Byla Ik-1236-428/2012

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Algio Markevičiaus ir Audriaus Grauželio, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant pareiškėjui V. A. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. A. prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, suinteresuotiems asmenims – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai, D. A. , A. K. ir T. A. ,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pratęsti Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-02-23 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29) įvykdymo terminą iki 2013-12-31 (b.l. 4-7).

3Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdyje panašiai paaiškino, kad kartu su bendraturčiais D. A. , A. K. ir T. A. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 6,5528 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis (neskelbtina). Bendraturčiams neprieštaraujant pareiškėjas 2001 metais sklype pasistatė karkasinį pastatą. Vėliau bendraturtis T. A. pradėjo reikšti nepasitenkinimą dėl jau pastatyto statinio. Dėl nurodyto statinio 2011-01-31 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-110131-0003-(14.12), bei vėliau - 2011-02-23 buvo surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29). Nurodytu reikalavimu pareiškėjas buvo įpareigotas ne vėliau kaip iki 2011-08-23 pašalinti savavališkos statybos padarinius. Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pareiškėjo prašymu reikalavimo įvykdymo terminą pratęsė trims mėnesiams - iki 2011-11-23. Kauno apygardos administracinis teismas 2012-02-13 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-386-422/2012 Reikalavimo įvykdymo terminą dar kartą pratęsė iki 2012-07-23. Pareiškėjas kreipėsi dėl savavališkos statybos įteisinimo dokumentų parengimo, tačiau savivaldybės architektas atsisakė pradėti savavališkos statybos įteisinimo procedūrą, nes nebuvo pateiktas bendraturčių sutikimas arba teismo sprendimas dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo. Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-06-13 sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-135-308/2011, nustatė naudojimosi tvarką žemės sklypu ir pareiškėjui paskyrė naudotis žemės sklypo dalimi, kurioje yra jo savavališkai pastatytas statinys (1,2274 ha sklypo dalis, plane pažymėta C), tačiau šis teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, pakeitė Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-06-13 sprendimą ir priėmė nepalankų pareiškėjo atžvilgiu sprendimą. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą. Dėl nurodytų priežasčių nespėjo parengti savavališkai pastatyto statinio įteisinančių dokumentų.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime nurodė, kad V. A. pareiškime nurodytos priežastys, kurių trukmei pareiškėjas negali daryti įtakos, yra pakankamai svarbios, sprendžiant termino dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo klausimą, tačiau pareiškėjo prašymą palieka spręsti teismo nuožiūra (b.l. 26-27). Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-11-22 prašyme dėl bylos nagrinėjimo prašė atsižvelgti į naujai paaiškėjusias aplinkybes, kad naujo statinio statyba Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje negalima ir pareiškėjo prašymo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą netenkinti (b.l. 98).

5Dzūkijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime (b.l. 62-63) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo pareikštu prašymu dėl termino pratęsimo 2011-02-23 reikalavimui Nr. REI-10-110223-00000-(14.29) pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti iki 2013-12-31. Pareiškėjas be statybą leidžiančio dokumento - įgaliotų valstybės tarnautojų rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui naujo nesudėtingo statinio statybai - pastatė II grupės nesudėtingą statinį: medinį karkasinį pagalbinio ūkio paskirties pastatą pažeisdamas Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 437 "Dėl Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento patvirtinimo" 11 punktą, kuris numato, kad naujų statinių statyba negalima, įskaitant ir ūkininko sodybos statinius, kadangi statoma gali būti tik Nacionalinio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane) ir bendrojo teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatas, kad statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Pagal šio įstatymo 13 straipsnio 2 punkto 4 dalį, draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, ir pagal šio straipsnio 3 dalį, statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais <...>. Pareiškėjo įvykdyta nelegali statyba prieštarauja teisės aktams, kadangi pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus tokios paskirties naujo statinio statyba yra negalima. Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-04-29 nutarimu Nr. 419, šis sklypas priskirtas specializuoto ūkininkavimo apsauginei agrarinei teritorijai (įsk. miškuose ir gyvenvietėse) ir šioje teritorijoje nėra numatyti nauji namų valdos planavimai. Todėl Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimas nesukels teisinių pasekmių.

6Suinteresuotas asmuo D. A. prašė pareiškimą tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo T. A. atsiliepime (b.l.65) nurodė, jog su prašymu nesutinka. Sklypas, kuriame yra savavališkai pastatytas statinys, patenka į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją. Pareiškėjas nėra gavęs Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos pritarimo sklype statyti statinio. Pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis, pateisinančiomis termino pratęsimą.

8Prašymas netenkinamas.

9Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašymu kreipėsi į teismą siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą teisę – pratęsti nustatyto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą.

10Byloje nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau- Inspekcija) 2011-01-31 pareiškėjui surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-110131-00003-(14.12) dėl medinio karkasinio pagalbinio ūkio paskirties pastato (neskelbtina) pastatyto bendros nuosavybės žemės ūkio paskirties žemės sklype (unikalus Nr.4400-0177-9244) savavališkos statybos (b. l. 45-48). Inspekcija 2011-02-23 surašė pareiškėjui reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-110223-00003-(14.29), t.y. iki 2011-08-23 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriaunant medinį karkasinį pagalbinio ūkio pastatą ir sutvarkyti statybos vietą (b. l. 55-56). Pareiškėjas 2011-08-17 prašymu kreipėsi į Inspekciją, prašydamas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius 3 mėnesiams (b. l.57). Inspekcija 2011-08-22 sprendimu Nr. 2D-10667-(14.29) pratęsė reikalavimo įvykdymo terminą iki 2011-11-23 (b.l. 60). Kauno apygardos administracinis teismas 2012-02-13 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-386-422/2012 Reikalavimo įvykdymo terminą dar kartą pratęsė iki 2012-07-23.

11Savavališkos statybos padarinių šalinimo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (įstatymo 2010-10-01 redakcija). Šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalį, 28 straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

12Tačiau akcentuotina tai, jog Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, nagrinėjamu atveju, nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tik tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

13Žemės sklypas, (neskelbtina), kuriame yra pareiškėjo savavališkai pastatytas naujas statinys - medinis karkasinis pagalbinio ūkio paskirties pastatas yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos ribose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-04-29 nutarimu Nr. 419. Žemės sklypas, kuriame yra savavališkai pastatytas statinys, patenka į Dzūkijos nacionalinio parko planavimo schemoje pažymėtas teritorijos tvarkymo zonas, kuriose naujo statinio statyba ar ūkininko sodybos kūrimas negalimas (b.l. 83-85, 99). Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktą, draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Dzūkijos nacionalinio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 437, 11 punkte numatyta, kad nauji statiniai, įskaitant ir ūkininko sodybos statinius, projektuojami ir statomi Nacionalinio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane) ir bendrojo teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose.

14Taigi, pareiškėjas neturi teisės parengti savavališkai pastatyto statinio įteisinimui projektinės dokumentacijos ir gauti statybą leidžiančio dokumento, kadangi Dzūkijos nacionalinio parko teritorijos dalyje, kurioje yra pareiškėjo savavališkai pastatytas naujas statinys, naujo statinio statyba, tame trape ir ūkininko sodybos kūrimas, negalimas.

15Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą. Šiuo atveju, pareiškėjas dėl objektyvių, pirmiau minėtų priežasčių, neturi teisės įteisinti savavališkai pastatyto statinio, todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjo nurodytas priežastis pripažinti svarbiomis bei pratęsti pareiškėjui terminą įvykdyti reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki jo prašomo termino, t. y. iki 2013-12-31 (Statybos įstatymo 28 str. 3 d., 4 d.).

16Įvertinus pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius pagrindus, pareiškėjo prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai