Byla 2-1165-260/2014
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelisrašytinio proceso tvarka teismo posėdyjeišnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-1165-260/2014dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „LitCon“ 2013 11 14 per EPP pateiktu ieškiniuatsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ bei 2013 11 18 ieškinio dalyko patikslinimu prašė atsakovės vykdomame konkurse supaprastintame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“(pirkimo Nr. 139139) panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, nurodytą 2013-10-14 rašte Nr.S-3700-13, atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, taip pat panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą,nurodytą 2013-10-14 rašte Nr. S-3699-13,dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu, priteisti ieškovei UAB „LitCon“ iš atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „LitCon“ dalyvavo atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ paskelbtame viešajame pirkime–suprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje, rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 139139). 2013 10 02 raštu Nr. S-3612-13 atsakovė kreipėsi į ieškovę prašydama paaiškinti pasiūlymo techninę dalį. Ieškovė 2013 10 09 raštu Nr. SR-131009-01JK pateikė atsakovei pasiūlymo paaiškinimą. 2014 10 14 raštu Nr.S-3700-13atsakovė informavo ieškovę apie priimtą sprendimą atmesti ieškovės UAB „LitCon“ pasiūlymą. Ieškovė, manydama, kad atsakovės sprendimas dėl pasiūlymo atmetimo yra nepagrįstas ir neteisėtas, 2013 10 29 raštu Nr. SR-131029-01GB pateikė atsakovei pretenziją dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Atsakovė 2013 11 05 raštu Nr. S-4070-13 atmetė pretenziją, atsakydama formaliais ir deklaratyviais teiginiais, kad pateiktoje pretenzijoje nurodyti argumentai neįrodo, jog perkančiosios organizacijos 2013 10 14 pranešime „Dėl pasiūlymo atmetimo“ nurodyti argumentai atmesti tiekėjo pasiūlymą yra nepagrįsti, pretenziją tenkinti nėra pagrindo, kadangi UAB „LitCon“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Ieškovė, nesutikusi su atsakovės priimtu sprendimu atmesti pretenziją, pateikė teisme ieškinį atsakovei dėl jos Viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

4Ieškinyje pareikštus reikalavimus ieškovė grindžia tokiais argumentais:

5Pirma, ieškovės nuomone, labai svarbu yra tai, kad konkurso laimėtojas nustatomas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi. Atsakovės sprendimu išrinkto konkursą laimėjusio pasiūlymo (pateikto UAB „Inžineriniai tinklai“) vertė yra 8 257 301,98 Lt (be PVM), o ieškovės pasiūlymo vertė yra 7 808 944,12 Lt (be PVM), taigi ieškovės pasiūlymas yra pigesnis nei konkursą laimėjęs pasiūlymas. Ieškovės pasiūlymo atmetimo motyvai yra susiję su 3 elektros prietaisais: 1)0,4 kVįvadiniais paskirstymo skydais (PSS); 2) dažnio keitikliais siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630 kW; 3) automatiniais jungikliais „Compact“ serijos 0,4 kV 100A-630A, kurių bendros vertės procentinė išraiška viso konkursu perkamų darbų projekte tesudaro vos 3,45 procento. Be to, kas yra svarbu, iš Pirkimo dokumentuose kiekvienam prietaisui nustatytų dešimčių techninių charakteristikų atsakovės kvestionuojami vos keli kiekvieno elektros prietaiso techninių charakteristikų reikšmių neatitikimai, kurieneturi įtakos pirkimu siekiamam rezultatui ar elektros įrenginių funkciniams reikalavimams.

6Antra, ieškovės pasiūlymo vertinimu atsiskleidė atsakovės Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų keliami tikslai, kad priimtini tik vieno gamintojo Schneider Electric siūlomi elektros įrenginiai, kas sudaro pagrindą pripažinti, kad konkurso sąlygose numatytos techninės specifikacijos neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus (VPĮ 25 str. 2 d.).

7Trečia, į ieškovės pretenzijoje detaliai aptariamą kiekvieną sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo pagrindą, pateikiant išsamius ir mokslo dėsniais pagrįstus paaiškinimus bei, kur būtina (ar protingai įmanoma) pateikiant paaiškinimus, pagrindžiančius įrodymus ar nurodant duomenų šaltinį, atsakovė atsakė formaliai ir deklaratyviais teiginiais, kad „pretenzijoje išdėstyti argumentai neįrodo, jog perkančiosios organizacijos 2013-10-14 pranešime „Dėl pasiūlymo atmetimo“ nurodyti argumentai atmesti tiekėjo pasiūlymą yra nepagrįsti“.Iš tokio atsakymo neaišku, kurie ieškovės su pretenzija pateikti įrodymai neįrodo aktualių pasiūlymo aspektų. Atsižvelgiant į formalų atsakymą į pretenziją, darytina pagrįsta prielaida, kad atsakovė apskritai ieškovėspretenzijos nevertino ir neanalizavo. Atsakovės pateiktame atsakyme į pretenziją konstatuotini informacijos trūkumo ir motyvavimo pažeidimai, kurie laikytini esminiais, t.y. pažeidžiantys viešųjų pirkimų pamatines nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir kt. (VPĮ 3 straipsnis).

8Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 12 04 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka, ieškinį prašo atmesti. Atsiliepime atsakovė nurodė, jog ieškinyje nurodyti argumentai, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimus, yra nepagrįsti, su jais atsakovė nesutinka dėl tokių motyvų:

9Pirma, nepagrįstai 2013-10-29 pretenzija ir ieškiniu, ieškovė ginčija dalį atsakovės Pirkimo sąlygomis nustatytų techninių reikalavimų, nes terminas skųsti pirkimo sąlygas yra pasibaigęs. VPĮ 94 str. 1 dalies 2 punktas numato sutrumpintą 5 dienų terminą (esant supaprastintam pirkimų konkursui) pretenzijai dėl pirkimo sąlygų pareikšti. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo sąlygų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.Atsakovės vykdomo konkurso techninės sąlygos buvo parengtos vadovaujantis techniniu projektu „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo projektas“, kurį parengė UAB „Patvanka“ (specialistas G. K.), laimėjusi viešąjį konkursą šiam projektui ruošti.Techniniame projekte nustatyti reikalavimai (techninės specifikacijos) pirkimo objektui – Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo projektui įgyvendinti buvo žinomi visiems konkurso dalyviams. Konkurso dalyviai turėjo galimybę pateikti pastabas ir pasiūlymus perkančiajai organizacijai iki 2013-06-05, 16 val. Ieškovė jokių pasiūlymų ir pastabų dėl techninių specifikacijų atsakovui nepateikė.Praleisto termino ieškovė taip pat neprašo atnaujinti. Todėlieškinio dalis, kuri susijusi su skundžiamais pirkimo sąlygų reikalavimais turi būti atmesta, praleidus terminą ieškiniui pateikti.Ieškovė turėjo galimybę skųsti pirkimo sąlygas, kurios, jos nuomone, yra neaiškios ir/arba riboja jos galimybę dalyvauti konkurse, taip pat turėjo galimybę aiškintis ginčo konkurso sąlygų turinį, jei jis buvo neaiškus. Atsakovė, vykdydama pirkimo procedūras, visiems konkurso dalyviams sudarė vienodas galimybes konkurso sąlygoms išsiaiškinti ir jas suprasti. Konkurso dalyviai galėjo raštu prašyti atsakovės paaiškinti pirkimo dokumentus (Pirkimo sąlygų 10.1 p.). Taigi, dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus apie jiems neaiškias pirkimo techninės užduoties sąlygas. Atsakovė teikė paaiškinimus į dalyvių užduotus klausimus, tame tarpe ir ieškovės. Ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai užklausimus susijusius su nustatytais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais konkurso dalyviams ir techninėmis specifikacijomis, tačiau dėl ginčijamų Techninių konkurso sąlygų, dėl kurių neatitikimo buvo atmestas ieškovės pasiūlymas, ieškovė užklausimų nepateikė. Tai patvirtina, kad ieškovei konkurso techninės dalies sąlygosyra aiškios ir suprantamos. Aplinkybė, kad ieškovė savo pasiūlyme pateikė kitokio modelio ir serijos prietaisus – įrenginius, patvirtina, kad ji tinkamai suprato konkurso reikalavimus.

10Antra, ieškovės pasiūlymas iš tikro neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų. Ieškovė, grįsdama savo ieškinyje pareikštus reikalavimus, nepateikė visų bylai reikšmingų faktų. Ieškovė, prašydama teismo panaikinti atsakovės priimtą sprendimą atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, neatsižvelgė į Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą viešųjų pirkimų reguliavimą, neatsižvelgė į visus techninius projekto reikalavimus, neįvertino visų ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindų.Pagal Pirkimo sąlygų 12.2. p. Konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: (a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei; (b) riboti Perkančiosios organizacijos ir/ar Užsakovo teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties sąlygose; (c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. Pirkimo sąlygų 12.3 p. įtvirtinta, jog pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažinti neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi UAB „LitCon“ pasiūlymo techninę dalį, nustatė neatitikimus ir, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 punktu ir atsakovės Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 70 punktu, 2013 m. spalio 2 d. paprašė ieškovės paaiškinti pasiūlymą – jo techninės dalies konkrečias pozicijas.Įvertinusi ieškovės pateiktą pasiūlymą bei papildomai pateiktus paaiškinimus, Viešojo pirkimo komisija nusprendė, jog UAB „LitCon“ pateikti duomenys apie įrenginių technines charakteristikas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, be to, ieškovei pateikus paaiškinimus, dalis ieškovės pateikto pasiūlymo sąlygų buvo pagerintos(atsakovėspranešimas Nr. S-3700-13). Svarbu ir tai, kad ieškovė savo pasiūlymą grindė tik savo paaiškinimais, neparemtais jokiais kitais įrodymais, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad ieškovės siūlomas įrengimas yra lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Paaiškinimus ieškovė pateikė tik perkančiajai organizacijai pateikus užklausimą, o ne su Pirkimo pasiūlymu.Kitas svarbus aspektas, kad ieškovė taip pat nepateikė duomenų, jog Viešojopirkimo komisijos pasitelkti kvalifikuoti ekspertai tiekėjų pasiūlymus vertino ne pagal konkurso sąlygose nustatytus kokybės kriterijus. Atsakovė vertina, kad ieškovė nepagrįstai pretenzijoje ir ieškinyje nurodo, jog jos pasiūlymas, kiek jis susijęs su susijęs su konkrečiais įrenginiais, t.y. 1)0,4 kV įvadiniais paskirstymo skydais (PSS); 2) dažnio keitikliais siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630 kW; 3) automatiniais jungikliais „Compact“ serijos 0,4 kV 100A-630A, atitinka Pirkimo dokumentams. Be to, labai svarbu ir tai, jog atsakovei 2013-10-02 raštu Nr. S-3612-13 „Dėl pasiūlymo vertinimo (Pirkimo Nr. 139139)“ pranešus ieškovei apie jos siūlymo neatitikimus pirkimo sąlygų techniniams reikalavimams ir paprašius pateikti paaiškinimus dėl šių neatitikimų, 2013-10-09 pateiktame atsakyme Nr. SR-131009-01JK ieškovė paaiškino ne visus atsakovės pateiktus neatitikimus, t. y. nebuvo pateikti paaiškinimai dėl atsakovės rašte Nr. S-3612-13 atskiruose punktuose (10 ; 12 ir 13 punktuose) nurodytų neatitikimų. Nepateikus tinkamų paaiškinimų, dėl šių neatitikimų techniniams reikalavimams, ieškovės pasiūlymas negali būti laikomas tinkamu. Šieneatitikimai vertintini kaip svarbių techninių reikalavimų pažeidimas, dėl to ieškovės pasiūlymas ir buvo atmestas kaip neatitinkantis viešajame pirkime nurodytų techninių reikalavimų.

11Trečia, nepagrįstai ieškovė 2013-10-09 pateiktame rašte Nr. SR-131009-01JK nurodė, kad teikdama informaciją apie siūlomų įrenginių techninių charakteristikų atitikimą Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3; 16; 21; 32, lentelės „Pleištinėflanšinė sklendė (su el. pavara)“ poz. Nr. 13 ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ lentelės „Lauko vandentiekio tinklas“ poz. Nr. 2 reikalavimams padarė techninio/redakcinio pobūdžio klaidas.Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 nurodytas reikalavimas, kad automatinių jungiklių atsparumas susidėvėjimui pagal standartą IEC 60947-2/3 turi būti: kai parametras In - darbo ciklų skaičius turi būti 20000 (160A srovei) ir 10000 (250A srovei), kai parametras „mechaninis“ -darbo ciklų skaičius turi būti 40000 (160A srovei) ir 20000 (250A srovei). Ieškovė pasiūlė automatinius jungiklius, kurių atsparumas susidėvėjimui pagal standartą IEC 60947-2/3 bus: kai parametras In - darbo ciklų skaičius bus 8000 (160-250A srovei), kai parametras „mechaninis“ - darbo ciklų skaičius bus 25000 (160-250A srovei). Paprašius ieškovę paaiškinti tokio pasiūlymo atitikimą paminėto punkto reikalavimams, ji paaiškino, kad „dėl techninės klaidos neteisingai užpildyti nurodytos pozicijos reikalavimų atitikimas“. Nors ieškovė patvirtino, kad pateikiami automatiniai jungikliai atitiks 3.2 lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 reikalavimus, tačiau 2013-10-09 rašto Nr. SR-131009-0 LIK priede „Circuit –breakersforpowerdistributionelectricalcharacteristics“ nurodyta, kad ieškovės siūlomų automatinių jungiklių atsparumas susidėvėjimui sutampa su ieškovės pasiūlymo 3.2 dalies lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pateikta informacija: kai parametras In - darbo ciklų skaičius yra 8000 (160-250A srovei), kai parametras „mechaninis“ - darbo ciklų skaičius yra 25000 (160-250A srovei). Todėl Viešojo pirkimo komisijos sprendimu neatitikimai ieškovės pasiūlymo 3.2 dalies lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pateiktos informacijos pirkimo dokumentų reikalavimams negali būti laikomi technine arba redakcinio pobūdžio klaida. Atsakovės nuomone, pagal pirkimo sąlygų reikalavimus būtent ieškovei teko pareiga pateikti pirkimo dokumentų sąlygas atitinkantį pasiūlymą, o ne Viešojo pirkimo komisijai teko pareiga rūpintis, jog pateiktas pasiūlymas būtų ištaisytas taip, kad atitiktų pirkimo dokumentų sąlygose nustatytus reikalavimus. Atsakovė taip pat nurodė, kad, jos nuomone, ieškovės paaiškinimai dėl jos teigimu padarytų „techninio/redakcinio pobūdžio klaidų“ taisymo ir patvirtinimai negali būti vertinami kaip klaidų ištaisymas, nes pateikdama paaiškinimus, ištaisydama ieškovės vertinimu „technines“ klaidas, ieškovė iš esmės pakeitė savo pateiktą pasiūlymą, pasiūlė naujus sprendimus, todėl jospasiūlymas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, buvo pagrįstai atmestas. VPĮ numatyti imperatyvaus taikymo principai bei normos, draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.Kaip matyti iš ieškovės pateikto pasiūlymo, jo įvardijamos kaip „techninio/redakcinio pobūdžio klaidos“ pirkimo dokumentuose buvo padarytos ne vienoje vietoje - pateikto pasiūlymo 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ - penkiose pozicijose ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ vienoje pozicijoje, pateikiant techninius duomenis, kurie neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Šios aplinkybės patvirtina, kad padarytos klaidos yra sistemingo pobūdžio, o ne atsitiktinės ar formalios, ar padarytos dėl techninio broko, todėl darytina išvada, kad ieškovės „padarytos techninės/redakcinio pobūdžio klaidos“ reiškia tai, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimų.

12Ketvirta, nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad tik ieškovės pasiūlymo vertinimo metu paaiškėjo, jog Pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais buvo siekiama, kad konkurso dalyviai savo pasiūlymuose numatytų tik vieno gamintojo Schneider Electric siūlomus elektros įrenginius. Ieškinyje nepagrįstai nurodoma, jog pirkimo dokumentuose reikalaujamo gaminio - automatinio jungiklio - visų (įskaitant ir neesminių) charakteristikų identiškas atitikimas galimas tik tada, jei Konkurso dalyvis savo pasiūlyme numatytų naudoti išimtinai vieno gamintojo Schneider Electric gaminamus automatinius jungiklius. Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinka ir kitų gamintojų (pvz. General Electric, GREEGOO, Mitsubishi, AEG MC, Tianmai Electric) automatiniai jungikliai.Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ne todėl, kad jos siūlomi gaminiai nėra Schneider Electric gaminiai, bet todėl, jog ieškovė nepagrindė savo siūlomo gaminio - automatinio jungiklio- lygiavertiškumo, bei maksimalaus analogiškos skirtingų gamintojų įrangos suderinamumo (pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 1.5.1 punktas).Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 5 nurodytas reikalavimas, kad visų 0,4kV 100A - 630A automatinių jungiklių panaudojimo kategorija atitiktų A kategoriją. Ieškovas pasiūlė 160A, 250A ir 530A automatinius jungiklius, kurių panaudojimo kategorija A ir 400A automatinius jungiklius, kurių panaudojimo kategorija B. Paprašius ieškovę pagrįsti savo pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, pastaroji paaiškino, kad jos siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis. Tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų. Aplinkybė, jog lentelės „Automatiniai jungikliai „Comapct“ serijos“ pavadinime nurodoma gamintojo Schneider Electric produktų linijos pavadinimas, kurio oficialiais platintojais nėra nei vienas tiekėjas, nesudaro pagrindo konkurso pripažinti nesąžiningu. Konkurso sąlygų 26.11. punkte nustatyta, kad „Visos Pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus“.Techniniame projekte, kuriuo remiantis buvo parengta Pirkimo sąlygų techninė dalis, nustatytuose reikalavimuose (techninėse specifikacijose) Pirkimo objektui nustatyta, kad „Visos tiekiamos dalys turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas gamybos, montavimo ir ilgalaikės eksploatacijos metu. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti įrangos eksploataciją pagal paskirtį ir privalo atitikti visų Specifikacijų skyrių reikalavimus. <...>Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai“(1.5. dalies „Įranga, gaminiai ir medžiagos „ 1.5.1 punktas „Bendrieji nurodymai“).Iš bylos medžiagos matyti, kad automatiniai jungikliai bus reikalingi šiuo metu įmonėje sumontuotiems ir naudojamiems prietaisams pakeisti, siekiant kuo efektyviau išnaudoti turimos bei šiame pirkime numatomos įsigyti įrangos techninį suderinamumą. Todėl perkančioji organizacija, nepažeisdama VPĮ nuostatų, turėjo teisę konkurso sąlygose nurodyti jai reikalingos įrangos technines charakteristikas, automatiniam jungikliui privalomus reikalavimus (techninės specifikacijos 2.1.1. Automatinis jungiklis: Automatiniai jungikliai „Compact“ serijos 1. 0,4 kV 100A -630 A automatinių jungiklių techniniai reikalavimai lentelės 23 pozicija), taip ir padarė, nurodydama, kad perka prietaisus, kurie atitinka techninėje specifikacijoje pateiktų automatinių jungiklių „Compact“ serijos techninius parametrus.Be to, Techninės specifikacijos sąlygų keitimas negalimas, dėl šios priežasties pateikti reikalavimai yra labai tikslūs ir dalyvis privalo atitikti šiuos reikalavimus tiksliai arba pateikti lygiavertį, arba geresnį įrenginį, įrodydamas jo tinkamumą atitinkamais dokumentais, kurie yra numatyti Pirkimo dokumentuose.

