Byla I-143-402/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Urbonienės, A. R. , sekretoriaujant Vaidai Lepševičiūtei,

2dalyvaujant pareiškėjui A. P. , jo atstovui advokatui Vytautui Tučkui,

3suinteresuotiems asmenims E. Š. , M. B. jos atstovei advokatei Reginai Kazlauskienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. P. pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir,

Nustatė

5Pareiškėjas A. P. prašo atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymui atkurti nuosavybės teises į senelio J. P. nuosavybės teise valdytą 4,33 ha žemės ploto sklypą esantį Misiškių km., Punios sen., Alytaus raj., ir giminystės ryšį su nekilnojamo turto savininku įrodantiems dokumentams pateikti.

6Pareiškėjas A. P. paaiškino, kad terminą prašymui atkurti nuosavybės teises ir giminystės ryšį įrodantiems dokumentams paduoti jis praleido dėl svarbių priežasčių. Jam nesusiklostė santuokinis gyvenimas su žmona, jis išgyveno dėl jos neištikimybės. Šios aplinkybės paveikė jo sveikatos būklę ir jis nuo 2001-04-09 iki 2001-04-20 gydėsi. Dėl tokių aplinkybių jis prarado orientaciją reikaluose ir dėl šių aplinkybių praleido terminus.

7Suinteresuotas asmuo E. Š. visiškai palaikė pareiškėjo nuomonę ir prašo praleistą terminą atnaujinti.

8Suinteresuotas asmuo M. B. prašė skundą atmesti, kaip nepagrįsta, kadangi pareiškėjas kalba netiesą. Su savo žmona jis gyvena ir šiuo metu, skyrėsi visai dėl kitų priežasčių. Apie tai, kad senelis turėjo žemę, pareiškėjui buvo žinoma visą laiką, tačiau anksčiau jis sakydavo, kad jam tos žemės nereikia, tačiau vėliau, kaip matosi nuomonė pasikeitė. Buvo pakankamai laiko susitvarkyti dokumentams.

9Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Atsiliepime nurodo, kad skundas nepagrįstas, todėl prašo pareiškėjo skundą atmesti. Pareiškėjo nurodyta priežastis yra nesvarbi, kadangi pareiškėjo santuokinis gyvenimas nebuvo kliūtimi kreiptis į tarnybą pačiam arba per atstovą.

10Prašymas netenkintinas.

11Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau Įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio Įstatymo nustatyta tvarka iki 2001m. gruodžio 31d..

12Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad piliečiai, padavę prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003-12-31 turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijos.

132005-09-01 pareiškėjas kreipėsi į Alytaus rajono žemėtvarkos skyrių dėl nuosavybės teisių atkūrimo į senelio J. P. nuosavybės teise valdytą 4,33 ha žemės ploto sklypą esantį Misiškių km., Punios sen., Alytaus raj., prašydamas parengti medžiagą teismui dėl praleistų terminų atnaujinimo. 2007-09-04 raštu pareiškėjo buvo prašyta pateikti teismo sprendimą, tačiau jis to nepadarė.

14Pareiškėjas nurodo, kad priežastimi, dėl ko jis laiku nesutvarkė reikiamų dokumentų ir nepateikė prašymo dėl nuosavybės teisių į senelio turėtą žemę atkūrimo ir giminystės ryšį įrodantiems dokumentams pateiktį buvo jo nesusiklostęs šeimyninis gyvenimas, žmonos neištikimybė, skyrybų procesas, visa tai paveikė jo sveikatos būklę ir jis nesiorientavo, kas jam tuomet turėjo būti svarbiau. Be to, paaiškino, kad jį neigiamai paveikė ir jo giminaičių mirtys. Teismas tokių pareiškėjo nurodytų aplinkybių nelaiko svarbiomis. Iš teismui pateiktos medžiagos (2000-05-29 sutarties, 2003-05-19 sprendimo Nr. 69/14423, 2005-11-16 sprendimo Nr. 69-17860, 2007-08-14 sprendimo Nr. 69-19315) matosi (b.l. 99-102), kad pareiškėjas sėkmingai tvarkė savo visus kitus reikalus susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu ir jokie šeimyniniai santykiai, giminaičių mirtys ir visos kitos aplinkybės jam nekliudė tvarkyti visų kitų dokumentus. Be to pažymėtina, kad santuokos nutraukimo procesas buvo užbaigtas 2001-05-29, pareiškėjas dar turėjo laiko tvarkyti reikiamiems dokumentams susijusiems su nuosavybės teisių atkūrimu. Visą laiką pareiškėjas dirbo dujų ūkyje, tai jis pats teismo posėdyje pripažino, ir jo išgyvenimai darbui nekliudė. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjo būsena nebuvo tokios būklės, kad jis negalėtų orientuotis aplinkoje ir laike.

15Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos senelis iki 1940 m. liepos 22 d. nuosavybės teise valdė 4,33 ha žemės ploto sklypą esantį Misiškių km., Punios sen., Alytaus raj. Tačiau Įstatyme nustatytais terminais pareiškėjas nepateikė prašymo atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, ir nepateikė nuosavybės teises ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinančių dokumentų.

16Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta teisė piliečiams kreiptis į teismą dėl praleistų terminų prašymams atkurti nuosavybės teises bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo. Teismas pripažinęs, kad šie terminai praleisti dėl svarbių priežasčių, gali šiuos terminus atnaujinti.

17Istoriniu aspektu vertinant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo teisinius santykius reglamentavusių įstatymų raidą, matyti, kad įstatymų leidėjas nuo pirmojo tokio įstatymo – 1991m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ – priėmimo nuosekliai pratęsinėjo terminą, per kurį suinteresuoti asmenys galėjo ir turėjo realizuoti savo teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, pateikdami kompetentingoms institucijoms atitinkamus prašymus bei įstatymo nustatytus dokumentus. Paskutinį kartą terminas prašymams pateikti buvo pratęstas 2001m. rugpjūčio 3d. įstatymu Nr. IX-489 nustatant, kad prašymai atkurti nuosavybės teises turi būti pateikti iki 2001m. gruodžio 31d., terminas papildomiems dokumentams pateikti paskutinį kartą buvo pratęstas 2003m. birželio 19d. įstatymu Nr. IX-1634, nustatant, kad nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31d., šiuos terminus praleidę piliečiai pagal nurodytą teisinį reguliavimą buvo laikomi praradusiais teisę į nuosavybės teisių atkūrimą.

18Taigi faktinis terminas prašymams (dokumentams) dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti viršijo dešimt metų, teisėjų kolegija vertina, kad toks ilgas terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laiku realizuoti subjektines teises visiems suinteresuotiems asmenims, kurie elgėsi pakankamai rūpestingai ir apdairiai.

19Priimdamas 2004 m. spalio 12d. įstatymą Nr. IX-2490 įstatymų leidėjas iš esmės pakeitė nagrinėjamų teisinių santykių reguliavimą, t.y. buvę iki tol naikinamaisiais terminai prašymams (dokumentams) dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti tapo atstatomaisiais, įstatymu nustačius, kad šie terminai gali būti atnaujinti teismine tvarka. Kartu įstatymų leidėjas nustatė sąlygas, kurioms esant terminų atnaujinimas galimas – priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, buvimą. Svarbios priežastys, kurios sudaro teisėtą pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip faktinės aplinkybės, objektyviai sutrukdžiusios realizuoti subjektines teises asmeniui, kuris savo valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekia. Pareiškėjas tokiomis aplinkybėmis nurodo savo nesėkmingą santuokinį gyvenimą, po to sekantį skyrybos procesą, dėl ko buvo pablogėjusi jo sveikatos būklė. Kolegijos nuomone, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, nelaikytinos nuo jo valios nepriklausančiomis objektyviomis, svarbiomis aplinkybėmis, kurioms esant praleistas terminas atnaujintinas, kadangi, pareiškėjas, būdamas vidutinio amžiaus, nuo 1991 m. neatliko jokių veiksmų, nesikreipė į atitinkamas institucijas dėl reikalingų dokumentų gavimo. A. P. buvo pasyvus ir net nebandė nustatytu laiku įgyvendinti savo teisių. Pareiškėjas nenurodė kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo pateikti prašymo ir dokumentų per Įstatymo nustatytus terminus ir kurios galėtų būti vertinamos kaip svarbios termino praleidimo priežastys. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad terminas pateikti prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teises ir giminystės ryšį su žemės savininku patvirtinančius dokumentus praleistas ne dėl svarbių priežasčių ir nėra jokio įstatyminio pagrindo jį atnaujinti, o prašymas nepagrįstas ir atmestinas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 1p., kolegija

Nutarė

21Prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjui A. P. , jo atstovui advokatui... 3. suinteresuotiems asmenims E. Š. , M.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėjas A. P. prašo atnaujinti praleistą terminą... 6. Pareiškėjas A. P. paaiškino, kad terminą prašymui... 7. Suinteresuotas asmuo E. Š. visiškai palaikė... 8. Suinteresuotas asmuo M. B. prašė skundą atmesti, kaip... 9. Suinteresuoto asmens Alytaus apskrities viršininko administracijos atstovas į... 10. Prašymas netenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 12. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 13. 2005-09-01 pareiškėjas kreipėsi į Alytaus rajono žemėtvarkos skyrių dėl... 14. Pareiškėjas nurodo, kad priežastimi, dėl ko jis laiku nesutvarkė reikiamų... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos senelis iki 1940 m. liepos 22 d.... 16. Įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatyta teisė piliečiams kreiptis į... 17. Istoriniu aspektu vertinant nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį... 18. Taigi faktinis terminas prašymams (dokumentams) dėl nuosavybės teisių... 19. Priimdamas 2004 m. spalio 12d. įstatymą Nr. IX-2490 įstatymų leidėjas iš... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 21. Prašymą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...