Byla 1A-103-508-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Jono Grigaravičiaus, teisėjų Emilijos Akelienės, Romualdo Lincevičiaus, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorei Rimai Žaltauskaitei, nukentėjusiajam, civiliniam ieškovui R. Č., jo atstovei advokatei Linai Svirinavičienei, nukentėjusiojo atstovei pagal įstatymą R. Č., atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės M. V., jo atstovei pagal įstatymą A. V., gynėjui advokatui Algimantui Deguliui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo R. Č. ir įstatyminės atstovės R. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nuosprendžio, kuriuo M. V. dėl nusikaltimo LR BK 138 str. 1 d., vadovaujantis LR BK 93 str., nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas ir baudžiamoji byla nutraukta. Vadovaujantis LR BK 82 str. skirta auklėjamojo poveikio priemonė elgesio apribojimas, tęsti mokslus, būti namuose nuo 22.00 val. iki 7. 00 val. Poveikio priemonė elgesio apribojimas skirta 6 mėnesiams.

3Iš M. V., o jam neišgalint iš jo mamos A. V. priteista nukentėjusiajam R. Č. 500 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 400 Lt advokato paslaugoms atlyginti.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5M. V. 2009-02-23 apie 10.30 val. anglų kalbos pamokos metu, ( - ) vidurinėje mokykloje, esančioje adresu ( - ), žodinio konflikto metu, tyčia sudavė nukentėjusiajam nepilnamečiui R. Č. kumščiu vieną kartą į veidą ir šiais savo veiksmais padarė nukentėjusiajam R. Č. sužalojimą, pasireiškusį nosies lūžimu, t.y. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

6Nukentėjusysis, civilinis ieškovas R. Č. ir įstatyminė atstovė R. Č. apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nuosprendį pakeisti - M. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. 1 d., paskirti laisvės atėmimo bausmę šio baudžiamojo įstatymo sankcijos ribose, priteisti iš M. V., o jam neišgalint, iš jo motinos A. V., nukentėjusiajam R. Č. 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei išlaidas už advokato pagalbą. Skunde nurodo, jog apylinkės teismas nepagrįstai atleido M. V. nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąją bylą nutraukė, be to nepagrįstai priteisė per mažą neturtinės žalos atlyginimo dydį. Skunde nurodo, jog apylinkės teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, taip pat netinkamai pritaikė įstatymą reglamentuojantį turtinę nuteistojo atsakomybę, bei teismo nuosprendyje dalis išdėstytų išvadų neatitinka bylos aplinkybių. Skunde teigiama, jog teismas nepagrįstai M. V. atžvilgiu taikė LR BK 93 str. nuostatas, kadangi nebuvo visų BK 93 str. nurodytų sąlygų atleisti nepilnametį M. V. nuo baudžiamosios atsakomybės. Tik verčiamas byloje surinktų neginčijamų įrodymų, patvirtinančių M. V. kaltę, šis nuteistasis prisipažino kaltu, tačiau nesigailėjo, padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Atleidus M. V. nuo baudžiamosios atsakomybės nebuvo pilnai atsižvelgta į bausmės skyrimo pagrindus. Teismas pakankamai neįvertino tų aplinkybių, jog M. V. padarė smurtinio pobūdžio tyčinį nusikaltimą ir to nusikaltimo pasėkoje atsirado neigiamos pasekmės- buvo ilgam sutrikdyta sveikata. Teismo nuosprendžio išvados apie tariamą kaltininko veiksmų išprovokavimą yra visiškai nepagrįstos. Skundo autoriai taip pat nesutinka su apylinkės teismo priteistu 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo dydžiu. Nurodo, jog toks neturtinės žalos įvertinimas neatitinka įstatymų reikalavimų. Dėl padaryto sveikatos sutrikdymo nukentėjusysis patyrė didelį fizinį skausmą, kurį teko ilgai kentėti. Dėl sužalojimo ilgą laiką teko gydytis, dėl ko buvo apribotos įprastinio gyvenimo, bendravimo su aplinkiniais ir kitais žmonėmis galimybės, patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, didelį pažeminimą, dėl ko teko pakeisti mokyklą.

7Teisėjų kolegija, išklausius teisėjo pranešimą, nukentėjusįjį ir jo atstovę pagal įstatymą bei atstovę advokatę, prašiusius tenkinti apeliacinį skundą pilnai, prokurorei prašius skundą tenkinti iš dalies, atleistąjį nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atstovę pagal įstatymą bei gynėją advokatą, prašiusius skundą atmesti, sprendžia, jog apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, nuosprendis keistinas civilinio ieškinio dalyje, remiantis LR BPK 326str.1d.3p., 328str.4p.

8Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas ( BPK 320 str.).

9Nukentėjusysis, civilinis ieškovas ir įstatyminė atstovė apeliaciniu skundu prašo nuosprendį pakeisti - M. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimo bausmę šio baudžiamojo įstatymo sankcijos ribose, t.y. netaikyti LR BK 93str. bei neatleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat prašo priteisti iš M. V., o jam neišgalint- iš jo motinos, viso 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei išlaidas už advokato pagalbą.

10Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, teisingai kvalifikavo nusikalstamą veiką ir teisingai vadovavosi LR BK XI skyriaus normomis dėl nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų, pagrįstai pritaikė LR BK 93str. ir atleido kaltinamąjį nepilnametį M. V. nuo baudžiamosios atsakomybės.

11LR BK 54 straipsnis nustato bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į : 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Taip pat šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę.

12LR BK 55 straipsnis nustato, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Skirdamas laisvės atėmimo bausmę, teismas privalo motyvuoti savo sprendimą.

13LR BK 80 straipsnyje nurodyta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis - 1) užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; 2) riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes; 3) padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant baudimą už padarytą nusikalstamą veiką su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu; 4) sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo.

14LR BK 138str.1d. nusikaltimas nesunkus, sankcijoje nurodytos bausmės – laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

15LR BK 93 straipsnis reglamentuoja galimybes dėl nepilnamečio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nepilnametis, pirmą kartą padaręs neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis : 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu, arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taip pat 2 dalyje nurodyta, kad teismas, atleidęs nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, skiria jam šio kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

16Pirmosios instancijos teismas aukščiau nurodytų įstatymo normų laikėsi ir taikė tinkamai. Nuosprendyje pagrįstai pripažinta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, jog prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Byloje esantys duomenys pažymi, kad kaltinamasis netrukdė ir neklaidino tyrimo bei teismo, jis prisipažino padaręs inkriminuojamą nusikalstamą veiką, atsiprašė nukentėjusiojo tinkamai, nėra kitų apkaltinamųjų nuosprendžių. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos, M. V. anksčiau neteistas, 2 kartus nustatytas girto nepilnamečio pasirodymas – 2007-10-19, 2008-03-22. Gyvena kartu su motina ir tėvu, iš kurio išieškomos lėšos jo išlaikymui, bei jaunesniu broliu. Mokyklos administracijos surašytose charakteristikose nurodyta, kad M. V. praleidžia daug pamokų, turi neigiamų vertinimų, pamokų metu nesimoko, su vienais klasiokais konfliktuoja, su kitais draugauja, atitinkamai R. Č. charakterizuojamas panašiai, kad silpnai mokėsi pagal adaptuotą programą, tingėjo mokytis, neidavo į pamokas, trukdydavo kitiems mokiniams, draugų neturėjo. Apklausti teisiamojo posėdžio metu liudytojai – klasiokai kaltinamąjį charakterizavo iš esmės teigiamai, nukentėjusįjį labiau neigiamai, pedagogai irgi charakterizavo R. Č. labiau neigiamai, paaiškindami šio mokyklos keitimo priežastį buvus ne jų tarpusavio konfliktą. Atkreiptinas dėmesys, fizinis smurtavimas pasireiškė pamokos metu, tyčia nebuvo apibrėžta ir pasižymėjo spontaniškumu, smūgiuota vienąkart, konfliktas pasireiškė tarp dviejų paauglių.

17Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai taikytas LR BK 93 str., nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas ir baudžiamoji byla nutraukta. Vadovaujantis LR BK 82 str. skirta auklėjamojo poveikio priemonė elgesio apribojimas, tęsti mokslus, būti namuose nuo 22.00 val. iki 7. 00 val. Poveikio priemonė elgesio apribojimas skirta 6 mėnesiams. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai taikė baudžiamojo kodekso nuostatas dėl nepilnamečių atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, paskirtosios auklėjamojo poveikio priemonės pakankamai įtakos nepilnametį būtent teigiamai pakeisti elgesį.

18LR CK 6.250 str. 1 d. nustato, kad neturtinė žala - tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

19Neturtinės žalos visiškas atlyginimas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos – sveikatos sutrikdymo tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma bei nėra patvirtintų diskretiškų apskaičiavimo normų, aplinkybės kiekvienu atveju skirtingos. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama, kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus ir galimus ateityje dvasinius išgyvenimus.

202008-07-03 Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų pasitarime buvo pritarta išvadoms teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose, atitinkamai 10.1p. išaiškinta, kad tiek fizinio, tiek dvasinio pobūdžio pasekmės vertinamos ne tik įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, kokią įtaką turės nukentėjusiojo asmenybei, visuomeninei, profesinei, kūrybinei veiklai, šeimyniniams santykiams ir pan. Asmens sužalojimo atveju vertinamas ne tik sveikatos sutrikdymo sunkumas, bet ir jo pobūdis, trukmė, sveikatos grąžinimo metodų taikymas, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai ir kt., taip pat 10.3p. išaiškinta, jog atlygintinos neturtinės žalos įtakos turi žalą padariusio asmens turtinė padėtis, padėtis tiek nusikalstamos veikos metu, tiek ir galimas pasikeitimas ateityje. Nepritarta praktikai, kad žalą padariusio asmens turtinė padėtis laikoma lemiamu kriterijumi, nustatant neturtinės žalos dydį sveikatos sužalojimo atveju.

21Nuosprendžiu iš M. V., o jam neišgalint iš jo mamos A. V. priteista nukentėjusiajam R. Č. 500 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 400 Lt advokato paslaugoms atlyginti.

22Faktinės aplinkybės patvirtina, kas įrodyta ir nėra ginčijama, jog būtent dėl kaltinamojo tyčinės veikos – vieno smūgio kumščiu į veidą nukentėjusiajam padarytas nosies kaulų lūžis ir nesunkiai sutrikdyta sveikata. Specialisto išvada ir medicininiai dokumentai konstatuoja, kad dėl nosies kaulų lūžių nukentėjusiajam sveikata sutrikdyta daugiau 10 dienų laikotarpiui, gydytas KMUK 2009-02-27 – 2009-03-02 ir buvo atlikta nosies pertvaros operacija. Akivaizdu, jog dėl šio sužalojimo nukentėjusysis patyrė diskomfortą ir nepatogumus, buvo apsunkintas bendravimas.

23Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ginčijamą neturtinės žalos dydį nepakankamai įvertino visas šias aplinkybes, pernelyg sureikšmino sunkią kaltinamojo ir jo motinos turtinę padėtį. Nepakankamai atsižvelgta ir į tai, kad smūgiuota kumščiu tyčia pamokos metu, pamokoje esant pedagogei ir kitiems klasiokams, tai neabejotinai sukėlė skausmą ne tik fizinį, bet ir neigiamus emocinius išgyvenimus tarp bendraamžių paauglių ir jų tolesnio bendravimo. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išdėstytai argumentacijai, kad nukentėjusysis R. Č. nebuvo teigiamai charakterizuojamas ( - ) vidurinėje mokykloje, moksleiviai ir pedagogės apibūdino M. V. ramesnio būdo, o R. Č. apibūdino kaip neprognozuojamo elgesio, kad šis mokėsi pagal adaptuotą programą bei mokyklą pakeitė todėl, kad jam buvo per sunku mokintis. Dėl apeliaciniame skunde ginčijamos ir nuosprendyje įrašytos aplinkybės, kad nukentėjusysis savo elgesiu išprovokavo kaltinamąjį, pasisakytina, jog ši aplinkybė nebuvo pripažinta atsakomybę lengvinančia pagal LR BK 59str.1d.6p. ir todėl nėra reikšminga, teisėjų kolegija tai vertina kaip faktinę aplinkybę – tarpusavio žodinį konfliktą, kuomet abu nepilnamečiai vienas kito bei artimųjų atžvilgiu kalbėjo neigiamus dalykus. Atitinkamai įvertintina ir tai, kad nukentėjusiajam nebuvo nei iš dalies atlyginta žala, kas įmanoma atlikti naudojantis pašto įstaigų pavedimais. Atsižvelgtina ir į teismų praktiką, Lietuvos Aukščiausiajame teisme atliktą apibendrinimą ir preliminarius priteistos neturtinės žalos atlyginimo dydžius 2005m.-2006m. baudžiamosiose bylose, pvz. LR BK 138 str. 1d. minimalus dydis 800 Lt. Taip pat pažymėtina, kad išties pareikštas 10000 Lt neturtinės žalos civilinis ieškinys yra aiškiai per didelis, todėl atsižvelgiant į visumą aukščiau išdėstytų aplinkybių ir argumentų, nukentėjusiojo ir atstovės pagal įstatymą apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, nustatytinas neturtinės žalos dydis 2000 Lt, kurį R. Č. privalo atlyginti M. V., ar šiam neišgalint - atstovė pagal įstatymą.

24Pareikštas prašymas priteisti 500 Lt už atstovo advokato dalyvavimą apeliacinės instancijos teisme ir dokumento surašymą tenkintinas iš dalies – 300 Lt sumai, kadangi apeliacinis skundas tenkinamas tik iš dalies, bei atsižvelgiant į neilgai trukusį procesą apeliacinėje instancijoje.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,

Nutarė

26Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo R. Č. ir atstovės pagal įstatymą R. Č. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 19 d. nuosprendį pakeisti civilinio ieškinio dalyje dėl neturtinės žalos dydžio -

27priteisti iš M. V., o jam neišgalint iš atstovės pagal įstatymą mamos A. V., nukentėjusiajam R. Č. 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

28Tenkinti prašymą ir priteisti iš M. V., o jam neišgalint iš atstovės pagal įstatymą mamos A. V., nukentėjusiajam R. Č. 300 Lt už atstovo advokato paslaugas apeliacinėje instancijoje, nekeičiant nuosprendžio dalies, kuria buvo priteistas 400 Lt atlyginimas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme.

29Likusioje dalyje nuosprendžio nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Iš M. V., o jam neišgalint iš jo mamos A. V. priteista nukentėjusiajam R.... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. M. V. 2009-02-23 apie 10.30 val. anglų kalbos pamokos metu, ( - ) vidurinėje... 6. Nukentėjusysis, civilinis ieškovas R. Č. ir įstatyminė atstovė R. Č.... 7. Teisėjų kolegija, išklausius teisėjo pranešimą, nukentėjusįjį ir jo... 8. Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmosios... 9. Nukentėjusysis, civilinis ieškovas ir įstatyminė atstovė apeliaciniu... 10. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 11. LR BK 54 straipsnis nustato bendruosius bausmės skyrimo pagrindus. Šio... 12. LR BK 55 straipsnis nustato, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų... 13. LR BK 80 straipsnyje nurodyta nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės... 14. LR BK 138str.1d. nusikaltimas nesunkus, sankcijoje nurodytos bausmės –... 15. LR BK 93 straipsnis reglamentuoja galimybes dėl nepilnamečio atleidimo nuo... 16. Pirmosios instancijos teismas aukščiau nurodytų įstatymo normų laikėsi ir... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai taikytas LR BK 93 str., nuo... 18. LR CK 6.250 str. 1 d. nustato, kad neturtinė žala - tai asmens fizinis... 19. Neturtinės žalos visiškas atlyginimas objektyviai negali būti taikomas visa... 20. 2008-07-03 Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus... 21. Nuosprendžiu iš M. V., o jam neišgalint iš jo mamos A. V. priteista... 22. Faktinės aplinkybės patvirtina, kas įrodyta ir nėra ginčijama, jog būtent... 23. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ginčijamą neturtinės žalos... 24. Pareikštas prašymas priteisti 500 Lt už atstovo advokato dalyvavimą... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo R. Č. ir atstovės pagal įstatymą R. Č.... 27. priteisti iš M. V., o jam neišgalint iš atstovės pagal įstatymą mamos A.... 28. Tenkinti prašymą ir priteisti iš M. V., o jam neišgalint iš atstovės... 29. Likusioje dalyje nuosprendžio nekeisti....