Byla e2YT-8229-800/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – valstybės įmonė „Registrų centras“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant pareiškėjui M. R., jo atstovui UAB „Lexuna“ bankroto administratoriui Nerijui Strikuliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjo M. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo byloje – valstybės įmonė „Registrų centras“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškimu teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas yra pilnai atsiskaitęs už pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigytą nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu: Perkaso takas 10-41, Kaunas.

5Pareiškime nurodė, kad 2006-11-28 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu, pareiškėjas M. R. iš J. I. R. nusipirko nekilnojamąjį turtą, t. y. butą, esantį adresu: ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjas yra pilnai atsiskaitęs už 2006 m. pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu įsigytą nekilnojamąjį turtą, tačiau šis faktas nėra teisiškai įregistruotas nei notaru biure nei VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. 2015-09-24 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-19959-192/2015 buvo iškelta fizinio asmens M. R. bankroto byla. Teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2015-10-02. Bankroto administravimą vykdo administratorius UAB „Lexuna“. 2016-04-06 Kauno apylinkės teismas patvirtino M. R. mokumo atkūrimo planą, kuriame buvo nurodyta, jog VĮ Registrų centras duomenimis, M. R. asmeninės nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas - Butas/Patalpa - Butas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) bus pardavinėjamas skelbiant nekilnojamojo turto varžytynes. Bankroto administratorius, vadovaudamasis kreditorių susirinkime patvirtinta nekilnojamojo turto pardavimo tvarka 2017-09-14 paskelbė bankrutuojančio fizinio asmens M. R. nekilnojamojo turto varžytynes Nr. 143751, kurios 2017-10-16 paskelbtos pasibaigusiomis nekilnojamąjį turtą parduodant už didžiausią pasiūlytą kainą. 2017-09-27 pareiškėjui užsisakius nekilnojamojo turto pažymą iš VĮ Registrų centras paaiškėjo, jog pareiškėjui įsigijus aukščiau aprašytą nekilnojamąjį turtą nebuvo įregistruoti dokumentai, įrodantys jog pareiškėjui įsigyjant nekilnojamąjį turtą buvo pilnai atsiskaityta už jį. 2017-09-27 VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto išrašo 8.2 punkte pažymėta, jog už įsigytą nekilnojamąjį turtą, yra įsiskolinimas. Norint panaikinti VĮ Registrų centras esančią žymą yra reikalinga gauti šio turto pardavėjos J. I. R. pakvitavimą ir (ar) kreiptis į nekilnojamojo turto pirkimo sutartį sudariusį notarą A. R. P.. To padaryti dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės, kadangi notaras A. R. P. yra atleistas iš notaro pareigų, pardavėja J. I. R. yra mirusi. Pareiškėjo bankroto administratorius bandė kreiptis į kitą notarų biurą dėl galimybės, kad būtų pirkėjui išduotas vienašališkas pakvitavimas už įsigytą nekilnojamąjį turtą, tačiau tai padaryti notaras atsisakė, nes sutartyje nėra numatyta galimybės, kad pirkėjui vienašališkai gali būti išduotas pakvitavimas. Dėl šios priežasties pareiškėjas yra priverstas kreiptis į teismą, kad būtų nustatytas juridinis faktas. CPK 444 str. numato, kad kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, ar asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pareiškėjas dar 2006 metais asmeninės nuosavybės teise įgijo ir pilna apimtimi atsiskaitė už įsigyta nekilnojamąjį turtą, tai patvirtina pridedama pirkimo pardavimo sutartis bei banko išrašas apie atliktą mokėjimą už turtą. Pirkimo - pardavimo sutartimi šalys susitarė, kad nekilnojamasis turtas bus įsigytas už 55607,04 Eur (192.000, - Lt) (2006-11-28 Pirkimo - pardavimo sutarties 3.1. punktas). Pareiškėjas dar prieš pasirašant 2006-11-28 dienos pirkimo - pardavimo sutartį sumokėjo pardavėjai J. I. R. 8688,60 Eur (30.000,- Lt) sumą. Tai savo parašu patvirtino pardavėja (2006-11-28 Pirkimo - pardavimo sutarties 3.2. punktas). Likusi 46918,44 Eur (162000,00 Lt) kainos dalis 2006-12-12 dieną buvo sumokėta į pardavėjos 2006-11-28 Pirkimo - pardavimo nutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Tai patvirtina 2006-11-28 Pirkimo - pardavimo sutarties 3.3. punktas bei atitinkamai atsiskaitomosios sąskaitos išrašas, kuris buvo pateiktas pareiškėjo kreditoriaus. Nurodytos faktinės aplinkybės bei pridėti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjas yra atsiskaitęs už nekilnojamąjį turtą, tačiau bankroto administratoriui nekilnojamojo turto varžytynių metu pardavus nekilnojamąjį turtą, bankroto administratoriui tapo neįmanoma toliau vykdyti Nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių pardavimo procedūros.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė. Papildomai paaiškino, kad nusprendė pirkti butą ir tam reikalui paėmė paskolą iš banko. Gauti pinigai buvo pervesti į pardavėjos nurodytą sąskaitą. Pardavėja J. I. R. buvo jo močiutė, o pinigai buvo pervesti į mamos t. y. R. R. sąskaitą. Močiutė mirė, todėl reikalingo patvirtinimo kad už įgytą turtą yra pilnai atsiskaityta neturi kaip gauti. Tai buvo vienintelis jos turtas, todėl po jos mirties niekas paveldėjimo bylos neužvedė, paveldėtojų nėra. Šiuo metu su mama santykiai yra prasti, todėl ji neatvyko į teismą ir nepatvirtino, pinigų ir atsiskaitymo fakto.

7Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, 52,80 kv. m bendrojo ploto butas, unikalus Nr. ( - ), su rūsiu, esantis ( - ), nuosavybės teisėmis yra įregistruotas pareiškėjo vardu, 2006-11-28 pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 5-1-2829 ir tos pačios datos priėmimo - perdavimo akto Nr. 5-1-2830 pagrindu. Nekilnojamojo turto registre nuo 2006-11-29 Sutarties pagrindu yra įregistruotas juridinis faktas, t. y. padaryta žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą. VĮ Registrų centro Kauno filialas, būdamas nekilnojamojo turto registro tvarkytoju, neturi jokių duomenų apie pareiškėjo įvykdytą prievolę, atsiradusią Sutarties pagrindu. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalis numato, jog nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. Pažymėtina, jog Sutarties 4.4 punkte buvo numatyta, jog pardavėja J. I. R. įsipareigoja per 10 darbo dienų po to, kai gaus pinigus į sąskaitą už minėto buto pardavimą nuvykti į notaro biurą ir parašyti pareiškimą apie tai, kad pinigus yra gavusi. Taigi, J. I. R. notarinis pareiškimas apie tai, jog pinigus už parduotą butą, esantį ( - ), gavo, būtų buvęs pakankamas teisinis pagrindas išregistruoti nekilnojamojo turto registre juridinį faktą apie įsiskolinimą už įsigytą turtą. Teismo sprendimas, nutartis, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, yra pakankamas teisinis pagrindas daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ar juridinių faktų įregistravimui / išregistravimui nekilnojamojo turto registre.

8Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkinamas visiškai.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes.

11Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – 2006 m. lapkričio 28 d. pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta, jog pardavėja J. I. R. pardavė pirkėjui M. R. butą, unikalus Nr. ( - ), su rūsiu, esantį ( - ) (e. b. l. 5-10). Pirkimo - pardavimo sutarties 3.1. punkte nurodyta jog butas parduodamas už 192000,00 Lt (55607,04 Eur). Pardavėja sutarties 3.2. punkte pareiškė, kad 30000,00 Lt (8688,60 Eur gavo iš pirkėjo M. R. prieš pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį, ir šių pinigų gavimo faktą patvirtino savo parašu pirkimo – pardavimo sutartyje. Sutarties 3.3. punkte šalys susitarė, kad likusią pinigų sumą 162000,00 Lt (46918,44 Eur) Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius įsipareigoja, sutinkant pardavėjai J. I. R. pervesti į R. R. sąskaitą ( - ), kai pirkėjas LR įstatymų nustatyta tvarka įregistruos minėto nekilnojamojo turto nuosavybės teises savo vardu Valstybės įmonės Registrų centre bei įkeis šį nekilnojamąjį turtą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (e. b. l. 6). Pirkimo – pardavimo sutarties 4.4 punktu pardavėja Judita I. R. įsipareigojo per 10 dienų po to, kai pinigai įplauks į sąskaitą, atvykti į notaro biurą ir pasirašyti pareiškimą apie tai, kad pinigus gavo (e. b. l. 8). 2006 m. lapkričio 28 d. priėmimo – perdavimo aktas patvirtina, jog įsigytas butas, esantis ( - ), pareiškėjui M. R. buvo perduotas 2006 m. lapkričio 28 d.

13Pateiktas banko sąskaitos išrašas (e. b. l. 12) patvirtina, jog pareiškėjas M. R. 2016 m. gruodžio 12 d. pervedė 162000,00 Lt (46918,44 Eur) pagal pirkimo – pardavimo sutartį, notarinio registro Nr. NR.5-1-2829, į pirkimo pardavimo sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

14Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (e. b. l. 41) patvirtina, jog pareiškėjui M. R. nuosavybės teise priklausančiam būstui yra įregistruotas įsiskolinimas už įsigytą turtą, įregistravimo pagrindas – 2006-11-28 Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 5-1-2829.

15Iš Registrų centro elektroninio laiško (e. b. l. 13) nustatyta, jog pareiškėjui M. R. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), buvo parduotas varžytinėse, varžytinių pabaigos data – 2017-10-16.

16Kaip nurodo pareiškėjas pareiškime, jis šiuo metu neturi galimybės gauti iš J. I. R. rašytinio patvirtinimo apie pinigų sumokėjimo faktą, kadangi buto pardavėja yra mirusi. Kreiptis į nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį sudariusį notarą A. R. P. dėl patvirtinimo apie sumokėtą pinigų sumą išdavimo taip pat nėra galimybės, kadangi minėtas notaras Teisingumo ministro įsakymu yra atleistas iš notaro pareigų.

17Juridinę reikšmę turintys faktai - tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą.

18Iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad pareiškėjas M. R. įvykdė 2016 m. lapkričio 28 d. pirkimo – pardavimo sutarties reikalavimus dėl likusios pinigų sumos 162000,00 Lt (46918,44 Eur) sumokėjimo į pardavėjos J. I. R. nurodytą banko sąskaitą, tačiau duomenų apie tai, kad pardavėja J. I. R. įvykdė pirkimo – pardavimo sutartimi prisiimtą įsipareigojimą, t. y. per 10 dienų po to, kai pinigai įplaukė į sąskaitą, atvyko į notaro biurą ir pasirašė pareiškimą apie tai, kad pinigus gavo nėra išlikę, ir J. I. R. pareiškimo apie pinigų gavimą pareiškėjas M. R. neturi galimybės gauti dėl akivaizdžių priežasčių (pardavėjai mirus, sutartį patvirtinusiam notarui esant atleistam iš notaro pareigų).

19Nekilnojamojo turto registre nuo 2006-11-29 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu yra įregistruotas juridinis faktas, t. y. padaryta žyma apie įsiskolinimą už įsigytą turtą. VĮ Registrų centro Kauno filialas, būdamas nekilnojamojo turto registro tvarkytoju, neturi jokių duomenų apie pareiškėjo įvykdytą prievolę, atsiradusią pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu.

20Teismas daro išvadą, jog yra visos aplinkybės, juridiniam faktui nustatyti: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę – t. y. nustačius pareiškėjo prašomą juridinį faktą, būtų įgytas pagrindas išregistruoti žymą apie įsiskolinimą už įsigytą turtą nekilnojamojo turto registre; 2) pareiškėjas M. R. neturi dokumentų, patvirtinančių faktą, kad pardavėja J. I. R. parašė notarinį pareiškimą apie tai, jog ji visus pinigus pagal nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį gavo, 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, kadangi būsto pardavėja šiuo metu yra mirusi, pirkimo – pardavimo sutartį patvirtinęs notaras yra atleistas iš notaro pareigų. (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis)

21Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas M. R. yra visiškai atsiskaitęs už 2006-11-28 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigytą nekilnojamąjį turtą – butą, esantį adresu: ( - ), todėl pareiškimas tenkintinas, nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinis faktas (CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nekilnojamojo turto registre įregistruoto juridinio fakto apie įsiskolinimą už įsigytą turtą išregistravimo tikslu.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 448 straipsniu, teismas

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti visiškai.

25Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja M. R., asmens kodas ( - ) yra pilnai atsiskaitęs už 2006 m. lapkričio 28 pirkimo – pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), pagrindu įsigytą nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ).

26Juridinis faktas nustatytas nekilnojamojo turto registre įregistruoto juridinio fakto apie įsiskolinimą už įsigytą turtą išregistravimo tikslu.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pareiškimu teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 5. Pareiškime nurodė, kad 2006-11-28 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu,... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė. Papildomai... 7. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepime į... 8. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą... 9. Pareiškimas tenkinamas visiškai. ... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444... 11. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – 2006 m. lapkričio 28 d. pirkimo... 13. Pateiktas banko sąskaitos išrašas (e. b. l. 12) patvirtina, jog... 14. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (e. b. l. 41)... 15. Iš Registrų centro elektroninio laiško (e. b. l. 13) nustatyta, jog... 16. Kaip nurodo pareiškėjas pareiškime, jis šiuo metu neturi galimybės gauti... 17. Juridinę reikšmę turintys faktai - tai įstatymų nustatytos aplinkybės,... 18. Iš byloje nustatytų aplinkybių akivaizdu, kad pareiškėjas M. R. įvykdė... 19. Nekilnojamojo turto registre nuo 2006-11-29 pirkimo – pardavimo sutarties... 20. Teismas daro išvadą, jog yra visos aplinkybės, juridiniam faktui nustatyti:... 21. Įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, jog... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nekilnojamojo turto registre... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 24. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 25. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja M. R., asmens... 26. Juridinis faktas nustatytas nekilnojamojo turto registre įregistruoto... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...