13Penkta, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad „ ... ieškovės pasiūlymo atmetimo motyvai susiję su elektros prietaisais: 0,4 kV įvadiniais paskirstymo skydais (PSS), dažnio keitikliais siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630 kW bei automatiniais jungikliais „Compact“ serijos 0,4 kV 100A-630A, kurių bendros vertės procentinė išraiška viso Konkurso perkamų darbų projekte sudaro tik 3,45 proc.“ Atsakovė pripažįsta reikšmingu, ką akcentavo ir Viešojo pirkimo komisijos posėdyje dalyvavęs ekspertas, kad nors elektros įrenginiai sudaro mažą dalį rangos darbų ir įrangos dalį, tai nereiškia,kad jie yra nesvarbūs ar siūlomi įrenginiai gali neatitikti reikalavimų. Automatiniai jungikliai yra pagrindiniai elektros tiekimo ir apsaugos grandinės elementai. Nuo jų kokybės, patikimumo ir tinkamo veikimo priklauso viso objekto darbas. Taip pat šie įrenginiai yra ir saugos elementai. Nuo jų tiesiogiai priklauso žmonių saugumas. Dėl šių priežasčių buvo sudaryti detalūs techniniai reikalavimai ir griežtai laikomasi, kad siūlomi įrenginiai atitiktų nustatytus reikalavimus. Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams tiesiogiai valdo pagrindinius vandentiekio stoties technologinius elementus. Dažnio keitiklių tinkamas darbas tiesiogiai įtakoja elektros energijos sąnaudas objekte. Nors bendroje projekto sąmatoje jie sudaro nedidelę dalį, tačiau yra labai svarbūs užsakovui patikimai ir energetiškai efektyviai eksploatuoti objektą. Dėl šių priežasčių buvo sudaryti detalūs techniniai reikalavimai ir griežtai turi būti jų laikomasi, kad siūlomi įrenginiai atitiktu šiuos reikalavimus.

14Šešta,nepagrįstai ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai atsakė į jos pretenziją. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas ir jų atitiktis VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimui motyvuoti komisijos sprendimus turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kokių padaryta pažeidimų - ar dėl sprendimų motyvų nebuvimo iš viso, ar dėl jų glaustumo, neinformatyvumo, abstraktumo, pavėluoto jų pateikimo arba kitokių jų trūkumų, taip pat ar šie trūkumai buvo esminiai, ar jie buvo ištaisyti. Vertinant tiekėjų informatyvumo pakankamumą, atsižvelgtina į tai, ar atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti perkančiosios organizacijos sprendimai (protokolai, pranešimas apie Konkurso rezultatus, atsakymas į pretenziją),nors ir būdami lakoniški, glausti ir stokojantys išsamumo, užtikrina minimalios informacijos tiekėjui, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, pateikimą ar ne. Šia prasme vertinimui svarbūs ir pirminiai perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinantys dokumentai, ir tie, kurie buvo surašyti prasidėjus šalių ginčui (tiekėjo pretenzija, perkančiosios organizacijos atsakymas į ją). Jeigu pirminiai dokumentai ne visiškai atitiko VPĮ 16straipsnio 3 dalies reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjams leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo neteisėtumo bei tiekėjų interesų pažeidimo apimtį ir taip buvo užtikrinta jų galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, teismas gali daryti išvadą, kad pažeidimai dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo nėra esminiai(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).Ieškovė tinkamai suprato, kokios yra perkančiosios organizacijos nustatytos jos pasiūlymo neatitiktys pirkimo sąlygoms, dėl šių ieškovė pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai ir gavo jos atsakymą į pretenziją, kuris parengtas remiantis atsakovės sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo pagrindu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra nemotyvuotas ir pažeidžia jos interesus.

15Apibendrindama savo atsiliepimo argumentus atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“nurodė, jog darytina išvada: ieškovė žinodama, kad jos pasiūlymas yra pagerintas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo normas, kad jos pasiūlymas neatitinka visų jam keliamų techninių reikalavimų, kad yra praleistas pirkimo sąlygų apskundimo terminas, kad ieškovės pateikti paaiškinimai neatitinka VPĮ 25 straipsnio 7 dalies reikalavimų, kad paprašius ieškovę paaiškinti siūlymo neatitikimus techniniams reikalavimams, buvo paaiškinti ne visi neatitikimai, kad pretenzijos priedai yra pateikti anglų bei rusų kalbomis, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme bei šių viešųjų pirkimų taisyklėse numatytus reikalavimus,reiškia nepagrįstą ieškinį, vilkina bei gaišina viešųjų pirkimų procedūrą bei piktnaudžiauja jam įstatymo suteikta procesine teise. Taip pat atsakovė atsiliepime nurodė, kad, jos nuomone, jei teismas konstatuotų Pirkimo dokumentų techninių specifikacijų netinkamumą, įvertinus viešąjį miesto gyventojų aprūpinimo kokybišku vandeniu interesą, išliktų poreikis išsaugoti su konkursą laimėjusiu tiekėju sudarytą pirkimo sutartį.

16Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ 2013 12 02 pateikė atsiliepimą į ieškinį,kuriame nurodė, kad ieškinį prašo atmesti. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

17Pirma, nepagrįsti ieškinio teiginiai, jog konkurso laimėtojas nustatomas vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, o atsakovės sprendimu išrinkto konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo vertė didesnė nei ieškovės. Ieškovės pasiūlymas negali būti vertintinas pagal mažiausios kainos kriterijų. Tik visus reikalavimus atitikę dalyvių pasiūlymai patenka į pasiūlymų eilę, iš kurios renkamas laimėtojas pagal mažiausios kainos kriterijų. Ieškovės pasiūlymas niekada nebuvo patekęs į pasiūlymų eilę, nes neatitiko visų pasiūlymui keliamų techninių reikalavimų.

18Antra, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės argumentas, kad „perkančiosios organizacijos ieškovės pasiūlymo atmetimo motyvai susiję su elektros prietaisais: 0,4 kV įvadiniais paskirstymo skydais (PSS), dažnio keitikliais siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630 kW bei automatiniais jungikliais „Compact“ serijos 0,4 kV 100A-630A, kurių bendros vertės procentinė išraiška viso konkurso perkamų darbų projekte sudaro tik 3,45 proc.“. Elektros prietaisų parametrai, techninės charakteristikos, nepriklausomai nuo to, kokią perkamų darbų dalį jie sudaro pirkime, yra svarbūs pirkimo objektui. Techninės specifikacijos projekto elektrotechnikos įrangos dalyje yra aiškiai apibrėžti ir detalizuoti techninės įrangos standartai, jų atitikimo nustatytiems reikalavimas svarba elektroninės dalies darbams. Iš esmės elektroninės dalies darbai yra ypatingai svarbūs šio projekto tinkamam įgyvendinimui ir funkcionavimui, siekiant maksimalaus suderinamumo ir ilgalaikiškumo bei sklandaus rekonstruotos vandentiekio stoties valdymo. Pasiūlymo dalies atitikimas techniniams reikalavimams neturi būti siejamas su tos dalies verte viso projekto atžvilgiu. Pasiūlymas pirmiausia turi atitikti visus numatytus techninius reikalavimus, nepriklausomai nuo jo kainos.

19Trečia, ieškovės pozicija, kad „iš pirkimo dokumentuose kiekvienam prietaisui nustatytų dešimčių techninių charakteristikų atsakovės kvestionuojami vos keli kiekvieno elektros prietaiso techninių charakteristikų reikšmių neatitikimai, kurie, be kita ko, neturi įtakos pirkimo objektų siekiamam rezultatui ar elektros įrenginių funkciniams reikalavimams“ netiesiogiai patvirtina, jog pati ieškovė sutinka, kad jos pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų techninių reikalavimų, ir apeliuoja tik į pasiūlymo neatitikimų mažareikšmiškumą, dėl ko jos pasiūlymasturėjo būti neatmestas. Be to, ieškovė ieškinyje nepagrindė, kad jos pasiūlymo neatitikimai neturi įtakos pirkimo objektų siekiamam rezultatui arelektros įrenginių funkciniams reikalavimams. Svarbu yra ir tai, jog ieškovė pirkimo sąlygas žinojo nuo viešo pirkimo paskelbimo, tačiau šių sąlygų neskundė ir net nesikreipė į atsakovę su prašymu jas paaiškinti. Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatytas 5 dienų terminas pirkimo sąlygoms ginčyti. Ieškovė yra savo srities profesionalas, dažnai dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose ir žinantis jų tvarką. Tai, kad ji nepasinaudojo įstatyme numatyta galimybe skųsti pirkimo sąlygas ir pateikė savo pasiūlymą kaip atitinkantį pirkimo sąlygas, rodo, jog ieškovė suprato visas pirkimo sąlygas ir su jomis sutiko. Faktas, jog perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų Techninių reikalavimų, nesudaro pagrindo spręsti dėl pačių konkurso sąlygų diskriminacinio pobūdžio, jų neteisėtumo, ar perkančiosios organizacijos netinkamo pasiūlymo vertinimo procedūrų, tuo tarpu ieškovė nepagrįstai šias aplinkybes sutapatina.Perkančiosios organizacijos užfiksuoti ieškovės konkursui pateikto pasiūlymo turinio trūkumai yra esminiai, neatmesdama pasiūlymo neatitinkančio visų projekto sąlygų, atsakovė būtų pažeidusi imperatyvų lygiateisiškumo principą.Perkančioji organizacija negalėjo leisti ieškovei pašalinti šių neatitikimų, dėl ko Pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis ieškovės pasiūlymas taptų atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus.

20Ketvirta, neatitinka tikrovės ieškinio argumentai, jog „atsakovės pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais keliami tikslai (kad priimtini tik vieno gamintojo Schneider Electric siūlomi elektros Įrenginiai) sudaro pagrindą pripažinti, kad Konkurso sąlygose numatytos techninės specifikacijos neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus (VPĮ 25 str. 2 d.)“. Perkančioji organizacija nepažeidė ieškovės nurodomų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, kurie suponuoja draudimą viešojo Pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, nebent išimtiniais atvejais tam tikras nurodytaskriterijus bus suprantamas ne kaip konkreti nuoroda į atitinkamą Pirkimo objektą, bet bus rinkoje pripažįstamas bendrine visų panašių objektų samprata. Konkrečiu atveju, Techniniame projekte, kuriuo remiantis buvo parengta Pirkimo sąlygų techninė dalis, nustatytuose reikalavimuose (techninėse specifikacijose) pirkimo objektui nurodyta, kad „Visos tiekiamos dalys turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas gamybos, montavimo ir ilgalaikės eksploatacijos metu. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti Įrangos eksploataciją pagal paskirtį ir privalo atitikti visų Specifikacijų skyrių reikalavimus. <...> Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai.Konkurso sąlygų 26.11. punkte nustatyta, kad „Visos Pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus“. Taigi, tiek VPĮ, tiek Konkurso sąlygos leidžia tiekėjams teikiant pasiūlymus pateikti lygiaverčius konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir standartams atitinkančius įrenginius. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti konkurso sąlygas diskriminuojančiomis ir pažeidžiančiomis lygiateisiškumo principą. Vien aplinkybės, jog ieškovė nepagrindė savo pasiūlymo lygiavertiškumo, bei pagerino savo pasiūlymą, nesudaro pagrindo pripažinti Konkurso sąlygas neteisėtomis, neužtikrinančiomis konkurencijos ir diskriminuojančiomis tiekėjus.Konkurso sąlygose nurodyti techninių sąlygų reikalavimai nėra pernelyg specifiniai, toks techninių reikalavimų detalumas yra įprastinis tokio tipo pirkimuose, nes elektros prietaisai ir jų dalys (perkamas objektas) bus reikalingi šiuo metu sumontuotiems ir naudojamiems prietaisams pakeisti, siekiant kuo efektyviau išnaudoti turimos bei šiame pirkime numatomos įsigyti įrangos techninį suderinamumą ir vandentiekio stoties rekonstravimą bei valdymo funkcionalumą.

21Penkta, ieškinyje nurodyta aplinkybė, jog „Į ieškovės pateiktą pretenziją atsakovė atsakė formaliai ir deklaratyviais teiginiais, todėl dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo pažeidimai laikytini esminiais, t. y. pažeidžiantys viešųjų pirkimų pamatines nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir kt. (VPĮ 3 str.)“, nesudaro pagrindo laikyti ieškovės pasiūlymą tinkamu, atitinkančiu pirkimo sąlygas. Iš perkančiosios organizacijos pateikto atsakymo į pretenziją matyti, jog Viešojo pirkimo komisija aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė pretenzijos atmetimo pagrindą „kad pretenzijoje išdėstyti argumentai neįrodo, kad perkančiosios organizacijos 2013-10-14 pranešime „Dėl pasiūlymo atmetimo“ nurodyti argumentai atmesti tiekėjo pasiūlymą yra nepagrįsti“. Perkančiosios organizacijos atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti jos sprendimai (pirminis dokumentas - pranešimas „Dėl pasiūlymo atmetimo“, raštas „Dėl pretenzijos“) patvirtina informacijos tiekėjui dėl priimto sprendimo atmesti jo pasiūlymą pakankamumą ir jos pagrįstumą. Pirminis perkančiosios organizacijos sprendimas visiškai atitinka VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, be to, iš ieškinio priedų matyti, kad perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjui leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmus, sprendimus, jų pagrindimą. Taigi, nors atsakymas į pretenziją yra glaustas, tačiau užtikrina pateikimą tiekėjui minimalios informacijos, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, ir jeigu teismas laikytų tai pažeidimu, tai toks pažeidimas, dėl informacijos ir motyvavimo atsakyme į pretenziją trūkumo, nėra esminis.Ieškinio turinys, ir ieškovės pateiktų paaiškinimų dėl jos pasiūlymo atitikimo konkrečioms Pirkimo sąlygoms, patvirtina, jog ieškovė tinkamai suprato, kokie yra perkančiosios organizacijos nustatyti jos pasiūlymo neatitikimai Pirkimo sąlygoms, dėl šių neatitikimų buvo pateikta pretenzija perkančiajai organizacijai, vėliau ieškinys teismui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra nemotyvuotas ir pažeidžia ieškovės interesus. Be to, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad perkančioji organizacija nenurodė, kokių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitiko pasiūlymas, kadangi atmetant pasiūlymą kaip neatitinkantį perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentams, buvo nurodyta konkrečios jų dalys, bei punktai.

22Ieškovė UAB „LitCon“ 2013 12 16 pateikė dubliką, kuriuo prašo patenkinti jos ieškinį. Dublike ieškovė prašo teismą ex officio įvertinti konkurso sąlygose įtvirtintų techninių specifikacijų teisėtumą, kadangi jos prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.VPĮ 25 str. 8 dalyje nurodoma, kad apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo nuostatą, atsakovė neįrodė, jog tam tikriems produktams (šiuo atveju Schneider Electricgaminiams) nebuvo sudarytos palankesnės sąlygos. Taip pat atsakovė nepagrindė, jog pirkimo objekto nebuvo įmanoma pakankamai tiksliai ir suprantamai apibūdinti neperkeliant į pirkimo dokumentus būtent Schneider Electricgaminamų „Compact“serijos automatinių jungiklių iš esmės visų techninių parametrų. Taip pat ieškovė nurodė, kad nepagrįsti yra atsakovės atsiliepime nurodyti argumentai apie tai, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, taip pat, kad viešasis interesas gauti socialines paslaugas yra svarbesnis nei viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą vykdymą.

23Taip pat ieškovė dublike nurodė, kad nepagrįsti yra ir trečiojo asmens UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepime nurodyti argumentai apie ieškinio nepagrįstumą.

24Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 12 23 pateiktu tripliku prašo ieškovės ieškinį atmesti, nurodydama, kad nepagrįsti yra ieškovės dublike nurodyti argumentai, o ieškovės pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

25Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ 2013 12 23 pateiktu triplikuprašo ieškinį atmesti.

26Ieškinys atmetamas.

27Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos duomenimis, elektroninėje byloje pateiktais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

28Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“ 2013 m. birželio 27 d. paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo darbų pirkimas“.

29Šio Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis standartiniais Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S -121 bei šio įsakymo 2009 m. gruodžio 24 d. pakeitimu patvirtintais pirkimų dokumentais, perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau–CVPIS) paskelbtomis uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis“, patvirtintomis bendrovės direktoriaus 2012-10-24 įsakymu Nr.138 V (toliau–Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, bei šiomis konkurso sąlygomis, pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Konkurso sąlygose ir Skelbime apie supaprastintą pirkimą nurodyta, kad projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas.

30Ieškovė UAB „LitCon“ pateikė perkančiajai organizacijai atsakovei UAB „Dzūkijos vandenys“ pasiūlymą (Priedas prie ieškinio Nr. 6-1 Pasiūlymas.PDF; DOC-40521).

31Atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 02 posėdyje, svarstant tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymą, buvo nutarta prašyti tiekėją paaiškinti pasiūlymo atskirų dalių atitikimą pirkimo dokumentų konkretiems reikalavimams (Priedas prie atsakovės 201312 04 atsiliepimo į ieškinį. DOC-43209).

32Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013-10-02 raštu Nr.S-3612-13 „Dėl pasiūlymo vertinimo“ paprašė, kad ieškovė paaiškintų jos pateikto pasiūlymo techninę dalį dėl 23 (dvidešimt trijų) atskirų pozicijų (Priedas prie ieškinio Nr.5_LitCon S-36-12-13.PDF; DOC-40609).

33Ieškovė 2013 10 09 raštu Nr. SR131009-01JK „Dėl pasiūlymo vertinimo“ pateikė savo pasiūlymo paaiškinimą ir jo priedus(Priedas prie ieškinio Nr.5_LitCon Patikslinimas.PDF; DOC-40609).

34Atsakovė 2013-10-14 raštu Nr.S-3700-13 informavo ieškovę apie atsakovės Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą. Taip pat 2013-10-14 raštu Nr. 3699-13 atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ pranešė ieškovei apie nustatytą pasiūlymų eilę ir apie tai, kad Viešojo pirkimo komisija Vandentiekio stoties Nr. 1, Pulko g. 75 Alytuje, rekonstravimo darbų pirkimo laimėtoju pripažino UAB „Inžineriniai tinklai“(Priedas prie ieškinio Nr.5 LitCon S-36-12-13.PDF; DOC-40609).

35Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 10 14 raštu Nr. 3700-13 „Pranešimas dėl pasiūlymo atmetimo (pirkimo Nr. 139139)“ informavo ieškovę, kad viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą ieškovo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų privalomų reikalavimų - techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies: I. „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „0,4 kV įvadiniai ir paskirstymo skydai (PSS)“ poz. Nr. 10 ir Nr. 11 nurodytų reikalavimų; lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 2, Nr. 5, Nr. 11 ir Nr. 15 nurodytų reikalavimų; lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ poz. Nr. 11 ir Nr. 20 nurodytų reikalavimų; II. lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3; 16; 21; 32, lentelės „Pleištinė flanšinė sklendė (su el. pavara)“ poz. Nr. 13 ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ lentelės „Lauko vandentiekio tinklas“ poz. Nr. 2 reikalavimų; III. lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ poz. Nr. 21 ir Nr. 26 nurodytų reikalavimų(Priedas prie ieškinio Nr.5 LitCon atmetimo.PDF; DOC-40609).

36Ieškovė UAB „LitCon“ 2013-10-29 raštu Nr. SR-131029-01GB pateikė atsakovei UAB „Dzūkijos vandenys“ pretenziją dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Šia pretenzija ieškovė prašė panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, nurodytą UAB „Dzūkijos vandenys“2013 10 14 pranešime dėl pasiūlymo atmetimo (pirkimo Nr. 139139) S-3700-13; taip pat panaikinti pasiūlymų eilę, nurodytą UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 10 14 rašte Nr. S-3699-13.(Priedas prie ieškinio Nr.5pretenzija.pdf.DOC-40610).

37Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013-11-05 raštu Nr.S-4070-13 informavo ieškovę, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2013 11 05 atmetė ieškovės pretenziją, nes pretenzijoje pareikšti argumentai yra nepagrįsti, nėra teisinių pagrindų pretenzijai patenkinti, kadangi UAB „LitCon“ pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų (Priedas prie ieškinio Nr. 5_LitCon.pdf.DOC-40610).

382013 11 14 ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, nurodytą 2013-10-14 rašte Nr.S-3700-13, atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą, taip pat panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos priimtą sprendimą, nurodytą 2013-10-14 rašte Nr. S-3699-13, dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu, priteisti jai iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

39Kauno apygardos teismas 2013 11 15 ieškinį priėmė, tos pačios dienos nutartimi atsisakė tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras.

40Teismas vertina, kad ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie, ieškovės vertinimu, neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Tokią teisę ieškovei suteikia VPĮ 93 str. 1 d. 2 p.

41CPK 4232 str. 1 d. nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Remiantis CPK4233 str. 3 d., ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Taigi, tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai svarbūs sprendžiant dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimties, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje.

42Atsižvelgdamas į nurodytą civilinių bylų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo specifiką, teismas vertina, kad byloje sprendžiamas tarp ieškovės ir atsakovės kilęs ginčas, ar teisėti atsakovės kaip perkančiosios organizacijos vykdomame konkurse supaprastintame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“ (pirkimo Nr. 139139) Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 14 priimtisprendimai atmesti ieškovės UAB „LitCon“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų privalomų reikalavimų – techninės specifikacijos reikalavimų ir konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Inžineriniai tinklai“. Ieškovė teigia ir įrodinėja, kad atsakovės Viešųjų pirkimų komisija nepagrįstai pripažino, kad jos pateiktas konkursui pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, nesutikdama su ieškovės vertinimu atsakovė įrodinėja, kad ieškovės reikalavimai yra nepagrįsti.

43CPK 178 straipsnis reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodymus pateikia šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 179 str. 1 d.). Byloje esančius įrodymus įvertina teismas, jis tai daro pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (CPK 185 str. 1 d.).

44Įvertinęs visumą byloje pateiktų įrodymų, teismas pripažįsta, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl netenkintinas. Darydamas tokią išvadą teismas iš esmės sutinka su atsakovės ir trečiojo asmens nurodytais argumentais, kad atsakovės Viešojo pirkimo komisija pagrįstai pripažino, jog ieškovės UAB „LitCon“ konkurse pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, nustatytų pirkimo dokumentuose, reikalavimų.

45Priimdamas tokį sprendimą, teismas atsižvelgia į tokias ginčui išspręsti reikšmingas teismų praktikoje akcentuojamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas:

46Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Taip pat tik perkančioji organizacija vertina tiekėjų pasiūlymus ir priima sprendimus dėl jų atitikties konkurso sąlygoms. Pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2463/2012).

47Supaprastinto atviro konkurso Darbų pirkimas „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“sąlygų Bendrosiose nuostatose, konkrečiai jų 1.7 ir 1.8 punktuose buvo numatyta, kad pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas, sąlygas, o taip pat, kad konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus pirkimo objekto arba pirkimo objekto dalies darbus. Konkurso sąlygos taip pat nustatė pasiūlymo formą ir priedus prie pasiūlymo. Įvertinęs tai, teismas pripažįsta, kad ieškovė pateikė pasiūlymą, kuris, jos įsitikinimu, atitiko konkurso sąlygas. Kadangi per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatą sutrumpintą 5 dienų terminą ieškovė nepareiškė pretenzijų dėl pirkimo sąlygų atitikimo VPĮ reikalavimams, ji, kaip vertina teismas, sutiko su konkurso sąlygomis ir jų privalėjo laikytis.

48Atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 02 posėdyje svarstant tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymą, buvo nutarta prašyti šį tiekėją, t.y. ieškovę, paaiškinti pasiūlymo atskirų dalių atitikimą pirkimo dokumentų konkretiems reikalavimams, konkrečiai paprašyta, kad ieškovė paaiškintų jos pateikto pasiūlymo techninę dalį dėl 23 atskirų pozicijų. Gavusi ieškovės UAB „LitCon“ 2013 10 09 raštą Nr. SR-131009-01JK „Dėl pasiūlymo vertinimo“, atsakovės Viešojo pirkimo komisija, kaip kad nurodoma atsiliepime, įvertinusi ieškovės pateiktą pasiūlymą ir papildomus paaiškinimus, priėmė sprendimą ieškovės pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų privalomų reikalavimų - techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. pripažino, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies atskirų reikalavimų: I. „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „0,4 kV įvadiniai ir paskirstymo skydai (PSS)“ poz. Nr. 10 ir Nr. 11 nurodytų reikalavimų; lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 2, Nr. 5, Nr. 11 ir Nr. 15 nurodytų reikalavimų; lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ poz. Nr. 11 ir Nr. 20 nurodytų reikalavimų; II.lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3; 16; 21; 32, lentelės „Pleištinė flanšinė sklendė (su el. pavara)“ poz. Nr. 13 ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ lentelės „Lauko vandentiekio tinklas“ poz. Nr. 2 reikalavimų; III. lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ poz. Nr. 21 ir Nr. 26 nurodytų reikalavimų. Kadangi tik patiperkančioji organizacija vertina tiekėjų pasiūlymus ir priima sprendimus dėl jų atitikties konkurso sąlygoms (VPĮ 39 str.), atsakovė taip nuspręsti teisę turėjo.

49Vertindamas ieškovės pasiūlymą ir 2013 10 09 rašte Nr. SR-131009-01JK „Dėl pasiūlymo vertinimo“ pateiktus paaiškinimus, pretenzijoje bei ieškinyje ir dublike pateiktus argumentus kartu su atsakovės 2013 10 02 rašte Nr. S-3612-13 pareikštu ieškovei prašymu pagrįsti pasiūlymo neatitikimus konkurso sąlygoms, 2013 10 14 Pranešime dėl pasiūlymo atmetimo (2013 10 14 raštas Nr. S-3700-13), atsiliepime į ieškinį bei triplike nurodytais argumentais, o taip pat ir trečiojo asmens UAB „Inžineriniai tinklai“ atsiliepime ir triplike nurodytais argumentais, teismas pripažįsta, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija ieškovės pasiūlymą atmetė pagrįstai. Taip teismas sprendžia dėl tokių priežasčių:

50Pirmiausia, teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės argumentais, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka eilės konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi ieškovė nepagrindė jų tapatumo (lygiavertiškumo).

51Atsakovė nurodo, kad tai pasakytina apie jos Pranešimo dėl pasiūlymo atmetimo 2.1-2.8 punkte paminėtusieškovės pasiūlymo neatitikimus, o ieškovės pasiūlymus ji vertino taip:

521) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „0,4 kV įvadiniai ir paskirstymo skydai (PSS)“pozicijoje Nr. 10 nurodytas reikalavimas, kad 0,4 kV įvadinių ir paskirstymo skydų (PSS) smūginė maksimali trumpo jungimo srovės reikšmė turi būti Ipk=187kA. Ieškovė pasiūlė 0,4 kV įvadinius ir paskirstymo skydus (PSS), kurių smūginė maksimali trumpo jungimo srovės reikšmė Ipk(0,1s)=220kA.Paprašius pagrįsti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė paaiškino, kad pasiūlytas lygiavertis gaminys yra saugesnis ir jo rodiklis yra geresnis, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų. (Pranešimo 2.1. punktas).

532) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „0,4 kV įvadiniai ir paskirstymo skydai (PSS)“pozicijoje Nr. 11 nurodytas reikalavimas, kad 0,4 kV įvadinių ir paskirstymo skydų (PSS) maksimali trumpo jungimo srovės reikšmė turi būti Icw=85kA/ls. Ieškovė pasiūlė 0,4 kV įvadinius ir paskirstymo skydus (PSS), kurių maksimali trumpo jungimo srovės reikšmė Ipk(1s)=110kA. Paprašius pagrįsti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė paaiškino, kad jossiūlomas lygiavertis gaminys yra saugesnis ir jo rodiklis yra geresnis, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų.(Pranešimo 2.2. punktas).

543) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“pozicijoje Nr. 2 nurodytasreikalavimas, kad automatinių jungiklių didžiausia atjungimo geba kArms 230/415V turi būti 25(160;250) 36(400;630). Ieškovė pasiūlė automatinius jungiklius, kurių didžiausia atjungimo geba bus 36 kA. Paprašius pagrįsti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovės paaiškino, kad jos siūlomas lygiavertis gaminys yra saugesnis, darbo resursas didesnis esant tokiai pačiai trumpojo jungimo srovei, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų. (Pranešimo 2.3. punktas).

554) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ pozicijoje Nr. 5 nurodytas reikalavimas, kad visų 0,4kV 100A - 630A automatinių jungiklių panaudojimo kategorija atitiktų A kategoriją. Ieškovė pasiūlė 160A, 250A ir 530A automatinius jungiklius, kurių panaudojimo kategorija A ir400A automatinius jungiklius, kurių panaudojimo kategorija B. Paprašius ieškovę pagrįsti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ji paaiškino, kad siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų.(Pranešimo 2.4. punktas).

565) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ pozicijoje Nr. 11 nurodytasreikalavimas, kad automatinių jungiklių pastatymo aukštis virš jūros lygio - 1000 m. Ieškovė pasiūlė automatinius jungiklius, kurių pastatymo aukštis virš jūros lygio - 2000 m. Paprašius paaiškinti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė nurodė, kad jos siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis, tačiau tai įrodančių dokumentų nepateikė.(Pranešimo 2.5. punktas).

576) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“lentelės „Automatinis jungiklis“ pozicijoje Nr. 15 nurodytas reikalavimas, kad automatinių jungiklių vardinės izoliacijos įtampos reikšmė turi būti 800V. Ieškovėpasiūlė automatinius jungiklius, kurių vardinė izoliacijos įtampa bus 1000V. Paprašius paaiškinti tokiopasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė paaiškino, kad jos siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų.(Pranešimo 2.6. punktas).

587) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ pozicijoje Nr. 11 nurodytas reikalavimas, kad dažnio keitiklis turi būti tiekiamas kartu su trumpojo jungimo apsauga - į dažnio keitiklio spintą įmontuotą to paties gamintojo automatiniu išjungėju, užtikrinančiu IEC 60947-4-1 standarto 2 koordinacijos tipą. Ieškovė pasiūlė du dažnio keitiklių variantus: a)pakabinamus IP55 apsaugos klasės dažnio keitiklius, kuriuose automatiniai išjungėjai nesimontuoja, nurodydama, kad automatinius išjungiklius reikia montuoti skyde, prieš dažnio keitiklį; b)pastatomus dažnio keitiklius, kurių apsaugai montuojasi puslaidininkiniai saugikliai.Paprašius paaiškinti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė paaiškino, kad jos siūlomas lygiavertis gaminys yra geresnis, tačiau nepateikė tai įrodančių dokumentų.(Pranešimo 2.7. punktas).

598) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomųįrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams0,75...630kW“ pozicijoje Nr. 20 nurodytas reikalavimas, kad dažnio keitiklio pultelis turi būti išneštas įelektros skydo dureles su IP65 apsauga. Ieškovė pasiūlė dažnio keitiklių pultelius su IP 55 apsauga.Paprašius paaiškinti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, paaiškino, kad „kadangiskydų apsaugos klasės reikalavimas buvo IP54, tai sumontavus IP65 apsaugos klasės DK pulteliolaikiklį ant IP54 apsaugos klasės skydo, bendro gaminio apsaugos klasė lieka IP54, nes ją ribojažemiausia visų į skydo korpusą montuojamų gaminių apsaugos klasė, kas šiuo atveju yra IP54“. Atsakovės viešųjų pirkimųkomisija vertina, kad sumontavus dažnio keitiklio pultelį, kurio apsaugos laipsnisIP65, ant skydo, kurio apsaugos laipsnis IP55, bendro gaminio apsaugos laipsnis išlieka IP55, tačiaupabloginamos paties dažnio keitiklio valdymo panelės apsaugos laipsnis, apibūdinantisaptarnaujančio personalo apsaugą nuo elektros srovės pakenkimo dirbant su prietaisais ir apieelektrinių komponentų apsaugos lygį gaminio viduje nuo drėgmės ir dulkių prasiskverbimo. Todėlieškovės siūlomi dažnio keitiklių pulteliai nėra lygiaverčiai irneatitinka pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninėscharakteristikos“ lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ pozicijoje Nr. 20nurodytų reikalavimų. Taip pat ieškovė nepateikė savo teiginius įrodančių dokumentų.(Pranešimo 2.8. punktas).

60Atsakovės toks vertinimas, kaip ji nurodo atsiliepime į ieškinį, susijęs su tuo, kad Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimo techniniam projektui parengti buvo skelbiamas viešųjų pirkimų konkursas. Laimėjusi organizacija nustatė būtinus techninius reikalavimus bei parengė techninį projektą vandentiekio stoties rekonstravimui. Tam tikros ieškovės pasiūlymo dalys neatitiko techninių projekto reikalavimų. Remiantis VPĮ 25 str. 4 dalimi, ieškovei buvo suteikta galimybė įrodyti savo siūlymo lygiavertiškumą ir atitikimą projekto reikalavimams, tačiau jos pateikti paaiškinimai neatitiko VPĮ 25 str. 7 dalies nustatytų reikalavimų t. y. nebuvo pateikti tinkami gamintojo techniniai dokumentai, notifikuotos įstaigos bandymo protokolai. Vieninteliai pateikti paaiškinimai buvo dalyvio nuomonė, nepagrįsta jokiais moksliniais ar praktiniais įrodymais, taigi ieškovė neįrodė, kad jos pasiūlytosalternatyvios galimybės yra lygiavertės,nepatvirtino garanto, kad jų veikimo našumas ir patikimumas yra lygiavertis projekto reikalavimams. Nesant reikalaujamų įrodymų, inžinieriai, viešųjų pirkimų būdu parengę techninį rekonstrukcijos projektąir specialistai, vykdantys projekto techninę priežiūrą,negalėtų patvirtinti tokių pakeitimų pagal jau sudarytus išankstinius reikalavimus. Patvirtinus dalyvio siūlymą, kuris neatitinka viešųjų pirkimų būdu parengto projekto, tektų iš naujo rengti viešuosius pirkimus šiam projektui koreguoti ir jį ekspertuoti.

61Atsakovė atsiliepime į ieškinį taip pat nurodė, jog ieškovė, pateikdama savo pasirinkto gamintojo įrenginius, galimai ir nepažeidė projekto reikalavimų, tačiau siūlydamas lygiaverčius daiktus konkurso dalyvis privalo įrodyti jų atitikimą konkurso reikalavimams, toks atitikimas gali būti įrodomas tik gamintojo techniniais dokumentais arba notifikuotos įmonės atlikto bandymo protokolais (VPĮ 25 straipsnio 7 dalis). Ieškovėpaaiškindama savo pasiūlymų atitikimą sąlygų reikalavimams, rėmėsi tik savo nuomone, o ne reikalaujamais dokumentais. Ieškovė klaidingai nurodėir siūlymo atmetimo priežastis. Atsakovė atmetė ieškovės paaiškinimus ir pretenziją ne dėl nesugebėjimo suprasti paprastos aritmetikos principų (kaip nurodo ieškovas ieškinio 22-30 ir 74-78 pastraipose), o todėl ieškovė, pateikdama galimai lygiavertę prekę, nepatvirtino jos ne tik lygiavertiškumo, bet ir veikimo garantijos ir patikimumo veikiant su likusia sistema. Be to, kaip nurodė atsakovė, ieškinio argumentai, kuriuos ieškovė grindžia prie pretenzijos pateiktais dokumentais, patvirtinančiais ieškovės pateikto pasiūlymo aukščiau nurodytoms pozicijoms lygiavertiškumą, yra parengti užsienio kalba, nėra išversti į lietuvių kalbą, todėl negali būti priimti ir laikytini tinkamu lygiaverčio pasiūlymo pagrindimu, priešingu atveju, perkančioji organizacija pažeistų VPĮ įtvirtinto skaidrumo principą.

62Pripažindamas pagrįstais atsakovės argumentus, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka eilės konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi ieškovas nepagrindė jų tapatumo (lygiavertiškumo), teismas atsižvelgia į jau paminėtą teismų praktikoje suformuotą nuostatą, kad pagal VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Ieškovė 2013 10 09 paaiškinimo 1-8 punktuose jos pateikto konkursui pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams įrodinėjo savo paaiškinimais, ne kitomis priemonėmis, todėl atsakovė, teismo vertinimu, turėjo pagrindą pripažinti, kad ieškovė perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis neįrodė, jog pateiktiatskirų įrenginių pasiūlymai yra lygiaverčiai ir atitinka pirkimo dokumentų keliamus reikalavimus. Kad atsakovė to perkančiajai organizacijai neįrodė, leidžia vertinti ir tai, kad atsakovė atsiliepime akcentavo, jog perkančiosios organizacijos pateiktų sąlygų techniniai reikalavimai yra sudaryti specialistų (pagal Techninį projektą), sudarant tinkamai veikiančia bendrą sistemą, kurios atskirų dalių veikimas yra suderintas viena su kita, taip optimizuojant sistemos veikimą ir patikimumą, gi ieškovė patikslindama savo siūlymą turėjo įrodinėti ne aritmetinius principus, o jos siūlomų įrenginių priimtinumą, patikimumą ir sąveiką su visa sistema.

