Byla I-2660-473/2008
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), Violetos Balčytienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Vytautui Žiemiui ir advokato padėjėjui Evaldui Skurvydui, atsakovo atstovams Olgai Kuzborskajai ir Artūrui Baltrušaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto atstovui Audriui Petkevičiui, trečiajam suinteresuotam asmeniui I. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Atspindys“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Valstybiniam žemėtvarkos institutui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir I. B. dėl įsakymo dalies panaikinimo,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama:

41. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007-12-11 įsakymo Nr. 1 P-140 1 punktą, toje dalyje, kuria buvo patvirtinti 2007-11-19 Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 punktai ir šio akto pasiūlymų 1.5, 1.6, 1.7 punktai.

52. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Generalinio direktoriaus 2007-12-11 įsakymo Nr. 1 P-140 pasiūlymų 2.1.3.1 ir 2.2 punktus.

6Pareiškėja skunde (I t., b. l. 3-13) nurodė, kad UAB „Atspindys" parengė Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektą, kurį patvirtino Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-20 įsakymu Nr. 2.3-10246-41. VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas" atliko papildymo projekto valstybinę ekspertizę. Ekspertizės išvados buvo įformintos 2007-11-19 Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės aktu. 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktu nustatyta, kad UAB „Atspindys", vykdydamas žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo darbus, rengdamas dokumentus bei įgyvendindamas projektą pažeidė eilę teisės aktų reikalavimų. Šių pažeidimų pagrindu 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės akte buvo suformuluoti tam tikri pasiūlymai Vilniaus apskrities viršininkui imtis atitinkamų veiksmų priemonių. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius 2007-12-11 įsakymu Nr. 1P-140 patvirtino 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktą bei pateikė pasiūlymą Vilniaus apskrities viršininkui imtis atitinkamų veiksmų priemonių. Mano, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2007-12-11 įsakymo Nr. 1P-140 1 punktas, toje dalyje, kuria buvo patvirtinti 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 punktai ir pasiūlymų 1.5, 1.6, 1.7 punktai, bei šio įsakymo pasiūlymų 2.1.3.1 ir 2.2 punktai, yra nepagrįsti ir naikintini. Nurodo, kad priimant Nacionalinės žemės tarnybos 2007-12-11 įsakymą Nr. 1P-140, buvo pažeistos pagrindinės procedūrinės taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei šio įsakymo pagrįstumą. Teigia, kad Nacionalinė žemės tarnyba, prieš tvirtindama 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktą turėjo UAB „Atspindys" suteikti ne mažesnį kaip 5 darbo dienų terminą paaiškinimams pateikti. Tačiau šiuo atveju Nacionalinė žemės tarnyba nesuteikė UAB „Atspindys" 5 darbo dienų termino paaiškinimams pateikti. UAB „Atspindys" iš VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas" 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktą gavo 2007-12-10. Skaičiuojant nuo šios datos, UAB „Atspindys" turėjo būti suteiktas terminas iki 2007-12-17 minėtiems paaiškinimams pateikti. Tačiau Nacionalinė žemės tarnybą šio termino pabaigos nelaukė ir minėtą aktą patvirtino 2007-12-11, t.y. jau sekančią dieną, po to kai šį aktą gavo UAB „Atspindys". Tokiu būdu, Nacionalinė žemės tarnyba 2007-12-11 įsakymu Nr. 1P-140 pažeidė Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo taisyklių 15 ir 16 punktuose įtvirtintas pagrindines procedūrines taisykles. Nesutinka su įsakyme nurodyta pastaba, kad projekto autorius naujai pažymėjo ir patikslino Danilavos kadastro vietovėje valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus ir ribas ne valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano kopijoje, o valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plane, parengtame skaitmeninėje formoje, kuriame pagal sutartinius ženklus nepažymėti žemės naudmenų kontūrai bei jų plotai. Nurodo, kad papildymo projektui buvo naudojama ne plano skaitmeninė forma, bet ankstesnio plano kopija. Nesutinka, kad rengdami projektą turėjo vadovautis Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos 1998-06-23 raštu Nr. 1600-353, nes jis yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl mano, kad projekto autorius šiame rašte pateiktomis rekomendacijomis neprivalėjo vadovautis. Nurodo, kad Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 punktai ir šio akto pasiūlymų 1.5, 1.6, 1.7 punktai yra nepagrįsti todėl naikintini.

7Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 165-177) ir teismo posėdyje atstovas nurodė, kad VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas Papildymo projekto valstybinės ekspertizės aktą Nacionalinei žemės tarnybai pateikė 2007 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. V5-235. Nurodo, kad šį raštą gavo jie 2007 m. gruodžio 4 d., todėl manė, kad ir UAB „Atspindys" Papildymo projekto valstybinės ekspertizės aktą gavo tą pačią dieną. Atsižvelgdamas į tai, Nacionalinės žemės tarnybos generalinis direktorius po 5 darbo dienų, kaip numato Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2003 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2/7, 15 punktas, 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1P-140 patvirtino minėtą ekspertizės aktą. Mano, kad minėtų Taisyklių 15 ir 16 punktuose nustatytų procesinių reikalavimų nepažeidė.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (I t., b. l. 149-163) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad vadovaujantis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. balandžio 27 d. sudaryta sutartimi Nr. 56, VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka teikiantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės paslaugas, 2007 m. liepos 9 - rugsėjo 30 dienomis atliko Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybine ekspertizę ir 2007 m. lapkričio 19 d. parengė Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybine ekspertizės aktą. Šis aktas 2007-12-04 buvo išsiųstas pareiškėjui registruotu paštu. Mano, kad pareiškėjas nepagrįstai nesutinka su minėtame ekspertizės akte pateiktomis Danilavos kadastro vietovės žemėtvarkos projekto papildymo projekto patikrinimo išvadomis. Mano, kad minėtų išvadų 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, ir 27 punktai yra teisėti ir pagrįsti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Patikslintame atsiliepime į skundą (I t, b. l. 47-50) nurodė, kad projekto autorius I. B. netinkamai atliko Papildymo projekto parengiamuosius darbus ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo" pakeistas valstybinės reikšmės miškų ribas Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto bei valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planų kopijose nepažymėjo naujų patikslintų valstybinės reikšmės miškų ribų.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo I. B. su skundu sutiko, prašė skundą tenkinti. Teismo posėdyje nurodė, kad pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė per įstatyme numatytą terminą pateikti paaiškinimus dėl valstybinės ekspertizės išvadų. Mano, kad projektas buvo parengtas tinkamai, todėl atsakovė skundžiamame įsakymą nepagrįstai nurodė pastabas ir pasiūlymus, dėl šio projekto taisymo.

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovui nedalyvaujant. Apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

12Faktinės bylos aplinkybės.

13UAB „Atspindys" parengė Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projektą (toliau – ir Papildymo projektą).

14Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-20 įsakymu Nr. 2.3-10246-41 patvirtino Papildymo projektą (I t., b. l. 96-97).

15VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas" 2007 m. liepos 9 - rugsėjo 30 dienomis atliko Papildymo projekto valstybinę ekspertizę ir 2007 m. lapkričio 19 d. parengė Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės aktą (toliau – ir Valstybinės ekspertizės aktą) (I t., b. l. 16-90).

162007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktu nustatyta, kad UAB „Atspindys", vykdydamas žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo darbus, rengdamas dokumentus bei įgyvendindamas projektą pažeidė teisės aktų reikalavimus. Šių pažeidimų pagrindu 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės akte buvo suformuluoti pasiūlymai Vilniaus apskrities viršininkui imtis atitinkamų veiksmų.

17Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius 2007-12-11 įsakymu Nr. 1P-140 patvirtino 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktą (įsakymo 1 punktas), bei pateikė pasiūlymą Vilniaus apskrities viršininkui Alfonsui Macaičiui imtis atitinkamų veiksmų (įsakymo 2 punktas).

18Pareiškėjas prašo Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007-12-11 įsakymo Nr. 1 P-140 1 punktą, toje dalyje, kuria buvo patvirtinti 2007-11-19 Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 punktai ir šio akto pasiūlymų 1.5, 1.6, 1.7 punktai bei šio įsakymo pasiūlymų 2.1.3.1 ir 2.2 punktus. Nurodo, kad minėtas įsakymas buvo priimtas pažeidžiant procesines normas ir nesuteikus pareiškėjui galimybės pateikti paaiškinimus bei pačiame akte neteisingai atliktas projekto darbų vertinimas ir nurodytos nepagrįstos išvados.

19Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas.

20Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (1991 m. liepos 25 d. Nr. I-1607) 19 straipsnis (2000 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. VIII-1757 redakcija) numato, kad žemės reformai reikalingi žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintą metodiką.

21Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nuostatų 7.5.4. numato, kad Nacionalinė žemės tarnyba vykdydama jai pavestus uždavinius organizuoja žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinę ekspertizę.

22Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės aktų tvirtinimo procedūrines taisykles nustato Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2003-01-09 įsakymu Nr. 3D-2/7 (2004-06-15 įsakymo Nr. 3D-353/D1-336 redakcija) patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės organizavimo ir atlikimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

23Taisyklių 15 p. nustatyta, kad su Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadomis ekspertizę atlikęs juridinis asmuo turi supažindinti Žemėtvarkos projektą parengusi asmenį, kuris per 5 darbo dienas nuo išvadų pateikimo dienos savo paaiškinimus pateikia Nacionalinei žemės tarnybai.

24Taisyklių 16 p. nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba, vadovaudamasi Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadomis ir atsižvelgdama i Žemėtvarkos projektą parengusio juridinio asmens paaiškinimus, per 10 darbo dienų po jų pateikimo generalinio direktoriaus Įsakymu patvirtina Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės aktą.

25Teismo išvados.

26Išanalizavus minėtą teisinį reguliavimą matyti, kad nagrinėjamu atveju VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas", sutinkamai su Taisyklių 15 punkto reikalavimais, atlikęs Žemės reformos žemėtvarkos projekto valstybinę ekspertizę turėjo supažindinti pareiškėją (projekto autorių) su valstybinės ekspertizės išvadomis, o pareiškėjas turėjo teisę per 5 darbo dienas nuo išvadų pateikimo dienos pateikti savo paaiškinimus Nacionalinei žemės tarnybai.

27Byloje nustatyta, kad 2007-12-04 VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto raštas Nr. 233 su ekspertizės išvadomis, pareiškėjui buvo išsiųstas 2007-12-04. Kaip matyti iš AB „Lietuvos paštas“ pažymos, ši siunta pareiškėjo administratorei įteikta 2007-12-10 (II t., b. l. 67). Taigi skaičiuojant nuo šios dienos, vadovaujantis Taisyklių 15 p. nuostatomis, pareiškėjas savo paaiškinimus Nacionalinei žemės tarnybai galėjo pateikti iki 2007-12-17 (per 5 darbo dienas nuo gavimo). Tuo tarpu Nacionalinė žemės tarnyba vadovaudamasi Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadomis Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės aktą patvirtino 2007-12-11, t.y. sekančią darbo dieną po to, kai pareiškėjas gavo VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto jam siųstas išvadas.

28Teismo manymu, Taisyklių 15 ir 16 punktuose nustatytos procedūros vertintinos kaip vienos iš procesinių žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės akto tvirtinimo taisyklių, kurios yra skirtos užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Prieš tvirtinant valstybinės ekspertizės aktą Nacionalinė žemės tarnyba ne tik įvertina šiame akte nurodytus teisės aktų pažeidimus, bet ir suteikia žemėtvarkos projekto rengėjui (projekto autoriui) teisę pateikti paaiškinimus dėl šių pažeidimų. Minėta teisė, teismo manymu, yra svarbi siekiant užtikrinti galutinio sprendimo, kuriuo patvirtinamos valstybinės ekspertizės išvados, pagrįstumą ir kartu sietina su asmens (projekto rengėjo), kurio atžvilgiu vėliau gali būti pritaikomos tam tikros sankcijos, teisės į gynybą suteikimu, teikiant paaiškinimus ir paiškinant savo poziciją.

29Kaip minėta, ginčijamu atveju VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas ekspertizės išvadas pareiškėjui ir Nacionalinei žemės tarnybai išsiuntė 2007-12-04, o pareiškėjas šią siuntą gavo tik 2007-12-10. Tuo tarpu atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba sprendimą dėl valstybinės ekspertizės akto tvirtinimo priėmė 2007-12-11, t.y. nesulaukusi kol pareiškėjas pateiks savo paaiškinimus dėl ekspertizės išvadų. Atsakydama į pareiškėjo argumentus atsakovė nurodo, kad ji minėtas ekspertizės išvadas gavo tą pačią dieną, kurią jos buvo išsiųstos, todėl tikėjosi, kad ir pareiškėjas šias išvadas gavo tą pačią dieną (2007-12-04). Teismo manymu atsakovės argumentai, kad ji neprivalėjo laukti kol projekto rengėjas pateiks paaiškinimus dėl valstybinės ekspertizės išvadų, atmestini. Vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais, Taisyklių 15 punkte numatytas 5 darbo dienų terminas, skirtas pareiškėjui pateikti paaiškinimams, galėjo būti pradėtas skaičiuoti ne ankščiau kaip sekančią dieną po to, kai VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas pareiškėjui išsiuntė minėtas išvadas, taigi nuo 2007-12-05. Vadovaujantis minėtais kriterijais ir įvertinus nedarbo dienas, paskutinė šio termino diena buvo 2007-12-12. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, darytina išvada, kad Nacionalinės žemės tarnybos 2007-12-11 įsakymas Nr. 1 P-140.1 buvo priimtas nesuteikus pareiškėjui galimybės per Taisyklių 15 punktą numatytą 5 darbo dienų terminą nuo išvadų gavimo arba bent per protingą terminą, skaičiuojant nuo sekančios dienos po laiško išsiuntimo, pateikti paaiškinimus. Tokiu būdu, Nacionalinė žemės tarnyba 2007-12-11 įsakymu Nr. 1P-140 nesilaikė Taisyklių 15 ir 16 punktuose įtvirtintų procedūrinių taisyklių. Dėl šių procedūrinių taisyklių pažeidimo liko neįvertinti pareiškėjo skunde nurodyti faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriuos privalėjo išnagrinėti ir įvertinti atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba. Todėl teismas nepasisako dėl minėtų argumentų, susijusių su skundžiamu aktu patvirtintomis Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadomis, pagrįstumo, nes šie klausimai gali būti sprendžiami tik atsakovei priėmus naują procesinius teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą dėl valstybinės ekspertizės išvadų tvirtinimo, kuriame turėtų įvertinti pareiškėjo paaiškinimus dėl žemėtvarkos projekto papildymo projekto rengimo ir Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadų.

30Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies. Skundžiamas įsakymas naikintinas dėl jo priėmimo metu padarytų pagrindinių procedūrinių pažeidimų LR Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau tekste – LR ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p. pagrindu. Nustačius, kad pareiškėjai nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti Taisyklių 15-16 punktuose numatyta teise ir teikti paaiškinimus, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007-12-11 įsakymas Nr. 1 P-140, kuriuo buvo patvirtintas 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktas, naikintinas ir Nacionalinė žemės tarnyba įpareigojama iš naujo spręsti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų patvirtinimo klausimą, suteikiant UAB „Atspindys“ galimybę pateikti paaiškinimus dėl Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadų (LR ABTĮ 88 str. 2 p.)

31Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str.,

Nutarė

32pareiškėjo UAB „Atspindys“ skundą patenkinti iš dalies.

33Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007-12-11 įsakymą Nr. 1 P-140 ir įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą iš naujo spręsti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Danilavos Kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo projekto valstybinės ekspertizės akto patikrinimo išvadų patvirtinimo klausimą, suteikiant UAB „Atspindys“ galimybę įstatymų nustatyta tvarka pateikti paaiškinimus dėl Žemėtvarkos projekto valstybinės ekspertizės išvadų.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama:... 4. 1. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. 2. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Pareiškėja skunde (I t., b. l. 3-13) nurodė, kad UAB „Atspindys"... 7. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba su skundu nesutiko ir prašė jį... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija su... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo I. B. su skundu sutiko,... 11. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ)... 12. Faktinės bylos aplinkybės.... 13. UAB „Atspindys" parengė Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių... 14. Vilniaus apskrities viršininkas 2006-10-20 įsakymu Nr. 2.3-10246-41... 15. VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas" 2007 m. liepos 9 - rugsėjo... 16. 2007-11-19 Valstybinės ekspertizės aktu nustatyta, kad UAB... 17. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis... 18. Pareiškėjas prašo Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 19. Bylai reikšmingas teisinis reguliavimas.... 20. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (1991 m. liepos 25 d. Nr.... 21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu... 22. Žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinės ekspertizės aktų... 23. Taisyklių 15 p. nustatyta, kad su Žemėtvarkos projekto valstybinės... 24. Taisyklių 16 p. nustatyta, kad Nacionalinė žemės tarnyba, vadovaudamasi... 25. Teismo išvados.... 26. Išanalizavus minėtą teisinį reguliavimą matyti, kad nagrinėjamu atveju... 27. Byloje nustatyta, kad 2007-12-04 VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto... 28. Teismo manymu, Taisyklių 15 ir 16 punktuose nustatytos procedūros vertintinos... 29. Kaip minėta, ginčijamu atveju VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas... 30. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, teismas daro... 31. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str.,... 32. pareiškėjo UAB „Atspindys“ skundą patenkinti iš dalies.... 33. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...