Byla I-9588-365/2014
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 07 29 išvados

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, susipažinęs su Švenčionių rajono savivaldybės skundu ,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 08 27 gautas Švenčionių rajono savivaldybės skundas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 07 29 išvados.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nustato, kad administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 d. taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečių asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Tokiu būdu teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. ir 22 str. 1 d. reikalavimus. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir skundo patenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

5Pareiškėjas skundu prašo panaikinti išvadas, kuriose pasisakoma dėl to, jog organizuojant pirkimus buvo padaryti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai. Kaip matyti, išvadose pasisakoma dėl pažeidimų, tačiau nenumatomos neigiamos pasekmės, t.y. pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukelia. Todėl išvada nėra savarankiškas administracinis aktas, lemiantis pareiškėjo teises ar įstatymų saugomus interesus ir galintis būti ginčo dalyku administraciniame teisme, dėl ko pareiškėjo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

6Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, kad skundžiamos išvados pagrindu galėtų būti priimtas koks nors aktas, kuris sukeltų pareiškėjui kokias nors pasekmes. Tuomet, skundžiant tą aktą, būtų vertinamos Viešųjų pirkimų tarnybos išvados.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

8Atsisakyti priimti Švenčionių rajono savivaldybės skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 07 29 išvados.

9Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui ir įpareigoti VMI grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį (2014 08 27 mokėjimo nurodymas Nr. 1107, 100 litų)

Proceso dalyviai