvados pateikimo“ (b. l. 88–91) pateikė išvadą, jog Ataskaita parengta teisėtai, tačiau nesilaikyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m.gegužės 1 d.) 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 1, 8 ir 10 punktų ir Turto vertinimo metodikos (redakcija, galiojusi iki 2012 m.gegužės 1 d.) 18, 33, 82, 83 ir 85 punktų reikalavimų. Rašte Nr. T(1.13)A2-148(13), be kita ko, nurodyta:

491.8.1. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.) 23 straipsnio 1 dalį turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Tarnyba nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Nagrinėjamu atveju Tarnyba nustatė, kad Ataskaita parengta iki naujos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcijos įsigaliojimo, t. y. iki 2012 m. gegužės 1 d., todėl ji turėjo būti parengta vadovaujantis iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusio Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis. Pagal tuo metu galiojusio Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, vertindamas turtą, turto vertintojas turėjo vadovautis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarime Nr. 244 patvirtinta Turto vertinimo metodika (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.). Turto vertintojo parengti turto vertinimo dokumentai, kurie pagal Turto vertinimo metodikos 77 punktą buvo turto vertės nustatymo pažyma, turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas bei turto įvertinimo ataskaita (aiškinamasis raštas, studija), turėjo atitikti ir Turto vertinimo metodikoje nustatytus reikalavimus. Minėtą aplinkybę yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010), t. y. turto vertinimo dokumentų (turto vertės nustatymo pažyma, turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas bei turto įvertinimo ataskaita (aiškinamasis raštas, studija) (77.3 papunktis) turinys turi atitikti jiems keliamus reikalavimus, kitokios apimties ir formos dokumentai arba žodinis turto įvertinimas yra informacinio, konsultacinio pobūdžio ir juridinės galios neturi.

50Pagal kompetenciją Tarnyba turi teisę vertinti tik turto vertinimo ataskaitos teisėtumą bei tikrinti, ar turto vertinimo ataskaita atitinka teisės aktuose nustatytus ataskaitos formai keliamus reikalavimus, todėl Tarnyba nevertino, ar Ataskaitoje nustatyta vertinto Turto rinkos vertė (356 000 Lt) yra pagrįsta. Tai galėtų būti nustatyta ginčo nagrinėjimo teisme metu teismui paskyrus ekspertizę.

511.8.2. Dėl Ataskaitos teisėtumo

52Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) 17 straipsnį dokumentai, patvirtinantys teisę verstis turto ar verslo vertinimo veikla, buvo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas ir įmonės kvalifikacijos atestatas, išduotas viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto (nuo 2012 m. gegužės 1 d.pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Turto vertinimo priežiūros tarnybą).

53Jonui Pikūnui 1999 m. gruodžio 17 d. išduotas Vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 000144 (kilnojamojo turto vertinimo sritis), suteikiantis teisę atlikti kilnojamojo turto vertinimus, vadovaujant turto vertintojo kvalifikaciją turinčiam asmeniui; 2000 m. gruodžio 29 d. išduotas Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000239 (kilnojamojo turto vertinimo sritis), suteikiantis teisę savarankiškai vertinti kilnojamąjį turtą; 2004 m. lapkričio 4 d. išduotas Vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A001177 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis), suteikiantis teisę atlikti nekilnojamojo turto vertinimus, vadovaujant turto vertintojo kvalifikaciją turinčiam asmeniui; 2008 m. balandžio 2 d. išduotas Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. A000516 (nekilnojamojo turto vertinimo sritis), suteikiantis teisę savarankiškai vertinti nekilnojamąjį turtą. 2001 m. vasario 14 d. J. Pikūno IĮ išduotas Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 000083, patvirtinantis šios įmonės teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla. Taigi, Ataskaitoje nurodyto turto vertinimo atlikimo metu – 2012 m. vasario 28 d., turto vertintojas Jonas Pikūnas turėjo teisę atlikti Turto, nurodyto Ataskaitoje, vertinimą J. Pikūno IĮ vardu, todėl Ataskaita parengta teisėtai.

541.8.3. Dėl Ataskaitos atitikties teisės aktų reikalavimams

55Ataskaita neatitinka šių Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) ir Turto vertinimo metodikos (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) reikalavimų:

561.8.3.1. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą turto vertinimo ataskaitą pasirašo ją sudaręs turto vertintojas ir turtą vertinančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ji patvirtinama įmonės antspaudu. Tarnybai pateiktoje Ataskaitos kopijoje minėtų asmenų parašų bei J. Pikūno IĮ antspaudo nėra, taigi, nesilaikyta minėto įsttaymo reikalavimo.

571.8.3.2. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 punktą turto vertinimo ataskaitoje turi būti pateiktas ataskaitos pavadinimas. Ataskaitoje nurodytas Ataskaitos registracijos numeris, tačiau pavadinimas nepateiktas.

581.8.3.3. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punktą turto vertinimo ataskaitoje turi būti aprašytos vertinimo prielaidos ir ypatybės. Ataskaitoje vertinimo prielaidos ir ypatybės nepateiktos, atsižvelgiant į tai, neaišku, ar minėtos vertinimo prielaidos ir ypatybės Ataskaitoje nenurodytos, nes turto vertintojas nesirėmė vertinimo prielaidomis ir nenustatė vertinimo ypatybių, ar jos egzistavo, tačiau turto vertintojas jų Ataskaitoje nenurodė.

591.8.3.4. Turto vertinimo metodikos 82 punktas nustatė privalomų duomenų pateikimą viename iš turto vertinimo dokumentų – turto vertės nustatymo pažymoje. Įvertinus Ataskaitoje pateiktą Turto vertės nustatymo pažymą Nr. 121518, pastebėtina, kad šioje pažymoje nenurodyti kai kurie pagal Turto vertinimo metodikos 82 punktą privalomi nurodyti duomenys – vertinamo turto savininko adresas ir vertinimo paskirtis. Be to, turto vertės nustatymo pažymos Nr. 121518 nepasirašė turto vertintojas ir ji nepatvirtinta įmonės antspaudu.

601.8.3.5. Turto vertinimo metodikos 83 punktas nustatė privalomų duomenų pateikimą viename iš turto vertinimo dokumentų – turto apžiūrėjimo ir įvertinimo akte. Įvertinus Ataskaitoje pateiktą Turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo aktą Nr. 121518 (Ataskaitos 4 psl.), pastebėtina, kad šiame akte nenurodyta pagal minėtą Turto vertinimo metodikos punktą privaloma informacija – vertinamo turto savininko adresas ir turto įvertinimo data. Turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo akte Nr. 121518 nėra turto vertintojo parašo ir įmonės antspaudo, kaip to reikalauja Turto vertinimo metodikos 83 punktas. Ataskaitoje pateiktame Turto apžiūrėjimo akte Nr. 121518 (Ataskaitos 11 psl.) taip pat nėra turto vertintojo parašo, kaip to reikalauja Turto vertinimo metodikos 18 punktas.

611.8.3.6. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktą turto vertinimo ataskaitoje turėjo būti pateiktas turto vertės nustatymo pagrindimas, t. y. parodyti atlikti vertės skaičiavimai, o pagal Turto vertinimo metodikos 33 punktą, taikant lyginamosios vertės metodą, turto vertinimo ataskaitoje turėjo būti parodyti taikytų pataisos koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai, be to, pagal Turto vertinimo metodikos 85 punktą turto vertinimo ataskaitoje turėjo būti pateikti vertinamo Turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Ataskaitos 8 psl. pateikiama tam tikra informacija apie pasirinktus palyginamuosius objektus bei nurodytos taikytų pataisos koeficientų reikšmės, tačiau Ataskaitoje nėra skaičiavimų, kurie parodytų, kaip buvo nustatytas kiekvieno pataisos koeficiento (laiko, vietos, ploto ir apdailos kokybės) dydis. Be to, Ataskaitoje nepateikti motyvuoti argumentai, kodėl turto vertintojas pasirinko būtent antrojo palyginamojo objekto vieno kv. m rinkos kainą, pagal kurią nustatė vertinamo objekto rinkos vertę. Ataskaitos 8 psl. nurodyta, kad „skaičiavimams priimama vieno kvadratinio metro rinkos kaina – 69 Lt – antrojo objekto, kuris pagal palyginamuosius veiksnius yra artimiausiais vertinamam objektui“, tačiau nepažymėta, kokie antrojo palyginamojo objekto požymiai lėmė tokią turto vertintojo išvadą. Ataskaitoje taip pat neparodyti skaičiavimai, kuriuos atlikęs turto vertintojas nustatė, kad vertinto objekto vertė yra 356 000 Lt. Ataskaitos 8 psl. pateiktose lentelėse parodyti skaičiavimams naudoti duomenys ir gauti rezultatai, bet ne skaičiavimai. Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, skaičiavimas – tai veiksmų su skaičiais, dydžiais ar kitais matematiniais reiškiniais atlikimas, todėl Ataskaitoje ne tik turėjo būti parodyti gauti skaičiavimų rezultatai, bet ir nuosekliai parodyta, kokie veiksmai su skaičiais, dydžiais ar kitais matematiniais reiškiniais buvo atlikti. Turto vertintojas, nustatydamas vertinamo Turto rinkos vertę, taip pat naudojo naudojimo pajamų vertės metodą (Ataskaitos 9 psl.). Pastebėtina tai, kad ir Ataskaitos 9 psl. pateiktose lentelėse nurodyti tik skaičiavimams naudoti duomenys, tačiau nėra išsamiai parodyti atlikti skaičiavimai tiek šitiems duomenims, tiek ir rezultatui gauti.

62Dėl nurodytų aplinkybių laikytina, kad Ataskaitoje pateiktas Turto vertės nustatymo pagrindimas (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punktas) nėra išsamus.

631.8.3.7. Pagal Turto vertinimo metodikos 26 punktą lyginamosios vertės metodo esmė yra palyginimas, t. y. nustatant turto vertę rinkoje palyginamos panašių turto objektų sandorių kainos. Vertinant turtą šiuo metodu tiesiogiai taikomas pakeitimo kitu turtu principas. Turto vertinimo metodikos 33 punkte nustatyta, kad turto vertinimo ataskaitoje turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdintos vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai. Ataskaitoje (10 psl.) nurodoma, kad „Galutiniam rinkos vertės nustatymui pasirinktas lyginamosios vertės nustatymo metodas, kuris vertintojų nuomone, geriausiai atspindi vertinamojo turto rinkos vertę“, Ataskaitos 7 psl. nurodyta, kad „vertinamo turto rinkos vertė skaičiuota atsižvelgus į dislokacijos vietą, bendrą būklę, teritoriją, pastatų konstrukcijas ir termoizoliacijos savybes, vertinamose patalpose esančią inžinerinę įrangą ir jos būklę, esamas komunikacijas, vertinamų patalpų apdailos lygį ir stovį, moralinį ir fizinį nusidėvėjimus bei kitus rinkos vertę įtakojančius faktorius bei aplinkybes“; „taikant pardavimo laiko, ploto, komunikacijų, dislokacijos, turto bendros būklės ir t. t. pataisas, paskaičiuota vertinamo objekto bendro ploto santykinė vieno kvadratinio metro kaina“. Tačiau, įvertinus Ataskaitos 8 psl. pateiktoje lentelėje nurodytas vertinamo objekto bei palyginamųjų objektų charakteristikas, pastebėta, kad buvo atsižvelgta tik į tokias savybes kaip pardavimo laikas, vieta, plotas ir apdailos kokybė, bet neaprašyta, kokiomis savybėmis turto vertintojo pasirikti palyginamieji objektai yra panašūs į vertintą objektą ir kuo skiriasi, neaprašyta, ar palyginamieji objektai, kaip ir vertintas objektas, yra apleisti, neeksploatuojami, ar juose vykdoma komercinė veikla, nenurodyta, kokios paskirties yra palyginamieji objektai ir pan. Turto vertintojas Ataskaitoje nepagrindė palyginamųjų objektų pasirinkimo, o pateiktas palyginamųjų objektų aprašymas nepakankamas išvadoms, kad vertinamas objektas ir palyginamieji objektai turi tų pačių arba artimų ypatybių, padaryti. Be to, vadovaujantis pakeitimo kitu turtu principu, palyginamaisiais objektais turi būti pasirenkami labiausiai į vertinamą objektą panašūs objektai. Įvertinus Ataskaitoje nurodytus palyginamuosius objektus, pastebėtina, kad vertintas objektas nuo 12 iki 93 kartų skiriasi nuo palyginamųjų objektų savo plotu, be to, neaišku, ar palyginamieji objektai taip pat yra pastatai, kaip ir vertintas objektas, ar tik patalpos. Pažymėtina, kad patalpos ir pastatas nėra tapatūs objektai, todėl, jeigu nagrinėjamu atveju turto vertintojas neturėjo pakankamai duomenų apie vertinto objekto teritorijoje įvykusius panašių objektų (pastatų) pirkimo–pardavimo sandorius, jis galėjo pasinaudoti pasiūlos duomenimis, nes pagal Turto vertinimo metodikos 27 punktą, taikydamas lyginamosios vertės metodą, turto vertintojas turi surinkti duomenis apie toje vietoje įvykusius panašių objektų pirkimo–pardavimo sandorius, taip pat apie siūlomus parduoti panašius objektus.

642. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiama, ar valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“ (b. l. 6, 61–62) yra teisėtas ir pagrįstas. Pabrėžtina, kad šiame skundžiamame sprendime iš esmės atsisakyta nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, nurodytą Turto vertintojo J. Pikūno IĮ individualaus vertinimo ataskaitoje Nr. 121518 (b. l. 9), nes Turto rinkos vertė nėra patikima ir pakankamai pagrįsta, o vertės nustatymas neatitinka vertinimo metu galiojusios Turto vertinimo metodikos (Žin., 1996, Nr. 16-426) 26 punkto, pagal kurį „palyginamos panašių turto objektų sandorių kainos“ ir 33 punkto, pagal kurį „vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto įvertinimo ataskaitoje“; dėl nurodytų klaidų Priede nustatytos vertės nepagrįstos taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarime Nr. 1049 „Dėl Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių 45.5, 45.6 punktai. Teismas akcentuoja, kad iš esmės tokia pati išvada pateikta Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. vasario 11 d. rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) (b. l. 88-91), nes jame konstatuota, jog Ataskaitoje (b. l. 9) nesilaikyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) 23 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 23 straipsnio 2 dalies 1, 8 ir 10 punktų ir Turto vertinimo metodikos (redakcija, galiojusi iki 2012 m. gegužės 1 d.) 18, 33, 82, 83 ir 85 punktų reikalavimų; be to, šią išvadą teismo posėdyje patvirtino specialistė Diana Bogdanova. Teismas ypač atkreipia dėmesį į tai, kad Ataskaitoje nesilaikyta Metodikos 33 punkte nustatyto principo, jog „vertinamo objekto ir palyginamųjų objektų charakteristikos bei skirtumai turi būti aiškiai ir suprantamai apibūdinti, o taikomų koeficientų reikšmių ir kiti skaičiavimai parodomi turto įvertinimo ataskaitoje“, taip pat Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 10 punkto, kuriame buvo nustatyta, jog turto vertės nustatymo pagrindimas turi būti išsamus, tačiau Ataskaitoje to nėra padaryta. Be to, Ataskaitoje neaprašyta, kokiomis savybėmis turto vertintojo pasirikti palyginamieji objektai yra panašūs į vertintą objektą ir kuo skiriasi, neaprašyta, ar palyginamieji objektai, kaip ir vertintas objektas, yra apleisti, neeksploatuojami, ar juose vykdoma komercinė veikla, nenurodyta, kokios paskirties yra palyginamieji objektai ir pan.; turto vertintojas Ataskaitoje nepagrindė palyginamųjų objektų pasirinkimo, o pateiktas palyginamųjų objektų aprašymas nepakankamas išvadoms, kad vertinamas objektas ir palyginamieji objektai turi tų pačių arba artimų ypatybių, padaryti; be to, vadovaujantis pakeitimo kitu turtu principu, palyginamaisiais objektais turi būti pasirenkami labiausiai į vertinamą objektą panašūs objektai. Todėl, įvertinus Ataskaitoje nurodytus palyginamuosius objektus, pastebėtina, kad vertintas objektas nuo 12 iki 93 kartų skiriasi nuo palyginamųjų objektų savo plotu, be to, neaišku, ar palyginamieji objektai taip pat yra pastatai, kaip ir vertintas objektas, ar tik patalpos. Pažymėtina, kad patalpos ir pastatas nėra tapatūs objektai, todėl, jeigu nagrinėjamu atveju turto vertintojas neturėjo pakankamai duomenų apie vertinto objekto teritorijoje įvykusius panašių objektų (pastatų) pirkimo–pardavimo sandorius, jis galėjo pasinaudoti pasiūlos duomenimis, nes pagal Turto vertinimo metodikos 27 punktą, taikydamas lyginamosios vertės metodą, turto vertintojas turi surinkti duomenis apie toje vietoje įvykusius panašių objektų pirkimo–pardavimo sandorius, taip pat apie siūlomus parduoti panašius objektus.

653. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“ yra teisėtas, pagrįstas, jo naikinti nėra teisinio pagrindo.

664. Kitas pareiškėjos reikalavimas – įpareigoti atsakovą – valstybės įmonę Registrų centrą nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, nurodytą Turto vertintojo J. Pikūno IĮ individualaus vertinimo ataskaitoje Nr. 121518 tėra išvestinis. Šiame sprendime konstatavus, jog valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos 2012 m. liepos 24 d. sprendimas „Dėl mokestinės vertės“ yra teisėtas, pagrįstas, kad Ataskaita neatitinka teisės aktų reikalavimų, nėra jokių galimybių tenkinti pareiškėjos reikalavimo įpareigoti atsakovą – valstybės įmonę Registrų centrą nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ), mokestine verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą, nurodytą Turto vertintojo J. Pikūno IĮ individualaus vertinimo ataskaitoje Nr. 121518.

67Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

68Pareiškėjos – G. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

69Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – G. S. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–5)... 5. 1.1. panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto... 6. 1.2. įpareigoti atsakovą – valstybės įmonę Registrų centrą (toliau –... 7. 2. Pareiškėjos skundas grindžiamas tokiais argumentais.... 8. 2.1. Pareiškėja 2012 m. liepos 27 d. gavo Sprendimą, kuriame Komisija,... 9. 2.2. Pareiškėja remiasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio... 10. 2.3. Atsakovas nepaneigė ir iš esmės nenurodė, kad, remiantis Įstatymu,... 11. Pažymėtina, kad iš esmės Ataskaita atitinka visus jai keliamus teisės... 12. 2.4. Sprendime nurodytus pateiktos Ataskaitos trūkumus paneigia tai, kad... 13. Be to, Turto rinkos vertė nustatyta ir remiantis naudojimo pajamų vertės... 14. II... 15. Atsakovas – valstybės įmonė Registrų centras atsiliepime į pareiškėjos... 16. 1. Pareiškėja 2012 m. kovo 20 d. kreipėsi į Registrų centro Alytaus... 17. 2. Pagal Įstatymo 8 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo turto mokestine verte... 18. 3. Pareiškėjos argumentas, jog pateikta Ataskaita ir jos papildymas atitinka... 19. 4. Pareiškėja, net ir pateikusi Ataskaitos pataisymus, jai nurodytų... 20. Masiniu vertinimo būdu nustatyta vidutinė rinkos vertė (mokestinė) yra... 21. III... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 23. IV... 24. 1. Pareiškėja pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2013 m.... 25. 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartyje... 26. 3. Tarnyba 2013 m. vasario 11 d. rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) „Dėl išvados... 27. V... 28. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – G. S. atstovas – advokato padėjėjas... 29. 2. Teismo posėdyje atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro atstovai... 30. 3. Teismo posėdyje specialistė – Turto vertinimo priežiūros tarnybos... 31. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 32. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 33. 1.1. Remiantis turto vertės nustatymo pažyma Nr. 121518 (b. l. 9), pagal... 34. 1.2. Remiantis turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo aktu Nr. 121518 (b. l.... 35. 1.3. Pareiškėja pateikė Registrų centro Alytaus filialui 2012 m. kovo 19 d.... 36. 1.4. Registrų centras 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.1.31.)s-2824... 37. 1.4.1. Ataskaitos 1 lentelėje pateikiamų 6 lyginamųjų objektų naudojimo... 38. 1.4.2. Vertinant naudojimo pajamų vertės metodu, nėra pateikiami nuomojami... 39. 1.4.3. Dėl nurodytų klaidų Ataskaitoje nustatytos vertės nėra pagrįstos... 40. 1.4.4. Registrų centras siūlo iki 2012 m. liepos 10 d. pateikti patikslintą... 41. 1.4.5. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 2 dalį prašymus turto vertintojas turi... 42. 1.5. Jonas Pikūnas 2012 m. birželio 26 d. rašte (b. l. 19, 56) informavo G.... 43. 1.6. Pareiškėja pateikė Registrų centro Alytaus filialui 2012 m. birželio... 44. 1.7. Registrų centro Nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojo skundų ir... 45. 1.7.1. Priedas nepagrindžia teikiamos Turto vertės ir nėra tinkamas, kad... 46. 1.7.2. Dėl nurodytų klaidų nustatyta Turto rinkos vertė nėra patikima ir... 47. Sprendime taip pat nurodyta jo apskundimo tvarka.... 48. 1.8. Tarnyba 2013 m. vasario 11 d. rašte Nr. T(1.13)A2-148(13) „Dėl... 49. 1.8.1. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija,... 50. Pagal kompetenciją Tarnyba turi teisę vertinti tik turto vertinimo ataskaitos... 51. 1.8.2. Dėl Ataskaitos teisėtumo... 52. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojusi iki... 53. Jonui Pikūnui 1999 m. gruodžio 17 d. išduotas Vertintojo asistento... 54. 1.8.3. Dėl Ataskaitos atitikties teisės aktų reikalavimams... 55. Ataskaita neatitinka šių Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo... 56. 1.8.3.1. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1... 57. 1.8.3.2. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2... 58. 1.8.3.3. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2... 59. 1.8.3.4. Turto vertinimo metodikos 82 punktas nustatė privalomų duomenų... 60. 1.8.3.5. Turto vertinimo metodikos 83 punktas nustatė privalomų duomenų... 61. 1.8.3.6. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 2... 62. Dėl nurodytų aplinkybių laikytina, kad Ataskaitoje pateiktas Turto vertės... 63. 1.8.3.7. Pagal Turto vertinimo metodikos 26 punktą lyginamosios vertės metodo... 64. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiama, ar valstybės įmonės... 65. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad valstybės... 66. 4. Kitas pareiškėjos reikalavimas – įpareigoti atsakovą – valstybės... 67. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 68. Pareiškėjos – G. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 69. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...