63Antra,pagrįstai atsakovės Viešojo pirkimo komisija vertino, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko ir Techninių sąlygų lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630kW“ pozicijose Nr. 21 ir Nr. 26 nurodytų reikalavimų.

642013 10 02 prašyme, kad ieškovė paaiškintų savo pasiūlymą, atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Dažnio keitikliai siurbliams ir ventiliatoriams 0,75...630 kW“ pozicijoje Nr. 21 nurodytų reikalavimų, nes pasiūlyti dažnio keitikliai, kurių pulteliuose nėra lietuvių kalbos, ir pozicijoje Nr. 26 nurodyto reikalavimo, kad dažnio keitiklis pasiūlytas be belaidės programavimo sąsajos, nors pagal technines sąlygas dažnio keitiklis turi būti tiekiamas su belaide konfigūravimo asmeniniu kompiuteriu įranga. Ieškovė 2013 10 09 rašte Nr. SR-131009-01JK „Dėl pasiūlymo vertinimo“ nurodė, kad dažnio keitiklių valdymo pulteliuose standartiškai lietuvių kalbos nėra, tačiau yra galimybė gamykloje į užsakytų dažnių keitiklių programinę įrangą sudėti parametrus, išverstus į lietuvių kalbą, kas ir bus padaryta projekto įgyvendinimo metu, o dažnio keitiklių programavimas galimas ir per nuotolinio monitoringo įrankį NETA-21. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą, vertino, kad ieškovės pateiktas konkursui pasiūlymas neatitiko paminėtose dalyse pirkimo dokumentų reikalavimų, o pateikdama paaiškinimus ieškovė pagerino pasiūlymą, jį iš netinkamo padarė tinkamu.

65Teismas pripažįsta, kad atsakovė pagrįstai pripažino, jog ieškovės siūlomi dažnio keitikliai neatitiko konkurso sąlygose numatytų techninių sąlygų, ieškovė papildė savo pasiūlymą teikdama paaiškinimus apie siūlomus dažnių keitiklius, todėl perkančioji organizacija ir neturėjo teisės leisti ieškovei papildyti pasiūlymą (VPĮ 39 str.).

66Trečia, teismas taip pat neturi pagrindo nesutikti su atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos atmetant ieškovės pasiūlymą padarytomis išvadomis, kad ieškovės paaiškinimai dėl,ieškovės teigimu, padarytų „techninių/ redakcinio pobūdžio klaidų“ taisymo ir patvirtinimai, negali būti vertinamas kaip klaidų ištaisymas, nes pateikdama paaiškinimus ieškovė iš esmės pakeitė savo pateiktą pasiūlymą, pasiūlė naujus sprendimus, dėl ko jos pasiūlymas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, atmestinas, nes VPĮ draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

67Tokias išvadas atsakovės Viešojo pirkimo komisija padarė dėl ieškovės 2013-10-09 pateiktame rašte Nr. SR-131009-01JK nurodytos aplinkybės, kad teikiant informaciją apie siūlomų įrenginių techninių charakteristikų atitikimą Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“pozicijų Nr. 3; Nr.16; Nr. 21 ir Nr. 32; lentelės „Pleištinė flanšinė sklendė (su el. pavara)“ pozicijos Nr. 13 ir Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ lentelės „Lauko vandentiekio tinklas“ pozicijos Nr. 2 reikalavimams buvo padarytos techninio/ redakcinio pobūdžio klaidos.

68Atmesdama ieškovės pasiūlymą, atsakovė 2013 10 14 rašte Nr. S-3700-13 nurodė, kad Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis“ pozicijoje Nr. 3 nurodytas reikalavimas, kad automatinių jungiklių atsparumas susidėvėjimui pagal standartą IEC 60947-2/3 turi būti: kai parametras In - darbo ciklų skaičius turi būti 20000 (160A srovei) ir 10000 (250A srovei), kai parametras „mechaninis“ - darbo ciklų skaičius turi būti 40000 (160A srovei) ir 20000 (250A srovei), ieškovė pasiūlė automatinius jungiklius, kurių atsparumas susidėvėjimui pagal standartą IEC 60947-2/3 bus: kai parametras In - darbo ciklų skaičius bus 8000 (160-250A srovei), kai parametras „mechaninis“ - darbo ciklų skaičius bus 25000 (160-250A srovei). Paprašius paaiškinti tokio pasiūlymo atitikimą šio punkto reikalavimams, ieškovė paaiškino, kad „dėl techninės klaidos neteisingai užpildyti nurodytos pozicijos reikalavimų atitikimas“, tvirtino, kad pateikiami automatiniai jungikliai atitiks 3.2 lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ lentelės „Automatinis jungiklis" poz. Nr. 3 reikalavimus, tačiau 2013-10-09 rašto Nr. SR-131009-01JK priede „Circuit - breakers for power distribution electrical characteristics“ nurodyta, kad ieškovės siūlomų automatinių jungiklių atsparumas susidėvėjimui sutampa su jos pateikto pasiūlymo 3.2 dalies lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pateikta informacija: kai parametras ln - darbo ciklų skaičius yra 8000 (160-250A srovei), kai parametras „mechaninis“ - darbo ciklų skaičius yra 25000 (160-250A srovei). Todėl atsakovės Viešojo pirkimo komisija ir sprendė, jog neatitikimai tarp ieškovės pasiūlymo 3.2 dalies lentelės „Automatinis jungiklis“ poz. Nr. 3 pateiktos informacijos neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams negali būti laikoma technine arba redakcinio pobūdžio klaida. Be to atsakovė nurodė, kad kaip matyti iš ieškovės pateikto pasiūlymo, ieškovės įvardijamos kaip „techninės/ redakcinio pobūdžio klaidos“ pirkimo dokumentuose buvo padarytos ne vienoje vietoje - pateikto pasiūlymo 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ - penkiose pozicijose ir 3.3 dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ vienoje pozicijoje, tokios klaidos padarytos pateikiant techninius duomenis, kurie neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad padarytos „techninės/ redakcinio pobūdžio klaidos“ yra sistemingo pobūdžio, o ne atsitiktinės, formalios, padarytos dėl techninio broko, todėl darytina išvada, kad Jūsų „padarytos techninės/ redakcinio pobūdžio klaidos“ reiškia tai, jog ieškovės pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimų.

69Teismas vertina, kad šios atsakovės nurodytos ieškovės padarytos, pačios ieškovės vertinamos kaip techninio arba redakcinio pobūdžio klaidos, negali būti pripažintos techninio arba redakcinio pobūdžio klaidomis, kurias galima būtų ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo nepadarant atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimams. Konkurso dalyvis viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti dėmesingas, atidus ir tikslus, t. y. kiekvieną pirkimo dokumentų sąlygą vykdyti tiksliai, kaip yra reikalaujama konkurso sąlygose. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems dalyviams ir visi dalyviai turi jo laikytis, tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą.

70Teismo vertinimu, būtent visuma nurodytų aplinkybių ir leidžia vertinti, kad ieškovės UAB „LitCon“ pasiūlymas pilnai neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, dėl ko perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovės konkursui pateiktą pasiūlymą. Tokią perkančiosios organizacijos pareigą nustato VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. ir Konkurso sąlygų 28.1 punktas.

71Dėl nurodytų priežasčių teismas kaip nepagrįstą atmeta ieškovės reikalavimą panaikinti konkurse supaprastintame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“(pirkimo Nr. 139139) UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 14 sprendimąatmesti tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymą.

72Atmetus paminėtą ieškovės reikalavimą, nėra pagrindo tenkinti ir antrąjį ieškovės reikalavimą panaikinti UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 14 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės konkurse supaprastintame pirkime „Vandentiekio stoties Nr. 1 Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas“(pirkimo Nr. 139139)sudarymo ir UAB „Inžineriniai tinklai“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu.

73Atmesdamas ieškovės ieškinį teismas pripažįsta, kad atsakovės 2013 11 05 bendro pobūdžio atsakymas į ieškovės pretenziją nesudaro pagrindo vertinti, kad atsakovė atmesdama ieškovės konkursui pateiktą pasiūlymą pasielgė neteisėtai. Atsakovė 2013 10 14 rašte Nr. S-3700-13 labai konkrečiai ir aiškiai nurodė, kodėl atmeta ieškovės pasiūlymą, atsakyme į pretenziją taip pat suprantamai paaiškino, kad nekeičia savo nuomonės dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo motyvų. Todėl tokia atsakovės suteikta informacija ieškovei yra gana aiški, kad ieškovė galėtų įvertinti, dėl kokių priežasčių buvo atmestas jos konkursui pateiktas pasiūlymas, nuspręsti ar buvo pažeisti jos interesai.

74Ieškovė ginčydama jos pasiūlymo atmetimo pagrįstumą bei teisėtumą, ieškinyje bei dublike pateikė argumentus dėl Konkurso sąlygose įtvirtintų techninių specifikacijų reikalavimų neteisėtumo, nurodė, kad tai teismas privalo įvertinti ex officio. Ieškovės nuomone, atsakovės pageidaujamus Pirkimo dokumentuose nurodytus automatinių jungiklių techninius parametrus atitinka tik Schneider Electric gaminami elektros įrengimai, todėl konstatuotina, kad Pirkimo dokumentų techninėse specifikacijose įtvirtinti reikalavimai neatitinka VPĮ 25 straipsnyje techninėms specifikacijoms keliamus reikalavimus, diskriminuoja tiekėjus bei neužtikrina konkurencijos, pažeidžia VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus.

