Byla I-434-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolantos Medvedevienės ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjui R. A. , jo atstovei advokatei Aidai Martinaitienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Agnei Surblienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui Gediminui Lašui, atsakovo Kauno technologijos universiteto atstovui Kęstučiui Štuikiui, trečiojo suinteresuotojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Liutaurui Tarbūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A. , A. B. A. , J. R. G. ir U. A. patikslintą skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei ir Kauno technologijos universitetui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl administracinių aktų panaikinimo, sutarties dalies pripažinimo negaliojančia bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėjai R. A. , A. B. A. , J. R. G. ir U. A. patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) Įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos valdytoje 2,7874 ha žemėje buvusiame Pažaislio valsčiaus Petrašiūnų miestelyje, dabartiniame Kauno mieste, Baršausko g. grąžinamų natūra žemės sklypų planą ir nustatyta tvarka jį patvirtinti; 2) Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymą Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)" ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-02-14 sprendimą Nr. 8379 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. G. ; 3) Atnaujinti terminus pareiškėjams dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 ginčijimo; 4) Pripažinti iš dalies negaliojančiais Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 "Dėl žemės sklypo suteikimo Kaune, Kauno technologijos universitetui, Kauno miesto savivaldybės valdybai" 1.1. p. bei 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 tarp Kauno Technologijos universiteto ir Kauno apskrities viršininko administracijos 1 punktą tiek, kiek atsakovui KTU suteikta naudotis žemės sklypo (unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini)) 1089 kv.m. dalimi, patenkančia į buvusio savininko J. A. 2,7874 ha valdytą žemės sklypą Pažaislio valsč., Petrašiūnų miestelyje; 5) Panaikinti 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1. punkto dalį dėl 1089 kv.m. patenkančių i buvusio savininko J. A. 2,7874 ha valdytą žemės sklypą Pažaislio valsč., Petrašiūnų miestelyje, paliekant šį punktą galioti likusioje dalyje.

3Nurodė, kad J. A. iki nacionalizacijos valdė 2,92 ha žemės sklypą buvusiame Petrašiūnų miestelyje, Pažaislio valsčiuje, Kauno apskrityje. 1991 m. pretendentai A. G. , R. A. bei A. B. A. kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra. LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. nustato, kad laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Tačiau Kauno miesto savivaldybės institucijos nepagrįstai vilkina pareiškėjams grąžintinų natūra žemės sklypų formavimą ir dėl to nėra atkuriamos nuosavybės teisės. Šiuo klausimu eilę kartų buvo kreiptasi į atsakovą bei į kitas institucijas., tačiau atsakovas iki šiol klausimo nesprendžia. Kultūros vertybių apsaugos prie LR Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio 2005-02-03 rašte Nr. 2K-57 nurodyta, kad žemės sklypui, į kurį pareiškėjai pretenduoja, nėra taikomi nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymu nustatyti apribojimai. Taip pat žemėje, į kurią pretenduoja, nėra jokių statinių. Tai patvirtina P. D. IĮ parengtas žemės sklypo planas, kuriame pažymėta, kad buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos turėtoje žemėje yra 20988 kv.m. laisvos neužstatytos žemės. Kad būtų apgintos pareiškėjų pažeistos teisės atkuriant nuosavybės teises į J. A. žemę, teismine tvarka turi būti nustatyta aplinkybė, kad J. A. iki 1940 metų nacionalizacijos nuosavybės teise valdytame žemės sklype yra laisvos (neužstatytos) žemės. Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymu Nr. 02-01-4351 Kauno technologijos universitetui buvo suteikta neterminuotai naudotis 190416 kv.m ploto žemės sklypo dalis, iš kurios 1089 kv.m. patenka į pareiškėjams grąžintiną J. A. valdytą žemę. 2000-06-08 buvo sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. Ml9/2000-0699 su Kauno Technologijos universitetu. Esant pretendentų įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateiktiems prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio savininko J. A. valdytą žemės sklypą, ši žemė negalėjo būti laikoma laisva valstybine žeme ir negalėjo būti suteikiama Kauno Technologijos universiteto naudojimui. Minėti įsakymas ir panaudos sutartis pripažintini iš dalies negaliojančiais dėl žemės sklypo, unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini), dalies, kuri patenka į buvusio savininko J. A. 2,7874 ha valdytą žemės sklypą Pažaislio valsč., Petrašiūnų miestelyje, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms (LR CK 1.80 str.). Kauno apskrities viršininko administracija negalėjo panaudai perduoti ginčo žemės sklypo dalies, nebūdama tos žemės savininku ar savininko įgaliotu asmeniu (LR CK 6.632 str.). Iš 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimu Nr. 297 patvirtinto KTU miestelio dalies detaliojo plano brėžinio ištraukos matyti, kad J. A. valdytos žemės dalis patenka į detaliuoju planu patvirtintą sklypą Nr. 1, kuris suformuotas prie pastatų adresais (Duomenys neskelbtini). Todėl prašo panaikinti 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 sprendimo 2.1. punktą ta apimtimi, kiek patvirtintas 205000 kv.m žemės sklypo detalusis planas patenka į J. A. valdytą žemę, t.y. dėl 1089 kv.m ploto, paliekant galioti nurodytą punktą dėl likusio 203911 kv.m žemės sklypo ploto. Termino šiam įsakymui apskųsti nepraleido, nes skundžiamo sprendimo pateikimo pilna apimtimi (kartu su lydinčiu brėžiniu) data laikytina 2009-10-15, nes iki šios datos teismas buvo įpareigojęs atsakovą Kauno m. savivaldybę minėtą dokumentą pateikti į bylą, ir tą dieną atvykęs į teismą pareiškėjas R. A. gavo brėžinio kopiją. 1997 m. sprendimo bei 2000 m. įsakymo ginčijimas yra tik papildomi reikalavimai, o pagrindinis reikalavimas dėl pačios panaudos sutarties ginčijimo teismui buvo pareikštas dar 2005-03-09 patikslintu skundu civ. byloje Nr. 2-1044-742/2006. Byloje pasikeitė pareiškėjus atstovaujantys trys advokatai, pareiškėjas R. A. neturėjo reikalavimo teisės, kol teismine tvarka nenuginčijo 2001-12-28 pirkimo-pardavimo sutarties, teismo sprendimas, kuriuo ši sutartis buvo pripažinta negaliojančia, įsiteisėjo tik 2007-12-08, be to, U. A. negali pats vesti bylos, nes laikinai gyvena užsienyje, o A. B. A. yra senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos. Šios priežastys laikytinos svarbiomis atnaujinant pareiškėjams praleistus terminus skundo reikalavimams dėl 2000 m. panaudos sutarties, 2000 m. įsakymo bei 1997 sprendimo pareikšti. Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymas Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.) ir 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimas Nr. 8379 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. G. yra naikinti, nes jais parinktas A. G. nuosavybės teisių atkūrimo būdas už valstybės išperkamą žemę atlyginant vertybiniais popieriais (akcijomis). Toks nuosavybės teisių atkūrimas pažeidžia A. G. įpėdinių, teises, nes visą laiką pageidavo žemę atgauti natūra. Apskrities viršininko administracija, priimdama šį sprendimą, nekvietė, neinformavo, kad grąžinamą žemę pripažino valstybės išperkama žeme.

4Pareiškėjas R. A. prašė tenkinti patikslinto skundo reikalavimus išdėstytų motyvų pagrindu.

5Pareiškėjo R. A. atstovė advokatė Aida Martinaitienė prašė tenkinti patikslinto skundo reikalavimus išdėstytų motyvų pagrindu.

6Pareiškėjai A. B. A. , J. R. G. ir U. A. į posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 1,3 d.).

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime bei atstovas teismo posėdyje su pareiškėjų patikslintais reikalavimais nesutiko ir prašė teismo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad iš 2001 m. kovo 1d. Kultūros paveldo centro direktoriaus patvirtinto Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo reduto teritorijos ribų ir apsaugos plano matyti, kad dalis J. A. priklausiusios žemės užimta K. Baršausko g., o likusi žemės sklypo dalis (į pietus nuo gatvės) patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės teritoriją. Taip pat dalis ginčo žemės sklypo (į šiaurę nuo gatvės) panaudos teise priklauso Kauno technologijos universitetui. Pagal Kauno miesto bendrąjį planą, ginčo teritorija patenka į saugomų ir saugotinų kultūros paveldo teritorijų, turinčių vertybių statusą, ribas. Ginčo sklypas nėra laisvas, todėl už jį turės būti atlyginta pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 str. nuostatas. Savivaldybės administracijos direktoriui 1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" yra priskirta išimtinė kompetencija teikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę. Iš suformuluoto reikalavimo nėra aišku ar pareiškėjai laiko, kad yra visa laisva (neužstatyta) J. A. valdyta žemė, ar ne. Kadangi šis reikalavimas neaiškiai suformuluotas jis laikytinas neįgyvendinamu, nes pagal minėtą 1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1057, šio reikalavimo įgyvendinimas būtų galimas tik savivaldybės administracijos direktoriui nustačius, kad ginčo žemė yra laikytina laisva (neužstatyta). Savivaldybės administracijos direktorius yra nustatęs, kad ginčo teritorijoje laisvos (neužstatytos) žemės nėra, o pareiškėjai neprašo ginčo žemės pripažinti laisva. Esant faktui, jog ginčo žemė teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinta negrąžintina, kadangi teritorijoje, į kurią pareiškėjai pretenduoja natūra atkurti nuosavybės teises laisvos (neužstatytos) žemės nenustatyta, todėl laikytinas išankstiniu pareiškėjų reikalavimas suformuoti grąžinamo natūra žemės sklypo planą, bei jį patvirtinti, nes šiuos veiksmus Kauno miesto savivaldybės administracija galėtų atlikti tik nustačiusi esant laisvos (neužstatytos) žemes (pareiškėjai neprašo pripažinti tam tikrą teritoriją esant laisva (neužstatytą) žeme, taipogi neskundžia atitinkamo Kauno miesto savivaldybės administracijos motyvuoto atsisakymo žymėti teritoriją kaip laisvą (neužstatytą) žemę). Dėl įpareigjimo atlikti veiksmus pareiškėjai yra praleidę teisės aktų nustatytą terminą skundui paduoti. Apie tai, kad teritorijoje, į kurią pareiškėjai pretenduoja natūra atkurti nuosavybės teises laisvos (neužstatytos) žemės nenustatyta, pareiškėjai Kauno apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriaus buvo informuoti dar 2007-09-18 raštu Nr. S1 -4318(1-10). Pareiškėjai pirmajam reikalavimui yra praleidę ABTĮ 33 str. nustatytą terminą teikti reikalavimą ir nenurodo svarbių objektyvių nuo pareiškėjų valios nepriklausančių priežasčių termino atnaujinimui, todėl prašo teismo bylą šioje dalyje nutraukti. Kauno miesto savivaldybės administracija 2006-09-13 raštu Nr. 40-2-1327 Kauno apskrities viršininko administracijai pateikė informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę. Apie tai, kad teritorijoje. į kurią pareiškėjai pretenduoja natūra atkurti nuosavybės teises laisvos (neužstatytos) žemės nenustatyta, pareiškėjai Kauno apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriaus buvo informuoti dar 2007-09-18 raštu Nr. Sl-4318(l-10). Todėl šio Kauno miesto savivaldybės administracijos informacijos pateikimo negalima vertinti kaip neveikimo, kadangi juo buvo nurodyta, kad prašoma grąžinti žemė yra užimta ir priskirtina valstybės išperkamai. Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymas Nr. 02-01-1261 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-02-1-4 sprendimas Nr. 8379, kuriais A. G. atkuriamos nuosavybės teisės, išmokant valstybės kompensaciją vertybiniais popieriais (akcijomis) yra teisėti, kadangi ginčo žemė nėra laisva. Tvarkos 116 p. numato, kad "sprendimo priėmimo data yra nuosavybės teisiu atkūrimo diena". Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog nuostata, kad jei negalima grąžinti turto natūra, turi būt skiriama kompensacija, neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo principams, nes teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavybės teisių atkūrimą. Pareiškėjai prašo teismo pripažinti iš dalies negaliojančiais Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-0-4351 "Dėl žemės sklypo suteikimo Kaune Kauno technologijos universitetui, Kauno miesto savivaldybės valdybai"" 1.1 p. dalį bei 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 dalį tarp Kauno technologijos universiteto ir Kauno apskrities viršininko administracijos. Pripažinus iš dalies negaliojančiais įsakymą ir panaudos sutarti, taptų neįmanoma vykdyti iš dalies panaikintą panaudos sutartį, kadangi iš esmės pasikeistų sutarties objektas, t.y. sklypo objektu taptų sklypo dalis. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 str. nustatyta, kad valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panaudos) sutarčių objektais gali būti tik žemės sklypai, o ne žemės sklypų dalys, todėl iš esmės pasikeitus panaudos sutarties objektui, sutartis neatspindėtų šalių valios dėl jos pasikeitusio objekto. Šis reikalavimas yra laikytinas išvestiniu iš kitų reikalavimų. todėl, nepatenkinus kitų skundo reikalavimų, laikytina nesant jokio pagrindo tenkinti ir šį reikalavimą. Reikalavimui - panaikinti 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1 punkto dalį, pareiškėjai yra praleidę teisės aktų nustatytą terminą. Pareiškėjai nepateikia svarbių objektyvių, nuo pareiškėjų valios nepriklausančių priežasčių, kurios lėmė, kad 1997 metais priimtą administracinį aktą jie nusprendė skųsti tik 2009 metais. Pareiškėjams apie ginčijamą administracinį aktą tapo žinoma ne vėliau nei 2008-10-14, Kauno apskrities viršininko administracijai civilinėje byloje pateikus atsiliepimą Nr. 6-1069. Pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą netenkinti. Teismas turėtų vadovautis data, kai pareiškėjai su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, ir nesivadovauti data. kai pareiškėjai kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, nes pareiškėjai vesdami bylą naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, ir jokių įrodymų, kad pareiškėjui teikiama teisinė pagalba buvusi netinkama nėra pateikta. Pareiškėjai prašo panaikinti dalį detaliojo plano, nors detalieji planai yra tvirtinami ir galioja visa apimtimi. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 19 str. detaliojo teritorijų planavimo objektu gali būti tik žemės sklypai ir sklypų grupės, o ne žemės sklypų dalys. Šiuo metu Kauno technologijos universitetas yra teisės aktų nustatyta tvarka parengęs 196466 kv.m žemės sklypo Radvilėnų pl. 19 detalųjį planą, jį suderinęs Nuolatinėje statybos komisijoje, atlikęs patikrinimo procedūras Apskrities viršininko administracijoje, bei pateikęs derinimui. Skundu yra pažeidžiama Kauno miesto savivaldybės administracijos teisė į teisinę gynybą, kadangi nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamos juridinio asmens, neįtraukto byloje šalimi teisės ir pareigos, kurios šioje byloje taipogi nėra atstovaujamas. Byloje atsakovu įtraukta Kauno miesto savivaldybė, nors Kauno miesto savivaldybei nėra keliamas joks patikslinto skundo reikalavimas. Patikslinto skundo pirmas reikalavimas yra nukreiptas Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuri kaip juridinis asmuo nedalyvauja byloje šalimi. Pareiškėjų patikslintas skundas yra pasirašytas tik vieno iš pareiškėjų, o likusių pareiškėjų atstovė neturi įgaliojimų pasirašyti procesinius dokumentus už juos, todėl šis patikslintas ieškinys teismo neturėtų būti priimtas.

8Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime bei atstovė teismo posėdyje su pareiškėjų patikslintais reikalavimais nesutiko ir prašė teismo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pareiškėjai apie 1997-03-25 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr. 297 sužinojo 2004 m., kadangi 2004-12-15 Kauno miesto savivaldybės atsiliepime prie pridedamų dokumentų nurodoma, kad pridedamas 1997-03-25 Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 297, pažyma ir žemės sklypo detalusis planas (civ. byla Nr. 2-1044-742/2006). Terminas Kauno miesto valdybos sprendimui skųsti yra praleistas ir nėra jokių objektyvių priežasčių jį atnaujinti. Pareiškėjams apie 2000-05-31 įsakymą Nr. 02-01-4351 turėjo būti žinoma dar prieš 2005-03-09 (patikslintas skundas, kuriame be kitų reikalavimų, taip pat prašoma pripažinti Kauno apskrities viršininko 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 1.1. punktą bei panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 1 punktą negaliojančiais (civ. byla Nr. 2-1044-742/2006)). Iki kito teismo posėdžio, t.y. iki 2005-02-03, buvo pateiktas ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymas Nr. 02-01-4351. Jau nuo 2005 metų pradžios pareiškėjams turėjo būti žinoma apie ginčijamą įsakymą, todėl terminas ginčyti Kauno apskrities viršininko 2000-05-31 įsakymą Nr. 02-01-4351 yra praleistas. Pareiškėjų nurodytos priežastys, kaip bylos sudėtingumas, advokatų pasikeitimas, negali būti laikomos svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis tinkamai ir laiku įgyvendinti savo teises. Be to, pareiškėjų teiginys, kad A.B. A. yra silpnos sveikatos, yra nepagrįsti jokiais įrodymais.

9Atsakovas Kauno technologijos universitetas atsiliepime bei atstovas teismo posėdyje su pareiškėjų patikslintais reikalavimais nesutiko ir prašė teismo atmesti patikslintą skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, jog trys pareiškėjai iš keturių nėra pasirašę pateikto patikslinto skundo, pareiškėjas R. A. neturi įgaliojimų ABTĮ 49 str. 3 d. nustatyta tvarka, todėl šiame patikslintame skunde nėra išreikšta pareiškėjų valia, o patikslintas 2009-10-30 skundas neatitinka LR CPK 111 str. ir 135 str. bei LR ABTĮ 49 str. reikalavimų. Dėl 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-1261 ir sprendimo Nr. 8379 panaikinimo, R. A. ir A. B. A. yra netinkami pareiškėjai, nes jie nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyviais, todėl neturi reikalavimo teisės. Vadovaujantis, 2000-05-31 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 pasirašyta neterminuota valstybinės žemės panaudos sutartis, tarp KTU ir Kauno apskrities viršininko administracijos. Įsakymas ir jo pagrindu sudaryta Sutartis įsigaliojo iki 2002-04-19 dienos t.y. iki datos, neleidusios pretenduoti atkurti nuosavybės teises ieškovams natūra pagal tuo metu galiojusius nuosavybės teisių atkūrimo teisės aktus, todėl pareiškėjų argumentai patikslintame skunde, kad sudarant panaudos sutartį ginčijama žemė negalėjo būti laikoma laisva valstybine ir negalėjo būti suteikiama KTU yra visiškai nepagrįsti ir nemotyvuoti. Reikalavimas iš dalies pripažinti negaliojančia panaudos sutartį nėra teismingas administraciniam teismui, todėl nenagrinėtinas administraciniame teisme. Dėl šio reikalavimo pareiškėjai turi kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Pareiškėjų siekiama susigrąžinti žemė yra valstybės išperkama žemė, todėl ji negali būti grąžinta natūra. Kadangi pareiškėjai kitos valios neišreiškė, Kauno apskrities viršininkas ir administracija pagrįstai priėmė 2008-02-14 įsakymą ir 2008-02-14 sprendimą dėl atlyginimo už valstybės išperkamą žemę vertybiniais popieriais, vadovaujantis LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimo Nr. 1057 XIII skyriuje nustatyta tvarka. Dėl KAVA 2008-02-14 įsakymo Nr. 02-01-1261 ir KAVA 2008-02-14 sprendimo Nr. 8379 bei dėl 2000-05-31 KAVA įsakymo Nr. 02-01-4351 ir 2000-06-08 panaudos sutarties, turi būti taikomas senaties terminas. Pareiškėjai prašo iš dalies panaikinti 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1 punktą, bet nenurodo aplinkybių pagindžiančių savo reikalavimą. Viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai negali būti naikinami ar pakeičiami tik dėl asmenų išreikštos valios, nesant tam teisinio pagrindo, todėl pareiškėjų reikalavimas yra atmestinas.

10Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime bei atstovas teismo posėdyje teismo prašė pirmuosius tris patikslinto skundo reikalavimus atmesti atsiliepime išdėstytais motyvais, o dėl kitų reikalavimų, nesusijusių su Departamento kompetencija, palieka spręsti teismo nuožiūra.

11Patikslintas skundas tenkintinas iš dalies.

12Dėl reikalavimo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos valdytoje 2,7874 ha žemėje buvusiame Pažaislio valsčiaus Petrašiūnų miestelyje, dabartiniame Kauno mieste Baršausko g., grąžinamų natūra žemės sklypų planą ir nustatyta tvarka jį patvirtinti.

13Valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo į žemę klausimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu (Žin.,1997, Nr.65-1558), Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735), Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (toliau- Tvarka), patvirtinta Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr.1057 (Žin.,1997, Nr.90-2256, 2002, Nr.93-3989, 2004, Nr.53-1803) bei kitais teisės aktais (jų galiojančiomis redakcijomis).

14Byloje surinktais įrodymais nustatytos aplinkybės, kad R. A. , A. B. A. , A. G. (mirusi 2005-07-26, jos teisių perėmėjai – pareiškėjai J. R. G. ir U. A. ) 1991 m. gruodžio mėnesį padavė prašymus to meto Kauno miesto valdybai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. A. iki 1940 m. valdytą žemę, kurią pageidavo susigrąžinti natūra. Nustatyta, kad J. A. iki 1940 m. nuosavybės teise Aukštųjų ir Žemųjų Petrašiūnų kaimuose, Pažaislio valsčiuje valdė 10,6050 ha žemės. Kadangi A. B. A. 2001-12-28 notaro patvirtintomis sutartimis padovanojo (registras 19KU-7755), o A. G. pardavė (registras 19KU-7757) R. A. teisę atkurti nuosavybės teises į J. A. Aukštųjų ir Žemųjų Petrašiūnų kaimuose, Pažaislio valsčiuje valdytą žemę, į 10,6050 ha žemės nuosavybės teisės buvo atkuriamos tik R. A. . Atsižvelgiant į 2002-09-30 R. A. prašymą, jam 2002-12-09 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-6965 ir sprendimu Nr. 2985 buvo atkurtos nuosavybės teisės, už 10,6050 ha žemės atlyginant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis). Taip pat nustatyta, kad J. A. iki 1940 m. Petrašiūnų miestelyje, Pažaislio valsčiuje, valdė 2,7874 ha žemės. Kadangi R. A. 2001-12-28 notaro patvirtinta sutartimi (registras 19KU-7756) pardavė A. G. teisę atkurti nuosavybės teises į jam priklausančią J. A. Petrašiūnų miestelyje turėtą žemę, nuosavybės teisės į minėtą žemę turėjo būti atkuriamos - A. G. - į 1,8582 ha žemės ir A. B. A. - į 0,9292 ha žemės. A. G. , pristačiusi dokumentus, patvirtinančius, kad jos sutuoktinis J. R. Grikienis buvo tremtinys, buvo įrašyta į Nepriklausomybės kovų karių savanorių, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių, politinių kalinių, tremtinių ir Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotų asmenų, kuriems suteikiami nauji žemės sklypai, eilę, patvirtintą 2004-08-05 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-6713 (A. G. eilės Nr. 5) ir 2004-12-20, pagal žemės sklypų nuosavybei atkurti teritorijoje tarp Lampėdžio ežero, Raudondvario pl. ir Batniavos g. detalųjį planą pasirinko 0,1136 ha žemės sklypą E4. Kauno apskrities viršininko 2002-01-15 įsakymu Nr. 01-14 sudaryta komisija 2005-01-17 posėdyje (protokolo Nr. l) skyrė A. G. 0,1136 ha žemės sklypą Nr. E4. Atlikus sklypo matavimus, Kauno apskrities viršininko 2005-07-28 įsakymu Nr. 02-01-7664 ir sprendimu Nr. 5967 A. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,1136 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują 0,l 136 ha žemės sklypą (Duomenys neskelbtini), Kaune. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius 2006-09-13 raštu Nr. 40-2-1327 informavo Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrių, kad J. A. iki 1940 m. Petrašiūnų mstl. turėtos žemės vietoje nėra išlikusių preliminariai laisvos (neužstatytos ) žemės sklypų ir nėra galimybės suformuoti žemės sklypus. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu, kuris Kauno m. žemėtvarkos skyriui buvo pateiktas 2008-03-31, buvo pripažinta negaliojančia 2001-12-28 sutartis, sudaryta tarp R. A. ir A. G. dėl teisės į 0,9733 ha išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo pardavimo. A. G. 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-1261 ir sprendimu Nr. 8379 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,7446 ha žemės, atlyginant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2009-04-14 rašte Nr. S2-767 nurodyta, kad A. B. A. įrašyta Kauno apskrities viršininko 2008-11-24 įsakymu Nr. 02-01-12993 į patvirtintą Piliečių, kuriems nauji žemės sklypai perduodami neatlygintinai pagal jų prašymų atkurti nuosavybės teises padavimo datą, eilę (Nr. 568).

15Ginčai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu, pagal teisės aktuose nustatytą tvarką gali būti skirstomi į dvi kategorijas: 1) ginčai, atsiradę nuosavybės teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, ir 2) ginčai, kilę dėl tokio sprendimo priėmimo.

16Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai pirmuoju patikslinto skundo reikalavimu prašo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti ir nustatyta tvarka patvirtinti pretendentams grąžinamos žemės planą. Iš pareiškėjų eilę kartų tikslintų skundų akivaizdu, jog ginčas iš esmės yra dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. A. privačios nuosavybės teise valdytą žemę Petrašiūnų miestelyje, Pažaislio valsčiuje, Kauno apskrityje (dabar Kauno m. šalia Baršausko gatvės), suteikiant žemės sklypą natūra buvusioje vietoje. Pareiškėjų teigimu, atsakovas eilę metų vilkina galutinių žemės sklypų pretendentams suformavimą, pagal kuriuos suinteresuotas asmuo galėtų atkurti nuosavybės teises į nurodytą žemę natūra. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos nėra tapačios. Sprendžiant ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą, ar neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklėsčiusių materialinių teisių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimų žodinė išraiška.

17Lietuvos Respublikos 1997 m. rugsėjo 29 nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 122 punktas numato skundų dėl nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimo tvarką, kurioje nurodyta, kad skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjų reikalavimas – įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti ir nustatyta tvarka patvirtinti pretendentams grąžinamos žemės planą, laikytinas susijusiu su nuosavybės teisių atkūrimu iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo. Minėtos nuostatos bei byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjai J. R. G. ir U. A. , mirusios A. G. įpėdiniai, bei R. A. , 2007-11-08 teismine tvarka nuginčijęs 2001-12-28 sutartį, sudarytą tarp R. A. ir A. G. dėl teisės į 0,9733 ha išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo pardavimo, reikšti reikalavimus dėl atsisakymo atlikti veiksmus arba vilkinimo atlikti veiksmus gali tik nuginčiję 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-01-1261 ir sprendimą Nr. 8379, kuriais A. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,7446 ha žemės, atlyginant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais, ir po to institucijoms, vykdančioms nuosavybės teisių atkūrimą, atsisakant atlikti arba vilkinat atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus nuosavybės teisių atkūrimo procese. Todėl toks minėtų pareiškėjų reikalavimas laikytinas išankstiniu ir tenkinti jo nėra pagrindo. Pareiškėjai A. B. A. į jai tenkančią 0,9292 ha žemės dalį nuosavybės teisės nėra atkurtos, tačiau ir jos reikalavimo dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti ir patvirtinti grąžinamos žemės planą nėra pagrindo tenkinti. Nors Kauno miesto savivaldybės administracija teigia, jog tokiam reikalavimui yra privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, nes pareiškėjai buvo informuoti apie tai, jog teritorijoje, į kurią jie pretenduoja natūra atkurti nuosavybės teises laisvos (neužstatytos) žemės nenustatyta, teismas su tokia išvada nesutinka, kadangi duomenų, jog pareiškėjai A.B. A. buvo įteiktas Kauno apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriaus 2007-09-18 raštas Nr. S1-4318(1-10), bylose nėra (netgi nėra duomenų apie tai, kokiu adresu minėtas raštas buvo išsiųstas pareiškėjai) (prijungta apžiūrai savininko J. A. nuosavybės teisių atkūrimo byla , t.2 l. 36). Todėl pripažintina, toks pareiškėjos A.B. A. reikalavimas kildinamas iš institucijos neveikimo nuosavybės teisių atkūrimo procese ir privalomo nurodymo pasinaudoti ikiteismine tvarka nėra. Pagal 1997 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" 106 p., šio pareiškėjos reikalavimo įgyvendinimas būtų galimas tik savivaldybės administracijos direktoriui nustačius, kad ginčo žemė yra laikytina laisva (neužstatyta) bei analogišką informaciją pateikus kartografinėje medžiagoje žemėtvarkos skyriui, kuris savo ruožtu pagal šį teisės aktą, tik gavus informaciją apie laisvą (neužstatyta) žemę, per mėnesį šioje kartografinėje medžiagoje pažymėtų turėtų žemės sklypų ribas, remdamasis turima (išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga, o kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėtų žemės sklypų ribas, žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų pateiktų ją savivaldybės administracijos direktoriui. Pagal aukščiau minėtą teisės aktą savivaldybės administracijos direktorius suformuoti žemės sklypus, organizuoti jų kadastrinius matavimus (nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje) ir atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus patvirtinti parengtus žemės sklypų planus gali tik atlikus aukščiau nurodytas imperatyvias procedūras, bei esant nustatytam žemėtvarkos skyriaus prašymui. Akivaizdu, kad neatlikus auksčiau nurodytų veiksmų (tame tarpe neskundžiant Kauno miesto savivaldybės administracijos motyvuoto atsisakymo tam tikrą teritoriją žymėti kaip laisvą (neužstatytą) žemę, pareiškėjos A.B. A. reikalavimas dėl įpareigojimo suformuoti ir patvirtinti grąžinamos žemės planą laikytinas išankstiniu. Be to, pareiškėjai nenurodžius dydžio (ploto), kokią J. A. iki nacionalizacijos valdytą žemę ji laiko esant laisva (neužstatyta), reikalavimas įpareigoti atsakovą suformuoti joje grąžinamų natūra žemės sklypų planą, laikytinas netiksliu ir neįgyvendinamu. Iki skundo pateikimo teismui, taip pat bylos nagrinėjimo eigoje, atsakovams nėra pasibaigę terminai atlikti Tvarkoje nurodytus veiksmus ir priimti sprendimus.

18Dėl reikalavimo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymą Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.) ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-02-14 sprendimą Nr. 8379 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. G. .

19A. G. 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ ir sprendimu Nr. 8379 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,7446 ha žemės, atlyginant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis). Minėtu sprendimu ir įsakymu A. G. atkurtos nuosavybės teisės ir į tą nekilnojamojo turto dalį, kurią R. A. 2001-12-28 notaro patvirtinta sutartimi (registras 19KU-7756) pardavė A. G. , bet 2001-12-28 sutartis, sudaryta tarp R. A. ir A. G. dėl teisės į 0,9733 ha išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo pardavimo, Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimu buvo pripažinta negaliojančia. Byloje nenuginčyta aplinkybė, kad minėtas įsakymas ir sprendimas pareiškėjams buvo įteikti ne anksčiau nei Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno miesto Žemėtvarkos skyriaus lydraštyje nurodyta data – 2008-03-19 (prijungta apžiūrai savininko J. A. nuosavybės teisių atkūrimo byla , t.2 ), o ieškinys teisme buvo gautas 2008-04-11 ir teisinis aiškumas dėl bylos teismingumo atsirado tik kompetentingai institucijai priėmus atininkamą sprendimą, todėl laikytina, jog pareiškėjai ABTĮ 33 str. 1d. nustatyto termino kreiptis į teismą nepraleido.

20Atsakovas savo sprendimą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos reikalavimu žemės reformą baigti iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir vadovavosi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau tekste - Įstatymas) bei Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau tekste - Tvarka) 106 p. reikalavimais.

21Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pilietis iki 2003 m. balandžio 1d. gali pareikšti arba pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, jeigu nepriimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o jeigu iki nurodytos datos nepareiškia tokios valios, atkūrimo būdą parenka nuosavybės atkūrimo procesą vykdanti valstybės institucija. Tvarkos 3 punkte nurodyta, kad iki nurodytos datos, t.y. iki 2003 m. balandžio 1d. nepakeitus valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, sprendimai priimami pagal paskutiniame prašyme nurodytą nuosavybės teisių atkūrimo būdą. Šiuo atveju prašymus atkurti nuosavybės teises natūra į J. A. valdytą žemę pareiškėjai (t.t. ir A. G. ) pateikė 1991 m. gruodžio mėnesį.

22Atsakovas savo sprendimus grindė nuostata, paremta Tvarkos 106 punkte išdėstytais reikalavimais, kad pareiškėjos A. G. nurodytu nuosavybės teisių atkūrimo būdu negalima atkurti nuosavybės teisių. Tvarkos 3 punkte numatyta, kad jeigu negalima nurodytu būdu atkurti nuosavybės teisių, prašymus nagrinėjančios institucijos privalo raštu iki 2003 m. kovo 1 d. pasiūlyti piliečiui kitus nuosavybės teisių atkūrimo būdus, numatytus Įstatyme. Tik kai iki 2003 m. balandžio 1d. pilietis nepareiškia valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, nuosavybės teisės atkuriamos prašymus nagrinėjančios institucijos parinktu būdu. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja A. G. 2003-03-27 prašyme atkurti nuosavybės teises į J. A. ir M. V. A. žemę nėra išbraukusi 2-jų nuosavybės teisių atkūrimo būdų – natūra ir ekvivalentine natūra (prijungta apžiūrai savininko J. A. nuosavybės teisių atkūrimo byla , t.1 l. 244), o 2001-06-22 pareiškime Kauno m. žemėtvarkos skyriui nurodo, kad atsisako siūlomų variantų, kadangi nori atgauti savo šeimos žemę (prijungta apžiūrai savininko J. A. nuosavybės teisių atkūrimo byla , t. 1, l. 97).

23Kolegijos nuomone, atsakovas nepagrįstai savo iniciatyva parinko pareiškėjai A. G. kitą nuosavybės atkūrimo būdą. Patvirtinus 2006-2008 metų Vyriausybės programą, kurioje numatyta iki 2007 m. gruodžio 31 d. pabaigti nuosavybės atkūrimo procesą, nuosavybės teises atkurianti institucija ėmė ieškoti būdų kaip tai padaryti.

24Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pasisakęs, kad nuosavybė gali būti tiek egzistuojanti nuosavybė, tiek turtas, įskaitant reikalavimo teises, kurių atžvilgiu pareiškėjas gali teigti turįs bent jau teisėtą lūkestį, kad jie bus patenkinti (Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija prieš Lietuvą, Nr. 44548/98). Pareiškėjas R. A. , teismine tvarka nuginčijęs 2001-12-28 sutartį, būtent tokio teisių patenkinimo (nuosavybės teisių atkūrimo natūra į jam tenkančią nekilnojamojo turto dalį) ir siekia nagrinėjamos bylos atveju.

25Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vienas iš teisėtų lūkesčių principo elementų yra teisių, įgytų pagal Konstituciją, Konstitucijai neprieštaraujančius įstatymus ir kitus teisės aktus, apsauga. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją santykiuose su valstybe yra saugomi ir ginami tik tie asmens lūkesčiai, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar įstatymų bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai. Tik tokie asmens lūkesčiai santykiuose su valstybe laikomi teisėtais (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs ir tai, kad asmenys, kurie pagal įstatymą įgijo tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos. Toks asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad ši jo teisė bus valstybės saugoma ir ginama (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Atsakovas, priimdamas skundžiamus administracinius aktus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės A. G. vardu, išmokant valstybės kompensaciją vertybiniais popieriais (akcijomis), pažeidė teisėtų lūkesčių principą.

26Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ginčijamas 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ ir 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimas Nr. 8379 naikintini.

27Dėl reikalavimo atnaujinti terminus pareiškėjams dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 ginčijimo, jų pripažinimo iš dalies negaliojančiais, panaikinimo.

28Ketvirtuoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjai prašo pripažinti iš dalies negaliojančiais Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 "Dėl žemės sklypo suteikimo Kaune Kauno technologijos universitetui, Kauno miesto savivaldybės valdybai" 1.1. p. bei 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. Ml9/2000-0699 tarp Kauno Technologijos universiteto ir Kauno apskrities viršininko administracijos 1 punktą tiek, kiek atsakovui KTU suteikta naudotis žemės sklypo (unikalus Nr. (Duomenys neskelbtini)) 1089 kv.m dalimi, patenkančia į buvusio savininko J. A. 2,7874 ha valdytą žemės sklypą Pažaislio valsč., Petrašiūnų miestelyje o penktuoju reikalavimu - panaikinti 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1. punkto dalį dėl 1089 kv.m., patenkančių į buvusio savininko J. A. 2,7874 ha valdytą žemės sklypą Pažaislio valsč. Petrašiūnų miestelyje, paliekant šį punktą galioti likusioje dalyje.

29Pareiškėjai taip pat prašo atnaujinti terminus dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 ginčijimo.

30Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Tačiau specialus įstatymas numato, kad teisė kreiptis gynybos į teismą turi būti vykdoma įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1d.). Kreipimasis į teismą įstatymų nustatyta tvarka, susijęs su skundų padavimo administraciniam teismui terminais.

31Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1d.).

32Tais atvejais, kai administracinį aktą skundžia ne asmuo, dėl kurio šis aktas tiesiogiai priimtas, o asmuo, manantis, jog skundžiamas aktas yra susijęs ir su jo teisėmis bei jas pažeidžia, skundo padavimo terminas skaičiuotinas ne nuo skundžiamo akto įteikimo dienos, o nuo sužinojimo apie tokį aktą dienos. Tokios ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimo taisyklės laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(4)-455/2006; 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(2)-437/2006; 2006 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr.AS(7)-301/2006; 2006 m. birželio 29 d. nutartis byloje Nr.AS(8)-249/2006; 2006 m. gegužės 4 d. nutartis byloje Nr.AS(5)-132/2006; 2005 m. kovo 24 d. nutartis byloje Nr.AS(7)-100/2005).

33Iš skundo ir pateiktų prie skundo dokumentų matyti, kad ginčijamas Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymas Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 panaudos sutartis Nr. M19/2000-0699 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimas Nr. 297 priimti ne pareiškėjų atžvilgiu.

34Bylos duomenimis nustatyta, kad 2000-05-31 Kauno apskrities viršininko administracijos 200-05-31 įsakymas Nr. 02-01-4351 „Dėl žemės sklypo suteikimo Kaune Kauno technologijos universitetui, Kauno miesto savivaldybės tarybai“ (Atskiras priedas prie bylos Nr. 2-7986/375/2008, b.l. 65) ir 2000-06-08 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/2000-0699 (Atskiras priedas prie bylos Nr. 2-7986/375/2008, b.l. 61) prie nagrinėjamos administracinės bylos buvo prijungti 2005-02-03 teismo posėdyje. Toje apčioje byloje (Atskiras priedas prie bylos Nr. 2-7986/375/2008) ( b.l. 21-29), Kauno miesto savivaldybės meras, kartu su atsiliepimu į skundą, 2004-12-16 yra pateikęs Kauno miesto valdybos 1997-03-25 sprendimą Nr. 297, 1997-03-18 pažymą bei žemės sklypo detalųjį planą. Pirminis reikalavimas dėl minėtų aktų nuginčijimo buvo pareikštas 2005-03-09 (Atskiras priedas prie bylos Nr. 2-7986/375/2008, b.l. 102). Administracinė byla Nr. I-4-413/2005 2005-03-15 nutartimi buvo perduota nagrinti bendrosios kompetencijos teismui, o šis 2006-10-12 nutartimi ieškovų J. R. G. ir U. P. (pakeitė pavardę į A.) skundą ir patikslintą skundą paliko nenagrinėtu (Atskiras priedas prie bylos Nr. 2-7986/375/2008, b.l. 114, 198).

35Naujai iškeltoje civilinėje byloje savo reikalavimus dėl 2000-06-08 panaudos sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia pareiškėjai pareiškė 2008-09-19 ( t.1, b.l. 68), bylą perdavus nagrinėti pagal teismingumą administraciniam teismui tokio reikalavimo tikslindami skundą visai nereiškė ( t.2, b.l. 10-13), 2009-04-01 teisme pateiktu patikslintu skundu vėl prašė 2000-06-08 panaudos sutartį pripažinti iš dalies negaliojančia (t.2, b.l. 72), 2009-06-23 teismo podėdyje pateiktame patikslintame skunde pareiškėjai prašė pripažinti iš dalies negaliojančiais Kauno apskrities viršininko 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 1.1 p. bei 2000-06-08 panaudos sutartį (t.2, b.l. 139), o 2009-11-04 teisme gautu patikslintu skundu be minėtų reikalavimų prašė panaikinti ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1 p. dalį.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjams apie ginčijamus aktus vėliausiai buvo žinoma 2005-02-03. Teismas laiko, kad termino eiga skundui dėl minėtų aktų nuginčijimo paduoti skaičiuotina nuo nurodytos datos, t.y. 2005-02-03, o pareiškėjai terminus skundui paduoti yra praleidę.

37Kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai. Tokios terminų taikymo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (LAT 2008-02-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-134/2008). Nors reikalavimui dėl padaudos sutarties pripažinimo ir dalies negaliojančia pareišti terminas nėra pasibaigęs (LR Civilinio kodekso 1.125 str. 1 d.) ir todėl prašymas jį atnaujinti atmestinas, tačiau jis laikytinas išvestiniu iš reikalavimo pripažinti iš dalies negaliojančiu Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 1.1 p.

38Asmuo, prašantis atnaujinti terminą, turi savo prašymą pagrįsti tokiomis aplinkybėmis, kurios objektyviai kliudė jam laiku ir tinkamai kreiptis į teismą dėl administracinio akto (jo dalies) panaikinimo. Pareiškėjai nenurodė jokių objektyvių priežasčių terminui atnaujinti. Pareiškėjų nurodytos priežastys, kaip bylos sudėtingumas, advokatų pasikeitimas, nėra laikomos svarbiomis, sutrukdžiusiomis jiems tinkamai ir laiku įgyvendinti savo teises. Pareiškėjų teiginys, kad A.B. A. yra silpnos sveikatos, įrodymais nepagrįstas. Nors pareiškėjas R. A. neturėjo reikalavimo teisės, kol teismine tvarka nenuginčijo 2001-12-28 pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau įsiteisėjus teismo sprendimui 2007-12-08, patikslintą skundą pateikė tik 2009-04-01, nors nuo nagrinėjamos bylos iškėlimo teisme buvo ieškovu (pareiškėju) ir reiškė reikalavimus, o nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-4-413/2005 joje buvo suinteresuotu asmeniu ir pats dalyvavo 2005-02-03 teismo posėdyje, kuriame prie nagrinėjamos bylos buvo prijungti ginčijami aktai. Tai, kad U. A. negali pats vesti bylos, nes laikinai gyvena užsienyje, nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, nes asmenys gali vesti bylas teisme patys arba per astovus. Vadovaujantis minėta nuostata, jis ir vedė bylą per įgaliotą asmenį R. A. (2005-1104 įgaliojimas, reg. Nr. 19KU-7674). Taigi, teisę kreiptis į teismą ir apginti savo teises pareiškėjai galėjo realizuoti įstatymo nustatyta tvarka ir terminais paduodami skundą, bet šia teise nepasinaudojo dėl jų pačių pasirinkto elgesio. Pareiškėjai elgėsi nerūpestingai, nepagrįstai delsė įgyvendinti savo teises ir tokias veiksmais patys sau sukūrė neigiamas pasekmes. Be to, pareiškėjai nenurodė kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių jie negalėjo skundo paduoti per įstatymo nustatytą terminą ir kurios galėtų būti vertinamos kaip svarbios termino praleidimo priežastys.

39Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, kad terminas kreiptis į teismą dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 ginčijimo praleistas be svarbių priežasčių ir nėra jokio įstatyminio pagrindo jį atnaujinti. Atmetus prašymą terminui atnaujinti, byla šioje dalyje nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 d. 6 p. tvarka. Kompleksiškai vertinat kilusį ginčą, matyti, jog reikalavimas susijęs su panaudos sutarties pripažinimu negaliojančia, šiame ginče nėra pagrindinis. Jis laikytinas išvestiniu bei „lydinčiuoju“ pagrindinį teisinį santykį, reglamentuojamą viešosios teisės normų (nuosavybės teisių atkūrimą). Tokiu būdu, neatnaujinus termino skundui dėl minėtų administracinių aktų panaikinimo paduoti ir bylą šioje dalyje nutraukus, nutrauktina byla ir dėl reikalavimo 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 1 p. pripažinti iš dalies negaliojančiu.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 1, 2 p., 101 str. 1 d. 6 p., teisėjų kolegija

Nutarė

41Patikslintą skundą tenkinti iš dalies.

42Patikslintą skundą dalyje dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administraciją suformuoti buvusio savininko J. A. iki nacionalizacijos valdytoje 2,7874 ha žemėje buvusiame Pažaislio valsčiaus Petrašiūnų miestelyje, dabartiniame Kauno mieste Baršausko g., grąžinamų natūra žemės sklypų planą ir nustatyta tvarka jį patvirtinti, atmesti kaip nepagrįstą.

43Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymą Nr. 02-01-1261 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2008-02-14 sprendimą Nr. 8379 dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. G. .

44Atmesti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351, 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 ginčijimo paduoti ir dalyje dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-05-31 įsakymo Nr. 02-01-4351 1.1 p. bei 2000-06-08 panaudos sutarties Nr. M19/2000-0699 1 p. pripažinimo iš dalies negaliojančiais ir 1997-03-25 Kauno m. valdybos sprendimo Nr. 297 2.1 p. panaikinimo, nutraukti.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjai R. A. , A. B. A. , J. R. G. ir U. A. patikslintu skundu kreipėsi... 3. Nurodė, kad J. A. iki nacionalizacijos valdė 2,92 ha žemės sklypą... 4. Pareiškėjas R. A. prašė tenkinti patikslinto skundo reikalavimus... 5. Pareiškėjo R. A. atstovė advokatė Aida Martinaitienė prašė tenkinti... 6. Pareiškėjai A. B. A. , J. R. G. ir U. A. į posėdį neatvyko. Apie posėdį... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime bei atstovas teismo posėdyje... 8. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime bei atstovė... 9. Atsakovas Kauno technologijos universitetas atsiliepime bei atstovas teismo... 10. Trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 11. Patikslintas skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Dėl reikalavimo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją... 13. Valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo į žemę... 14. Byloje surinktais įrodymais nustatytos... 15. Ginčai, susiję su nuosavybės teisių atkūrimu, pagal teisės aktuose... 16. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai pirmuoju patikslinto skundo reikalavimu... 17. Lietuvos Respublikos 1997 m. rugsėjo 29... 18. Dėl reikalavimo panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-02-14... 19. A. G. 2008-02-14 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-1261 „Dėl... 20. Atsakovas savo sprendimą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008... 21. Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pilietis iki 2003 m. balandžio... 22. Atsakovas savo sprendimus grindė nuostata, paremta Tvarkos 106 punkte... 23. Kolegijos nuomone, atsakovas nepagrįstai savo iniciatyva parinko pareiškėjai... 24. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pasisakęs, kad nuosavybė gali būti tiek... 25. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vienas iš teisėtų... 26. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ginčijamas 2008-02-14 Kauno... 27. Dėl reikalavimo atnaujinti terminus pareiškėjams dėl Kauno apskrities... 28. Ketvirtuoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjai prašo pripažinti iš... 29. Pareiškėjai taip pat prašo atnaujinti terminus dėl Kauno apskrities... 30. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų... 31. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui... 32. Tais atvejais, kai administracinį aktą skundžia ne asmuo, dėl kurio šis... 33. Iš skundo ir pateiktų prie skundo dokumentų... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2000-05-31 Kauno apskrities viršininko... 35. Naujai iškeltoje civilinėje byloje savo reikalavimus dėl 2000-06-08 panaudos... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjams apie ginčijamus aktus... 37. Kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni... 38. Asmuo, prašantis atnaujinti terminą, turi savo prašymą pagrįsti tokiomis... 39. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes,... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 41. Patikslintą skundą tenkinti iš dalies.... 42. Patikslintą skundą dalyje dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės... 43. Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-02-14 įsakymą Nr. 02-01-1261... 44. Atmesti prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Kauno apskrities... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...