Byla Ik-1670-437/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui E. V., trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus teritorinės muitinės atstovei J. M.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Radiolinija“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „Radiolinija“ skundu (b. l. 1-2) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) 2010 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-88, atnaujinti terminą skundui dėl patikrinimo ataskaitos paduoti centriniam mokesčių administratoriui.

8Paaiškino, kad Vilniaus teritorinė muitinė, patikrinusi UAB „Radiolinija“ mokesčių už importuotas prekes mokėjimus 2007 m. sausio – 2009 m. kovo 31 d. laikotarpiu, perskaičiavo deklaruotų muitinėje prekių vertę ir nusprendė papildomai reikalauti sumokėti 84293 Lt, įskaičiuojant PVM, mokesčių, paskyrė 42293 Lt baudą, taip pat 17418 Lt delspinigių – iš viso 146858 Lt. Patikrinimo ataskaitoje, kurią UAB „Radiolinija“ gavo 2009 m. gruodžio 28 d., nurodoma, kad atliekant patikrinimą bendrovės vadovas, vyr. finansininkas nedalyvavo, dokumentai, patvirtinantys prekių importą, buvo pateikti tik iš dalies, teritorinė muitinė, atlikusi tikrinimą, dokumentų poėmio neatliko, prekių pavyzdžiai vertinimui ir palyginimui apskaičiuojant muito mokestį nebuvo paimti. Patikrinimo metu bendrovėje nebuvo vadovo ir vyr. finansininko, o jos akcininkas buvo išvykęs į užsienį. Dėl nurodytų objektyvių priežasčių teritorinės muitinės pareigūnams nebuvo laiku pateikti dokumentai ir kita informacija, reikalinga teisingam patikrinimui atlikti. Priimtas į darbą bendrovės vadovas, 2009 m. gruodžio 28 d. gavęs Vilniaus teritorinės muitinės patikrinimo ataskaitą ir susipažinęs su ja, telefonu ir raštu 2010 m. sausio 7 d. kreipėsi į Muitinės vadovo pavaduotoją prašydamas leisti susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu padarytos išvados ataskaitoje, taip pat prašydamas leisti pateikti prekių pavyzdžius ir bendrovėje esančius dokumentus. 2010 m. sausio 15 d. buvo gautas atsakymas, kad prašymo netenkins, ir paaiškinta, kad jų sprendimas gali būti apskųstas per 20 dienų Muitinės departamentui. Skundas dėl patikrinimo ataskaitos Vilniaus teritorinei muitinei buvo įteiktas 2010 m. vasario 4 d. ir perduotas nagrinėti Muitinės departamentui nepraleidus 20 dienų termino. Iškilus klausimui, kad yra praleistas įstatymo nustatytas apskundimo terminas, 2010 m. vasario 17 d. Muitinės departamentui buvo įteiktas prašymas atnaujinti praleistą terminą. Muitinės departamentas pareiškėjo skundo ir prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti iš esmės nenagrinėjo ir skundą 2010 m. vasario 24 d. grąžino. Teritorinei muitinei prašymą leisti susipažinti su patikrinimo medžiaga pareiškėja pateikė 2010 m. sausio 7 d. 2010 m. sausio 15 d. buvo gautas atsakymas, kad netenkins prašymo leisti susipažinti su patikrinimo medžiaga ir pateikti dokumentus, buvo pasiūlyta patikrinimo ataskaitą skųsti įstatymo nustatyta tvarka. Gavus tokį atsakymą, skundas buvo įteiktas 2010 m. vasario 4 d., t.y. nepraleidus įstatyme nustatyto termino, skaičiuojant nuo gauto atsakymo į prašymą. Muitinės departamentas nurodytos aplinkybės sprendime nenagrinėjo ir į pareiškėjos argumentus neatsižvelgė. Nesutiko su sprendimo motyvu, kad bendrovė, gavusi patikrinimo ataskaitą, elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai. Iš karto buvo kreiptasi su prašymu leisti susipažinti su patikrinimo medžiaga, nes tik po to galima argumentuotai sutikti ar nesutikti su patikrinimo išvadomis. Bendrovės vadovui 2010 m. sausio 7 d. buvo pažadėta leisti susipažinti su patikrinimo medžiaga, tačiau vėliau nebeleido, pareikalavo prašymą išdėstyti raštu, o po to 2010 m. sausio 15 d. raštu pranešė, kad jokios medžiagos susipažinimui nepateiks, ir pasiūlė skųsti jų priimtą sprendimą kas ir buvo padaryta. Pažymėjo, kad Vilniaus teritorinė muitinė, atlikusi patikrinimą, iš karto nusirašė iš bendrovės sąskaitos visą nepriemokos sumą – 146858 Lt, palikdama įmonę be lėšų, iš kurių turėjo mokėti atlyginimus darbuotojams, vykdyti kitas neatidėliotinas verslo funkcijas. Bendrovė nevengia mokesčių, juos moka, tačiau nori ir turi teisę įsitikinti, ar reikalaujami mokesčiai yra pagrįsti ir teisingi. Vertino, kad yra atimta teisė susipažinti su patikrinimo medžiaga ir ją apsvarsčius gintis nuo neteisingai apskaičiuotų mokesčių.

9Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepimu (b. l. 18-20) skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad Muitinės departamentas skundžiamu sprendimu nusprendė grąžinti pareiškėjos 2010 m. vasario 3 d. skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2009 m. gruodžio 21 d. patikrinimo ataskaitos Nr. 9VM320150MS ir laikyti jį nepaduotu. Rėmėsi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 152 straipsnio 1 dalimi, 164 straipsnio 3 dalimi ir pažymėjo, kad sprendimo įteikimo pareiškėjui data laikytina 2009 m. gruodžio 31 d., todėl paskutinė skundo padavimo Muitinės departamentui data buvo 2010 m. sausio 20 d., tačiau pareiškėjo skundas Vilniaus teritorinėje muitinėje gautas tik 2010 m. vasario 4 d., todėl skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytą 20 dienų skundo padavimo terminą. Muitinės departamentas 2010 m vasario 17 d. gavo pareiškėjo atstovo prašymą, atnaujinti skundo padavimo terminus. Pareiškėjo nurodyti teiginiai, jog terminas skundui paduoti turėjo būti skaičiuojamas ne nuo teritorinės muitinės 2009 m. gruodžio 21 d. patikrinimo ataskaitos įteikimo dienos, bet nuo Vilniaus teritorinės muitinės atsakymo į 2010 m. sausio 7 d. prašymą 10 d., yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad Vilniaus teritorinė muitinė 2009 m. gruodžio 21d. patikrinimo ataskaitoje VM320150M nurodė pareiškėjui šios ataskaitos apskundimo tvarką ir terminus. Vertino, jog pareiškėjo tolimesni veiksmai buvo sąlygoti jos subjektyviu pasirinkimu, kaip elgtis, t. y. domėtis ar nesidomėti MAĮ nustatytu konkrečiu mokestinių ginčų proceso bei terminų skaičiavimo ir dokumentų įteikimo reglamentavimu. Be to, Vilniaus teritorinė muitinė, išnagrinėjusi pareiškėjos 2010 m. sausio 7 d. rašte Nr. SD3 pateiktą prašymą 2010 m. sausio 13 d. raštu Nr. 2B-32/11.12-591 neatsisakė jo tenkinti, o dar kartą informavo pareiškėją kad patikrinimas pagal Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavedimą Nr. 9VM00040 (2009-04-01) jau yra baigtas ir 2009 m. gruodžio 21 surašyta patikrinimo ataskaita Nr. 9VM320150M, kuri vadovaujantis MAĮ 152 straipsnio 1 dalimi bei 154 straipsnio 1 dalimi, gali būti apskųsta Muitinės departamentui. Vertino, kad minėtas Vilniaus teritorinės muitinės atsakymas niekaip negalėjo sutrukdyti pareiškėjai laiku paduoti skundą, priešingai, jame dar kartą buvo nurodyta Vilniaus teritorinės muitinės 2009 m. gruodžio 21 d. patikrinimo ataskaitos apskundimo tvarka ir terminai.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimu (b. l. 68-71) pareiškėjo UAB Radiolinija“ skundą tenkino. Panaikino Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-88. Įpareigojo Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išnagrinėti pareiškėjos UAB „Radiolinija“ 2010 m. vasario 3 d. skundą.

