Byla ATP-707-350/2015
Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gaputis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ( toliau Institucija ) apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir

Nustatė

22015 m. rugpjūčio 14 d. Institucija T. S. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 51 18 straipsnio 8 dalį už tai, kad 2015 m. kovo 30 d. atlikus UAB „( - ) " (įmonės kodas ( - ), ( - ) , Utena) parduotuvės „B." Nr. 12, ( - ), Visaginas patikrinimą (patikrinimo aktas Nr. ( - ) ), patikrinimo metu apžiūrėjus virdulį ( - ), šis buvo nepaženklintas kaip to reikalaujama Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklų II skyriaus 8.5.2 p. (elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu) ir 8.5.3 p. (ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d.). Pagal 2015-02-17 pirkimo važtaraštį Nr. ( - ) nustatyta, kad 2015-02-17 UAB „M." (įm. kodas ( - ) , ( - ) , Vilnius) (registruotas Elektros ir elektroninės įrangos importuotojas) pardavė 10 vnt. virdulių ( - ) (vieneto kaina be PVM - 9,12 Eur.; bendra suma su PVM - 110,35 Eur.), UAB „B." prekyba parduotuvei Nr. ( - ) . Tai patvirtina, kad UAB „M." patiekė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą (virdulį ( - )) nepaženklintą Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 8.5.2 ir 8.5.3 p. nustatyta tvarka. Vadovaujantis 2014-01-02 UAB „M." direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) už prekių žymėjimą pateikiant jas į Lietuvos rinką pagal galiojančius Lietuvos įstatymus atsakingas direktorius T. S., kuris neveikimu pažeidė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skyriaus 341 straipsnio 15 punkto reikalavimus.

3Skundžiamu Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimu administracinė byla T. S. atžvilgiu buvo nutraukta, nesant jo veikoje administracinio teisės pažeidimo sudėties.

4Apeliaciniu skundu Institucija prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą, kuriuo T. S. būtų pripažintas kaltu pagal ATPK 51 18 straipsnio 8 dalį, skiriant jam nuobaudą sankcijos ribose.

5Nurodo, kad atlikus patikrinimą UAB „B." prekyba parduotuvėje Nr. ( - ) , joje rastas vienas elektrinis virdulys, nepaženklintas kaip to reikalauja Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės ir kuris pagal pirkimo dokumentus įgytas iš UAB „M.“. Tai reiškia, kad UAB „M.“ patiekė rinkai virdulį ( - ) , nepaženklintą Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, o už prekių žymėjimą pateikiant jas rinkai UAB „M.“ atsakingas T. S., kuris savo neveikimu – nepaženklindamas vienos prekės nustatyta tvarka, padarė pažeidimą, numatytą ATPK 51 18 straipsnio 8 dalyje. Teismas nutraukdamas teiseną T. S. byloje neatsižvelgė į tai, kad T. S. paaiškinime prie 2015 m. gegužės 18 d. protokolo kaltę pripažino, nurodė, kad prekė liko nepaženklinta per neapdairumą. Po to pažeidėjas kaltę neigė, taip siekdamas išvengti administracinės atsakomybės. Mano, kad skundžiamu nutarimu byla nutraukta nepagrįstai, neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertinus bylos aplinkybes.

6Atsiliepimu į Institucijos apeliacinį skundą T. S. prašo Institucijos skundą atmesti, skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad dirbdamas UAB „M.“ visada ženklino prekes Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, tai darydavo asmeniškai, kad vartotojai būtų informuoti apie būtinybę atskirai rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Prekėms patekus į rinką, jis jau nebebuvo atsakingas, kad prekė, ar jos ženklinimas, kokiu nors būdu nebus paveikta išorinių faktorių. Mano, kad už prekės, kuri jau pateikta rinkai ir be aukščiau minimo ženklinimo, atsakomybę nešti turi ne tiekėjas, o parduotuvės vadovas. Pažymi ir tai, kad jam surašytas protokolas nėra aiškus, jame neįvardintas pažeidimo dalykas, pažeidimo mastas, vertė, įvykio data ir vieta.

7Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.

8Pagal ATPK 30211 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą.

9Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka asmens kaltei konstatuoti ir skirti administracinę nuobaudą. Tai galima padaryti tik tada, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė konkrečią įstatymo uždraustą veiką, kuri užtraukia atitinkamą atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktojo administracinėn atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi neaiškumai traktuojami administracinėn atsakomybėn patraukto asmens naudai (pvz., LVAT nutartis Nr. N9-990/2006).

10ATPK 256 straipsnyje numatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

11ATPK 257 straipsnyje numatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone.

12Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas, įrodymų tyrimo ir vertinimo aspektu patikrino byloje esančius įrodymus ir daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų patvirtinančių T. S. kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 5118 straipsnio 8 dalyje.

13Minimame straipsnyje numatyta atsakomybė už elektros ir elektroninės įrangos, kuri nepaženklinta pagal nustatytus reikalavimus, išleidimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką. Ši teisės norma yra blanketinė, t.y. šiame straipsnyje numatytos pareigos yra nustatytos kito teisės akto dispozicijoje. Nagrinėjamoje byloje protokolas T. S. surašytas už tai, kad jis pažeidė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skyriaus 341straipsnio 15 punkto reikalavimus, t.y. platino elektros ir elektroninę įrangą, kuri nėra paženklinta aplinkos ministerijos nustatyta tvarka - elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 8.5.2 p. ir 8.5.3 p.

14Institucija protokolą T. S. surašė turėdama duomenis apie tai, kad 2015 m. kovo 30 d. atlikus patikrinimą Visagine esančioje parduotuvėje „B.“ Nr. ( - ) , buvo rastas vienas elektrinis virdulys, nepaženklintas aukščiau minimose taisyklėse nustatyta tvarka, bei prekių pirkimo važtaraščiu, iš kurio matyti, kad minimas virdulys kartu su kitomis prekėmis buvo pirktas 2015 m. vasario 17 d. iš UAB „M.“, o minimoje bendrovėje už prekių ženklinimą atsakingas bendrovės direktorius T. S..

15Tačiau, aukštesniojo teismo vertinimu, tokių duomenų nepakanka T. S. kaltei, padarius jam inkriminuotą pažeidimą, pagrįsti.

16Viso proceso metu T. S. savo kaltę padarius jam inkriminuojamą pažeidimą neigė, nurodė, kad visas „M.“ UAB parduodamas prekes perkančioms įmonėms tiekia paženklintas kaip to reikalauja teisės aktai.

17Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad reikalaujama tvarka nepaženklinta prekė parduotuvėje UAB „B.“ Nr. ( - ) rasta 2015 m. kovo 30 d., o iš „M.“ UAB pirkta 2015 m. vasario 17 d. kartu su kitomis elektros ir elektroninės įrangos prekėmis, tame tarpe ir dar 30 elektrinių virdulių, ( b.l. 13). Šie duomenys tik rodo, kad elektrinis virdulys UAB „B.“ buvo pirktas iš T. S. vadovaujamos bendrovės, tačiau nėra pagrindo kategoriškai išvadai, kad minimas elektrinis virdulys į UAB „B.“ buvo pristatytas nepaženklintas, kaip to reikalauja elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių 8.5.2 p. ir 8.5.3 p. Nuo virdulio pirkimo iš T. S. vadovaujamos bendrovės iki nustatyto pažeidimo buvo praėjęs daugiau nei mėnuo, prekė buvo pateikta rinkai, jokių pretenzijų dėl minimos prekės neatitikimo pardavimui keliamiems reikalavimams UAB „B.“ įmonei, iš kurios buvo pirkta prekė, nebuvo pareiškusi, todėl neatmestina galimybė, kad šis vienas virdulys galėjo būti atitinkamai ne nepaženklintas T. S., o ženklinimas nuo virdulio galėjo būti pašalintas jau virduliui esant UAB „B.“ žinioje. Institucija apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad T. S. pirminiame paaiškinime dėl nustatyto pažeidimo kaltės neneigė, nurodydamas, kad vieno elektrinio virdulio jis galėjo nepaženklinti per neapdairumą, tačiau pastarasis teiginys, aukščiau aptartame kontekste, negali būti vertinamas kaip T. S. kaltės įrodymas, kadangi tai yra tik paties T. S. iškelta versija, kaip UAB „B.“ parduotuvėje galėjo atsirasti pagal įstatymo reikalavimus nepaženklintas virdulys.

18Tokiu būdu byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad T. S. padarė jam inkriminuotą veiką. Šiuo atveju remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai, aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad 2015 m. spalio 9 d. Visagino miesto apylinkės teismo priimtas nutarimas pagrįstas ir teisėtas, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodomais motyvais nėra pagrindo.

19Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimą palikti nepakeistą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo netenkinti.

21Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. 2015 m. rugpjūčio 14 d. Institucija T. S. surašė administracinio teisės... 3. Skundžiamu Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimu... 4. Apeliaciniu skundu Institucija prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m.... 5. Nurodo, kad atlikus patikrinimą UAB „B." prekyba parduotuvėje Nr. ( - ) ,... 6. Atsiliepimu į Institucijos apeliacinį skundą T. S. prašo Institucijos... 7. Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.... 8. Pagal ATPK 30211 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 9. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės... 10. ATPK 256 straipsnyje numatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo... 11. ATPK 257 straipsnyje numatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus... 12. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į paminėtas normas,... 13. Minimame straipsnyje numatyta atsakomybė už elektros ir elektroninės... 14. Institucija protokolą T. S. surašė turėdama duomenis apie tai, kad 2015 m.... 15. Tačiau, aukštesniojo teismo vertinimu, tokių duomenų nepakanka T. S.... 16. Viso proceso metu T. S. savo kaltę padarius jam inkriminuojamą pažeidimą... 17. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad reikalaujama tvarka nepaženklinta... 18. Tokiu būdu byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad T. S. padarė jam... 19. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 20. Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarimą palikti... 21. Ši nutartis neskundžiama....