Byla AS-822-526-09
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties išaiškinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Zarasų rajono savivaldybės prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties išaiškinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-07-08 nutartimi tenkino pareiškėjos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdė 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimą bei 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymą.

5Teismas nustatė, kad skundo papildyme pareiškėjos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos prašomo panaikinti 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 dalimis buvo nuspręsta: reorganizuoti nuo 2009-07-01 Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą jungimo būdu prijungiant prie Zarasų Salako pagrindinės mokyklos; patvirtinti Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos sąlygas; pertvarkyti nuo 2009-07-01 Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūrą – įsteigti Baibių pagrindinio ugdymo skyrių; patvirtinti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos nuostatus; įpareigoti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos direktorių Leoną Sadauską pateikti mokyklų nuostatų naują redakciją valstybinės įmonės Registrų centro Utenos filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokyklos nuostatų registravimu; pripažinti netekusiu galios 2005-07-01 Zarasų savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-142 „Dėl Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

6Teismas priėjo išvadą, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės –laikinai nesustabdžius 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimo, taip pat laikinai nesustabdžius 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ 1,2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymo – pareiškėjai palankaus teismo sprendimo atveju, buvusios iki ginčijamų aktų dalių priėmimo padėties atkūrimas (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 92 str.) būtų apsunkintas. Teismas konstatavo, kad 2009-05-29 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 1,2, 3, 4, 5 ir 8 dalyse įtvirtintos nuostatos įrodo, kad Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo procesas šiuo metu jau yra objektyviai pradėtas, t. y. inicijuojami faktiniai mokyklos reorganizavimo veiksmai, kurių padarinių pašalinimas, nepritaikius minėtos reikalavimo užtikrinimo priemonės, būtų sudėtingas ar neįmanomas.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-07-08 nutartį paliko nepakeistą. Teismas pažymėjo, kad byloje esančių duomenų nepakanka daryti pagrįstą išvadą, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizacija yra baigta.

8II.

9Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė pateikė prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties išaiškinimo. Atkreipia dėmesį, kad Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla 2009 m. liepos 10 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro. Kadangi remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 3 dalimi, juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis numato, kad, kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio.

13Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS146-291/2009, AS556-200/2009) sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl, sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, yra būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį) ir kai, kilus abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo), prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo prašymą bei teismo nutartį, mano, kad atsakovo prašoma išaiškinti teismo nutartis yra aiški ir motyvuota. Tokios nutarties įvykdymas nėra apsunkintas, jo rezoliucinė dalis aiški ir suprantama. Pareiškėjų prašymo tenkinimas jame nurodytose ribose galimai lemtų ne neaiškumų, susijusių su teismo sprendimo vykdymu, pašalinimą, o motyvacijos, kitaip tariant, teismo sprendimo turinio, keitimą, kuris yra neleistinas pagal ABTĮ 94 straipsnio 3 dalį.

15Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi sustabdė 2009-01-29 sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005-05-27 sprendimo Nr. T-l 15 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“ priedo pakeitimo“ patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalies įgyvendinimą bei 2009-05-29 sprendimo Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Zarasų Salako pagrindinės mokyklos vidaus struktūros ir nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Nuostatai) 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių vykdymą. Mokyklos išregistravimas iš juridinių asmenų registro, kaip reorganizavimo pabaiga, įvyko 2009 m. liepos 10 d., todėl teisėjų kolegija, vertindama pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą vertino nutarties priėmimo dieną buvusią situaciją, t. y. duomenų apie tą dieną byloje nebuvo.

16Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17atsakovės Zarasų rajono savivaldybės prašymą dėl nutarties išaiškinimo atmesti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai