Byla I-1325-561/2009
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. J. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V. J. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-4 patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reorganizavimo ir vidaus struktūros pertvarkymo iki 2012 metų plano 7 dalį bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-165 1, 2, 3, 4, 5 ir 8 dalių, kiek jos susijusios su Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimu, galiojimą.

5Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atsiliepimu skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla su skundu sutiko ir prašė jį tenkinti.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. protokoline nutartimi nutarė įtraukti Salako pagrindinę mokyklą Baibių pagrindinės mokyklos teisių perėmėju, iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pašalinti Baibių pagrindinę mokyklą, kadangi ji yra struktūrinis padalinys.

8Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla atsisakė pateikto skundo dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 dalies dėl Baibių pagrindinės mokyklos ir 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-165 panaikinimo.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi administracinę bylą Nr. I-1325-561/09 pagal pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei dėl 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-4 dalies ir 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-165 panaikinimo nutraukė.

10II.

11Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos (dabar – Baibių skyriaus) tarybos pirmininkas V. J. 2010 m. vasario 12 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1325-561/2009, vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7, 10, 12 punktais.

12Prašyme nurodo, kad esminis materialinės teisės normų pažeidimas sąlygojo, jog į administracinės bylos Nr. I-1325-561/2009 nagrinėjimo procesą pareiškėjo vietoje buvo įtraukta Salako pagrindinė mokykla, o pradinis pareiškėjas, atstovavęs Baibių pagrindinės mokyklos (dabar – Baibių skyrius) interesams, V. J. buvo pašalintas iš byloje dalyvaujančių asmenų. Teismas netinkamai sprendė materialiųjų teisių perėmimo klausimą ir jas reglamentuojančias teisės normas.

13Nurodo, kad 2009 m. liepos 10 d. trečiojo suinteresuoto asmens Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, Baibių pagrindinė mokykla po reorganizacijos tapo Salako pagrindinės mokyklos Baibių skyriumi. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 5 d. posėdyje iškilo klausimas dėl procesinio teisių perėmimo. Kadangi Baibių pagrindinė mokykla buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, teismas 2009 m. spalio 5 d. posėdyje pašalino iš trečiųjų suinteresuotų asmenų Zarasų rajono Baibių pagrindinę mokyklą ir pakeitė ją Zarasų rajono Salako pagrindine mokykla. Nors teismas nepasisakė dėl pareiškėjo, nesprendė klausimo dėl pareiškėjo pakeitimo, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas 2009 m. spalio 20 d. rašte nurodė, kad 2009 m. spalio 5 d. vykusiame teismo posėdyje teisėjų kolegija nutarė įtraukti Zarasų rajono Salako pagrindinę mokyklą Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos teisių perėmėju (t. y. pareiškėju). Pagal Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas bei Salako pagrindinės mokyklos nuostatus, Baibių pagrindinės mokyklos materialiųjų teisių perėmėju tapo Salako pagrindinė mokykla, o Baibių pagrindinės mokyklos tarybos materialiųjų teisių perėmėju tapo Salako pagrindinės mokyklos Baibių skyriaus taryba.

14Pažymi, kad skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė pareiškėjas V. J. , fizinis asmuo, Baibių pagrindinėje mokykloje besimokančio moksleivio tėvas, kuris eidamas Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininko pareigas atstovauja Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos bendruomenei. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2006 m. gegužės 23 d. nutartis adm. byloje Nr. A11-953/2006), V. J. pripažintinas tinkamu subjektu paduodant skundą ginčijant Zarasų rajono savivaldybės sprendimus dėl bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos.

15Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 62 straipsnio 3 dalį, mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, todėl teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad Baibių pagrindinės mokyklos aukščiausiosios mokyklos savivaldos institucijos teisių perėmėjas yra Salako pagrindinė mokykla. Pažymi, kad mokykla ir mokyklos savivaldos institucija yra atskiri subjektai. Remiantis Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygomis bei Salako pagrindinės mokyklos nuostatais, Baibių pagrindinės mokyklos tarybos materialiųjų teisių perėmėju turėtų būti pripažinta Baibių skyriaus taryba. Be to, V. J. liko Bainių bendruomenės atstovas ir Baibių skyriaus tarybos pirmininkas, todėl V. J. , kaip Baibių skyriaus tarybos pirmininko materialiosios teisės nebuvo perduotos kitam asmeniui. Teigia, kad teismas neteisingai taikė Baibių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas bei Salako pagrindinės mokyklos nuostatus, todėl procesinių teisių perėmimo klausimas buvo išspręstas neteisėtai.

16Pažymi, kad Salako pagrindinės mokyklos įtraukimas į bylą vietoje pareiškėjo V. J. , kai Salako pagrindinė mokykla net nebuvo pareiškėjo teisių perėmėjas, prieštaravo teisingumo ir protingumo principui.

172009 m. gruodžio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1325-561/09, kuria buvo nutarta nutraukti administracinę bylą, buvo nuspręsta patenkinti Salako pagrindinės mokyklos prašymą atsisakyti nuo skundo, kurį teismui pateikė V. J. , atstovaujantis Baibių bendruomenei. V. J. iš bylos nagrinėjimo pašalintas pažeidžiant materialinės teisės normas, todėl jam buvo užkirsta teisė į teisminę gynybą. Todėl darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartyje buvo tiesiogiai pasisakyta dėl V. J. teisės į teisminę gynybą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Procesas atnaujintinas.

20Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje yra išvardinta dvylika konkrečių pagrindų, kuriems esant gali būti atnaujintas procesas administracinėje byloje. Asmuo, paduodantis prašymą dėl proceso atnaujinimo, turi šį prašymą pagrįsti įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nepagrindus įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis).

21Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7, 10, 12 punktuose nurodytais pagrindais.

22Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, skundą padavė pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V. J. , atsakovu patraukta Zarasų rajono savivaldybė, trečiuoju suinteresuotu asmeniu – Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla. 2009 m. liepos 10 d. Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro, po reorganizacijos Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla prijungta prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos, visos Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos perėjo Zarasų rajono Salako pagrindinei mokyklai. Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje administracinėje byloje pakeitė pareiškėją Zarasų rajono Salako pagrindine mokykla.

24Įvertinus skundo, prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį ir bylos medžiagą, matyti, kad pareiškėjas – Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas V. J. paduodamas skundą veikė ne kaip juridinio asmens – Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos, atstovas, o kaip fizinis asmuo.

25Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.95 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Pagal CK 2.97 straipsnio 3 dalį, prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Taigi reorganizavimas yra būtent juridinio asmens pabaigos procedūra.

26Nagrinėjamu atveju prijungimo būdu buvo reorganizuotas juridinis asmuo – Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla, kuri byloje buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu, o pareiškėjas, kaip minėta, buvo fizinis asmuo. Todėl teismas, spręsdamas teisių perėmimo klausimą, reorganizavus juridinį asmenį, pakeisdamas ne juridinį asmenį jo teisių perėmėju, tačiau fizinį asmenį juridinio asmens teisių perėmėju, padarė esminį materialinės teisės normų pažeidimą jas taikant, dėl kurio galėjo būti priimta neteisėta nutartis, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą.

27Procesas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų. Nagrinėjamu atveju byla buvo nutraukta pareiškėjui Zarasų rajono Salako pagrindinei mokyklai atsisakius skundo, teismas nutartyje nepasisakė dėl pareiškėjo V. J. teisių ir pareigų, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu.

28Pareiškėjas taip pat nurodo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodytu pagrindu (kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą), tačiau prašymo šiuo aspektu nepagrindė, nenurodė suformuotos administracinių teismų praktikos, todėl šiuo pagrindu procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis).

29Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

30Kadangi pareiškėjo V. J. prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus įstatymo nustatyto termino ir pagrįstas įstatymo numatytu proceso atnaujinimo pagrindu, procesas atnaujintinas, o byla perduotina Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 159 str. 2 d.).

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. Nr. I-1325-561/2009 pagal pareiškėjo Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos skundą atsakovui Zarasų rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo.

33Perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos tarybos pirmininkas... 5. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė atsiliepimu skundą prašė atmesti kaip... 6. Tretysis suinteresuotas asmuo Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla su... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 5 d. protokoline... 8. Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla atsisakė pateikto skundo dėl... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi... 10. II.... 11. Zarasų rajono Baibių pagrindinės mokyklos (dabar – Baibių skyriaus)... 12. Prašyme nurodo, kad esminis materialinės teisės normų pažeidimas... 13. Nurodo, kad 2009 m. liepos 10 d. trečiojo suinteresuoto asmens Zarasų rajono... 14. Pažymi, kad skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė... 15. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 62 straipsnio 3 dalį, mokyklos... 16. Pažymi, kad Salako pagrindinės mokyklos įtraukimas į bylą vietoje... 17. 2009 m. gruodžio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1325-561/09,... 18. IV.... 19. Procesas atnaujintinas.... 20. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 21. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7, 10,... 22. Pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą,... 24. Įvertinus skundo, prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį ir bylos... 25. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir 26. Nagrinėjamu atveju prijungimo būdu buvo reorganizuotas juridinis asmuo –... 27. Procesas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punktą gali būti atnaujinamas,... 28. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 153... 29. Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus ABTĮ 156... 30. Kadangi pareiškėjo V. J. prašymas dėl proceso... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2... 32. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. Nr. I-1325-561/2009 pagal... 33. Perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš... 34. Nutartis neskundžiama....