Byla A-146-292-13
Dėl sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio, teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas Valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – ir pareiškėjas, Direkcija) skundu (b. l. 1-5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir atsakovas, Tarnyba) 2012 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 4S-469 (toliau – ir Sprendimas Nr. 4S-469) 1 dalį, kuria Direkcija įpareigota sustabdyti atviro konkurso „Krantinių Nr. 90-100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas)“ likusiems darbams atlikti, vadovaujantis techniniu projektu 7675/16A „Krantinių Nr. 90-100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas) (laida C)“ (toliau – ir Atviras konkursas), (2011 m. gruodžio 23 d. „Informaciniuose pranešimuose“ pirkimo Nr.115831, toliau – ir Pirkimas) procedūras, kol Tarnyba nepateiks Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo. Sprendimo Nr. 4S-469 2 ir 3 dalimis Perkančioji organizacija buvo įpareigota pateikti Tarnybai su Pirkimu susijusius dokumentus ir suteikti prieigas prie Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje esančios Pirkimo informacijos.

5Pareiškėjas teigė, kad Sprendimu Nr. 4S-469 nustatytas skundžiamas įpareigojimas yra nepagrįstas, neproporcingas, nemotyvuotas ir nustatytas neteisėtai. Atviro konkurso objekto – krantinių Nr. 90-96 statyba buvo pradėta pasirašius 2006 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartį Nr. 34-2006-521 su objekto statybos rangovu AB „Klaipėdos hidrotechnika“ ir „Josef Mobius Bau-Aktiengesellschaft“, veikiančiais pagal jungtinės veiklos sutartį. Pagal 2006 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartį Nr. 34-2006-521 statybos darbų trukmė (po aikštelės statybai perdavimo ir statybos leidimo gavimo) – 20 mėnesių, sutartinė statybos kaina – 74 168 754,23 Lt. Pagal koreguoto techninio projekto 7675/16A laidą C 2011 m. kovo 10 d. buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas. Atsiradus papildomiems, 2006 m. gruodžio 4 d. statybos rangos sutartyje Nr. 34-2006-521 nenumatytiems darbams, buvo paskelbtas Pirkimas. Statoma krantinė turi būti pradėta eksploatuoti 2012 metų rugsėjo mėnesį, taigi visi objekto statybos darbai turi būti užbaigti iki 2012 metų liepos mėnesio. Jei darbai nebus laiku baigti, kils reali grėsmė prarasti strateginį investuotoją, dėl to neigiamos pasekmės kiltų ne tik pareiškėjui, bet ir visai valstybei, t.y. būtų pažeistas viešasis interesas.

6Pareiškėjas paaiškino, kad 2011 m. pavasarį jis ėmėsi veiksmų, kad krantinių statyba būtų baigta laiku, t.y. 2011 m. gegužės 5 d. raštu Nr.UD-7.1.1-1918 kreipėsi į Tarnybą su prašymu išaiškinti, ar atsiradus poreikiui koreguoti krantinių statybos techninį projektą, bus galima iš to paties tiekėjo neskelbiamų derybų būdu pirkti naujus nenumatytus darbus. Išanalizavusi Tarnybos 2011 m. liepos 1 d. atsakymą Nr.4S-2527, Direkcija padarė išvadą, kad naujus nenumatytus darbus gali įsigyti neskelbiamų derybų būdu. 2011 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. Nr.UD-7.1.1-4763 Direkcija informavo Tarnybą apie tai, kad siekiant išsaugoti strateginį investuotoją, krantinių statyba turi būti baigta iki 2012 m. liepos mėnesio. Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 4S-4512, kurį Direkcija apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr.I-1903/12), nepagrįstai įpareigojo Direkciją nutraukti Pirkimo vykdymą neskelbiamų derybų būdu. Po to atsakovas priėmė šioje byloje skundžiamą 2012 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 4S-469.

7Pareiškėjas teigė, kad Sprendimo Nr.4S-469 1 dalis priimta pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas, VPĮ) 82 straipsnio 2 dalies 6 punkto bei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas. Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatyta, kad tarnyba turi teisę įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras, įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais. Tarnybos Sprendime Nr. 4S-469 šia Viešųjų pirkimų įstatymo norma remiamasi formaliai, nepateikiami motyvai, jog egzistuoja šioje įstatymo normoje nurodytos aplinkybės, Pirkimo procedūrų sustabdymas nevertinamas teisingumo ir protingumo kriterijų kontekste. Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte yra numatyta teise, esant tam tikroms sąlygoms, Tarnyba gali, tačiau neprivalo, pasinaudoti. Pareiškėjo nuomone, Tarnyba, iš anksto sustabdydama Pirkimo procedūras, t. y. nesusipažinusi ir bent preliminariai neįvertinusi dokumentų, kuriuos Direkcija pagal Sprendimą Nr.4S-469 turi pateikti Tarnybai, piktnaudžiavo Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 dalyje suteikta teise. Tarnybos įpareigojimas Direkcijai sustabdyti Atviro konkurso procedūras pažeidžia viešąjį interesą, prieštarauja proporcingumui ir teisingumui, todėl naikintinas.

8Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir bylą nutraukti.

9Atsiliepime į skundą (b. l. 28-30) paaiškino, kad Tarnybos kompetencijos ribos yra nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnyje. Viena iš pagrindinių Tarnybos funkcijų – kontrolės funkcija. Siekiant tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti priskirtas funkcijas, Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje yra nustatytos Tarnybos teisės. Viena iš jų (VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktas) – „<...> įtarusi šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą <...>“. Tarnyba, atlikdama Direkcijos viešo pirkimo vertinimą ar perkančiosios organizacijos tikrinimą, vadovavosi ir Viešųjų pirkimų vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1S-189, (toliau – ir Taisyklės) 15.6 punktu. Įpareigojimas buvo nustatytas iki tol, kol Tarnyba pareiškėjui „<...> nepateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo“. Viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas nėra savitikslis. Juo siekiama įgyvendinti Tarnybai priskirtas funkcijas, laiku ir tinkamai identifikuoti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, pašalinti padarytus pažeidimus, užkirsti kelią žalos valstybės ir visuomenės interesams atsiradimui, užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Tarnyba 2012 m. vasario 29 d. raštu Nr. 4S-908 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 4S-908 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 115831 vertinimo“ pateikė pareiškėjui Pirkimo vertinimą, kurį taip pat viešai paskelbė savo interneto tinklalapyje www.vpt.lt. 2012 m. vasario 29 d. atsirado aplinkybės, kurios lėmė įpareigojimo išnykimą, t. y. pareiškėjas toliau galėjo tęsti Pirkimo procedūras. Esant minėtoms aplinkybėms nebeliko administracinio ginčo objekto, sukeliančio pareiškėjai teisinių pasekmių, todėl tolesnis bylos nagrinėjimas neteko prasmės ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu, administracinė byla turėtų būti nutraukta.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“ (toliau – ir LKAB „Klaipėdos Smeltė” sutiko su pareiškėjo skundu (b. l. 33-35).

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu (b. l. 120-124) pareiškėjo skundą atmetė.

13Teismas nustatė, kad 2011 m. gegužės 5 d. raštu Nr. UD-7.1.1-1918 Direkcija kreipėsi į Tarnybą su prašymu išaiškinti, ar, atsiradus poreikiui koreguoti krantinių statybos techninį projektą, yra galimybė iš to paties tiekėjo neskelbiamų derybų būdu nupirkti naujus nenumatytus darbus, ar tai nebus laikoma Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimu (b. l. 8-9). 2011 m. liepos 1 d. raštu Nr.4S-2527 Tarnyba pateikė Direkcijai atsakymą, nurodydama, kad paslaugos ir darbai gali būti perkami neskelbiamų derybų būdu dviem atvejais, numatytais Viešųjų pirkimų įstatyme (56 str. 3 d. 1 p. ir 56 str. 4 d. 1 p.), tačiau perkančioji organizacija privalo įrodyti tokio pasirinkto būdo pagrįstumą, priešingu atveju ji turės atlikti viešųjų pirkimų procedūras remiantis kitomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis (b. l. 10-11). 2011 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. UD-7.1.1-4763 Direkcija informavo Tarnybą, jog siekiant išlaikyti strateginį investuotoją, krantinių statybą būtina užbaigti iki 2012 m. liepos mėn., todėl buvo pradėta viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūra (b. l. 12-14). 2011 m. gruodžio 5 d. raštu Nr.4S-4512 Tarnyba pateikė savo vertinimą dėl Direkcijos pasirinkto viešojo pirkimo būdo ir konstatavo, kad Direkcijos priimtas sprendimas Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu yra nepagrįstas, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nes perkančiosios organizacijos nurodyta situacija neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų bei pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Todėl Tarnyba įpareigojo Direkciją nutraukti Pirkimo procedūras ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (b. l. 15-16). 2012 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 4S-469 Tarnyba įpareigojo perkančiąją organizaciją (Direkciją) sustabdyti Atviro konkurso procedūras; pateikti su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus, skirtus įvertinimui ir suteikti prieigą prie Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje, esančios Pirkimo informacijos (b. l. 6-7). 2012 m. vasario 3 d. raštu Nr. UD-7.1.1.-583 Direkcija pranešė Tarnybai, kad sustabdo Atviro konkurso viešojo pirkimo procedūras ir pateikė Tarnybai su viešuoju pirkimu susijusius dokumentus įvertinimui (b. l. 48). 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 4S-908 Tarnyba įvertino pateiktą Direkcijos medžiagą ir neprieštaravo, kad Perkančioji organizacija tęstų Pirkimo procedūras tik paskelbusi visą su pirkimu susijusią informaciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą bei esant poreikiui, suteikusi galimybę apžiūrėti statybų objekto vietą tiekėjams, kurie nėra prisiregistravę prie Pirkimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – ir CVP IS) (b. l. 32).

14Byloje kilęs ginčas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 4S-469 (b. l. 6) pagrįstumo ir teisėtumo.

15Pirmosios instancijos teismas patikrino Sprendimo Nr.4S-469 atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, taip pat ar nėra ABTĮ 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiami sprendimai turėtų būti panaikinti. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas. Be to, Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 patvirtintais Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatais (toliau – Nuostatai). Nuostatų 7 punkte apibrėžti Tarnybos veiklos tikslai – įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką, prižiūrėti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimui susijusių teisės aktų, prižiūrėti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų. Nuostatuose taip pat nustatyta, kad Tarnyba, siekdama įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką, be kitų funkcijų, ir renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus viešuosius pirkimus, sudarytas viešųjų pirkimu-pardavimo sutartis ir pirkimų sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nustatytus viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, jų pobūdį ir su jais susijusius sprendimus ir nuobaudas (Nuostatų 8.3 p.). Siekdama prižiūrėti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Tarnyba vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų įsigyjant reikiamų prekių, paslaugų ar darbų ir kaip užtikrinimas tinkamas viešųjų pirkimų planavimas, pirkimo sutarčių vykdymas, taip pat vertina pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus (Nuostatų 9.1 p.). Sprendimą Nr.4S-469 Tarnyba priėmė vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 2 dalies 2 ir 6 punktais.

16Atsižvelgdamas į minėtą teisinį reguliavimą, teismas nustatė, kad Tarnyba turėjo teisę sustabdyti Atviro konkurso procedūras, kol nepateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo, ir pareikalauti pateikti dokumentus, susijusius su pirkimu. Sprendimas Nr.4S-469 neprieštaravo Tarnybos tikslams, dėl kurių ji buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus. Priimdama Sprendimą Nr.4S-469 Tarnyba savo kompetencijos neviršijo, įstatymo nepažeidė. Kadangi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktas įgalina Tarnybą sustabdyti pirkimo procedūras kilus įtarimui dėl pažeidimų, t.y. sieja sustabdymą su Tarybos subjektyviu situacijos vertinimu, todėl tokio sprendimo nepagrindimas objektyviais duomenimis negali būti pagrindu panaikinti šį sprendimą kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba ankstesniu sprendimu to paties Projekto pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu buvo pripažinusi nepagrįstu ir neteisėtu (administracinė byla Nr. I- 1903-189/2012), todėl Tarybos domėjimasis vykdoma pirkimo procedūra ir su tuo susijęs dokumentų tikrinimas bei procedūros sustabdymas neprieštaravo protingumo ir teisingumo principams ir buvo proporcinga priemone siekiant užtikrinti viešąjį interesą (VPĮ 82 str. 2 d. 6 p.). Nenustatyta, kad Tarnyba, taikydama Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatas, būtų piktnaudžiavusi.

17Teismas nustatė, kad Tarnyba 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 4S-908 (b. l. 32) leido Direkcijai tęsti pirkimo procedūras, kurias pareiškėjas buvo įpareigotas sustabdyti atsakovo 2012 m.vasario 1 d. sprendimu Nr. 4S-469 (b. l. 31). Pirkimo procedūros Tarnybos valia buvo sustabdytos daugiau nė tris savaites. Nuo paskutinių duomenų pateikimo (b. l. 50) iki leidimo tęsti procedūras praėjo vos šešiolika dienų. Nors Sprendimas Nr. 4S-908 tam tikra prasme sukėlė pareiškėjui teisines pasekmes, tačiau teismas nenustatyta, kad toks sustabdymas būtų pažeidęs pareiškėjo teises ir teisėtus interesus daugiau, nė tai reglamentuota Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Nors pareiškėjas skunde nurodė, kad statoma krantinė turėjo būti pradėta eksploatuoti 2012 metų rugsėjo mėnesį, o visi objekto statybos darbai turėjo būti užbaigti iki 2012 m. liepos mėnesio, tačiau pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad projektas nebuvo baigtas dėl to, kad maždaug mėnesį buvo sustabdyta pirkimo procedūra. Pareiškėjo į bylą pateiktos krovos ataskaitos už 2012 metų sausio - birželio mėnesius, taip pat neįrodo, kad sumažėję atskiri krovos rodikliai (birių, natūralių ir cheminių trąšų, žalios naftos, naftos produktų krovos) buvo lemti ginčo sprendimo. Tačiau krova sumažėjo ne tik Klaipėdos ir Būtingės terminale, bet ir kaimyniniuose uostuose, o per nurodytą laikotarpį pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų, rūdos krova Klaipėdos uoste net padidėjo.

18Teismas nusprendė, kad ginčijamo sprendimo panaikinimas (ar jo palikimas galioti) neturės jokios įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms, todėl skundą atmetė.

19III.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 127–132) (toliau – ir apeliantas) prašo patenkinti skundą ir panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 4S-469, toje dalyje, kurioje pareiškėjas įpareigotas sustabdyti Pirkimo procedūras.

21Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

221. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo ir įvertino susidariusią faktinę situaciją bei pareiškėjo pateiktus argumentus, netinkamai aiškino ir taikė Viešųjų pirkimų įstatymo bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatas ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

232. Negalima sutikti su teismo sprendimo argumentais, kad Tarnybos teisė sustabdyti pirkimo procedūras yra grindžiama Tarnybos tikslais ir subjektyviu situacijos vertinimu, todėl Tarnybos sprendimo nepagrindimas objektyviais duomenimis negali būti pagrindu panaikinti šį sprendimą kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą. Priešingai nė konstatavo pirmosios instancijos teismas, Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte vartojama sąvoka „kilus įtarimui” negali būti suprantama kaip leidžianti subjektyvų situacijos vertinimą. Įtarimas dėl galimų Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su šiuo įstatymu susijusių teisės aktų pažeidimų turi būti pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, leidžiančiomis daryti atitinkamas prielaidas ir įtarimus, bet ne subjektyviu įsitikinimu apie tariamus pažeidimus. Visos objektyvios aplinkybės, kuriomis yra grindžiami įtarimai dėl Viešųjų pirkimų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų pažeidimų, turėjo būti aiškiai išdėstyti Tarnybos sprendime, taip įvykdant pareigą tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą bei pagrįsti jį objektyviais duomenimis. Tarnybos Sprendime Nr. 4S-908 nepateikti jokie motyvai ar faktinės aplinkybės, iš kurių kiltų įtarimų, kad gali būti Viešųjų pirkimų įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų pažeidimų. Teismas pripažino, kad Tarnybos sprendimas nebuvo pagrįstas objektyviais duomenimis. Nepaisant to, teismas padarė klaidingas išvadas dėl Tarnybos pareigos savo sprendimą motyvuoti. Neteisėto ir nemotyvuoto Tarnybos sprendimo priėmimas negali būti pagrindžiamas vien Tarnybos funkcija vykdyti prevenciją ir kontrolę viešųjų pirkimų srityje.

243. Tarnyba nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatyto privalomo reikalavimo vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais. Tarnyba žinojo, jog statoma krantinė turėjo būti pradėta eksploatuoti 2012 m. rugsėjo mėnesį ir kad visi darbai turėjo būti užbaigti iki 2012 m. liepos mėnesio. Kadangi šiuo metu statybos darbai nėra baigti (realiai tik pradedami), kyla grėsmė, kad strateginis investuotojas gali pasitraukti į bet kurį kitą Baltijos šalių uostą, o tai lemtų Klaipėdos uosto konkurencingumo kritimą bei sukeltų neigiamų ekonominių pasekmių ne tik Klaipėdos uostui, bet ir šalies ekonomikai, t. y. pažeistų viešąjį interesą. Tarnyba, turėdama visą būtiną informaciją ir galimybes įvertinti susidariusią padėtį, nevertino, ar racionalu ir teisinga nustatyti įpareigojimą sustabdyti pirkimo procedūras.

254. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad nėra ryšio tarp Pirkimo procedūrų sustabdymo ir vėlavimo įgyvendintri projektą, nepagrįstos. Apelianto teigimu, priežastinis ryšys tarp sustabdytų pirkimo procedūrų ir vėluojančio projekto įgyvendinimo yra akivaizdus. Dėl Tarnybos sprendimo mėnesį negalėjo būti vykdomos Atviro konkurso procedūros, t. y. sustabdymo laikotarpiu negalėjo būti baigtas Atviras konkursas bei pasirašyta viešojo pirkimo sutartis, atitinkamai negalėjo būti pradėti ir statybos darbai. Mėnesiui sustabdžius Atviro konkurso procedūras, tiek pat nusikelia ir projekto įgyvendinimo darbai.

265. Teismo išvados, kad Tarnybos Sprendimas Nr.4S-469 nesukelia Direkcijai teisinių pasekmių, nepagrįstos. Išnagrinėjęs Direkcijos pateiktas krovos ataskaitas už 2012 m. sausio-birželio mėnesius, teisams padarė nepagrįstas išvadas, kad sumažėję atskiri krovos rodikliai nebuvo nulemti ginčo sprendimo, nes krova sumažėjo ir kaimyniniuose uostuose, o tam tikrų medžiagų krova Klaipėdos uoste nei padidėjo. Apeliantas pažymi, kad bendrą uosto konkurencingumą parodo bendri krovos rodikliai. Todėl teismo vertinimas, esą Direkcija nepatiria neigiamos įtakos, yra nepagrįstas. Kituose Baltijos jūros rytų pakrantės uostuose krovos apimtis augo, o vieninteliame Klaipėdos uoste ši apimtis mažėjo. Tai rodo, kad delsimas įgyvendinti Projektą, kuris leistų priimti okeaninius konteinerinius laivus bei padidinti krovos apimtį, mažina Klaipėdos uosto konkurencingumą. Projekto vykdymas dar nėra pasibaigęs. Šiuo metu yra pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su laimėjusiu tiekėju, tačiau Projektas dar nėra įgyvendintas. Tarnybos Sprendimas Nr. 4S-469 yra individualus administracinis aktas, kuris nustatė Direkcijai atitinkamą pareigą. Dėl atsakovo Sprendimo Nr.4S-469 mėnesiu užtęsti Projekto vykdymo terminai. Dėl minėtų priežasčių Sprendimas Nr.4S-469 negali būti laikomas nesukeliančiu pareiškėjui teisinių pasekmių.

27Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 132-140) prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą nepakeistą.

28Nesutikdamas su pareiškėjo apeliaciniu skundu, atsakovas remiasi argumentais, kuriuios buvo nurodęs atsiliepime į pareiškėjo skundą. Be to, atsakovas remiassi šiais argumentais:

291. Viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas nėra savitikslis - juo siekiama įgyvendinti atsakovui priskirtas funkcijas laiku ir tinkamai identifikuoti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, pašalinti padarytus pažeidimus, užkirsti kelią žalos valstybės ir visuomenės interesams atsiradimui, užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Priešingu atveju, leidus vykdyti viešojo pirkimo procedūras viešojo pirkimo vertinimo metu, galima nepataisoma žala viešajam interesui. Atsakovas akcentuoja, kad Atviras konkursas buvo paskelbtas Direkcijos Viešųjų pirkimų komisijai 2011 m. gruodžio 6 d. priėmus sprendimą įvykdyti Tarnybos 2011 m. gruodžio 5 d. rašte Nr.4S-4512 „Dėl viešojo pirkimo vertinimo” nustatytą įpareigojimą nutraukti 2011 m. spalio mėnesį vykdytas neskelbiamas derybas. Atsižvelgiant į tai, kad Direkcijos sprendimas Pirkimą Nr.2 vykdyti neskelbiamų derybų būdu pažeidė Viešųjų pirkimų įstaatymo 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą bei 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, Tarnyba turėjo pagrįstų abejonių dėl šio Pirkimo teisėtumo, todėl teisėtai ir pagrįstai, atsižvelgdama į protingumo, proporcingumo ir teisingumo principus, Sprendimu Nr. 4S-469 įpareigojo Direkciją sustabdyti Atviro konkurso procedūras.

302. Sprendimu Nr. 4S-469 nustatytas įpareigojimas išnyko Tarnybai 2012 m. vasario 29 d. pateikus Pirkimo vertinimą. Todėl nebeliko administracinio ginčo objekto, sukeliančio apeliantui teisines pasekmes, todėl byla turėtų būtu nuttraukta vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu.

313. Nei skunde, nei apeliaciniame skunde apeliantas nepateikė neginčijamų ir objektyvių įrodymų, kad dėl Sprendime Nr. 4S-469 nustatyto įpareigojimo, jis negalėjo laiku įvykdyti Atviro konkurso procedūrų ir pasirašyti viešojo pirkimo-pardavimo sutarties. Nuo pirkimo procedūrų atnaujinimo iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo praėjo pusė metų. Be to, apeliantas neanalizuoja savo veiksmų siekiant įsigyti krantinės statybos darbus ir nekvestionuoja jų priežastinio ryšio su Atviro konkurso procedūrų uždelsimu.

324. Apeliantas remiasi deklaratyviais teiginiais apie galimai atsirasiančią žalą, nepateikia jokių konkrečių žalos atsiradimo įrodymų, todėl tokie teiginiai neturėtų būti vertinami kaip teisiškai reikšmingi ir neturi būti pagrindu tenkinti apeliacinį skundą. Apeliantas nepagrindė, kad nesant Sprendimu Nr.4S-469 nustatyto įpareigojimo, pirkimo procedūros būtų buvusios atliktos laiku ir laiku būtų pradėti vykdyti statybos darbai.

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinis skundas atmestinas.

36Pareiškėjas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nagrinėjamą administracinį ginčą iškėlė nesutikdama su Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 4S-469 1 punktu, kuriuo Tarnyba įpareigojo Direkciją sustabdyti Atviro konkurso procedūras tol, kol Tarnyba nepateiks Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų įvertinimo.

37Priimdamas šį administracinį aktą atsakovas vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriuo Viešųjų pirkimų tarnybai inter aria pavesta funkcija vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų. Taip pat vadovavosi šio įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuris suteikia Viešųjų pirkimų tarnybai teisę gauti iš perkančiosios organizacijos ar kitų asmenų su pirkimais ir pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti; bei Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, kuriuo tarnybai suteikta teisė įtarus šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, įpareigoti perkančiąją organizaciją sustabdyti pirkimo procedūras tol, kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą, o nustačiusi šiuos pažeidimus, – įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti ar panaikinti neteisėtus sprendimus ar veiksmus.

382012 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 4S-469 1 dalimi pareiškėjui nustatytas apribojimas galiojo iki 2012 m. vasario 29 d., t.y. iki Tarnybos 2012 m. vasario 29 d. rašto Nr. 4S-908 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 4S-908 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 115831 vertinimo“ paskelbimo (jis buvo paskelbtas tą pačią dieną), kuriuo Tarnyba informavo Direkciją, kad įvertinus jos pateiktą medžiagą nustatyta, jog Pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir Tarnyba neprieštarauja, kad Perkančioji organizacija (Direkcija) tęstų Pirkimo procedūras. Pareiškėjas kreipėsi į teismą galiojant Sprendimui Nr. 4S-469. Šiame rašte pareiškėjui taip pat buvo pateiktos atitinkamos rekomendacijos, susijusios su Pirkimu.

39Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Tarnyba, priimdama Sprendimą Nr.4S-469, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų nepažeidė, kompetencijos neviršijo. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktą, netinkamai taikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

40Viešųjų pirkimų įstatymas yra lex specialis Viešojo administravimo įstatymo atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų tarnyba yra viešojo administravimo sistemos subjektas, todėl turi laikytis ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo, tiesiogiai reglamentuojančio šios institucijos veiklą, bet ir kitų teisės aktų. Vienas iš tokių teisės aktų yra Viešojo administravimo įstatymas (žr. LVAT 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-146/2012, 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A525-2907/2012 ir kt. ).

41Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų taisyklė yra bendroji taisyklė, kurios turi laikytis viešojo administravimo subjektai, priimdami individualius administracinius aktus pagal savo kompetenciją. Teismų praktikoje taip pat yra pripažįstami atitinkančiais šio įstatymo reikalavimus atvejai, kai individualus administracinis aktas priimamas remiantis pirmiau priimtu teisės aktų numatytu atitinkamu procedūriniu aktu (patikrinimo aktu, išvada ir pan.), kuriame išdėstomos nustatytos aplinkybės ir pateikiamas jų teisinis vertinimas Toks aktas paprastai nurodomas individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje, o jo turinys laikomas individualaus administracinio akto motyvuojamąja dalimi.

42Teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste dar kartą pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešojo administravimo sistemos subjektas ir jos pagal kompetenciją priimami individualūs administraciniai aktai turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus turinio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas, kuris priimamas naudojantis Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos teise įtarus šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus sustabdyti pirkimo procedūras, esą yra siejamas su Tarnybos subjektyviu situacijos vertinimu ir tokio sprendimo nepagrindimas objektyviais duomenimis negali būti pagrindu panaikinti šį sprendimą kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą, yra neteisingi, pateikti netinkamai aiškinant ir taikant įstatymų normas. Kiekviena valdžios institucija (įstatymų leidžiamosios, įstatymų vykdomosios ar viešojo administravimo) yra saistoma bendrųjų inter alia konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama įstatymų leidėjo jos kompetencijai priskirtas viešojo administravimo funkcijas, kaip jau buvo minėta, inter alia turi vadovautis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Šio įstatymo 8 straipsnis nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (VAĮ 8 str.1 d.); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str.2 d.).

43Nagrinėjamu atveju Sprendime Nr. 4S-469 nurodytos tik Viešųjų pirkimų įstatymo normos, kuriomis remiantis pareiškėjui nustatyti atitinkami įpareigojimai, taigi skundžiamas sprendimas atitinka tik dalį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Iš pateiktų į bylą įrodymų matyti, kad Tarnybos 2012 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. 4S-469 sustabdyti Atvirą konkursą yra priimtas dėl to paties Pirkimo, dėl kurio Tarnyba 2011 m. gruodžio 5 d. buvo priėmusi sprendimą Nr.4S-4512, įpareigodama Direkciją nutraukti Pirkimo procedūras. Tarnyba pastarąjį administracinį aktą priėmė įvertinusi perkančiosios organizacijos (Direkcijos) pateiktus su Pirkimo būdo parinkimu susijusius dokumentus ir nustačiusi, kad sprendimas vykdyti Pirkimą neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos yra nepagrįstas ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalies 4 punktą (perkančiosios organizacijos nurodyta situacija neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų) bei pažeidžia šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Šie administraciniai aktai yra susiję, o 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr.4S-4512 jo priėmimo motyvai aprašyti išsamiai ir pareiškėjui buvo žinomi. Atsižvelgiant į tai, Sprendimo Nr. 4S-469 turinio kai kurie trūkumai (VAĮ 8 str.) šiuo konkrečiu atveju nebuvo tokio pobūdžio dėl kurių pareiškėjas negalėtų suvokti, jog Tarnybos įpareigojimas sustabdyti Atvirąjį konkursą yra susijęs su tuo pačiu Pirkimo neskelbiamų derybų būdu faktu.

44Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą prekių, paslaugų ir darbų pirkimas neskelbiamų derybų būdu yra apibrėžtas atitinkamoms sąlygomis ir taikomas kaip išimtinis būdas. Todėl atsakovas, kuris dar 2011 m. liepos 1 d. raštu Nr. 4S-2527 pareiškėjui buvo išaiškinęs viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygas ir 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr.4S-4512 buvo įpareigojęs Direkciją nutraukti Pirkimo procedūras, vykdydamas jam pavestas Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos ir kontrolės, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų, funkcijas (VPĮ 82 str. 1 d. 2 p.), turėjo pakankamą pagrindą pasinaudoti šio įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 2 ir 6 punktuose suteiktomis teisėmis. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nusprendė, kad atsakovo veiksmų priimant Sprendimą Nr.4S-469 pripažinti neteisėtais nėra pagrindo. Perkančiosios organizacijos pateiktu su Pirkimu susijusių dokumentų patikrinimas buvo atliktas per protingą terminą (Tarnybos 2012 m. vasario 29 d. raštas Nr.4S-908).

45Atsakovo Sprendimo Nr. 4S-469 1 dalimi, kurią apskundė pareiškėjas, jam buvo nustatytas atitinkamas įpareigojimas, taigi pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl teisines pasekmes sukeliančio individualaus administracinio akto. Apelianto argumentai, kad dėl Atvirojo konkurso sustabdymo beveik mėnesį negalėjo būti vykdomos Atvirojo konkurso procedūros yra pagrįsti, nes nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. jas atlikti draudė atsakovo Sprendimas Nr. 4S-469. Kokią tai galėjo turėti įtaką pareiškėjo veiklos ekonominiams rodikliams ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalies nuostatas teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su atsakovo veiksmais sustabdant Atvirąjį konkursą ir jų galimai neigiamu poveikiu pareiškėjo veiklos ekonominiams rodikliams.

46Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48pareiškėjo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį skundą atmesti.

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas Valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Klaipėdos valstybinio... 5. Pareiškėjas teigė, kad Sprendimu Nr. 4S-469 nustatytas skundžiamas... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad 2011 m. pavasarį jis ėmėsi veiksmų, kad... 7. Pareiškėjas teigė, kad Sprendimo Nr.4S-469 1 dalis priimta pažeidžiant... 8. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė... 9. Atsiliepime į skundą (b. l. 28-30) paaiškino, kad Tarnybos kompetencijos... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad 2011 m. gegužės 5 d. raštu Nr. UD-7.1.1-1918 Direkcija... 14. Byloje kilęs ginčas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. vasario 1 d.... 15. Pirmosios instancijos teismas patikrino Sprendimo Nr.4S-469 atitiktį Viešojo... 16. Atsižvelgdamas į minėtą teisinį reguliavimą, teismas nustatė, kad... 17. Teismas nustatė, kad Tarnyba 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 4S-908 (b. l.... 18. Teismas nusprendė, kad ginčijamo sprendimo panaikinimas (ar jo palikimas... 19. III.... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 127–132) (toliau – ir apeliantas)... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 22. 1. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai išnagrinėjo ir įvertino... 23. 2. Negalima sutikti su teismo sprendimo argumentais, kad Tarnybos teisė... 24. 3. Tarnyba nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6... 25. 4. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad nėra ryšio tarp Pirkimo... 26. 5. Teismo išvados, kad Tarnybos Sprendimas Nr.4S-469 nesukelia Direkcijai... 27. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 132-140) prašo atmesti... 28. Nesutikdamas su pareiškėjo apeliaciniu skundu, atsakovas remiasi argumentais,... 29. 1. Viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas nėra savitikslis - juo siekiama... 30. 2. Sprendimu Nr. 4S-469 nustatytas įpareigojimas išnyko Tarnybai 2012 m.... 31. 3. Nei skunde, nei apeliaciniame skunde apeliantas nepateikė neginčijamų ir... 32. 4. Apeliantas remiasi deklaratyviais teiginiais apie galimai atsirasiančią... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacinis skundas atmestinas.... 36. Pareiškėjas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija... 37. Priimdamas šį administracinį aktą atsakovas vadovavosi Viešųjų pirkimų... 38. 2012 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 4S-469 1 dalimi pareiškėjui nustatytas... 39. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Tarnyba, priimdama Sprendimą... 40. Viešųjų pirkimų įstatymas yra lex specialis Viešojo administravimo... 41. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta individualaus... 42. Teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste dar kartą pabrėžia, kad... 43. Nagrinėjamu atveju Sprendime Nr. 4S-469 nurodytos tik Viešųjų pirkimų... 44. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą prekių, paslaugų ir darbų pirkimas... 45. Atsakovo Sprendimo Nr. 4S-469 1 dalimi, kurią apskundė pareiškėjas, jam... 46. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 48. pareiškėjo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....