Byla B2-2640-260/2010

2Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

3sekretoriaujant Jurgitai Šiuparytei-Kekienei,

4dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Vitalijai Impolevičienei, atsakovo atstovams Liutaurui Daubarai ir advokatui Ignui Dargužui,

5viešame teismo žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „Swedbank“, AB pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Doleta“ ,

Nustatė

6Ieškovas „Swedbank“, AB 2010 06 16 pateiktu teismui pareiškimu (t.1, b.l. 4-6) prašė iškelti bankroto bylą atsakovui skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“. Pareiškime nurodė, jog atsakovas jam yra skolingas 19.626.933,14 Lt. Tokia skola susidarė atsakovui netinkamai vykdant prievoles bankui pagal kredito sutartį, nes nustatytais terminais negrąžino kredito pagal grafiką, nemokėjo palūkanų, kitų mokėjimų. 2010 04 22 ieškovas paragino atsakovą skolą grąžinti geruoju ir kartu įspėjo, jog, atsakovui to nepadarius, kredito sutartis bus nutraukta prieš terminą nuo 2010 05 07 ir ieškovas kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Ieškovas, turintis atsakovo 2010 03 31 preliminaraus balanso duomenis, vertina, kad UAB „Doleta“ yra nemoki įmonė, nes balanse apskaityto jos turto vertė yra 31.810.942 Lt, o pradelsti įsipareigojimai vien tik ieškovui sudaro 19.626.933,14 Lt.

7Atsakovas UAB „Doleta“ pateikė byloje atsiliepimą į ieškovo pareiškimą (t. 1, b.l.5-11). Jame nurodė, kad atsakovas jau 18 metų yra sėkmingai dirbanti įmonė, kuri specializuojasi medinių langų, žiemos sodų, fasadų ir durų gamyboje, ir kurios produkcija yra gerai žinoma ne tik Lietuvoje. Vykdydama komercinę veiklą, dalyvaudama didelės vertės projektuose, atnaujindama gamybinę įrangą, įmonė nuolat naudojosi kredito įstaigų paslaugomis. Su ieškovu 2002 m. kovo 15 d. UAB „Doleta“ pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 63652, kuri šalių susitarimais buvo kelis kartus keičiama bei pildoma. Pagal sutartį ieškovas suteikė atsakovui 7,2 mln. eurų kreditą, iš kurio atsakovas faktiškai panaudojo 6,3 mln. eurų. Atsakovas, jam priklausantį turtą, užtikrindamas prievolių pagal kredito sutartį vykdymą, įkeitė ieškovui. Kredito grąžinimo terminai buvo įtvirtinti kredito grąžinimo grafike, kuris buvo paruoštas atsižvelgiant į bendrą suteikto kredito sumą, o ne faktiškai panaudotą kredito sumą. Atsakovas prašė pakeisti kredito grąžinimo grafiką atsižvelgiant į suteikto kredito sumą, tačiau ieškovas tokio prašymo netenkino. 2008 m. antroje pusėje Lietuvoje prasidėjus ekonomikos recesijai ir neišvengiamai sumažėjus atsakovo prekybos apimtims, veiklos pelningumui, atsakovas susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. Dėl šios priežasties atsakovas inicijavo derybas su ieškovu dėl Kredito sutarties vykdymo pakeitimo, tačiau susitarta nebuvo, o 2010 04 22 atsakovą ieškovas informavo apie Kredito sutarties nutraukimą, nors po to derybos dėl šios sutarties pakeitimo tęsėsi. Bankroto bylos iškėlimą ieškovas inicijavo siekdamas daryti ekonominį spaudimą atsakovui, primesti jam gerokai sugriežtintas kreditavimo sąlygas arba atgauti Kredito sutarties pagrindu suteiktą atsakovui kreditą, t.y. akivaizdžiai piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis. Atsakovas nesutiko su Kredito sutarties nutraukimu ir su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu. Atsižvelgiant į tokio ieškinio pareiškimą, darytina išvada, kad iki tol, kol ginčas dėl Kredito sutarties nutraukimo teisme nėra išspręstas, ieškovas neturi teisės reikalauti, kad atsakovas įvykdytų teismine tvarka ginčijamą prievolę. Taigi ieškovas negali būti laikomas atsakovo kreditoriumi Įmonių bankroto įstatymo 3 str. prasme.

8Atsiliepime atsakovas taip pat nurodė, kad UAB „Doleta“ yra moki įmonė. Ji nėra viešai paskelbusi, jog negali atsiskaityti su kreditoriais ar kuriuo nors kreditoriumi ir neketina vykdyti savo įsipareigojimų, taip pat nevėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimų. Įmonė yra moki, nes jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 2.051.928,52 Lt, o jos į balansą įrašyto turto vertė yra 33.776.683 Lt. Ieškovo nurodytas 19.626.933,14 Lt atsakovo UAB „Doleta“ įsiskolinimas ieškovui „Swedbank“, AB negali būti vertinamas kaip pradelstas, nes dėl šios prievolės vykdymo teisme yra nagrinėjamas ginčas.

9Teismui nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo 2010 07 23 teismo posėdyje, ieškovo atstovė palaikė ieškovo prašymą iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Doleta“. Ji paaiškino, kad ši įmonė yra nemoki, kaip kad nurodyta pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, o be to, įvertinęs susirašinėjimo su atsakovu medžiagą, ieškovas padarė išvadą, kad atsakovas neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tai yra savarankiškas pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą. Atsakovo atstovai 2010 07 23 vykusiame teismo posėdyje prašė netenkinti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Jų nuomone, atsiliepime nurodytais motyvais nėra pagrindo iškelti bankroto bylą atsakovui, o teismo posėdžio metu ieškovo atstovės nurodyti argumentai, kad atsakovas neketina vykdyti įsipareigojimų, yra nepagrįsti. Susirašinėjimas elektroniniu paštu, kai tą daro valdybos narys, negali būti laikomas oficialiu įmonės paskelbimu apie negalėjimą vykdyti įsipareigojimų, o be to ir paties susirašinėjimo metu nebuvo nurodyta, kad UAB „Doleta“ neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

102010 08 04 vykusiame teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškovo prašymą iškelti bankroto bylą atsakovui palaikė, o atsakovo atstovai prašė atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“.

11Bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ iškelti atsisakytina.

12Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

13Teismas, spręsdamas ieškovo bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Doleta“ klausimą pagal ieškovo „Swedbank“, AB pareiškimą, pripažįsta, jog nėra aukščiau paminėtų sąlygų , dėl kurių būtų galima iškelti šiam atsakovui bankroto bylą, t.y. negalima pripažinti, kad UAB „Doleta“ yra nemoki, vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams ir pranešė kreditoriams, jog negali ar neketina atsiskaityti su jais.

14Įrodymų, kad UAB „Doleta“ vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams, byloje nepateikta. Šia aplinkybe savo reikalavimo negrindžia ir ieškovas.

15Teismas nepripažįsta įrodytu, jog UAB „Doleta“ pranešė ieškovui, kad negali vykdyti savo įsipareigojimų jam ir neketina su ieškovu atsiskaityti. Ieškovo atstovės paaiškinimu, kad atsakovas neketina atsiskaityti, įrodo susirašinėjimo medžiaga, kurioje atskiruose elektroniniu paštu 2010 03 02 ir 2010 05 17 siųstuose laiškuose siūloma ieškovui kaip kreditoriui perimti atsakovo turtą (b.l. 159 ir 189 t. 2). Teismas atsakovo į bylą pateiktą susirašinėjimo medžiagą (t. 2, b.l. 135-205) vertina kaip įrodymus, jog tarp šalių vyko derybos dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo. Tai, kad vykstant deryboms, atsakovo atstovas valdybos pirmininkas, nesutikdamas su kitos šalies pozicija, pasiūlo ieškovui perimti atsakovo turtą, kartu kaltindamas ieškovą , jog šis žlugdo atsakovą kaip įmonę, negali būti įvertinta, kad atsakovas oficialiai ar kitaip labai aiškiai informavo ieškovą, kad atsakovas nevykdys savo finansinių įsipareigojimų ieškovui. Taip vertinti leidžia ir ta aplinkybė, kad ir po 2010 03 02, ir po 2010 05 17 ieškovo ir atsakovo derybos nenutrūko, o ir pati susirašinėjimo medžiaga vertintina tik kreditavimo sąlygų pakeitimo, bet ne atsiskaitymo pagal sutartį kontekste.

16Ieškovas teigia, kad UAB „Doleta“ yra nemoki įmonė, nes jos pradelstos skolos vien tik ieškovui viršija 19,6 mln. litų, įskaičius pradelstas skolas ir kitiems kreditoriams pradelstos skolos viršija 22 mln. litų, o įmonės balanse apskaityto turto vertė yra tik 31.810.942 Lt, t.y. pradelstos skolos viršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas nesutikdamas su tokiu ieškovo aiškinimu, nurodo, jog ieškovo nurodomas daugiau nei 19 mln. litų atsakovo skolas ieškovui negalima laikyti pradelstomis.

17Teismas sutinka su tokiais atsakovo argumentais ir pripažįsta, kad šiuo metu negalima vertinti, jog atsakovo 19.626.933,14 Lt skola ieškovui yra pradelsta. Ieškovas nuo 2010 05 07 nutraukė su atsakovu sudarytą Kredito sutartį Nr. 63652 (t.2, b.l. 60-100; t. 1, b.l. 24-25), tačiau atsakovas 2010 07 02 kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (t. 3, b.l. 6-11 ir b.l. 94-97). Pagal šį ieškinį Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. 2-6586-560-2010. Kadangi tarp šalių kilo ginčas dėl Kredito sutarties nutraukimo teisėtumo, kuris šiuo metu nagrinėjamas teisme, negalima pripažinti, kad ieškovas turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovas įvykdytų prievoles, kurios jam atsiranda nutraukus Kredito sutartį. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo 19.626.933,14 Lt skola ieškovui yra pradelsta.

18Nepripažinus, kad atsakovo 19.626.933,14 Lt skola ieškovui „Swedbank“, AB yra pradelsta, nėra pagrindo pripažinti, jog UAB „Doleta“ yra nemoki įmonė. Jos pradelstos skolos, kurias pripažįsta atsakovas, kreditoriams (be ieškovo) yra 2.051.928,52 Lt (t. 3, b.l. 15-19). Jos neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (33.776.683 Lt.).

19Atsisakydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Doleta“, teismas tenkina atsakovo prašymą pripažinti, kad šios bylos medžiaga yra nevieša. Tenkindamas tokį prašymą teismas atsižvelgia į tai, kad byloje yra daug duomenų apie UAB „Doleta“ komercinę veiklą, dalis kurios gali būti laikoma komercine įmonės paslaptimi, taip pat konfidenciali kreditavimo informacija, kas numatyta tarp šalių sudarytos Kredito sutarties 16 str., ir akivaizdžiai konfidenciali ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo medžiaga. Tokią teisę teismui suteikia CPK 10 str.

20Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str., CPK 290 str., teismas

Nutarė

21Atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“.

22Nustatyti, kad šios bylos medžiaga (visa, išskyrus šią teismo nutartį) yra nevieša, su ja susipažinti byloje nedalyvavę asmenys negali.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 3. sekretoriaujant Jurgitai Šiuparytei-Kekienei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Vitalijai Impolevičienei, atsakovo... 5. viešame teismo žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo „Swedbank“,... 6. Ieškovas „Swedbank“, AB 2010 06 16 pateiktu teismui pareiškimu (t.1, b.l.... 7. Atsakovas UAB „Doleta“ pateikė byloje atsiliepimą į ieškovo... 8. Atsiliepime atsakovas taip pat nurodė, kad UAB „Doleta“ yra moki įmonė.... 9. Teismui nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo 2010 07 23 teismo... 10. 2010 08 04 vykusiame teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškovo prašymą... 11. Bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“ iškelti atsisakytina.... 12. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato, kad bankroto byla... 13. Teismas, spręsdamas ieškovo bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB... 14. Įrodymų, kad UAB „Doleta“ vėluoja išmokėti atlyginimus darbuotojams,... 15. Teismas nepripažįsta įrodytu, jog UAB „Doleta“ pranešė ieškovui, kad... 16. Ieškovas teigia, kad UAB „Doleta“ yra nemoki įmonė, nes jos pradelstos... 17. Teismas sutinka su tokiais atsakovo argumentais ir pripažįsta, kad šiuo metu... 18. Nepripažinus, kad atsakovo 19.626.933,14 Lt skola ieškovui „Swedbank“, AB... 19. Atsisakydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Doleta“, teismas... 20. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str., CPK 290 str., teismas... 21. Atsisakyti iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“.... 22. Nustatyti, kad šios bylos medžiaga (visa, išskyrus šią teismo nutartį)... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti apskųsta Lietuvos...