13Teismas, į vertinęs bylos medžiagą bei faktines aplinkybes, sprendė, kad Vilniaus teritorinės muitinės patikrinimo ataskaitos apskundimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo 2010 m. sausio 7 d. rašto atsakovui matyti, kad jis siekė susipažinti su patikrinimo medžiaga, prašė atsakovo leisti tai padaryti. Atsakovas 2010 m. sausio 13 d. raštu neišsprendė pareiškėjos prašymo dėl leidimo susipažinti su bylos medžiaga nutylėdamas. Pareiškėjas skunde rašo, kad minėtą atsakymą ji gavo 2010 m. sausio 15 d., tai yra po dviejų dienų – likus trims dienoms iki patikrinimo ataskaitos apskundimo termino pabaigos. Teismas vertino, kad pareiškėjas Vilniaus teritorinės muitinės 2009 m. gruodžio 21 d. patikrinimo ataskaitos Nr. 9VM320150M apskundimo terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, todėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 1A-4.13-88, kuriuo pareiškėjo 2010 m. vasario 3 d. skundą nutarta laikyti nepaduotu ir jis grąžintas pareiškėjui naikintinas. Teismas sprendė, kad neturi juridinio pagrindo pats atnaujinti skundo padavimo terminą, todėl atsakovas įpareigotinas pareiškėjo skundą išnagrinėti.

14III.

15Atsakovas Muitinės departamentas apeliaciniu skundu (b. l. 91-91) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

16Be argumentų pateiktų atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui, papildomai nurodo, kad pareiškėjo nurodoma termino skundui paduoti praleidimo priežastis, kad jai nebuvo leista susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu buvo surašyta patikrinimo ataskaita, negali būti laikoma objektyvia. Pažymi, kad 2009 m. gruodžio 21 d. patikrinimo ataskaita Nr. 9VM320150M buvo priimta patikrinus pačio pareiškėjo pateiktus dokumentus, be to, atliekant teminį pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos ir finansinės atskaitomybės patikrinimą, susijusį su importuotomis prekėmis, dalyvavo ir pareiškėjo atstovė T. K. Mano, kad, pagal MAĮ 153 straipsnio 1 dalį, reikalavimas kartu su skundu pateikti įrodymus nėra sietinas su terminais skundui paduoti.

17Nurodo, kad pareiškėjas praleido ir skundo teismui dėl Muitinės departamento 2010 m. vasario 20 d. sprendimo padavimo terminą, tačiau teismas 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi nepagrįstai jį atnaujino. Teigia, jog pareiškėjas nepateikė prašymo atnaujinti praleistą terminą.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 83-85) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimą ir panaikinti ir priimti naują sprendimą – palikti galioti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 1A-4.13-88.

19Nurodo, kad palaiko Muitinės departamento apeliaciniame skunde išdėstytą poziciją.

20Pareiškėjas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 86-87) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

21Nurodo aplinkybes pateiktas skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad patikrinimo ataskaitos 1.6 punkte nurodyta, kad bendrovės vadovas, vyr. finansininkas tikrinime nedalyvavo; 2.2.1 punkte nurodyta, kad bendrovė neįvykdė nurodymo pateikti dokumentus ir nepateikė informacijos, kodėl to nepadarė; 2.2.2 punkte nurodoma, kad dokumentų poėmis nebuvo atliktas, prekių mėginiai nebuvo paimti; 3.1.1 punkte nurodoma, kad nepateikti prekių pirkimo – pardavimo aprašymai, kainos, mokėjimo sąlygos ir kt. Pažymi, kad patikrinimas buvo atliekamas už 2007 m. sausio 1 d. – 2009 m. kovo 31 d. laikotarpį, o apskaitininkė T. K., kuri buvo pakviesta pasiaiškinti, dirbo nuo 2009 m. kovo 16 d. (15 d.). Be to, ji negalėjo tikrinimo klausimais ko nors aiškinti, nes neturėjo tam įgaliojimų ir dirbdama jokių operacijų su importuojamomis nuo 2007 metų prekėmis neatlikinėjo, dokumentais taip pat nedisponavo.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

25Pareiškėjas prašė panaikinti Muitinės departamento 2010 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-88, atnaujinti terminą skundui dėl patikrinimo ataskaitos paduoti centriniam mokesčių administratoriui.

26Muitinės departamento apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą dėl sprendimo panaikinimo ir neprašė jo atnaujinti.

27Pagal ABTĮ 37 straipsnio nuostatas administracinis teismas, spręsdamas skundo (prašymo) priėmimo klausimą, privalo patikrinti ar nėra praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas, o jei terminas yra praleistas, ar prašoma jį atnaujinti. Paaiškėjus, kad skundo (prašymo) padavimo terminas yra praleistas ir pareiškėjas neprašo jį atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą, teismui atsiranda pagrindas taikyti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir motyvuota nutartimi atsisakyti priimti skundą (prašymą). Jei aplinkybė, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, teismas nutraukia bylą (ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas).

28Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas skundžiamą Muitinės departamento 2010 m. vasario 20 d. sprendimą gavo 2010 m. vasario 26 d., pareiškėjas skundą teismui pateikė 2010 m. balandžio 1 d., t. y. praleidęs skundo padavimo terminą. Pažymėtina, kad pareiškėjas kartu su skundu nepateikė prašymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, tačiau, nepaisant šios aplinkybės, pirmosios instancijos teismas atnaujino skundo padavimo terminą. ABTĮ 34 straipsnis numato galimybę pareiškėjo prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą, jei jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Tačiau nesant pareiškėjo prašymo dėl termino atnaujinimo, teismas savo iniciatyva negali spręsti klausimo dėl praleisto termino atnaujinimo.

29Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Įstatymas įpareigoja asmenį šią savo teisę realizuoti laikantis įstatymo reikalavimų, tarp jų nustatytų kreipimosi teisminės gynybos terminų (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis). Taip yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai. Jei asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl svarbių priežasčių, įstatymas suteikia jam teisę prašyti teismą šį terminą atnaujinti (ABTĮ 34 straipsnis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kaip minėta, pateikdamas skundą teismui prašymo dėl termino paduoti skundą atnaujinimo nepateikė.

30ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas nustato, kad teismas bylą nutraukia jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, arba teismas atmetė tokį prašymą. Kadangi pareiškėjas skundą dėl Muitinės departamento 2010 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-88 panaikinimo pateikė praleidęs įstatymu nustatytą terminą ir neprašė šio termino atnaujinti, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas savo iniciatyva atnaujino praleistą skundo padavimo terminą, negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta, o pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, byla nutrauktina vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu (ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

32apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant atsakovo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „Radiolinija“ skundu (b. l. 1-2) kreipėsi į teismą,... 8. Paaiškino, kad Vilniaus teritorinė muitinė, patikrinusi UAB... 9. Atsakovas Muitinės departamentas atsiliepimu (b. l. 18-20) skundą prašė... 10. Paaiškino, kad Muitinės departamentas skundžiamu sprendimu nusprendė... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimu (b.... 13. Teismas, į vertinęs bylos medžiagą bei faktines aplinkybes, sprendė, kad... 14. III.... 15. Atsakovas Muitinės departamentas apeliaciniu skundu (b. l. 91-91) prašo... 16. Be argumentų pateiktų atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui,... 17. Nurodo, kad pareiškėjas praleido ir skundo teismui dėl Muitinės... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į... 19. Nurodo, kad palaiko Muitinės departamento apeliaciniame skunde išdėstytą... 20. Pareiškėjas UAB „Radiolinija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 21. Nurodo aplinkybes pateiktas skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 25. Pareiškėjas prašė panaikinti Muitinės departamento 2010 m. vasario 20 d.... 26. Muitinės departamento apeliaciniame skunde nurodoma, kad pareiškėjas... 27. Pagal ABTĮ 37 straipsnio nuostatas administracinis teismas, spręsdamas skundo... 28. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis numato, kad... 29. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis... 30. ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas nustato, kad teismas bylą nutraukia jeigu... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 32. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimą... 34. Nutartis neskundžiama....