Byla II-67-406/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Čekanauskas, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas A. V. , jos atstovui advokatui R. P. , institucijos, kurios pareigūnas surašė protokolą ir priėmė nutarimą atstovui Robertui Kunigiškiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal A. V. skundą dėl Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato nutarimu paskirtos administracinės nuobaudos ir

Nustatė

2

3A. V. 2008 m. rugsėjo 22 d. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato nutarimu pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1852 str. 2 d. nubausta administracine nuobauda – 500 Lt bauda ir cigarečių L&M (1 pakelio) konfiskavimu už tai, kad 2008 m. rugsėjo 3 d. apie 1520 val. D. A. individualios įmonės kavinėje, esančioje (Duomenys neskelbtini) , pardavė nepilnametei R. Č. , gim. (Duomenys neskelbtini), vieną pakelį cigarečių L&M už 4,60 Lt, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. bei 2004 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 383 patvirtintų tabako gaminių pardavimo taisyklių 8 d. 3 p. reikalavimus.

4A. V. teigia, kad administracinė nuobauda paskirta nepagrįstai, prašo ją panaikinti bei bylą nutraukti. Pareiškėja nurodė, kad ji dirba D. A. individualioje įmonėje barmene. Pažeidimo dieną į kavinę užėjo dvi merginos ir vaikinas ir užsisakė tris puodelius kavos. Po kurio laiko merginos priėjo sumokėti už kavą, o vaikinas išėjo iš kavinės. Sumokėjusios už kavą, merginos paprašė cigarečių. A. V. pasiteiravus, ar jos yra pilnametės, merginos šią aplinkybę patvirtino, sakydamos, jog asmens dokumentus palikusios automobilyje. Kadangi nekilo įtarimų dėl amžiaus, A. V. pardavė joms cigarečių L&M pokelį. Po maždaug 15 minučių į barą įėjo du policijos pareigūnai, paklausė, ar buvo parduotos cigaretės. A. V. patvirtinus, kad ji pardavė merginoms cigaretes, policininkai ėmė rašyti pažeidimo protokolą. Policininkai nemandagiai elgėsi su atvykusiu A. V. advokatu. Pareiškėja teigia, kad tai buvo iš anksto suplanuota policijos pareigūnų provokacija, todėl tokiu būdu gauta informacija negali būti pripažįstama įrodymu.

5Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato atstovas su A. V. skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad A. V. nubausta pagrįstai. Prieš parduodama cigaretes, ji turėjo įsitikinti koks yra pirkėjų amžius, o suabejojus, turėjo neparduoti prašomos prekės. Įvykus pirkimo-pardavimo faktui, yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Pirkimo-pardavimo sutartis įvyko su pardavėjo valia ir sutikimu, nenaudojant pardavėjos atžvilgiu kitokių poveikio priemonių. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įstatymo pažeidimas buvo nustatytas ir įformintas teisėtai.

62

7Duomenų dėl to, kad tai buvo policijos pareigūnų provokacija, darant psichologinį ar kitokį spaudimą, nėra, o pareiškėjos argumentai yra gynybinė versija, turint tikslą išvengti administracinės atsakomybės.

8Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

9Teismas, patikrinęs priimto nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą (ATPK 297 str. 1 d.) konstatuoja, kad administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 1852 str. 2 d. ir A. V. kaltė įrodyta, todėl administracinėn atsakomybėn ji patraukta bei nubausta pagrįstai ir teisėtai.

10Byloje nėra ginčo dėl cigarečių pardavimo nepilnamečiam asmeniui fakto. Pati pareiškėja pripažįsta, pardavusi nepilnametei cigaretes. Pareiškėja savo skundą grindžia aplinkybe, kad policijos pareigūnai vykdė iš anksto suplanuotą provokaciją, kuri nulėmė jos neteisėtus veiksmus ir pažeidimo padarymą. A. V. nuomone, už sukurstytą padarytą veiką jai negali būti taikoma administracinė atsakomybė, nes taip gauta informacija nepripažįstama įrodymu.

11Byloje esant objektyvių bei patikimų duomenų, jog teisės pažeidimas, kuriuo asmuo kaltinamas, galėjo būti padarytas tiesiogiai įsikišus policijos pareigūnams, jiems neapsiribojus vien tik pasyviu asmens galimai neteisėtos veiklos tyrimu, bet darant tokio pobūdžio įtaką, kad sukurstytų asmenį įvykdyti teisės pažeidimą, pripažįstama, kad pažeidimo asmuo savo valia nepadarė, o buvo išprovokuotas pareigūno. Pažeidimą patvirtinantys duomenys, kurie yra gauti pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, pripažįstami neteisėtais ir asmens kaltė, padarius pažeidimą, jais negali būti grindžiama.

12Sprendžiant, ar A. V. , kaip ji teigia, buvo išprovokuota policijos pareigūnų pažeisti Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p. bei 2004 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 383 patvirtintų tabako gaminių pardavimo taisyklių 8 d. 3 p. reikalavimus ir padaryti ATPK 1852 str. 2 d. numatytą pažeidimą bei šiuo aspektu nustatant byloje objektyviąją tiesą, įrodymai vertintini būtent šiuo aspektu.

13Pačios pareiškėjos teiginiai ir jos duoti paaiškinimai dėl suinteresuotumo bylos baigtimi vertintini kaip gynybos versija, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos versija yra paneigta liudytojų D. P. ir R. Č. , kurioms buvo parduota draudžiama prekė, parodymais. Šios liudytojos teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad prieš užeidamos į kavinę su policijos pareigūnais nebendravo, cigaretes kavinėje pirko savanoriškai savo reikmėms, jas sulaikiusių pareigūnų nepažįsta. Byloje nenustatyta priešingų aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima abejoti šių liudytojų parodymų teisingumu, vertinti juos šališkais ir pripažinti policijos pareigūnų veiksmus provokavimu ar kurstymu daryti administracinę atsakomybę užtraukiantį pažeidimą. Netikėti liudytojų A. L. , T. T. ir L. B. parodymais taip pat nėra pagrindo, esminių prieštaravimų, leidžiančių jų parodymus pripažinti neobjektyviais, nenustatyta. Byloje taip pat nenustatytos aplinkybės, leidžiančios manyti, kad A. V. ir liudytojų, paneigusių jos versiją, santykiai yra priešiški, kad jie turi pagrindo nepagrįstai ją kaltinti ar apkalbėti pažeidimo padarymu. Darytina išvada, kad policijos pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmęs nutarimą, pagrįstai rėmėsi šių liudytojų paaiškinimais. Atkreiptinas dėmesys, kad be pačios A. V. paaiškinimų, jokių kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių jos versiją apie policijos pareigūnų surengtą provokaciją, taip pat nėra.

15Skunde A. V. taip pat nurodo, kad jai buvo daromas psichologinis spaudimas, kad po pažeidimo padarymo buvo varžomos jos advokato teisės, kad policijos pareigūnų elgesys buvo neteisėtas, kad fiksuodami pažeidimą su nepilnamečių merginų pagalba, jie turėjo jų tėvų sutikimą. Tokios aplinkybės bylos medžiaga nepatvirtintos.

16Administracinė nuobauda paskirta pagal įstatymus bei pareigūno, turinčio teisę spręsti šios kategorijos bylas, administracinės nuobaudos skyrimo tvarka nepažeista. Pareigūnas, skirdamas pareiškėjai administracinę nuobaudą, visapusiškai ir pilnai išsiaiškino visas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (ATPK 284 str.), atsižvelgė į ATPK 30 str. reglamentuotas bendrąsias nuobaudos skyrimo taisykles ir pagrįstai nustatė skiriamos administracinės nuobaudos dydį ( ATPK 302 str. ).

173

18Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, skundas netenkintinas, nutarimas paliktinas nepakeistas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

19Skundo netenkinti.

20Palikti nepakeistą 2008 m. rugsėjo 22 d. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato nutarimą, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1852 str. 2 d. A. V. nubausta administracine nuobauda – 500 Lt bauda ir cigarečių L&M (1 pakelio) konfiskavimu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai