Byla I-3814-244/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, dalyvaujant pareiškėjui D. B., atsakovų atstovams Viktorijai Grigaliūnaitei ir Gintarui Motuzui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo D. B. skundą atsakovams Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl sprendimų panaikinimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2Pareiškėjas D. B. skunde (b. l. 1) prašo panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2012-05-18 nutarimą Nr. 62-397 ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 2012-06-29 sprendimą Nr. 2S-2770, priteisti iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 20 Lt pašto išlaidų ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 300 Lt moralinei žalai atlyginti.

3Skunde pareiškėjas paaiškino, kad yra kalinamas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – Lukiškių TI-K) ir jam paskirta nuobauda už triukšmavimą ir bendravimą pasivaikščiojimo metu, su kuria nesutinka, nes priimtas nutarimas prieštarauja Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų šalims narėms Nr. R (2006 m.) „Dėl Europos Kalėjimų taisyklių“, priimtų 952-ame Ministrų Komiteto ministrų pavaduotojų posėdyje 2006 m. sausio 11 d., t. y. 57.1, 56.1, 27.7 ir 27.1 paragrafams. Teigia, kad nebendravo ir netriukšmavo, neagitavo ar kitaip nedeorganizavo įstaigos darbo, o tiesiog pasisveikino su kitu kaliniu, o tai yra skatinama socialinės reabilitacijos užsiėmimuose.

4Atsakovas Lukiškių TI-K atsiliepime į skundą (b. l. 15–18) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnyje yra nurodytos specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, pareigos, kurių nesilaikantys nuteistieji atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje nustatytos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuteistiesiems skiriamos nuobaudos. D. B. buvo supažindintas su Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis ir dienotvarkės reikalavimais ir jam buvo išaiškintos jo teisės ir pareigos. 2012-05-12 D. B. padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, t. y. pasivaikščiojimo kiemelyje bendravo su A. T., esančiu kitame pasivaikščiojimo kiemelyje. Pareiškėjas į prižiūrėtojo pastabas nereagavo. Savo veiksmais pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 str. 1 d. 1–2 p. ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 234 p. reikalavimus, todėl jam buvo paskirta nuobauda – draudimas vieną mėnesį pirkti maisto produktus. Pareiškėjas pasivaikščiojimo metu gali laisvai bendrauti tik su tais asmenimis, kurie būna kartu su juo vienoje kameroje. Paskirta nuobauda atitinka padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį ir skirta įvertinus pažeidimo padarymo aplinkybes. Analogišką drausmės pažeidimą pareiškėjas padarė 2012-03-30, nes bendravo su kitais asmenimis iš kitų pasivaikščiojimo kiemelių. Dėl drausmės pažeidimo 2012-04-06 D. B. buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Sprendžiant D. B. pagrįstumo klausimą, nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai neteisėtai veikė arba neveikė, bet taip pat būtina nustatyti, dėl tokio veikimo arba neveikimo atsirado pareiškėjo nurodyta žala.

6Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 25–26) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą atsakovas paaiškino, kad bendrosios nuteistųjų pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 12 straipsnyje. Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnyje nustatytos specialiosios nuteistųjų pareigos. Lukiškių TI-K į pasivaikščiojimų kiemus vedami ne tik nuteistieji, bet ir suimtieji. Tad vienu metu skirtinguose pasivaikščiojimų kiemuose gali būti tiek nuteistieji, tiek suimtieji, todėl Lukiškių TI-K direktorius 2010 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-23 „Dėl Suimtųjų elgesio taisyklių patvirtinimo“ patvirtino Suimtųjų elgesio taisykles, pagal kurias suimtiesiems draudžiama savavališkai bendrauti su asmenimis, laikomais kitose kamerose, pasivaikščiojimo kiemeliuose. Todėl pareigūnai, siekdami užtikrinti Lukiškių TI-K vidaus tvarką ir norminių aktų nuostatas, pagrįstai reikalavo, kad D. B. nebendrautų su kituose pasivaikščiojimų kiemuose esančiais asmenimis, o šiam atsisakius vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus, pagrįstai jį pašalino iš pasivaikščiojimo kiemo.

8Skundas atmestinas.

9Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Lukiškių TI-K 2012-05-18 nutarimu Nr. 62-397 pareiškėjui buvo paskirta nuobauda – draudimas vieną mėnesį pirkti maisto produktus (b. l. 29–30). Pareiškėjas šį nutarimą apskundė Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos (b. l. 27–28), kuris konstatavo, kad Lukiškių TI-K 2012-05-18 nutarimu Nr. 62-397 jam skirta nuobauda pagrįstai (b. l. 37).

10Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Lukiškių TI-K 2012-05-18 nutarimo Nr. 62-397 (b. l. 5), kuriuo nuteistajam D. B. skirta nuobauda (draudimas vieną mėnesį pirkti maisto produktus) už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, teisėtumo ir pagrįstumo. Kartu ginčijamas Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 2012-06-29 sprendimas Nr. 2S-2770, kuriuo, išnagrinėjus ginčą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, buvo patvirtintas minėtas Lukiškių TI-K nutarimas ir pareiškėjo skundas dėl nuobaudos panaikinimo atmestas (b. l. 37).

11Iš ginčijamo nutarimo bei kitų byloje esančių dokumentų matyti, kad nuobauda D. B. paskirta už tai, kad 2012 m. gegužės 12 d. apie 13 val. 20 min., būdamas Lukiškių TI-K pasivaikščiojimo kiemelyje, bendravo su nuteistuoju A. T., esančiu kitame kiemelyje, o į prižiūrėtojo pastabas nereagavo. Tokiais savo veiksmais nuteistasis D. B. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 str. 1 d. 1, 2 p. ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 234 p. reikalavimus.

12Pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 d. laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo: laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos ir vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus (1, 2 p.).

13Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 233 punkte nustatyta, kad pasivaikščioti vienu metu gali būti vedami visi vienoje kameroje esantys nuteistieji. Nuteistieji, kurie pasivaikščiojimo metu bando žodžiu ar kitais būdais palaikyti ryšius su nuteistaisiais, vaikštančiais kitose pasivaikščiojimų kiemų kamerose, naudoja fizinį ar psichinį smurtą kitų asmenų atžvilgiu, turi daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, įžeidinėja, užpuola ar priešinasi pataisos įstaigos personalui, pataisos įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo sprendimu gali būti pašalinti iš pasivaikščiojimų kiemų ir uždaryti į gyvenamąsias kameras (minėtų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 234 p.).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas tiek rašytiniame paaiškinime, pateiktame Lukiškių TI-K administracijai, tiek skunde, paduotame Kalėjimų departamentui, neigė pasivaikščiojimo metu bendravęs su kitame pasivaikščiojimo kiemelyje buvusiu A. T. (b. l. 9–10, 27–28), o tik pasisveikinęs su kitu kaliniu (A. T.), kuris buvo kitame pasivaikščiojimo kiemelyje.

15Iš Lukiškių TI-K pareigūnų V. J. ir A. J. 2012-05-12 tarnybinių pranešimų, kurių pagrindu buvo priimtas skundžiamas Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimas, nustatyta, kad D. B., būdamas pasivaikščiojimo kiemelyje Nr. 17, bendravo su nuteistuoju A. T. iš gretimo pasivaikščiojimo kiemelio Nr. 19 ir prižiūrėtojo reikalavimo nebendrauti nevykdė (b. l. 31, 32). Teismas pažymi, kad šie tarnybiniai pranešimai yra išsamūs ir informatyvūs, juose pateikta informacija nėra pagrindo netikėti. Nors pareiškėjas neigia šią aplinkybę, tačiau teismo posėdyje jis prisipažino, kad užkalbino kitame pasivaikščiojimo kiemelyje esantį kalinį, jam pasakydamas: „labas, kaip tau sekasi“. Be kita ko, pareiškėjas teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad sveikinasi su visais kitais kaliniais, paklausdamas, kaip jie gyvena, o pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles nuteistiesiems griežtai draudžiama palaikyti ryšius su kitais nuteistaisiais, esančiais kituose pasivaikščiojimo kiemeliuose.

16Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų ir paties pareiškėjo paaiškinimų teismo posėdyje, nagrinėjamu atveju jis nesilaikė bausmės atlikimo režimo reikalavimų, taip pažeisdamas Bausmių vykdymo 110 str. 1 d. 1, 2 p. ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 234 p. reikalavimus. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, teismui nekyla jokių abejonių, kad D. B. 2012-05-12 bendravo su kitame pasivaikščiojimo kiemelyje esančiu A. T. ir dėl šios priežasties jis buvo pagrįstai išvestas iš pasivaikščiojimo kiemelio, nes nereagavo į prižiūrėtojo pastabas nutraukti bendravimą. Lukiškių TI-K į pasivaikščiojimų kiemus vedami ne tik nuteistieji, bet ir suimtieji, todėl vienu metu skirtinguose pasivaikščiojimų kiemuose gali būti tiek nuteistieji, tiek suimtieji. Atsižvelgiant į tai, pareigūnai, siekdami užtikrinti Lukiškių TI-K vidaus tvarką, pagrįstai nutraukė D. B. neteisėtus veiksmus (bendravimą su kitu kaliniu). Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad išvedimas iš pasivaikščiojimo kiemelio laikytina kaip nuobauda, nes tokie prižiūrėtojų veiksmai yra tik priemonė palaikyti Lukiškių TI-K esančią vidaus tvarką (nuteistieji, kurie padaro pažeidimus, nustatytus Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 234 p., gali būti pašalinti iš pasivaikščiojimų kiemų ir uždaryti į gyvenamąsias kameras).

17Iš byloje esančios individualaus darbo su nuteistuoju D. B. knygelės įrašų nustatyta, kad nuteistasis D. B. 2012-01-19 buvo supažindintas su Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis ir dienotvarkės reikalavimais ir jam išaiškintos nuteistųjų teisės ir pareigos (b. l. 20–21). 2012-02-03 pareiškėjas pakartotinai buvo supažindintas su Bausmių vykdymo kodekso ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis, o kartu ir dienotvarkės reikalavimais (b. l. 22). Dar kartą D. B. jo teisės ir pareigos buvo primintos 2012-04-05, taip skatinant jį laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir dienotvarkės reikalavimų (b. l. 23). 2012-05-16 D. B. buvo pakartotinai supažindintas su Bausmių vykdymo kodekso ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimais (b. l. 24). Tai reiškia, kad pareiškėjui buvo žinoma, kad, žodžiu ar kitais būdais palaikydamas ryšius su kitais kaliniais, nusižengs vidaus tvarkos taisyklėms ir už tai bus nubaustas teisės aktų nustatyta tvarka.

18Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalyje nustatytos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems skiriamos nuobaudos, t. y. papeikimas; pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės; draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktų; atvirose kolonijose ir pataisos namuose laikomų nuteistųjų uždarymas į baudos izoliatorių iki penkiolikos parų arba nepilnamečių nuteistųjų uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties parų; kalėjimuose laikomų nuteistųjų uždarymas į karcerį iki penkiolikos parų; pataisos namuose drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki šešių mėnesių; kalėjimuose laikomų nuteistųjų perkėlimas į drausmės grupę nuo dviejų iki šešių mėnesių (1–7 p.). Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, skiriant nuobaudas, atsižvelgiama į pažeidimo padarymo aplinkybes, į paskirtų nuobaudų kiekį ir pobūdį, taip pat į nuteistojo rašytinį pasiaiškinimą dėl pažeidimo. Skiriamos nuobaudos turi atitikti padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį.

19Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui paskirta nuobauda, nustatyta Bausmių vykdymo kodekso 142 str. 1 d. 3 p., t. y. draudimas vieną mėnesį pirkti maisto produktus, laikytina proporcinga jo padarytam pažeidimui, atitinkanti padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį ir skirta įvertinus pažeidėjo asmenybę ir pažeidimo padarymo aplinkybes.

20Teismas konstatuoja, kad skundžiamame Lukiškių TI–K direktoriaus 2012-05-18 nutarime Nr. 62-397 aiškiai nurodyta pažeidimo esmė, pažeidimas kvalifikuotas teisingai, nuobauda pareiškėjui paskirta tam įgalioto pareigūno, yra individualizuota, išaiškinta nutarimo apskundimo tvarka. Nutarimas pagrįstas įstatymu, motyvuotas, atitinkantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Konstatavus, kad pareiškėjas padarė nustatyto režimo pažeidimą, Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs dėl pažeidimo surinktus įrodymus, neturėjo teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutarimą.

21Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą, konstatuoja, kad atsakovai tinkamai įvertino ir taikė norminius teisės aktus, todėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2012-05-18 nutarimas Nr. 62-397 ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 2012-06-29 sprendimas Nr. 2S-2770 yra teisėti ir pagrįsti, jų panaikinti teisinio pagrindo nėra.

22Pareiškėjas prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 300 Lt moralinei žalai atlyginti.

23Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnis, kuriame nustatyti teisiniai pagrindai, kuriems esant, galimas žalos atlyginimas. Žalą, atsiradusią dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksmų (veikimo, neveikimo), privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. CK 6.250 straipsnyje yra nustatyti teisiniai pagrindai, kuriems esant, galimas moralinės žalos atlyginimas.

24Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Pažymėtina, kad neteisėta veika gali pasireikšti ir neteisėtais veiksmais, ir neveikimu, kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ar interesams. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) privalo būti tenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą (vilkinimą atlikti veiksmus), žalos pareiškėjai padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą nekyla (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

25Byloje nėra jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą būtent dėl atsakovo veiksmų. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, t. y. šiuo atveju nesant neteisėtų veiksmų (neveikimo), darytina išvada, kad ir valstybės civilinė atsakomybė kilti negali. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad neteisėtų veiksmų faktas šioje byloje nenustatytas ir todėl pareiškėjas neturi teisės į turtinės žalos atlyginimą, skundo motyvų, susijusių su žalos dydžių, plačiau nenagrinėja.

26Atsižvelgiant į tai, skundo reikalavimas priteisti iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 300 Lt moralinės žalos netenkinamas.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 88 straipsnio 1 punktas).

28Kadangi pareiškėjo skundas atmetamas, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų (20 Lt pašto išlaidų) priteisimo (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

30Pareiškėjo D. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas D. B. skunde (b. l. 1) prašo panaikinti Lukiškių tardymo... 3. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad yra kalinamas Lukiškių tardymo... 4. Atsakovas Lukiškių TI-K atsiliepime į skundą (b. l. 15–18) su skundu... 5. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnyje... 6. Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 7. Atsiliepime į skundą atsakovas paaiškino, kad bendrosios nuteistųjų... 8. Skundas atmestinas.... 9. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Lukiškių... 10. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Lukiškių TI-K 2012-05-18 nutarimo Nr.... 11. Iš ginčijamo nutarimo bei kitų byloje esančių dokumentų matyti, kad... 12. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 d. laisvės atėmimo bausmę... 13. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas tiek rašytiniame paaiškinime,... 15. Iš Lukiškių TI-K pareigūnų V. J. ir A. J. 2012-05-12 tarnybinių... 16. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų ir paties pareiškėjo paaiškinimų... 17. Iš byloje esančios individualaus darbo su nuteistuoju D. B. knygelės... 18. Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 1 dalyje nustatytos už bausmės... 19. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui paskirta nuobauda, nustatyta Bausmių... 20. Teismas konstatuoja, kad skundžiamame Lukiškių TI–K direktoriaus... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamos bylos aplinkybių visumą,... 22. Pareiškėjas prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos... 23. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų... 24. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1)... 25. Byloje nėra jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas patyrė... 26. Atsižvelgiant į tai, skundo reikalavimas priteisti iš Lukiškių tardymo... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 28. Kadangi pareiškėjo skundas atmetamas, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 30. Pareiškėjo D. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...