Byla T-56-2013
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo skundą atsakovui Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

4pareiškėjas skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas pripažinti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2012 m. rugsėjo 19 d. raštą Nr.S-239 atsisakyti pateikti informaciją neteisėtu ir įpareigoti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją pateikti darbuotojų tarifinį sąrašą.

5Nurodė, kad yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta profesinė sąjunga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo įstatais. Nuo 2008 m. vasario 24 d. konservatorijoje veikia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo padalinys – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinė organizacija, kuri buvo įsteigta minėtų įstatų pagrindu ir remiantis įstatų 4.1 punktu yra vienas iš profesinės sąjungos struktūrinių lygmenų. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai, o vėliau šiems darbuotojams pavedama atlikti darbą, kurį iki tol tinkami atliko kiti darbuotojai. Tokiu būdu be teisinio pagrindo mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą. Kilo įtarimų, kad darbo krūvis labiausiai mažinamas profesinei organizacijai priklausantiems darbuotojams. Dėl to 2012 m. rugsėjo 12 d. profesinės organizacijos pirmininkė V. M. kreipėsi į konservatorijos vadovę L. J., prašydama suteikti informaciją apie pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.V-1315 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas dokumentas, t. y. tarifinis sąrašas - dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Tačiau 2012 m. rugsėjo 19 d. konservatorijos vadovė raštu Nr. S-239 nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 19 d. Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai. Pareiškėjas rėmėsi Darbo kodekso 47 straipsnio 1 ir 6 dalimis bei tvirtino, kad toks atsakovo atsisakymas teikti informaciją yra neteisėtas.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą paaiškino, jog konservatorijos įstatuose nurodyta, kad Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija yra valstybinė mokykla (5 straipsnis), jos paskirtis yra bendrasis ugdymas, muzikinis ugdymas, meninis ugdymas, neformalus švietimas (10 straipsnis). Konservatorijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - vidurinis mokymas (nuostatų 14 straipsnis, Švietimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalis). Pažymėjo, kad Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija nevykdo viešojo administravimo funkcijų, nėra valstybinio administravimo subjektas, savivaldybių administravimo subjektas, t.y. subjektas, įgaliotas atlikti viešąjį administravimą. Atsakovas mano, jog pareiškėjo reikalavimai dėl įpareigojimo pateikti informaciją yra teismingi bendros kompetencijos teismui. Atsižvelgiant į tai, teismui kilo abejonių dėl bylos priskirtinumo administraciniam teismui.

7Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

8Byla bendrosios kompetencijos teismui.

9Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija yra bendrojo lavinimo mokykla, teisinė forma – biudžetinė įstaiga (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatų 4 p., 8 p.). Konservatorijos paskirtis – bendrasis ugdymas, muzikinis ugdymas, meninis ugdymas, neformalus švietimas (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatų 10 p.). Pagrindinė konservatorijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis mokymas (Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatų 14 p.). Taigi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos veikla yra susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, o ne viešojo administravimo įgaliojimų vykdymu, todėl Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija nelaikytina viešojo administravimo subjektu. Be to, nagrinėjamu atveju pareiškėjas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimas ginčija Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atsisakymą pateikti informaciją apie pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, t. y. duomenis apie mokytojų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir kitus duomenis, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Taigi šiuo atveju ginčas yra kilęs tarp darbuotojų atstovo ir darbdavio bei yra susijęs su darbo teisiniais santykiais. Ginčai kylantys iš darbo teisinių santykių yra priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Byla bendrosios kompetencijos teismui.

12Bylą pagal pareiškėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo skundą atsakovui Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai