Byla Ik-1465-423/2012
Dėl dalies sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Nataljos Zelionkienės, Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Gintarei Inokaitytei, dalyvaujant pareiškėjo Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje atstovei Kristinai Dobrovolskienei, atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos atstovei Andželai Galeckienei, kuri yra ir trečiojo suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės atstovė, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje skundą dėl dalies sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje kreipėsi į teismą ir patikslintu skundu prašė panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" 1 punktą toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, 2 punktą toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui (b.l. 26-28).

3Pareiškėjas skunde nurodė bei jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" 1 punktas, kuriuo patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos struktūra, toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, bei 2 punktas, kuriuo patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros schema, toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, neteisėti, kadangi prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-17 nutarimu Nr. 1983 patvirtintų Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų (toliau - Nuostatai) 21 punktui, kuris įtvirtina Vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginį pavaldumą savivaldybės administracijos direktoriui, todėl turėtų būti naikintini. Savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, tačiau savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės administracijos struktūrą, turi paisyti ir specialių teisės aktų reikalavimų, šiuo atveju Nuostatų 21 punkto reikalavimų. Vyriausybės atstovo tarnyba gavo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011-10-24 rašto Nr. 10-2-1460 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-128" (toliau - Raštas), adresuoto Marijampolės savivaldybės tarybai, kopiją. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė informavo savivaldybės tarybą apie jos priimto akto prieštaravimą teisės normoms. Marijampolės savivaldybė nesutiko su Vaiko teisių kontrolierės Rašte pateikta informacija ir atsisakė nagrinėti 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 suderinimo su teisės aktų reikalavimais klausimą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2012-05-29 raštu Nr. (1.20.-2011-1460)-2-758 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio sprendimo Nr. 1-128" tiesiogiai kreipėsi į Vyriausybės atstovą Marijampolės apskrityje, prašydama inicijuoti procedūras, numatytas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme. Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje 2012-06-05 pateikė savivaldybės tarybai teikimą Nr. T- 5 (1.3) „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Teikimas), kuriame pasiūlė Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 1 ir 2 punkto pakeitimo klausimą, numatant Marijampolės savivaldybės administracijos struktūroje Vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginį pavaldumą savivaldybės administracijos direktoriui. Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje 2012-06-15 potvarkiu Nr. 1-25 (1.1) „Dėl termino nustatymo" nustatė kitą teikimo įgyvendinimo terminą - iki 2012-08-31. Tačiau Marijampolės savivaldybės taryba šio klausimo nesvarstė, taigi Marijampolės savivaldybės taryba atsisakė įgyvendinti Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje Teikimą. Prašė skundą tenkinti.

4Atsakovo Marijampolės savivaldybės taryba su skundu nesutinko, atsiliepime į skundą nurodė bei atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad vadovaudamasi teisės aktų suteiktais įgaliojimais bei išreikšdama savo valią Marijampolės savivaldybės taryba 2011-06-06 sprendimu Nr. 1-128 patvirtino Marijampolės savivaldybės administracijos struktūrą ir jos schemą. Naujai patvirtintoje savivaldybės administracijos struktūroje yra ir Socialinių reikalų departamentas, kaip struktūrinis padalinys, kurį sudaro du skyriai: Socialinės paramos skyrius ir Vaikų teisių apsaugos skyrius. Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad viešojo administravimo įstaigos administracijos padaliniais gali būti departamentas (valdyba), skyrius (biuras, tarnyba), poskyris (grupė). Šio straipsnio 4 dalis numato, jog departamentas (valdyba) steigiamas, jeigu administruojant pavestą sritį būtina spręsti sudėtingus uždavinius, atlikti įvairias funkcijas ir dėl to atsiranda poreikis koordinuoti jų įgyvendinimą. Minėto įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad skyrius (biuras, tarnyba) paprastai yra departamento (valdybos) struktūrinė dalis. Kai administruoti pavestoje srityje yra nepakankama uždavinių ir funkcijų įvairovė arba kai to reikalauja Įstatymas skyrius (biuras, tarnyba) gali nebūti departamento (valdybos) struktūrinė dalis. Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai negali ir neturi būti prilyginami įstatymo lygio reglamentavimui, kadangi ir pačiame Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nurodoma, kokia yra vaiko teisių apsaugos institucijų sistema ir, kad atitinkamai valstybė ir vietos savivaldos institucijos steigia ir finansuoja vaiko teisių apsaugos institucijas (tarnybas), organizuoja jų veiklą. Marijampolės savivaldybė užtikrina Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 22 punktu valstybės perduotos vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijos įgyvendinimą. Tai, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius yra Socialinės paramos departamente, neriboja jo savarankiškumo kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atžvilgiu. Valstybės perduotų vaiko teisių apsaugos funkcijų Marijampolės savivaldybės administracijoje, kaip vaikus ginančioje ir jų interesus atstovaujančioje institucijoje, įgyvendinimas nesukelia nuomonių ar pozicijų skirtumo. Priešingai, Marijampolės savivaldybėje vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp struktūrinių padalinių ir kaip vienas iš pavyzdžių yra pagalba, kurią Teisės departamento Juridinio skyriaus valstybės tarnautojai suteikia Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui. Be to, toks struktūros išdėstymas užtikrina maksimalų efektyvumą, įgyvendinant savivaldybių savarankiškąsias bei valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, ir atitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatas ir jame įtvirtintus viešojo administravimo principus. Ginčijamas Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimas Nr. 1-128, kuriuo patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos struktūra ir jos schema atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, todėl neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nustatytam teisiniam reguliavimui, savivaldybės administracijos veikla yra efektyvi, o įstaiga tinkamai įgyvendina jai nustatytus uždavinius. Prašė skundą atmesti.

5Skundas tenkintinas.

6Byloje kilo ginčas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" 1 punkto, kuriuo patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos struktūra, toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui bei 2 punkto, kuriuo patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros schema, toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, teisėtumo ir pagrįstumo (b.l. 14-16).

7Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011-10-24 raštu Nr. 10-2-1460 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-128" (toliau - Raštas), adresuotu Marijampolės savivaldybės tarybai, buvo prašoma savivaldybės tarybą svarstyti ginčijamo sprendimo pakeitimo klausimą (b.l. 17-18). Vaiko teisių apsaugos kontrolierė informavo savivaldybės tarybą apie pastarosios priimto administracinio akto prieštaravimą teisės aktų reikalavimams. Marijampolės savivaldybė nesutiko su Vaiko teisių kontrolierės Rašte pateikta informacija ir atsisakė nagrinėti 2011-06-06 priimto sprendimo Nr. 1-128 suderinimo su teisės aktų reikalavimais klausimą (b.l. 50-51). Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2012-05-29 raštu Nr. (1.20.-2011-1460)-2-758 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio sprendimo Nr. 1-128" tiesiogiai kreipėsi į Vyriausybės atstovą Marijampolės apskrityje, prašydama inicijuoti procedūras, numatytas Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme (b.l. 19). Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje 2012-06-05 pateikė savivaldybės tarybai teikimą Nr. T- 5 (1.3) „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Teikimas), kuriame pasiūlė Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 1 ir 2 punkto pakeitimo klausimą, numatant Marijampolės savivaldybės administracijos struktūroje Vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginį pavaldumą savivaldybės administracijos direktoriui (b.l. 53-54). Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje 2012-06-15 potvarkiu Nr. 1-25 (1.1) „Dėl termino nustatymo" nustatė kitą teikimo įgyvendinimo terminą - iki 2012-08-31 (b.l. 57). Tačiau Marijampolės savivaldybės taryba šio klausimo nesvarstė.

8Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą reglamentuoja Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti 2002-12-17 Vyriausybės nutarimu Nr. 1983 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Skyriaus paskirtis – pagal kompetenciją` įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta tvarka (Nuostatų 2 punktas). Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, o skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius (Nuostatų 3 punktas). Nuostatų tikslas yra užtikrinti vaiko teisų apsaugos skyriaus savarankiškumą kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atžvilgiu, garantuoti tinkamą savivaldai perduotos valstybinės funkcijos - vaiko teisių apsaugos – įgyvendinimą, siekiant išvengti konfliktų bei abejonių dėl vaiką atstovaujančio subjekto tinkamumo.

9Nuostatų 20 punktas numato, kad skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui (Nuostatų 21punktas).

10Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punkte numatyta, jog vaikų teisių apsauga valstybinė (valstybės perduotoji savivaldybėms) funkcija, perduota savivaldybėms pagal įstatymus atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės, įgyvendindamos valstybines funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę, tačiau savivaldybių veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai (Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11Savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimas išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija (Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktas). Tačiau savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės administracijos struktūrą, privalo laikytis ir specialių teisės aktų reikalavimų, šiuo atveju Nuostatų 21 punkte įtvirtinto reikalavimo, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas privalo būti tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

12Atkreiptinas dėmesys, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad vietos savivalda yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumu, t.y. savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

13Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad "Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų hierarchijoj inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo " (2009 m. spalio 8 d. nutarimas, byla Nr. 64/06).

14Šiuo atveju, atsakovas gavęs Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011-10-24 raštą Nr. 10-2-1460 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. 1-128" bei Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje 2012-06-05 Teikimą, kuriame buvo pasiūlyta Marijampolės savivaldybės tarybai svarstyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 1 ir 2 punkto pakeitimo klausimą, numatant Marijampolės savivaldybės administracijos struktūroje Vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginį pavaldumą savivaldybės administracijos direktoriui, šio klausimo nesvarstė.

15Nepagrįsti jokiais objektyviais ir neginčijamais duomenimis bei prieštaraujantys nurodytam teisiniam reglamentavimui atsakovo motyvai, jog Nuostatų 21 punktas prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punkto, 54 straipsnio 3 dalies nuostatoms. Atsakovo motyvai, jog patvirtintas Vaiko teisių apsaugos skyriaus pavaldumas Socialinės paramos departamentui, neriboja jo savarankiškumo kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atžvilgiu, priešingai vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp struktūrinių padalinių, kad toks struktūros išdėstymas užtikrina maksimalų efektyvumą įgyvendinant savivaldybių savarankiškąsias bei valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir atitinka Viešojo administravimo įstatymo nuostatas ir jame įtvirtintus pamatinius viešojo administravimo principus, šiuo atveju nėra reikšmingi, kadangi minėtas teisinis reglamentavimas be jokių išlygų įtvirtina vaiko teisių apsaugos skyriaus tiesioginį pavaldumą savivaldybės administracijos direktoriui.

16Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, Marijampolės savivaldybės taryba nepagrįstai atsisakė įgyvendinti Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje 2012-06-05 Teikimą. Ginčijamo Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" 1 punktas toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, 2 punktas toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl naikintini.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

18Skundą tenkinti.

19Panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos struktūros ir jos schemos patvirtinimo" 1 punktą toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui, 2 punktą toje dalyje, kurioje numatyta, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius pavaldus Socialinių reikalų departamentui.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje kreipėsi į... 3. Pareiškėjas skunde nurodė bei jo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino,... 4. Atsakovo Marijampolės savivaldybės taryba su skundu nesutinko, atsiliepime į... 5. Skundas tenkintinas.... 6. Byloje kilo ginčas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06... 7. Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių... 8. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų... 9. Nuostatų 20 punktas numato, kad skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį... 10. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punkte... 11. Savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimas išimtinė savivaldybės... 12. Atkreiptinas dėmesys, jog Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte... 13. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad "Konstitucijoje įtvirtintas teisinės... 14. Šiuo atveju, atsakovas gavęs Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos... 15. Nepagrįsti jokiais objektyviais ir neginčijamais duomenimis bei... 16. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, Marijampolės... 17. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 2... 18. Skundą tenkinti.... 19. Panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2011-06-06 sprendimo Nr. 1-128... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...