Byla AS-525-27-13
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. K., S. K., S. K. ir R. V. atstovo uždarosios akcinės bendrovės „ALMONTUS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. K., S. K., S. K. ir R. V. atstovo uždarosios akcinės bendrovės „ALMONTUS“ skundą atsakovui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjų S. K., S. K., S. K. ir R. V. atstovas uždaroji akcinė bendrovė „ALMONTUS“ skundu (b. l. 2?4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti 2012 m. balandžio 11 d. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) sprendimą Nr. S-(10.6)-211 (toliau – ir Sprendimas);

72) įpareigoti Direkciją išduoti planavimo sąlygas žemės sklypų grupės, esančios Trakų r., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., detaliajam planui rengti.

8Teismui taip pat buvo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą. Prašyme nurodė, kad 2012 m. gegužės 30 d. teismui buvo paduotas pareiškėjų atstovo UAB „ALMONTUS“ skundas dėl sąlygų neišdavimo. 2012 m. birželio 18 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi skundą buvo atsisakyta priimti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškėjų atskirojo skundo netenkino, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį pakeitė ir nusprendė pareiškėjų skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti padavusiam asmeniui. Nurodė, jog tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą skundą laikyti nepaduotu, yra rimta priežastis termino atnaujinimui.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 3 d. nutartimi (b. l. 39?40) pareiškėjų prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjų skundą.

10Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad terminas skundui paduoti asmeniui atnaujinamas tik tada, kai paduoti skundą jam sutrukdė konkrečios aplinkybės, kurios nepriklausė nuo terminą praleidusio asmens valios ir jo pasirinkto konkrečioje teisinėje situacijoje elgesio modelio ir kurios sudarė jam objektyvias kliūtis laiku paduoti prašymą bei pateikti atitinkamus dokumentus ar įgyvendinti savo tikslus per atstovą arba turėjo įtakos jo valiai pasirinktam elgesiui taip, kad jis (elgdamasis protingai) galėjo neteisingai suvokti šią teisinę situaciją. Darė išvadą, kad pareiškėjų nurodyta aplinkybė, kuria jie grindžia prašymą atnaujinti terminą paduoti skundą (Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priėmus sprendimą skundą laikyti nepaduotu), negali būti laikoma pakankamu pagrindu atnaujinti terminą paduoti skundą. Kitų termino praleidimo priežasčių pareiškėjai nenurodė. Taip pat rėmėsi ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir pažymėjo, kad kadangi prašymas atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą netenkinamas, pareiškėjų skundą atsisakoma priimti.

11II.

12Pareiškėjų atstovas UAB „ALMONTUS“ pateikė atskirąjį skundą (b. l. 42?43), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 3 d. nutartį bei įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą prašymo dėl termino atnaujinimo klausimą nagrinėti iš naujo.

13Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi ir teigia, kad šiuo atveju nėra aplinkybių, dėl kurių skundas negalėtų būti priimtas. Pažymi, kad skundas buvo paduotas laiku, tačiau teismui paprašius pašalint trūkumus buvo pateiktas paaiškinimas, į kurį teismas neatsižvelgė ir atsisakė priimti skundą. Pareiškėjams kreipusis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, priimta nutartis skundą laikyti nepaduotu. Teigia, kad terminas nebuvo praleistas tyčia, teismas nepagrįstai nepripažino susidariusios situacijos rimta priežastimi termino atnaujinimui.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu atnaujinti terminą administraciniam teismui turi būti paduotas skundas (prašymas) (ABTĮ 34 str. 2 d.).

18Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes. Pažymėtina, kad kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (pvz. 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Vertinimas, ar terminas kreiptis teisminės gynybos praleistas dėl svarbių priežasčių, labai priklauso nuo nagrinėjamo atvejo aplinkybių.

19Pareiškėjai teigia, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl to, jog ankstesnis pareiškėjų skundas, teismui įpareigojus pašalinti skundo trūkumus, tačiau neatsižvelgus į pareiškėjų pateiktus paaiškinimus, nepagrįstai pripažintas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Šios aplinkybės, pareiškėjų nuomone, laikytinos svarbia termino atnaujinimo priežastimi.

20Pareiškėjų nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartyje administracinėje byloje AS756-524/2012 konstatuota, kad pirmosios instancijos teismui nustačius terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti trūkstamus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjų atstovo įgaliojimus, tai nurodytu terminu nebuvo padaryta, tik pateiktas paaiškinimas, kad teismo nurodyti dokumentai šiuo atveju nėra reikalingi, nes konkreti informacija nurodyta kituose skundo prieduose. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiais administracinis teismas, remdamasis ABTĮ nuostatomis, pareiškėjų skundą laikė nepaduotu ir grąžino skundą jį padavusiam asmeniui.

21Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai nepasinaudojo galimybe per teismo nustatytą terminą ištaisyti skundo trūkumus, todėl skundas pagrįstai laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams. Tai, kad pareiškėjai savo pačių veiksmais užkirto kelią ginti savo galimai pažeistas teises, negali būti pripažįstama nuo jų valios nepriklausančia aplinkybe ir negali būti laikoma svarbia priežastimi praleistas terminui atnaujinti.

22Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, jog tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą, konstatavo, kad skundas laikytinas nepaduotu ir grąžino jį skundą padavusiam asmeniui, negali būti laikoma išskirtine, ekstraordinarine, objektyvia ir nuo pareiškėjų nepriklausančia priežastimi sutrukdžiusia jiems tinkamai ginti savo galimai pažeistas teises.

23Jokių kitų objektyvių priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis priežastimis praleistam skundo padavimo terminui atnaujinti pareiškėjai nenurodė, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjų S. K., S. K., S. K. ir R. V. atstovo uždarosios akcinės bendrovės „ALMONTUS“ atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjų S. K., S. K., 6. 1) panaikinti 2012 m. balandžio 11 d. Trakų istorinio nacionalinio parko... 7. 2) įpareigoti Direkciją išduoti planavimo sąlygas žemės sklypų grupės,... 8. Teismui taip pat buvo pateiktas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 3 d. nutartimi (b. l.... 10. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 11. II.... 12. Pareiškėjų atstovas UAB „ALMONTUS“ pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 13. Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi ir teigia, kad šiuo atveju nėra... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato... 18. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbios priežasties, dėl... 19. Pareiškėjai teigia, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl to, jog... 20. Pareiškėjų nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.... 21. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai nepasinaudojo... 22. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro... 23. Jokių kitų objektyvių priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 25. pareiškėjų S. K., S. K., 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 3 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....