Byla T-XX-15-09

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl įsakymo panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Marijampolės apskrities viršininkas 2008 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.SP-2, vadovaudamasis Mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi ir 7 straipsnio 1 bei

43 dalimis, taip pat Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr.1671, nusprendė: 1) kreiptis į Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą, kad būtų išduotas leidimas Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ naudoti žūklės plotus (5,5 ha plotą) Gulioniškių tvenkinyje, esančiame Kazlų Rūdos savivaldybėje; 2) už leidimą naudoti žūklės plotus naudotojas privalo mokėti į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetą 10,0 Lt nuomos mokestį iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos; 3) leidimą išduoti 10 metų laikotarpiui iki 2018 m. vasario 8 d..

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 2008 m. kovo 3 d. išdavė Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimą naudoti žūklės plotą Gulioniškių tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje (5,5 ha ploto) iki 2018 m. vasario 8 d., mokant 10,0 Lt metinį mokestį už leidimą.

6Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.V-8 sudaryta komisija 2009 m. sausio 13 d. pažymoje konstatavo, kad Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimas naudoti žūklės plotus Gulioniškių tvarkinyje, Kazlų rūdos savivaldybėje negalėjo būti išduotas, nes šis žvejų klubas neturėjo teisės dalyvauti surengtame uždarame aukcione dėl leidimo naudoti žūklės plotus. Šiame aukcione galėjo dalyvauti tik pirmumo teisę turintys asmenys, t. y. asmenys, kurių privati žemė ribojasi su minėtu tvenkiniu ar jo pakrantės apsaugos juosta. Tuo tarpu Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių jo pirmumo teisę gauti leidimą.

7Marijampolės apskrities viršininkas 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-17, atsižvelgdamas į Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.V-8 sudarytos komisijos 2009 m. sausio 13 d. pažymos išvadas, panaikino Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. vasario 8 d. sprendimą Nr.SP-2.

8Pareiškėjas Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr.V-17.

9Pareiškėjas nurodė, kad jis teisėtai ir tinkamai naudojasi žūklės plotais Gulioniškių tvenkinyje, užtikrina šių plotų priežiūrą bei atlieka žuvų įveisimą pagal atsakovo patvirtintą planą. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas atsakovo įsakymas yra nemotyvuotas ir nesuprantamas.

10Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju, sprendžiant pareiškėjo skundo reikalavimo pagrįstumo klausimą, teismas turės įvertinti, ar nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, organizuojant aukcioną dėl leidimo naudoti žūklės plotus. Šiems tarp pareiškėjo ir atsakovo atsiradusiems santykiams nėra būdingas pavaldumas ir šie santykiai nėra grynai administracinio pobūdžio. Todėl kyla abejonė, ar administraciniam teismui yra teismingas šis ginčas.

11Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

12Byla teisminga administraciniam teismui.

13Gamtos išteklių naudojimas patenka į aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų reguliavimo sritį (Aplinkos apsaugos įstatymo 2, 3 straipsniai), o teisės normos, reguliuojančios gamtos išteklių naudojimą, priskirtinos viešajai teisei. Žuvų ištekliai yra gamtos išteklių dalis ir šių išteklių naudojimą taip pat reglamentuoja specialūs aplinkos apsaugos įstatymai. Vienas iš tokių įstatymų yra Mėgėjiškos žūklės įstatymas, apibrėžiantis žuvų išteklių naudojimo sąlygas ir tvarką, vykdant mėgėjišką žūklę.

14Apskrities viršininkui yra priskirtos tam tikros funkcijos mėgėjiškos žūklės organizavimo bei atitinkamų žuvų išteklių naudojimo srityje (Mėgėjiškos žūklės įstatymo

154 straipsnio 4 dalis). Atlikdamas šias funkcijas, apskrities viršininkas įgyvendina specialaus Mėgėjiškos žūklės įstatymo ir kitų jo pagrindu priimtų teisės aktų nuostatas ir tokiu būdu iš esmės vykdo viešojo administravimo veiklą (Administracinių bylų teisenos įstatymo

162 straipsnio 1 dalis).

17Leidimas naudoti žūklės plotus bei apskrities viršininko sprendimas išduoti leidimą naudoti žūklės plotus pagal savo pobūdį yra specialia tvarka priimti administraciniai aktai, kuriais konkrečiai yra įgyvendinamos Mėgėjiškos žūklės įstatymo nuostatos. Atitinkamų institucijų veiklą, priimant šiuos aktus, savo esme yra viešojo administravimo veikla. Tai, jog, išduodant leidimus naudoti žūklės plotus, yra vykdomi aukcionai, šios veiklos viešojo administravimo pobūdžio nekeičia. Šie aukcionai yra detaliai reglamentuojami specialiosiomis teisės normomis (Mėgėjiškos žūklės įstatymo 5, 6 straipsniai, Vyriausybės 2005 m. sausio 20 d. nutarimu Nr.44 patvirtinti Aukcionų dėl leidimo naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose rengimo nuostatai) ir yra viešojo administravimo procedūrų dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo sudėtinė dalis.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas ginčas būtent ir yra susijęs su leidimo naudoti žūklės plotus išdavimo (panaikinimo) viešojo administravimo procedūromis, todėl jis turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

202-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

21Byla teisminga administraciniam teismui.

22Bylą pagal pareiškėjo Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl įsakymo panaikinimo grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

23Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti... 3. Marijampolės apskrities viršininkas 2008 m. vasario 8 d. sprendimu Nr.SP-2,... 4. 3 dalimis, taip pat Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr.1671,... 5. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 2008 m. kovo 3 d.... 6. Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.V-8... 7. Marijampolės apskrities viršininkas 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-17,... 8. Pareiškėjas Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos žvejų... 9. Pareiškėjas nurodė, kad jis teisėtai ir tinkamai naudojasi žūklės... 10. Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo... 11. Specialioji teisėjų kolegija... 12. Byla teisminga administraciniam teismui.... 13. Gamtos išteklių naudojimas patenka į aplinkos apsaugą reglamentuojančių... 14. Apskrities viršininkui yra priskirtos tam tikros funkcijos mėgėjiškos... 15. 4 straipsnio 4 dalis). Atlikdamas šias funkcijas, apskrities viršininkas... 16. 2 straipsnio 1 dalis).... 17. Leidimas naudoti žūklės plotus bei apskrities viršininko sprendimas... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas ginčas būtent ir yra susijęs su... 19. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 20. 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3... 21. Byla teisminga administraciniam teismui.... 22. Bylą pagal pareiškėjo Divizijos generolo S.Raštikio Puskarininkių mokyklos... 23. Nutartis dėl teismingumo neskundžiama....