75Teismas, pritardamas atsakovės ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodytiems argumentams, su tokia ieškovės nuomone nesutinka.

76Pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 25 straipsnio 1 dalimi, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje nurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes ir pasirenka tokius juos apibūdinančius kriterijus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini, kad jos objektyvūs poreikiai būtų patenkinti. Taigi perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/201).

77Ieškovės teiginių, kad atsakovė pažeidė VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus, kadangi konkurso sąlygose nurodė konkrečius prietaisus, o ne funkcinius prietaisų reikalavimus teismas nepripažįsta pagrįstais. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalis nustato:„Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis““. Paskelbdama konkurso sąlygas atsakovė apibrėžė reikalavimus konkursu siekiamam įsigyti objektui. Techninėje specifikacijoje pateiktas automatinių jungiklių modelis apibrėžė, kokias savybes turi turėti automatinių jungiklių prietaisai, jų parametrus, technines charakteristikas. Modeliai nurodyti techninėje specifikacijoje patvirtina, kad perkančioji organizacija perka prietaisus, kurie atitinka šių modelių techninius parametrus. Konkurso sąlygose (26.11 p.) atsakovė nurodė, kad visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus.

78Vykstant konkursui, iki pateikdama pasiūlymą, ieškovė neginčijo pirkimo sąlygų teisėtumo. Techninės sąlygos visiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams buvo tos pačios, pagal jas tiekėjai teikė pasiūlymus. Kad šios sąlygos būtų sudariusios sąlygas tiekėjų nesąžiningai konkurencijai, kuriam nors tiekėjui būtų suteikusios pranašumų, byloje įrodymų nepateikta. Tai, kad ieškovė savo pasiūlyme pateikė, jos nuomone, lygiaverčius techninėse sąlygose nurodytiems automatinių jungiklių modeliams, rodo, kad ji tinkamai suprato konkurso reikalavimus, nevertino, jog konkurso sąlygos šioje dalyje yra neteisėtos. Perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą priėmė ir vertino, o pasiūlymas buvo atmestas ne dėl to, kad ieškovė siūlė ne tuos jungiklių modelius, o dėl to, kad siūlomų modelių techniniai parametrai neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų modelių techniniams parametrams. Ta aplinkybė, kad ieškovė nepagrindėšioje dalyje savo pasiūlymo lygiavertiškumo, o be to dar ir pagerino savo pasiūlymą, nesudaro pagrindo pripažinti pačias Konkurso sąlygas neteisėtomis, neužtikrinančiomis konkurencijos ir diskriminuojančiomis tiekėjus.

79Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį atmeta.

80Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ procesiniuose dokumentuose pareiškė prašymą priteisti jiems bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jiems nepriteistinos (CPK 98 str. 1 d.). Atmetus ieškinį, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 93 str.).

81Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str., teismas

Nutarė

82Ieškinį atmesti.

83Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelisrašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „LitCon“ 2013 11 14 per EPP pateiktu ieškiniuatsakovei... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „LitCon“ dalyvavo atsakovės UAB... 4. Ieškinyje pareikštus reikalavimus ieškovė grindžia tokiais argumentais:... 5. Pirma, ieškovės nuomone, labai svarbu yra tai, kad konkurso laimėtojas... 6. Antra, ieškovės pasiūlymo vertinimu atsiskleidė atsakovės Pirkimo... 7. Trečia, į ieškovės pretenzijoje detaliai aptariamą kiekvieną sprendimo... 8. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 12 04 pateikė atsiliepimą į... 9. Pirma, nepagrįstai 2013-10-29 pretenzija ir ieškiniu, ieškovė ginčija... 10. Antra, ieškovės pasiūlymas iš tikro neatitiko konkurso sąlygų techninės... 11. Trečia, nepagrįstai ieškovė 2013-10-09 pateiktame rašte Nr. SR-131009-01JK... 12. Ketvirta, nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad tik ieškovės pasiūlymo... 13. Penkta, ieškovė nepagrįstai nurodo, kad „ ... ieškovės pasiūlymo... 14. Šešta,nepagrįstai ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai atsakė į jos... 15. Apibendrindama savo atsiliepimo argumentus atsakovė UAB „Dzūkijos... 16. Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ 2013 12 02 pateikė... 17. Pirma, nepagrįsti ieškinio teiginiai, jog konkurso laimėtojas nustatomas... 18. Antra, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės argumentas, kad... 19. Trečia, ieškovės pozicija, kad „iš pirkimo dokumentuose kiekvienam... 20. Ketvirta, neatitinka tikrovės ieškinio argumentai, jog „atsakovės pirkimo... 21. Penkta, ieškinyje nurodyta aplinkybė, jog „Į ieškovės pateiktą... 22. Ieškovė UAB „LitCon“ 2013 12 16 pateikė dubliką, kuriuo prašo... 23. Taip pat ieškovė dublike nurodė, kad nepagrįsti yra ir trečiojo asmens UAB... 24. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 12 23 pateiktu tripliku prašo... 25. Trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ 2013 12 23 pateiktu... 26. Ieškinys atmetamas.... 27. Byloje šalių pateiktais procesiniuose dokumentuose paaiškinimais, Centrinės... 28. Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos vandenys“ 2013 m. birželio 27 d.... 29. Šio Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis... 30. Ieškovė UAB „LitCon“ pateikė perkančiajai organizacijai atsakovei UAB... 31. Atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 02... 32. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013-10-02 raštu Nr.S-3612-13 „Dėl... 33. Ieškovė 2013 10 09 raštu Nr. SR131009-01JK „Dėl pasiūlymo vertinimo“... 34. Atsakovė 2013-10-14 raštu Nr.S-3700-13 informavo ieškovę apie atsakovės... 35. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013 10 14 raštu Nr. 3700-13... 36. Ieškovė UAB „LitCon“ 2013-10-29 raštu Nr. SR-131029-01GB pateikė... 37. Atsakovė UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013-11-05 raštu Nr.S-4070-13 informavo... 38. 2013 11 14 ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti UAB... 39. Kauno apygardos teismas 2013 11 15 ieškinį priėmė, tos pačios dienos... 40. Teismas vertina, kad ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl... 41. CPK 4232 str. 1 d. nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi... 42. Atsižvelgdamas į nurodytą civilinių bylų, susijusių su viešaisiais... 43. CPK 178 straipsnis reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų aplinkybes,... 44. Įvertinęs visumą byloje pateiktų įrodymų, teismas pripažįsta, kad... 45. Priimdamas tokį sprendimą, teismas atsižvelgia į tokias ginčui išspręsti... 46. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 47. Supaprastinto atviro konkurso Darbų pirkimas „Vandentiekio stoties Nr. 1... 48. Atsakovės UAB „Dzūkijos vandenys“ Viešojo pirkimo komisijos 2013 10 02... 49. Vertindamas ieškovės pasiūlymą ir 2013 10 09 rašte Nr. SR-131009-01JK... 50. Pirmiausia, teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės argumentais, kad... 51. Atsakovė nurodo, kad tai pasakytina apie jos Pranešimo dėl pasiūlymo... 52. 1) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 53. 2) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 54. 3) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 55. 4) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 56. 5) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 57. 6) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 58. 7) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomų įrenginių... 59. 8) Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalies „Siūlomųįrenginių... 60. Atsakovės toks vertinimas, kaip ji nurodo atsiliepime į ieškinį, susijęs... 61. Atsakovė atsiliepime į ieškinį taip pat nurodė, jog ieškovė, pateikdama... 62. Pripažindamas pagrįstais atsakovės argumentus, kad ieškovės pasiūlymas... 63. Antra,pagrįstai atsakovės Viešojo pirkimo komisija vertino, kad ieškovės... 64. 2013 10 02 prašyme, kad ieškovė paaiškintų savo pasiūlymą, atsakovė... 65. Teismas pripažįsta, kad atsakovė pagrįstai pripažino, jog ieškovės... 66. Trečia, teismas taip pat neturi pagrindo nesutikti su atsakovės Viešųjų... 67. Tokias išvadas atsakovės Viešojo pirkimo komisija padarė dėl ieškovės... 68. Atmesdama ieškovės pasiūlymą, atsakovė 2013 10 14 rašte Nr. S-3700-13... 69. Teismas vertina, kad šios atsakovės nurodytos ieškovės padarytos, pačios... 70. Teismo vertinimu, būtent visuma nurodytų aplinkybių ir leidžia vertinti,... 71. Dėl nurodytų priežasčių teismas kaip nepagrįstą atmeta ieškovės... 72. Atmetus paminėtą ieškovės reikalavimą, nėra pagrindo tenkinti ir... 73. Atmesdamas ieškovės ieškinį teismas pripažįsta, kad atsakovės 2013 11 05... 74. Ieškovė ginčydama jos pasiūlymo atmetimo pagrįstumą bei teisėtumą,... 75. Teismas, pritardamas atsakovės ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose... 76. Pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio... 77. Ieškovės teiginių, kad atsakovė pažeidė VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje... 78. Vykstant konkursui, iki pateikdama pasiūlymą, ieškovė neginčijo pirkimo... 79. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės... 80. Atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Inžineriniai tinklai“ procesiniuose... 81. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 – 270 str., 4231 – 42310 str.,... 82. Ieškinį atmesti.... 83. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...