Byla 2-3992-905/2013
Dėl netesybų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga (duomenys neskelbtini), išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2teismo posėdžio sekretorė Eglė Zubrickaitė,

3dalyvaujant ieškovei G. K. ir

4atsakovo atstovui advokatui A. Š.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl netesybų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga ( - ), išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 1500 Lt už sutarties nevykdymą ir 1500 Lt neturtinės žalos už tyčinį apgaudinėjimą ir žeminimą. Ieškovė nurodė, kad šalys 2011 m. rugsėjo 7 d. sudarė mokslinio tyrimo darbo atlikimo ir konsultavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti mokslinio tyrimo darbą (60 lapų) tema „( - )“. Anot ieškovės, ji už šią paslaugą sumokėjo 1500 Lt avanso, tačiau atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų – neatliko darbo, nekonsultavo, nesilaikė darbų atlikimo terminų. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. spalio 14 d. atsakovas jai el. paštu atsiuntė darbo dalį (34 lapus), kuri buvo išsiųsta darbo vadovui, „darbas tiesiog „raudonavo“ nuo darbo vadovo komentarų“ (T. 1, b. l. 130). Ieškovės teigimu, jai nutraukus sutartį atsakovas (atsakovo darbuotojai ar su atsakovu susiję asmenys) iš jos tyčiojosi; ieškovė patyrė psichologinį sukrėtimą, darbo neužbaigė numatytu laiku ir negalėjo jo gintis ( - ).

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, jis įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus; ieškovė liko skolinga atsakovui 1500 Lt. Atsakovo teigimu, įmonės darbuotojai su ieškove elgėsi etiškai. Atsakovas nurodė, kad ieškovė, neturėdama atsakovo, kaip atliktų mokslinių tyrimų autoriaus, raštiško sutikimo, įmonės atliktų mokslinių tyrimų koncepcijas naudojo savo mokymo įstaigoje; taip ieškovė pažeidė Aukštojo mokslo studijų tvarkos nuostatus ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14, 15 straipsnius. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad pagal sutartį atsakovas įsipareigojo ieškovei sudaryti anketas, parašyti ( - ) baigiamąjį darbą, pakoreguojant ieškovės pateiktą medžiagą.

9Trečiasis asmuo VšĮ ( - ) prašė bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant. Trečiasis asmuo nurodė, kad ( - ) rektoriaus 2005 m. liepos 21 d. įsakymu ieškovė priimta į ( - ) kursą. Ieškovė buvo pasirinkusi ( - ) baigiamąjį darbą rengti tema „( - )“, tačiau šis darbas ( - ) ginamas nebuvo. Rektoriaus 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu ieškovė išbraukta iš studentų sąrašų jos pačios prašymu.

10Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad ieškovė sutartį sudarė savo profesijos tikslais, siekdama, kad atsakovas atliktų mokslinio tyrimo darbą, kurį apgynusi ( - ) ieškovė įgytų tam tikrą profesiją. Tarnybos nuomone, tokie susiklostę santykiai negali būti kvalifikuojami kaip vartojimo santykiai vartotojų teisių apsaugos teisės aktų prasme.

11Nustatytos aplinkybės

12Ieškovė nuo 2005 m. liepos 21 d. iki 2012 m. lapkričio 7 d. buvo VšĮ ( - ) mokamų studijų studentė (T. 2, b. l. 27).

13Šalys 2011 m. rugsėjo 7 d. sudarė „mokslinio tyrimo darbo atlikimo ir konsultavimo sutartį“, pagal kurią atsakovas, kaip vykdytojas, įsipareigojo „atlikti mokslinio tyrimo darbą (60 l.), kurio tema „( - )“ (sutarties 1.1 punktas); „konsultuoti užsakovą dėl mokslinio tiriamojo darbo rašymo eigos“ (2.2 punktas); „iki 2011 m. rugsėjo 20 d. užsakovui pateikti įvadą, turinį, literatūros sąrašą, teorinę darbo dalį (15 l.); iki 2011 m. rugsėjo 26 d. – teorinę darbo dalį (30 l.), tyrimo anketą; iki 2011 m. lapkričio 10 d. – visą darbą (teorinę ir praktinę dalį, išvadas, santraukas)“ (2.3 punktas). Be to, atsakovas, kaip vykdytojas, perdavus visą darbą, įsipareigojo „savo sąskaita pašalinti visus teikiamų ir (ar) suteiktų paslaugų atlikimo trūkumus“ (sutarties 2.4 punktas). Pagal šią sutartį ieškovė, kaip užsakovė, įsipareigojo priimti darbą ir už jį sumokėti (sutarties 1.1 punktas); iki 2011 m. spalio 17 d. pateikti užpildytas anketas (sutarties 2.3 punktas); mokslinio darbo reikalavimus pateikti raštu iki sutarties pasirašymo dienos arba sutarties pasirašymo momentu (2.6 punktas); visapusiškai bendradarbiauti su vykdytoju siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos kokybiškai ir atitiktų ieškovės (užsakovo) interesus (2.8 punktas); visus pageidavimus, reikalavimus ir komentarus siųsti el. paštu (2.9 punktas). Be to, sutarties 2.9 punkte nurodyta, kad jei per 10 darbo dienų užsakovas komentarų neatsiunčia, tai reiškia, kad darbas rašomas tinkamai. Sutarties 4.3 punkte nurodyta, kad ieškovė (užsakovė) įgyja autoriaus turtines teises nuo mokslinio tyrimo darbo perdavimo momento ir gali panaudoti jį visais galimais kūrinio panaudojimo būdais, neprieštaraujančiais įstatymams ir šiai sutarčiai. Pagal sutarties 5.1 punktą užsakovas sutarties objektą – mokslinio tyrimo darbą naudoja savo asmeniniais tikslais, vykdytojas neatsako už tolimesnį sutarties objekto panaudojimą (T. 1, b. l. 6-7).

14Ieškovė 2011 m. rugsėjo 7 d. sumokėjo atsakovui 1500 Lt už „mokymo ir konsultavimo paslaugas“ (T. 1, b. l. 8).

15Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2011 m. spalio 14 d. atsakovas jai el. paštu atsiuntė darbo dalį (34 lapus), kuri buvo išsiųsta darbo vadovui; „darbas tiesiog „raudonavo“ nuo darbo vadovo komentarų“ (T. 1, b. l. 130). Atsakovo atstovas advokatas A. Š. paaiškino, kad šalys susitarė dėl mokslinio tiriamojo darbo atlikimo; atsakovas įsipareigojo, be kita ko, parašyti ( - ) baigiamąjį darbą, pakoreguojant ieškovės (darbo) dalį (T. 2, b. l. 78-79). Liudytoja E. M. nurodė, kad (darbo atlikimo metu) ieškovė pateikdavo (( - )) darbo vadovo pastabas. Anot liudytojos, dar sutarties sudarymo metu buvo žinoma, kad ieškovei reikalingas mokslinis darbas ieškovės studijų tikslais (T. 2, b. l. 81-82). Įvertinęs šiuos šalių paaiškinimus ir liudytojos parodymus, taip pat šalių sutarties 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 4.3 ir 5.1 punktų nuostatas, teismas daro išvadą, kad šalys iš esmės susitarė dėl ieškovės, kaip VšĮ ( - ) mokamų studijų studentės, ( - ) baigiamojo darbo parengimo – būtent ( - ) baigiamuoju darbu ir įvardytas atsakovo ieškovei pagal sutartį pateiktas darbas (T. 1, b. l. 21), juolab šį rengiamą darbą ieškovė buvo pateikusi darbo vadovui pastaboms (T. 1, b. l. 130).

16Aplinkybių teisinis įvertinimas

17Dėl šalių sudaryto sandorio

18Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Mokslų ir studijų įstatymo 55 straipsnio 3 dalies 1, 2 punktuose įtvirtinta studentų pareiga uoliai studijuoti ir laikytis Akademinės etikos kodekso, kurį priima aukštoji mokykla. Teismo vertinimu, šios Mokslų ir studijų įstatymo normos yra imperatyvios – jose nėra išlygų, nepaliekama galimybių studentams elgtis kitaip, negu nustatyta šiose teisės normose. VšĮ ( - ) senato 2007 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 1SN-44 patvirtinto ( - ) etikos kodekso 7.1, 7.1.2 punktuose įtvirtinta studentų pareiga nesukčiauti atsiskaitant už kursą arba jo dalį – kolokviumų, įskaitų, egzaminų ir kitų atsiskaitymų metu: atsiskaitant pateikti tik savo darbą, nesinaudoti kitų studijuojančiųjų darbais arba jų rezultatais (T. 2, b. l. 70-71).

19Teismo vertinimu, šalių sudaryta 2011 m. rugsėjo 7 d. sutartimi ir vykdant šią sutartį atliktais šalių veiksmais (kai vietoje ieškovės, kaip studentės, buvo atsakovo rengiamas ( - ) baigiamasis darbas tema „( - )“ ir šį darbą, kaip savo pačios atliktą, ieškovė pateikinėjo darbo vadovui, t. y. ( - ) dėstytojui), pažeistos ieškovės, kaip studentės, pareigos, įtvirtintos Mokslų ir studijų įstatymo 55 straipsnio 3 dalies 1, 2 punktų imperatyviosiose normose. Be to, tokia sutartis ir pagal ją atliekami šalių veiksmai prieštarauja gerai moralei, ( - ) etikos kodekso 7.1, 7.1.2 punktuose įtvirtintiems ieškovės, kaip studentės, moralinio-etinio pobūdžio įsipareigojimams. Šiame kontekste teismas vertina kaip deklaratyvias-fiktyvias šalių sutarties nuostatas, kuriose deklaruojami „kūrinio panaudojimo būdai, neprieštaraujantys įstatymams“, autorinių teisių į kūrinį aspektai ir pan. Pabrėžtina, kad šalys ir liudytojos, kurios aktyviai dalyvavo ginčo santykiuose, nurodė, kad visiems santykio dalyviams buvo iš esmės aišku ir suprantama, kad galutinis darbo rezultatas – ( - ) baigiamasis darbas „( - )“ ieškovės bus (turės būti) pateikinėjamas ( - ) studijų tikslais. Pažymėtina ir tai, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovės pateiktame darbe (jo projekte) darbo vadovui buvo atskleistas tikrasis pateikinėjamo darbo autorius (ne ieškovė). Atsižvelgdamas į tai, teismas ex officio konstatuoja niekinio sandorio faktą ir taiko niekinio sandorio padarinius (CK 1.78 straipsnio 1 dalis).

20Konstatavęs niekinio sandorio faktą, teismas, remdamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (Civilinio proceso kodekso 7 straipsnis) nepasisako dėl šio sandorio kvalifikavimo ar nekvalifikavimo kaip vartojimo sutarties.

21Dėl konstatuoto niekinio sandorio padarinių

22CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. CK 1.81 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu sandoris negalioja dėl šio straipsnio 1 dalyje numatytų priežasčių, šio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje numatytos taisyklės netaikomos, kai abi šalys žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Pagal CK 1.81 straipsnio 3 dalį vienašalė ar dvišalė restitucija galima, jeigu jos taikymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar gerai moralei, t. y. kai nebuvo pasiektas viešajai tvarkai ar geros moralės normoms prieštaraujančio sandorio tikslas, o viešosios teisės normos nenustato tokio sandorio šalims turtinių sankcijų.

23Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo faktiškai parengto ( - ) baigiamojo darbo ieškovė vis dėlto negynė ( - ), teismas sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo pasiekta viešajai tvarkai ar geros moralės normoms prieštaraujančio sandorio tikslų. Be to, teismo vertinimu, restitucijos taikymas šiuo konkrečiu atveju neprieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms ar gerai moralei. Ir priešingai, būtent restitucijos netaikymas „įteisintų“ niekinio sandorio tikslus, t. y. atsakovo neteisėtą praturtėjimą ir teisių į atliktą darbą nepagrįstą įteisinimą (pripažinimą) ieškovei. Dėl to restitucija taikytina – iš atsakovo ieškovei grąžintini šios sumokėti 1500 Lt, kaip avansas, o iš ieškovės atsakovui grąžintinas ieškovei atsakovo perduotas parengtas ( - ) baigiamasis darbas „( - )“ ir perleistos teisės į šį darbą (šalių sutarties 1.1, 4.3, 5.1 punktai).

24Įvertindamas nustatytas aplinkybes ir apibendrindamas nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad ieškovei negali būti priteisiami jos reikalaujami 1500 Lt kaip netesybos pagal sutartį. Dėl to ieškinio reikalavimai, kaip tokie, atmetami. Dėl neteisėtų veiksmų (niekinio sandorio) kildinama-grindžiama ieškovės neturtinė žala nevertintina kaip teisės ginamas gėris (CK 1.97 straipsnio 2 dalis), todėl negali būti atlyginama.

25Konstatavus niekinio sandorio faktą ir pritaikius restituciją, ieškovei iš atsakovo priteistini pagal niekinį sandorį sumokėti 1500 Lt, atsakovui iš ieškovės grąžintinas pagal niekinį sandorį perleistas ( - ) baigiamasis darbas „( - )“, taip pat atsakovo perleistos teisės į šį darbą (CK 6.146 straipsnis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Atsižvelgdamas į bylos procesinę baigtį, kai ieškinio reikalavimai atmetami ir konstatuojamas niekinis sandoris bei taikomos niekinio sandorio pasekmės, teismas, įvertinęs priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, nusprendžia nė vienai niekinio sandorio šaliai neatlyginti patirtų bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalis).

28Valstybei bylinėjimosi išlaidos atlygintinos po lygiai iš abiejų šalių (CPK 96 straipsnio 5 dalis). Taigi valstybei iš ieškovės ir atsakovo priteistina po 26,77 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (T. 1, b. l. 1).

29Vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.80, 1.81, 6.146 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Konstatuoti, kad atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - ) ir ieškovės G. K. (a. k. ( - ) 2011 m. rugsėjo 7 d. sudaryta mokslinio tyrimo darbo atlikimo ir konsultavimo sutartis yra niekinis sandoris.

32Taikyti niekinio sandorio pasekmes – dvišalę restituciją – ir priteisti ieškovei G. K. (a. k. ( - ) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - ) 1500 (tūkstantį penkis šimtus) Lt pagal niekinį sandorį sumokėto avanso. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (j. a. k. ( - ) pagal niekinį sandorį ieškovei G. K. (a. k. ( - ) perduotą ( - ) baigiamąjį darbą „( - )“ ir perleistas teises į nurodytą darbą.

33Priteisti valstybei iš ieškovės G. K. (a. k. ( - ) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k. ( - ) po 26,77 Lt (dvidešimt šešis litus 77 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti įmokėtos Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (į. k. ( - ) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,... 2. teismo posėdžio sekretorė Eglė Zubrickaitė,... 3. dalyvaujant ieškovei G. K. ir... 4. atsakovo atstovui advokatui A. Š.,... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka... 7. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 1500 Lt už sutarties nevykdymą ir... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Anot atsakovo, jis įvykdė visus... 9. Trečiasis asmuo VšĮ ( - ) prašė bylą nagrinėti trečiajam asmeniui... 10. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad ieškovė sutartį... 11. Nustatytos aplinkybės... 12. Ieškovė nuo 2005 m. liepos 21 d. iki 2012 m. lapkričio 7 d. buvo VšĮ ( - )... 13. Šalys 2011 m. rugsėjo 7 d. sudarė „mokslinio tyrimo darbo atlikimo ir... 14. Ieškovė 2011 m. rugsėjo 7 d. sumokėjo atsakovui 1500 Lt už „mokymo ir... 15. Ieškovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2011 m. spalio 14 d.... 16. Aplinkybių teisinis įvertinimas... 17. Dėl šalių sudaryto sandorio... 18. Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms... 19. Teismo vertinimu, šalių sudaryta 2011 m. rugsėjo 7 d. sutartimi ir vykdant... 20. Konstatavęs niekinio sandorio faktą, teismas, remdamasis proceso... 21. Dėl konstatuoto niekinio sandorio padarinių... 22. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai sandoris negalioja, viena jo... 23. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo faktiškai parengto ( - ) baigiamojo darbo... 24. Įvertindamas nustatytas aplinkybes ir apibendrindamas nurodytus motyvus,... 25. Konstatavus niekinio sandorio faktą ir pritaikius restituciją, ieškovei iš... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Atsižvelgdamas į bylos procesinę baigtį, kai ieškinio reikalavimai... 28. Valstybei bylinėjimosi išlaidos atlygintinos po lygiai iš abiejų šalių... 29. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.80, 1.81, 6.146 straipsniais, Civilinio... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Konstatuoti, kad atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (j. a. k.... 32. Taikyti niekinio sandorio pasekmes – dvišalę restituciją – ir priteisti... 33. Priteisti valstybei iš ieškovės G. K. (a. k. ( - ) ir atsakovo uždarosios... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...