Byla II-631-422/2009
Dėl nutarimo pakeitimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rasai Tamašiūtei, dalyvaujant V. S., Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovui Tadui Račiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. S. skundą dėl nutarimo pakeitimo ir

Nustatė

2Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiojo specialisto 2009 m. liepos 3d. nutarimu Nr. TPS18-8 V. S. paskirta administracinė nuobauda –2000 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 159 str. 3d., padarymą.

3V. S. administracinė nuobauda buvo paskirta už tai, kad 2009m. birželio 30 d. ( - ), Kazlų Rūdos m. Kazlų Rūdos sav., ji vykdė nuosavybės teise priklausančių statinių – viralinės, unikalus Nr. 5195-9001-6062 ( 6I1/p) ir ūkinio pastato, unikalus Nr. 5195-9001-6081 rekonstrukcijos darbus, reg. Nr.70/9820 žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1645-3815, Statybos įstatymo nustatyta tvarka neturėdama statybos leidimo bei suderinto projekto. Šiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3p., 4p. reikalavimus.

4V. S. prašo panaikinti nutarimą, o nesant galimybės jį pakeisti, sušvelninti paskirtą nuobaudą. Nurodė, jog pažeidimą pripažįsta, nuoširdžiai gailisi. Minėtų statinių rekonstrukciją buvo priverta pradėti prieš dešimt metų dėl susiklosčiusių nepalankių šeimyninių aplinkybių, kai įvyko konfliktas su tėvais, kurie nebeleido gyventi name, todėl jos šeima persikraustė į viralinę su ūkiniu pastatu. Vėliau konfliktas kilo dėl žemės pirkimo- pardavimo, nes tėvai norėjo, kad dalis žemės sklypo būtų leista nusipirkti sūnui jos broliui. Mano, jog nubausta per griežtai, jos šeimos turtinė padėtis labai sunki, tokios didelės baudos neišgali sumokėti. Nurodė, jog su vyru ir sūnumi dirba statybinėje firmoje, kuri yra prie bankroto ribos, atlyginimų sumokėjimas nuo š.m. sausio mėnesio sustabdytas, išmokamos minimalios sumos – po 200-300 Lt , kurių vos užtenka pragyvenimui, kitų pajamų neturi, taip pat reikalinga materialiai paremti dukrą, kuri mokosi kolegijoje. Prašo atsižvelgti į tai, kad šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl sauvališkai įrengtų gyvenamųjų patalpų įteisinimo ir teisinės registracijos atlikimo.

5Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovas nurodė, jog nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, bauda paskirta ATPK 159 str. 3d. sankcijos ribose, tačiau atsižvelgiant į esamas aplinkybes neprieštarauja dėl administracinės nuobaudos sušvelninimo.

6Skundas tenkintinas.

7Administracinis teisės pažeidimas įrodytas administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 22), statybos patikrinimo aktu ( b.l. 18-19), savavališkos statybos aktu ( b.l.20), statybos sustabdymo aktu ( b.l. 21), V. S. paaiškinimu administracinio teisės pažeidimo byloje ( b.l. 25-26), kurie remiantis LR ATPK 256 str. pripažintini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais administracinio teisės pažeidimo padarymą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę. V. S. pažeidimo neginčija, jos veika kvalifikuota teisingai pagal LR ATPK 159 str. 3d.

8LR ATPK 301 str. nuostatos taikytinos esant išimtinėms faktinėms aplinkybėms, kurios neatsietinos nuo pažeidėjo asmenybės, jo turtinės ar socialinės padėties, kurių buvimas LR ATPK 301 str. taikymo aspektu leidžia daryti išvadą apie materialinės teisės normos sankcijos taikymo šiam pažeidėjui neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad V. S. kaltę pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi, tai pripažįstama jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe ( LR ATPK 31 str. 1 p. ), duomenų apie jos galiojančias nuobaudas už tokios rūšies pažeidimus nėra, šeimos turtinė padėtis sunki. Pareiškėja ir jos sutuoktinis yra UAB „Šeba“ darbuotojai, minėtai įmonei 2009 04 20 Kauno apygardos teismo nutartimi yra iškelta restruktūrizavimo byla ( b.l. 14), įmonė su pareiškėja ir jos sutuoktiniu neatsiskaičiusi ( b.l. 12-13), pareiškėjos teigimu, kuris nėra paneigtas kitais įrodymais, atlyginimų išmokėjimas nuo 2009 m. pradžios yra sustabdytas, kitų pajamų neturi, šeima materialiai remia dukrą L. S.( gim. 1983m.), kuri yra Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dieninių studijų studentė ( b.l. 16). Be to, pagal pateiktus dokumentus sprendžiama, jog pažeidimo padarymą sąlygojo susiklosčiusios pareiškėjai nepalankios aplinkybės. Nustatytas pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, jo pradžia siejama su nepalankia šeimynine situacija, kai pareiškėja dėl konflikto su tėvais buvo priversta su šeima (su vyru ir dviem nepilnamečiais vaikais) išsikraustyti iš gyvenamojo namo į viralinę(unikalus Nr. 5195-9001-6062) ir ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5195-9001-6081), siekdama užtikrinti nepilnamečiams vaikams normalias gyvenimo sąlygas, savo jėgomis su vyru atliko minėtų statinių rekonstrukcijos darbus.

9Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir pažeidimo atsiradimo priežastis, kurias sąlygojo susiklosčiusios nepalankios aplinkybės, pareiškėjos asmenybę, jos turtinę ir šeimyninę padėtį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, darytina išvada, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., bus pasiekti, pritaikius LR ATPK 301 str. nuostatas, todėl nutarimas keistinas, paskiriant pareiškėjai švelnesnę nuobaudą nei numatyta LR ATPK 159 str. 3d. sankcijoje. Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų, V. S. skiriama 200 litų bauda.

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

11Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiojo specialisto 2009 m. liepos 3d. nutarimą Nr. TPS18-8, kuriuo V. S. paskirta 2000 Lt bauda, pakeisti.

12V. S. skirti 200 ( dviejų šimtų) litų baudą.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai