Byla P-442-26-08
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Trakų rajono savivaldybės prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A11-215/2007 pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos skundą atsakovei Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2005 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. S1-287 „Dėl žemės sklypo, skirto golfo laukams įrengti Trakų r. sav., Trakų sen., Užutrakio k., detaliojo plano rengimo“. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. birželio 27 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino.

5II.

6

7Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba apeliaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. birželio 27 d. sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. vasario 27 d. nutartimi atmetė Trakų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą. Teismas nustatė, kad Administracinių bylos teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio taikymo prasme tuo atveju, kai pareiškėjo įstatymo nustatytos kompetencijos ribų sfera iš dalies arba visiškai sutampa su viešuoju interesu, laikytina, kad pareiškėjas yra tinkamas subjektas kreiptis į administracinį teismą dėl valstybės intereso gynimo (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p.), tokiu būdu Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija buvo pripažinta tinkamu subjektu viešajam interesui ginti.

8Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 34 ir 35 straipsnių nuostatos, kuriomis apeliantas grindžia teiginį dėl būtinumo pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, yra taikytinos situacijai, kai detaliojo plano rengimo procedūra yra prasidėjusi, o nagrinėjamu atveju buvo pripažinta, kad pareiškėjo skundžiamas atsakovo priimtas sprendimas Teritorijų planavimo įstatymo taikymo prasme nėra detaliojo plano rengimo procedūros dalis.

9Teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė nagrinėjamam ginčui aktualias materialinės teisės normas, nes valstybinių (nacionalinių) parkų ypatumai, draudimai, nustatyti Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, bei Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (toliau – ir Schema) sprendiniai nustato pareiškėjo skundžiamame atsakovo sprendime nurodytos teritorijos detaliojo planavimo tikslų apribojimus. Kolegija pabrėžė, kad pagal Schemos II skirsnio „Prezervacinė (apsauginė) zona“ 2 punktą, nurodytos teritorijos vizualinės apsaugos tikslas – apsaugoti istoriškai susiformavusias atviras kraštovaizdžio erdves, kurios atveria Trakų pilį ir senamiestį, nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo jose. Šioje normoje panaudota neigiamo vizualinio poveikio samprata sietina su vaizdu į Trakų pilį ir senamiestį, o ne su kitais faktoriais.

10Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas) abiem ginčo šalims buvo ir yra žinoma, kadangi ginčo šalys grindžia savo pozicijas Schemos grafiniu būdu išdėstytais sprendiniais, Pažymėtina, kad su planu galima susipažinti Statybos ir urbanistikos ministerijoje, pas atsakovą ir pareiškėją (Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 212). Be to, ginčo teritorija yra aiškiai apibrėžta aprašomojoje Schemos dalyje (II. „Prezervacinė (apsauginė) zona“ 2 p.). Todėl šiuo atveju apelianto prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Schemos (jos grafinės dalies) atitikimo Konstitucijai nebuvo pripažintas reikšmingu šiai administracinei bylai.

11Trakų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 30 d. padavė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A11-215/2007, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu (procesas gali būti atnaujinamas, jei pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant) ir 12 punktu (procesas administracinėje byloje gali būti atnaujintas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą). Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

12Dėl esminio materialinių teisės normų pažeidimo (ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.)

13Vertinant bylą nagrinėjusių teismų išvadas, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo Schemos sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams, kyla pagrįsta abejonė, ar pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tinkamai pritaikė materialinės teisės normas:

141.

15Teismai akivaizdžiai netinkamai išaiškino ir pritaikė Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintas materialines teisės normas. Tarybos sprendimu nebuvo duotas leidimas, pritarimas bei nebuvo sudarytos sąlygos atlikti Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkte uždraustus veiksmus. Tarybos sprendime nebuvo įtvirtintas detaliojo planavimo tikslas kurti naujas, iš jų ir rekreacines, įmones, nenumatytas Schemoje, arba naikinti, keisti istoriškai susiformavusio kultūrinio kraštovaizdžio, urbanistinių ir architektūrinių jo elementų ir kitų saugomų objektų vertės požymius, ar pan.

162.

17Apeliacinės instancijos teismas, tinkamai nepritaikė Schemos grafinėje dalyje įtvirtintų materialinės teisės normų (Schemos sprendinių), dėl ko nebuvo ištaisytas materialinės teisės pažeidimas, kurį padarė pirmosios instancijos teismas sprendime nurodydamas motyvą, jog: „Planavimo schemoje raide „G" pažymėta teritorija nepatenka atsakovo pateiktame plane jo paties pažymėtą 140 ha teritoriją". Iš Schemos matyti tik principinis specialiojo plano sprendinys, jog toje vietovėje turi būti įrengti golfo laukai, tikslaus golfo laukų užimamo ploto ir padėties vietovėje klausimo išsprendimą paliekant žemesnio lygio teritorijų planavimo procesui.

183.

19Teismai netinkamai išaiškino Schemos II skirsnyje „Prezervacinė (apsauginė) zona" įtvirtintas materialines teisės normas, nustatančias Trakų istorinio nacionalinio parko prezervacinės (apsauginės) funkcinės zonos kultūros kompleksų vizualinės apsaugos teritorijos tikslus, nes bet kokią veiklą šioje teritorijoje a priori prilygino vizualinei taršai, t.y. neleistinai plačiai išaiškino ir pritaikė materialines teisės normas. Iš Schemos II dalies 3 punkto matyti, jog prezervacinės (apsauginės) funkcinės zonos kultūros kompleksų vizualinės apsaugos teritorijoje nėra uždrausta rekreacijos infrastruktūros plėtra. Priešingai, numatyta, jog šioje teritorijoje yra vystoma pažintinė bei verslinė rekreacija, kitos funkcijos, neprieštaraujančios pagrindiniams Trakų istorinio nacionalinio parko uždaviniams bei tikslui apsaugoti atviras kraštovaizdžio erdves nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo jose. Teismai nenustatė, jog Tarybos sprendimas a priori suponuotų, kokių nors neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimą. Dar daugiau, iš Schemos matyti, jog „G" raide pažymėtų golfo laukų statyba buvo numatyta būtent vietovėje, kurią apima ne tik gyvenamoji ir ūkinė, bet taip pat apsauginė ir konservacinės zonos. Akivaizdu, jog tvirtinant Schemą buvo įvertinta, jog golfo laukai nesukels vizualinės taršos, o atitinkami rekreaciniai įrengimai, jeigu jų įrengimas bus numatytas detaliajame plane, bus statomi atsižvelgiant į Schemoje įtvirtintą Trakų istorinio nacionalinio parko funkcinį zonavimą.

204.

21Teismai akivaizdžiai netinkamai išaiškino ir pritaikė Trakų istorinio nacionalinio parko Nuostatų 5, 5.2, 5.5 ir 5.12 punktuose įtvirtintas materialines teisės normas. Nepaisant išsamių teisinių argumentų, išdėstytų apeliaciniame skunde, apeliacinės instancijos teismas sprendime dėl šioje prašymo dalyje aptariamo materialinės teisės normų pažeidimo apskritai nepasisakė, tuo pažeisdamas apelianto teisę į tinkamą procesą apeliacinės instancijos teisme.

22

23Dėl būtinumo užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.)

24

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A10-284-2005 išaiškino, kad „Ginti viešuosius interesus teisme gali pareigūnai ir institucijos tik įstatymų nustatytais atvejais (ABTĮ 5 str. 3 d). Pareiškėjui įstatymu nesuteikta teisė ginti valstybės ar kitus viešuosius interesus. Pareiškėjo skunde nurodyti detaliojo plano rengimo, derinimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūriniai pažeidimai, jo prieštaravimai aukštesnės galios teisės aktams yra viešojo intereso gynimo dalykas. Kadangi pareiškėjui įstatymais nėra suteikta teisė ginti viešąjį interesą tai jo nurodyti planavimo pažeidimai šioje byloje gali turėti reikšmės tik tiek, jeigu tuo būtų buvusios pažeistos ir pareiškėjo subjektinės teisės. Todėl teismas turėjo nagrinėti tik tas bylos aplinkybes, kurios susiję su pareiškėjo subjektinių teisių pažeidimu.“ Skundžiamame sprendime nurodytos Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 8 dalies nuostatos neįtvirtina pareiškėjo teisės ginti viešuosius interesus teisme.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. kovo 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS2-81-06 nustatė, kad „pareiškėjas šioje administracinėje byloje ginčija atsakovo sprendimą, priimtą detaliojo plano rengimo procedūros metu (sprendimą leisti rengti detalųjį planą). Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalies, 34 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 35 straipsnio 4 ir 5 punktų nuostatos sudaro pagrindą teigti, kad tokio pobūdžio ginčams spręsti yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka. Asmuo, prieš kreipdamasis į teismą, dėl iškilusio ginčo turi kreiptis į apskrities viršininko administraciją, o po to ir į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Pareiškėjas šia ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka nepasinaudojo, todėl jo skundas turi būti paliktas nenagrinėtas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktas).“ Pareiškėja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija šioje administracinėje byloje ginčija Trakų rajono savivaldybės sprendimą, priimtą detaliojo plano rengimo procedūros metu (sprendimą leisti rengti detalųjį planą), todėl Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalies, 34 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 35 straipsnio 4 ir 5 punktų nuostatos sudaro pagrindą teigti, kad tokio pobūdžio ginčams spręsti yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka.

27Spręsdamas tapatų Trakų rajono savivaldybės tarybos klausimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A10-31/2007 išaiškino, kad „Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas viešai paskelbtas nebuvo, nurodant, kad su juo galima susipažinti Statybos ir urbanistikos ministerijoje, Trakų rajono valdyboje, Trakų nacionalinio parko direkcijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad visos norminio teisės akto dalys (taip pat priedėliai) sudaro vieną visumą tarpusavyje yra neatskiriamai susijusios ir turi vienodą teisinę galią kad priedėlių atskirti nuo teisės akto negalima, nes keičiant juose nustatytą teisinį reguliavimą keičiasi ir visas teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo turinys (Konstitucinio Teismo 1999 m. liepos 9 d., 2003 m. spalio 29 d. nutarimai). Todėl Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas yra neatskiriama Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos dalis. Jis nebuvo paskelbtas oficialiame teisės aktų skelbimo šaltinyje "Valstybės žinios". Todėl yra pagrindas manyti, kad Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos su funkcinėmis zonomis plano, kaip Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 912 "Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo" sudedamosios dalies nepaskelbimas oficialiajame teisės aktų skelbimo šaltinyje prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. 1-119 "Dėl Lietuvos Respublikos Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir Įsigaliojimo tvarkos 1 straipsnio 1 daliai, 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui, 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. 1-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 straipsniui, 3

28straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai)“. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nepagrįstai ir neteisėtai nesikreipė į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar 1993 m. gruodžio 6 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ atitinka LR Konstituciją ir Lietuvos Respublikos įstatymą Nr. I-119 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“, nors šio Vyriausybės nutarimo prieštaravimas aukštesnės galios teisės aktams yra akivaizdus.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30III.

31Prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje netenkintinas.

32Bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

33ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte, nurodoma, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

34Siekiant atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, materialinės teisės normų pažeidimo konstatavimas turi būti akivaizdus. Pažeidimas yra akivaizdus, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo. Vien alternatyvaus teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo, nesudaro Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, nes kitaip nebūtų užtikrinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje P17-216/2007). Šioje byloje sprendžiant ginčą buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24, 34, 35 straipsnių nuostatomis, Saugomų teritorijų įstatymo 12 , 27 straipsniuose įvirtintomis taisyklėmis, vadovavosi Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema ir kt. teisės aktais.

35Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog šioje administracinėje byloje pirmos instancijos teismas ar apeliacinės instancijos teismas, taikydami ir aiškindami materialinės teisės normas, padarė esminį šių normų pažeidimą. Atsakovė prašyme dėl proceso atnaujinimo pateikia tik savo alternatyvų teisės normų, taikytų išnagrinėtoje administracinėje byloje, aiškinimą. Teisėjų kolegijos nuomone, remiantis prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytais motyvais nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmos instancijos teismas bei apeliacinės instancijos teismas, šioje administracinėje byloje priimdami sprendimą ir nutartį, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą, todėl procesas šiuo pagrindu neatnaujinamas.

36ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

37ABTĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Dėl to teisėjų kolegija vertins įstatymo taikymo šioje byloje ir prašyme nurodytose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose atitikimą vienodos teismų praktikos aspektu.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas bylą, teisės normas taiko pirmiausia atsižvelgdamas ir įvertindamas nustatytas konkrečios bylos faktines aplinkybes, todėl kiekvienas teismo pateiktas teisės normų aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Teisės normų aiškinimu pateiktu vienoje administracinėje byloje privalu vadovautis kitoje administracinėje byloje, kuri iš esmės panaši į ankstesnę, t.y. kurioje išaiškinta ta pati teisės norma, taikoma identiškomis faktinėmis aplinkybėmis. Vienodai būtina spręsti tik tas bylas, kurių faktinės aplinkybės sutampa.

39Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A10-284-2005 buvo sprendžiama ar privatus juridinis asmuo (uždaroji akcinė bendrovė „Neringos kuopos“) turi teisę teisme ginti valstybės ar kitus viešuosius interesus.

40Šioje administracinėje byloje teismas pasisakė dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, kuri yra biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, teisės kreiptis į teismą dėl valstybės intereso gynimo.

41Administracinėje byloje Nr.AS2-81-06, kurioje buvo priimta prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 9 d. nutartis, pareiškėja UAB „Luksora“ ginčijo Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr.S1-342, kuriuo buvo leista rengti jau patvirtinto detaliojo plano pakeitimą.

42Šioje administracinėje byloje buvo prašoma panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimą Nr.S1-287, kuriuo leista rengti detalųjį planą teritorijoje, kurios detalusis planavimas nebuvo atliktas.

43Kadangi Trakų rajono savivaldybės tarybos savivaldybės prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytose minėtose administracinėse bylose nustatytos faktinės aplinkybės skiriasi nuo faktinių aplinkybių, nustatytų administracinėje byloje Nr. A11-215/2007, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu irgi nėra pagrindo.

44Pažymėtina, kad administracinė byla Nr. A10-31/2007 nėra išnagrinėta iš esmės, todėl Trakų rajono savivaldybės tarybos prašyme nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, susijusio su šioje byloje priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. balandžio 26 d. nutartimi kreiptis į Konstitucinį Teismą ir administracinę bylą sustabdyti, teisėjų kolegija nevertina.

45Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Trakų rajono savivaldybės tarybos prašymas atnaujinti procesą Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose nurodytais pagrindais netenkinamas.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktais, 159 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

47Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A11-215/2007.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija ... 3. I.... 4. Pareiškėja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir... 5. II.... 6. ... 7. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba apeliaciniu skundu kreipėsi į... 8. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 34 ir 35... 9. Teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 10. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Trakų istorinio nacionalinio parko... 11. Trakų rajono savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 30 d. padavė prašymą... 12. Dėl esminio materialinių teisės normų pažeidimo (ABTĮ 153 str. 2 d. 10... 13. Vertinant bylą nagrinėjusių teismų išvadas, kad Trakų rajono... 14. 1.... 15. Teismai akivaizdžiai netinkamai išaiškino ir pritaikė Saugomų teritorijų... 16. 2.... 17. Apeliacinės instancijos teismas, tinkamai nepritaikė Schemos grafinėje... 18. 3.... 19. Teismai netinkamai išaiškino Schemos II skirsnyje „Prezervacinė... 20. 4.... 21. Teismai akivaizdžiai netinkamai išaiškino ir pritaikė Trakų istorinio... 22. ... 23. Dėl būtinumo užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos... 24. ... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. kovo 8 d. sprendime... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. kovo 9 d. nutartyje... 27. Spręsdamas tapatų Trakų rajono savivaldybės tarybos klausimą, Lietuvos... 28. straipsnio 1 dalies 4 punktui, 9 straipsnio 1 daliai)“. Pirmosios ir... 29. Teisėjų kolegija... 30. III.... 31. Prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje netenkintinas.... 32. Bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo 33. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte, nurodoma, kad procesas gali būti... 34. Siekiant atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu,... 35. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog šioje administracinėje byloje... 36. ABTĮ 153 37. ABTĮ 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, nagrinėdamas bylą, teisės normas... 39. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 8 d. sprendime... 40. Šioje administracinėje byloje teismas pasisakė dėl Trakų istorinio... 41. Administracinėje byloje Nr.AS2-81-06, kurioje buvo priimta prašyme... 42. Šioje administracinėje byloje buvo prašoma panaikinti Trakų rajono... 43. Kadangi Trakų rajono savivaldybės tarybos savivaldybės prašyme dėl proceso... 44. Pažymėtina, kad administracinė byla Nr. A10-31/2007 nėra... 45. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Trakų rajono savivaldybės tarybos... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje 48. Nutartis neskundžiama....