Byla 2-1222-723/2013

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui adv. N. Jurčiukoniui,

4atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos atstovams R. Ž., adv. pad. M. Meizeraičiui,

5tretiesiems asmenims L. K., A. M.,

6teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovams Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijai, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, dėl daugiabučio namo bendrijos steigiamo susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir neteisėtai įsteigto juridinio asmens teisinio registravimo panaikinimo, tretieji asmenys J. J., T. Č., G. P., A. P., UAB „Domestas”, R. V., R. V., A. J., V. V., G. M., L. L., A. J., V. B., Ž. J., J. S., I. M., E. M., Viešoji įstaiga „Krepšinio rytas“, R. A., A. A., P. Z., M. Z., S. J., O. K., L. K., M. G., UAB „Tavo sėkmė“, R. V., M. B., J. B., L. B., D. G., J. K., A. R., K. K., V. Ž., R. Ž., L. R., R. N., V. N., L. S., P. K., J. K., M. P., V. B., D. B., E. J., A. J., S. D., I. D., A. Ž., D. Ž., A. B., M. P., D. G., G. L., A. L., I. A., B. J. A., A. R., R. K., E. A. K., G. B., A. B., P. Č., S. Č., R. P., G. P., M. B., V. B., A. Š., V. Š., R. R., R. M., I. P., A. J., T. S., R. M., R. L. – L., K. K., R. K., D. N., J. J., J. L., J. L., V. P., R. P., A. J., D. R., A. M., D. G., J. L., V. L., G. M., L. L., G. S., O. S., R. Ž., E. R., L. Z., M. J., M. Š., E. B., S. Ž., R. V., J. V., V. D., O. D., M. N., O. M., M. G., T. R., Ž. G. – R., R. M., V. M., D. V., E. Č. – V., O. K., L. K., R. G., J. G., J. V., A. V., R. K. – Č., T. Č., G. Z., K. K., E. V., V. V., R. G., R. B., L. D. B., A. N., R. N., L. Š., E. Š., G. S., G. M., L. R., K. V., R. V., D. P., R. V., R. V., V. B., D. B., I. B., UAB „Vilturas“, R. Z., Ž. M., M. A., S. V., K. K., S. Š., M. Š., S. O., R. R., R. L., D. E., R. E., G. Ū., L. A., A. A., R. G., R. G., M. S., I. U. – S., M. Ž., A. Ž., M. J., UAB „Poliprojektas“, L. B., D. B., T. K., K. B., N. B., M. B., D. R., A. V., R. V., P. A., D. B. – A., I. Z., B. A. V., T. K., Asociacija „( - )“, Vilniaus m. ( - ) -o notaro biuro notaras M. K., AB “C. S.”,

Nustatė

7ieškovas M. J. patikslintu ieškiniu (t. 2, b.l. 160-166) prašo pripažinti 2011 m. lapkričio 15 d. Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) steigiamąjį susirinkimą neteisėtu ir negaliojančiu, įpareigoti VĮ „Registrų centras“ panaikinti Bendrijos, kodas ( - ), registraciją nedelsiant po galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad pastato, esančio ( - ) (unikalus numeris - ( - )) ( - ), paskirtis Nekilnojamojo turto registro duomenimis yra administracinė, bendras plotas yra 27 539,36 kv. m., iš kurių tik 5 779,80 kv. m. yra gyvenamasis plotas. 2011 m. sausio 31 d. šiame administraciniame pastate buvo įsteigta asociacija „( - )“ (toliau tekste - Asociacija), užtikrinanti ( - ) pastato bendrasavininkių interesus valdant ir prižiūrint pastato bendro naudojimo objektus. 2011 m. lapkričio 15 d. buvo sušauktas administracinio pastato, esančio ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos galimai neteisėtas steigiamasis susirinkimas. Butų ir kitų patalpų savininkai žinojo apie Asociacijos egzistavimą tačiau nepaisydami šios ypatingai svarbios aplinkybės organizavo steigiamąjį Bendrijos susirinkimą bei 2011 m. lapkričio 29 d. VĮ Registrų centras įregistravo juridinį asmenį „Daugiabučio namo ( - ), ( - ) bendriją“. Abu juridiniai asmenys yra įsteigti tuo pačiu tikslu bei siekiant užtikrinti identiškus uždavinius. Ieškovo nuomone, Bendrijos steigiamasis susirinkimas iš esmės yra prieštaraujantis įstatymo imperatyvioms normoms, todėl yra laikytinas neteisėtu. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnį (1 punktas - „Gyvenamasis namas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos“) daugiabučių namų savininkų bendrija gali būti steigiama tik tokiame gyvenamajame name, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Bendrijos pavadinimas tokiu būdu yra klaidinantis. Visi Bendrijos steigiamieji dokumentai taip pat laikytini niekiniais, nes juose nurodoma, jog name steigiama daugiabučio namo bendrija, tačiau pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, tokia bendrija gali būti steigiama išimtinai tik daugiabučiuose namuose, kurių paskirtis yra gyvenamoji. Remiantis šia teisei prieštaraujančia situacija, Bendrija buvo įregistruota, nors visi dokumentai, kurių pagrindu buvo ji įregistruota, yra neteisėti, todėl jų pagrindu negalėjo buvo priimtas sprendimas registruoti juridinį asmenį (ex injuria jus non oritur). Bendrijos steigimas pažeidžia tiek LR civilinio kodekso 4 knygos normas, tiek ir LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (DNSBĮ) esminius principus bei nuostatas. Ieškovas, remdamasis tuo, jog administraciniame pastate ( - ) yra įsteigta Asociacija, kurios įstatuose numatyti tikslai yra užtikrinti šio pastato bendrųjų konstrukcijų tinkamą eksploatavimą bei į tai, jog namo ( - ) paskirtis yra administracinė, mano, kad joks kitas juridinis asmuo, besiverčiantis analogiška veikla, negalėjo būti įsteigtas, todėl Bendrijos įregistravimas prieštarauja LR CK įtvirtintoms teisės normoms, taip pat LR CK 1.5 str. įtvirtintiems protingumo, teisingumo, sąžiningumo principams.

8Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrija atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 3 b.l. 59-60, I t. b.l. 126-131). Nurodė, kad iš kartu su ieškiniu pateiktų Asociacijos įstatų registracijos datos (2011-02-09) galima spręsti, jog Asociacija tikslingai buvo įsteigta tuoj po nepavykusio pirmojo mėginimo įsteigti Bendriją būtent tam, kad ateityje galėtų reikšti nepagrįstus ieškinius ir taip kliudyti namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos veiklai ir tokiu būdu atstovauti ne namo butų ir kitų patalpų savininkų interesus, bet brangesnes nei Bendrija galėtų gauti administravimo paslaugas teikiančios AB „C. S.“ interesus. Ieškovai teigia, jog Asociacijos steigimą inicijavo ( - ) namo butų ir kitų patalpų savininkai, tačiau prie ieškinio nepridėti jokie įrodymai, jog Asociacija atstovauja namo butų ar kitų patalpų savininkų interesus, kadangi pateikti Asociacijos įstatai, nei nekilnojamojo turto registro išrašai, neįrodo, kad butų savininkai M. J. ar T. K. yra asociacijos nariai ar steigėjai, todėl ieškinio teiginiai, kad M. J. ar T. K. savo, kaip butų savininkų teises įgyvendina per asociaciją, kurios veiklos tikslams tariamai prieštarauja Bendrijos įsteigimas, nepagrįsti ir atmestini. Ieškinio teiginiai, jog Bendrijos įsteigimas ir Asociacijos veikla yra nesuderinami ir viena kitai prieštarauja, bei teiginiai, jog nėra aišku, ar Bendrija, ar Asociacija yra įgaliotas atstovauti butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės savininkų interesus, atmestini kaip nepagrįsti. CK 4.83 str. 3 d. aiškiai nustato baigtinį bendrosios nuosavybės objektų valdymo formų sąrašą - t.y. steigiant butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba sudarant jungtinės veiklos sutartį, todėl ieškovo teiginiai, jog Asociacija veikia ar turi teisę veikti tam, kad užtikrintų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą (t.y. valdyti bendrojo naudojimo objektus), prieštarauja nustatytam teisiniam reguliavimui ir yra atmestini. DNSBĮ 1 str., 3 str. 1 d., 4 d. normų sisteminis aiškinimas parodo, kad tik šiam specifinės formos juridiniam asmeniui (savininkų bendrijai) suteikiamos išimtinės teisės vykdyti veiklą susijusią su namo patalpų savininkų bendrosiomis teisėmis, pareigomis ir interesais, susijusiais su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu ir nustato ribojimus verstis kita, nei aukščiau nurodyta veikla - ir priešingai - asociacijų įstatymas asociacijoms tokių specifinių teisių ir ribojimų nesuteikia. Ieškovas nėra pateikęs jokių duomenų apie tai, jog Asociacijai, kaip juridiniam asmeniui teisės aktuose nurodytais pagrindais ir tvarka būtų suteikti pakankamo kiekio butų ir kitų patalpų savininkų įgaliojimai valdyti ir prižiūrėti pastatą, bendrojo naudojimo objektus ir pastatui priskirtą žemės sklypą, ar įrodymų, jog asociacija faktiškai vykdo su tuo susijusią veiklą. DNSBĮ 34 str. nustato, jog Individualių gyvenamųjų namų ir dalimis (patalpomis) privatizuotų garažų, poilsio namų kūrybinių dirbtuvių ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkai, steigdami atitinkamas bendrijas ir valdydami bei naudodami jiems bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą vadovaujasi šiuo įstatymu. T.y. bendrijos gali būti steigiamos bet kokios paskirties pastatuose, jei šie nėra gamybinės paskirties. STR1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 8.8. punkte nustatyta, jog gamybos ir pramonės paskirties pastatai - gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir pan.) Kūrybinės dirbtuvės, skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriskiriamos gamybos ir pramonės paskirties pastatų pogrupiui“. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, akivaizdu, kad pastatuose (pvz. garažų, administracinės paskirties ir pan.) kurie nepatenka į STR1.01.09:2003 8.8. p. nustatytą gamybinių pastatų sampratą, remiantis DNSBĮ 34 str. gali būti steigiamos bendrijos. Kadangi pastatas, esantis adresu ( - ) yra negamybinės paskirties, jame gali būti steigiama bendrija. Ieškovas klaidina teismą dėl Bendrijos įsteigimo neteisėtumo motyvuodamas tuo, kad pastato bendras plotas 27539,36 kv. m., iš kurių 5779,80 kv.m. yra gyvenamas plotas. DNSB įstatymo 2 str. 1 d. nustatyta, jog Gyvenamasis namas - gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. To paties straipsnio 2 d. nustato, jog Daugiabutis namas - trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo akivaizdu, jog pastato naudingasis plotas - 6564,88 kv.m., o gyvenamasis plotas - 5779,80 kv.m. Gyvenamosios paskirties patalpų yra daugiau nei 3 - t.y. 118, todėl ieškovų teiginiai dėl bendrijos steigimo neteisėtumo akivaizdžiai nepagrįsti. Iš atsiliepimo priede Nr. 1 pateikto susirašinėjimo, viešo skelbimo namo elektroninėje konferencijoje, skelbimų iškabintų liftuose ir ant laiptinių durų bei skelbimų lentose, turinio bei 2011 m. spalio 21 d. pranešimo AB „C. S.“ turinio, dienraštyje „Lietuvos Žinios“ publikuoto skelbimo turinio ieškovas dar iki steigiamojo susirinkimo dienos (2011 m. lapkričio 15 d.) žinojo apie steigiamąjį susirinkimą ir jo darbotvarkę bei turėjo teisę 2011 m. lapkričio 15 d. sužinoti apie jo metu priimtus sprendimus, jeigu būtų dalyvavę organo veikloje, todėl nuo šios dienos skaičiuotinas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 2.82 str. 4 d. .Bendrijos skaičiavimais, terminas atitinkamam ieškiniui pareikšti baigėsi 2012 m. vasario 15 d. todėl CK 1.124 str., 1.126 str. 2 d. bei 1.131 str. 1 d. nustatytais pagrindais prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinio reikalavimą dėl steigiamojo susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, kaip ir išvestinį reikalavimą panaikinti atsakovo registraciją bei procesinį reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidas, atmesti.

9Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 3, b.l. 55-58) . Nurodė, kad iš patikslinto ieškinio turinio taip ir nepaaiškėja kokiais veiksmais ar neveikimu, kokių teisės normų reikalavimus ir kokius teisėtus ieškovo interesus yra pažeidęs byloje atsakovu patrauktas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas: nei aplinkybių, nei įrodymų, nei pažeistų teisės normų, nei reikalavimų pagrindo ieškinyje nepateikiama. Patikslintame ieškinyje atsakovu patrauktas valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas pagal savo vykdomas valstybės priskirtas Juridinių asmenų registro tvarkymo funkcijas yra netinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje. Juridinių asmenų registro tvarkytojas nesteigia, nelikviduoja, nepertvarko ir t. t. juridinių asmenų. Nors ieškovas patikslinto ieškinio reikalavimus formuluoja kaip reiškiamus dėl savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo panaikinti šio juridinio asmens registravimą, patikslintame ieškinyje kaip ir pirminiame - nenurodo konkrečių teisės normų, kuriomis jį grindžia, tik deklaratyviai teigia, kad „steigiamasis susirinkimas iš esmės yra prieštaraujantis įstatymo imperatyvioms normoms“, tačiau taip ir neaišku kokioms. Notaras M. K. vykdydamas įstatymų priskirtas funkcijas ir laikydamasis teisės aktų reikalavimų 2011-11-24 patvirtino Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos prašyme (forma JAR-1) surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams bei faktą, kad šį juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės. Todėl vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų 35, 36.1 bei 42 punktuose nustatyta tvarka Registro tvarkytojas iš naujo netikrino, nes neprivalėjo ir netgi neturėjo teisės tikrinti Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pateiktų dokumentų atitikties įstatymams ir kitiems teisės aktams. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Juridinių asmenų registro tvarkytojas, 2011-11-29 atlikdamas juridinio asmens Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos bei jos steigimo dokumentų ir Juridinių asmenų registro duomenų registravimą galiojančių įstatų bei notarinio tvirtinamojo įrašo pagrindu, elgėsi teisėtai ir teisingai, jokių teisės normų bei ieškovų teisių ar teisėtų interesų nepažeidė, todėl įpareigojamojo pobūdžio ieškinio reikalavimas VĮ „Registrų centras“ atžvilgiu netenkintinas.

10Trečiasis asmuo Asociacija ( - ) bendrija“ atsiliepimu sutiko su ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais (t. 2, b.l. 16-18). Nurodė, kad 2011 m. sausio 31 d. pastate, esančiame ( - ), ( - ) buvo įsteigtas Asociacija ( - ) bendrija“, užtikrinanti ( - ) pastato bendrasavininkių interesus valdant ir prižiūrint pastato bendro naudojimo objektus. Asociacijos įsteigimą organizavo ( - ) namo butų ir kitų patalpų savininkai, kurie siekė užtikrinti nepertraukiamą, kokybišką bendrojo naudojimo objektų administravimą. Atsižvelgiant į tai, jog pastato, esančio ( - ) paskirtis yra administracinė bei į tai, jog pastato didžioji dalinis priklauso vienam iš Asociacijos steigėjų UAB „Domestas“, neatsitiktinai pagrindinis Asociacijos tikslas - siekti, kad teikiamos pastatų administravimo, priežiūros bei eksploatavimo paslaugos atitiktų aukščiausios kokybės standartus, asociacijos narių poreikius bei nustatytus reikalavimus. 2011 m. lapkričio 29 d. VĮ „Registrų centrui“ įregistravus Bendriją (atsakovą), susidarė kuriozinė situacija, kai tam pačiam tikslui yra įsteigti du atskiri juridiniai asmenys, nes kyla daug teisinio neapibrėžtumo dėl tolimesnio namo administravimo bei tuo pačiu daug procedūrinių neatitikimų. Vienu metu tais pačiais klausimais veikiant dviem subjektams, tiek Asociacija, tiek Bendrija dėl analogiškų klausimų gali priimti skirtingus sprendimus, galinčius turėti tarpusavio neatitikimų arba būti iš esmės tarpusavyje vienas kitam prieštaraujančiais. Sutiko su ieškovo motyvais apie tai, jog daugiabučių namų savininkų bendrija gali būti steigiama tik tokiame gyvenamajame name, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Aplinkybė, kad ( - ) namo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra administracinė, yra įregistruota viešajame registre, todėl ši aplinkybė laikytina teisinga ir teisėta iki kol ji nebus nuginčyta teisės aktų nustatyta tvarka.

11Trečiasis asmuo Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 3, b.l. 10-14). Nurodė, kad Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos 2011 m. lapkričio 15 d. steigiamojo susirinkimo metu dauguma pastato, esančio ( - ), patalpų savininkų (jų atstovų) balsavo už bendrijos įsteigimą, visos steigimo procedūros buvo atliktos pagal įstatymuose nustatytus reikalavimus. Kadangi bendrija buvo įsteigta patalpų savininkų laisva valia ir noru, pritarus daugiau nei pusei patalpų savininkų (jų atstovų) bei vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, nėra jokio pagrindo pripažinti ją neteisėtai įsteigta. Ginčo pastate daugiau kaip pusė naudingo ploto yra gyvenamosios patalpos, t.y. iš 6565,03 kv.m. naudingojo ploto net 5779,80 kv.m. yra gyvenamosios patalpos, todėl yra visos įstatymo nustatytos sąlygos steigti daugiabučių namų savininkų bendriją. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu gali būti steigiama bendrija bet kokiuose pastatuose, nepriklausomai nei nuo jų paskirties, nei nuo ploto (Įstatymo 34 str.). Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punkte numatyta, kad net ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys. Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpą savininkai šių namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti, bendriems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms bendroms teisėms ir interesams saugoti steigia daugiabučių namų savininkų bendrijas, o ne asociacijas. Galiojančioje Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo redakcijoje nėra pasisakyta dėl parašų tapatumo tvirtinimo. Įstatymo 13 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad bendrijos įstatus turi pasirašyti jos steigėjai - butų ir kitų patalpų savininkai ar jų įgalioti asmenys. Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos įstatus, kurie buvo patvirtinti steigiamajame susirinkime, pasirašė Bendrijos steigėjų įgaliotas asmuo R. Ž.. Įstatus pasirašiusio asmens parašo tikrumas buvo paliudytas notaro.

12Trečiasis asmuo AB „C. S.“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas ir turi būti tenkintinas (t. 3, b.l. 62-63). Nurodė, kad pagrindinis reikalavimo tenkinimo motyvas turėtų būti aplinkybė, jog pastatą, esantį ( - ) sudaro atskirti du gyvenamieji ir vienas administracinis korpusas, kuris sudaro didžiąją pastato dalį, todėl neatsitiktinai yra namas įregistruotas kaip administracinės paskirties. Pagal Bendrijos įstatus nėra aišku, ar visoms dalis ar tik gyvenamajai daliai ji įregistruota, ar sudaryta administravimo sutartis su UAB „Corpus A“ apima viso pastato priežiūrą, ar tik jo dalį. Pats Bendrijos pavadinimas yra klaidinantis, nes kaip ir nurodyta patikslintame ieškinyje pastatas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis nėra gyvenamasis, o yra administracinės paskirties. ( - ) pastato bendras plotas yra 27 539,36 kv. m., iš kurių tik 5 779,80 kv. m. yra gyvenamasis, todėl neatsitiktinai pastato paskirtis yra nurodyta administracinė. Aplinkybė, kad ( - ) namo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra administracinė, yra įregistruota viešajame registre, todėl ši aplinkybė laikytina teisinga ir teisėta iki kol ji nebus nuginčyta teisės aktų nustatyta tvarka.

13Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo nesutiko su atsakovų bei trečiojo asmens notaro M. K. atsiliepimuose į ieškinį nurodytais argumentais (t. 3, b.l. 85-89). Nurodė, kad yra abejonių dėl patalpų savininkų, dalyvavusių Bendrijos steigiamajame susirinkime, skaičiaus. Steigiamojo susirinkimo protokole Nr. 1 nurodoma, jog 62 steigiamajame susirinkime dalyvavę asmenys turėjo 81 balsą, tačiau svarstant 4 klausimą ir tolesnius, nurodoma, kad dalyvavo 79 balsai. Iš dalyvavusių asmenų sąrašo matyti, kad kai kurie savininkai balsavo pagal įgaliojimą, o toks įgaliojimas turi būti patvirtintas notariškai. Atsakovo VĮ Registrų centras, su atsiliepimu į ieškinį pateiktame Prašymą registruoti juridinių asmenų registre (forma JAR-1) su lydimaisiais dokumentais, tarp kurių buvo pateiktas ir dalyvių sąrašas jau nurodyti 63 asmenys, dalyvavę steigiamajame susirinkime ir neva suteikę teisę patvirtinti steigiamosios sutarties nuostatas bei įgalioti steigiamojo susirinkimo įgaliotą asmenį pasirašyti bendrijos įstatus. Nagrinėjamuoju atveju, fiziniai asmenys dar kartą įgalioja kitą fizinį asmenį, atlikti veiksmus, susijusius su juridiniu asmeniu, todėl ieškovo manymu, tokiam įgaliojimui, taip pat yra būtinas notarinis patvirtinimas, o asmenys, nurodę, jog pasirašo pagal įgaliojimą, atliko perįgaliojimą, kurį atlikti galima tik tuo atveju, jei tokia teisė yra nurodoma įgaliojime (LR CK 2.145 str. 1 d.). Taigi, iš pateiktų dokumentų, galima daryti išvadą, jog 63 asmenys atstovavo 156 pastate esančių patalpų savininkų valią. Akivaizdu, kad tokiu atveju negali būti laikoma, jog buvo išreikšta daugiau nei pusės patalpų savininkų valia. Nurodė, kad atsakovai Bendrijos įsteigimą pateisina tuo, jog tokia bendro naudojimo turto valdymo forma kaip asociacija nėra numatyta LR įstatymuose ir todėl negali atstoti patalpų savininkų bendrijos. Pažymėjo, jog tam, kad pastate būtų įsteigta bendrija, ji turi būti įteigta teisėtai, laikantis norminių aktų nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiamas klausimas ar gali asociacija, įkurta bendraturčių sutarimu, vykdyti bendro naudojimo patalpų priežiūrą. Byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovas Daugiabučio namo ( - ) bendrija yra įsteigta teisėtai, ar teisėtai buvo surengtas jos steigiamasis susirinkimas, ar šis susirinkimas teisėtai nusprendė steigti daugiabučio namo savininkų bendriją ir ar teisėtai šis juridinis asmuo buvo įregistruotas, atsižvelgiant į jau esantį įregistruotą, iš esmės tapataus pavadinimo, įsteigtą tuo pačiu tikslu juridinį asmenį – Asociaciją. Taip pat nurodė, kad Bendrija viešajame registre buvo įregistruota 2011 m. lapkričio 29 d., o sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas baigėsi 2012 m. vasario 29 d. Ieškinys Vilniaus m. 1 apylinkės teismui paduotas 2012 m. vasario 20 d., todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog jis buvo paduotas pasibaigus LR CK 1.125 str. 4 d. numatytam terminui.

14Atsakovas Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrija triplike (t. 3, b.l. 117-120) nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro išrašai patvirtina, jog pastate yra 118 gyvenamųjų patalpų bei 38 negyvenamosios patalpos, iš viso 156. Kiekvienos patalpos (tiek gyvenamosios, tiek negyvenamosios) savininkas turi po vieną balsą. Dalyvių sąrašo 4, 5, 14, 19-21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 44-48, 59 pozicijose nurodyti 18 dalyvių pastate turi po dvi patalpas, todėl atitinkamai turi po du balsus - t.y. iš viso 36 balsus. Likę 44 dalyviai turi po vieną patalpą ir atitinkamai po vieną balsą sprendžiant susirinkimo darbotvarkės klausimus. Tiek Atsakovo, tiek VĮ Registrų centras pateikti dalyvių sąrašai identiški, juose 62-63 numeriu nurodytas neturintis balso teisės, už namo priežiūrą atsakingos įmonės AB „C. S.“ atstovas, kaip numatyta DNSBĮ 12 str. 3 d. Steigiamojo susirinkimo kvorumui pagal pateiktus įrodymus bei DNSBĮ reguliavimą reikalingas 156/2+1=79 patalpų savininkų dalyvavimas. 18 dalyvių turinčių po 2 patalpas bei 44 dalyvių turinčių po vieną patalpą dalyvavimą steigiamajame susirinkime įrodo dalyvių sąrašas. Asociacija pagal įstatus vienija jos narius (UAB „Domestas“ ir du butų savininkus), kurie savo veiklos tikslams siekti turi teisę imtis visų teisės aktuose nedraudžiamų veiksmų. Ieškovas perfrazuoja atsakovo teiginius, jog asociacija nėra numatyta kaip bendro naudojimo turto valdymo forma ir negali atstoti patalpų savininkų bendrijos, tačiau į juos jokių atsikirtimų nepateikė, dublike jų neginčija, todėl jie laikytini įrodytais (CPK 182 str. 5 p.). Dubliko teiginiai, jog steigėjai turėjo žinoti ar turėjo atsižvelgti į tai, kad kažkurio privataus asmens patalpose yra įsteigta asociacija, nepagrįsti ir atmestini. Atsakovo ir asociacijos pavadinimai nėra tapatūs, registraciją vykdanti įstaiga netikrina „iš esmės tapačių“ juridinių asmenų pavadinimų, toks „tapatumo“ kriterijus nenustatytas ir ieškovo nurodytame Juridinių asmenų registro nuostatų 77 p., todėl su tuo susiję atsakovo teiginiai nepagrįsti. Teisės aktuose nustatytų sąlygų, būtinų juridinio asmens įsteigimui atsiradimą ar išpildymą tikrina notaras, o ne VĮ Registrų centras. Jog patalpų savininkų dalis nedalyvavo vėlesnių steigiamojo susirinkimo darbotvarkės klausimų svarstyme, nedaro susirinkimo negaliojančiu, kadangi teisės aktai nenustato pareigos dalyvauti susirinkime iki jo pabaigos. Registravimo dokumentų teisėtumą tikrino notaras, sprendimas įsteigti atsakovą buvo priimtas daugiau nei pusės visų pastato patalpų savininkų balsais, todėl ieškovo svarstymai dėl dalyvių sąrašo ir balsų skaičiaus neatitikimo nepagrįsti. Atsakovo vertinimu, nuo 2011-11-15, o ne nuo bendrijos įsteigimo dienos skaičiuotinas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 2.82 str. 4 d..

15Trečiasis asmuo Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. triplike nurodė (t. 3, b.l. 127-130), kad iš viso daugiabučiame name ( - ) yra 156 patalpos, todėl tam, kad bendrijos steigiamasis susirinkimas būtų teisėtas, jame turėjo dalyvauti 78 patalpų savininkai. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 63 asmenys - 62 asmenys, kurie yra patalpų savininkai ir vienas asmuo - AB „C. S.“ atstovas. 62 steigiamajame susirinkime dalyvavusiems asmenims priklauso 81 daugiabučio gyvenamojo namo patalpa, t.y. kai kurie asmenys turi po du butus, kai kurie turi butą ir sandėliuką. Viena daugiabučio gyvenamojo namo patalpa suteikia jos savininkui vieną balsą, dvi patalpos - du balsus ir t.t. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos energetikos ir ūkio departamentas yra išdavęs Namo, esančio ( - ), Valstybės įmonės registrų centro patalpų sąrašą, kuriame nurodyti konkrečių namo patalpų unikalūs numeriai ir jų savininkų duomenys. Iš šio sąrašo akivaizdu, kad susirinkime dalyvavusiems 62 asmenims priklauso 81 patalpa, esanti pastate, taigi ir 81 balsas. Tai reiškia, kad susirinkimas buvo teisėtas, kadangi jame dalyvavo daugiau kaip ½ namo patalpų savininkų, t.y. 81 patalpos savininkas. Ieškovo nuomone balsavusiųjų pagal įgaliojimą, įgaliojimai turi būti patvirtinti notariškai. CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punktas nurodo, kad notaro turi būti patvirtinamas įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą. Steigiamojo susirinkimo metu galiojusios redakcijos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje buvo numatyta, kad patalpų savininkams - juridiniams asmenims bei valstybei ir savivaldybėms bendrijos veikloje atstovauja jų įgalioti asmenys. Bendrijos narys - fizinis asmuo gali raštu įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendrijos veikloje kitą asmenį (atstovą), nurodydamas įgaliojimo terminą, bet ne ilgesnį kaip 3 metai. Akivaizdu, kad specialus įstatymas nenustatė notarinės įgaliojimo patvirtinimo formos, o leido raštu įgalioti kitą asmenį dalyvauti bendrijos veikloje. Be to, visi sąraše nurodyti įgaliojimai buvo patvirtinti notariškai ir pridėti prie steigimo dokumentų.

16Atsakovas VĮ „Registrų Centras“ Vilniaus filialas triplike nurodė (t. 3, b.l. 132-133), kad nepagrįstai dublike ieškovas Juridinių asmenų registro tvarkytojui stengiasi primesti notarų darbo bei notarinių veiksmų atlikimo kontrolės funkciją. Pažymėjo, kad vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 35, 36.1 bei 42 punktais Registro tvarkytojas, gavęs notaro patvirtintus prašymą ir steigimo dokumentus, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams. Šie JAR nuostatų punktai, kaip klaidingai teigia ieškovas, nėra konkuruojantys su aukštesnės galios LR CK normomis, o tik detalizuojantys bendrųjų teisės normų (Civilinio kodekso) vykdymo tvarką ir nustatantys jų įgyvendinimo mechanizmą.

17Trečiasis asmuo AB „C. S.“ triplike nurodė (t. 3, b.l. 134-135), kad palaiko visus dublike išdėstytus motyvus. Analizuojant administravimo sutartį bendrame kontekste Atsakovas yra įregistruotas tik gyvenamajai daliai, todėl manytina, jog yra grubių prieštaravimų įsteigimo metu galiojusiai LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo redakcijai. Pažymėtina, jog nurodyto įstatymo 11 str. 2 d. nustato, kad daugiabučiame name arba keliuose namuose, jei neįmanoma šių namų atskirai naudoti, steigiama tik viena bendrija. Atskiru namu laikomas sublokuoto daugiabučio namo korpusas ar sekcija, jeigu yra galimybė juos atskirai naudoti.

18Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad nebuvo kvorumo įsteigti bendrijai, turėjo būti 78 dalyviai. Nurodė, kad buvo 79, tada notaro formoje nurodė, kad dalyvavo 63 asmenys, šiais dokumentais įregistruota RC. Iš viso 156 gyventojai. ( - ) yra asociacija. Grindžia tuo, kad jau yra juridinis asmuo, kuris vykdo priežiūrą, apskaitą. Abiejų pavadinimai tapatūs, tik skiriasi teisinė forma. Tai gali klaidinti, o juridinio asmens pavadinimas negali klaidinti gyventojų ir paslaugų teikėjų. Bendrija įsteigta neteisėtai, nes tapatus pavadinimas su asociacija. Asociacijos pavadinime yra nurodyta „bendrija“, adresas tas pats. Registrų centras neturėjo registruoti tokiu pavadinimu. Registruojant bendriją, turėjo patikrinti. Ieškinio senatis nepraleista, skaičiuojant nuo bendrijos įsteigimo dienos 2011-11-29. Negalėjo pasakyti kiek dalininkų įsteigė asociaciją.

19Atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pirmininkas R. Ž. nurodė, kad asociacija nevykdė priežiūros ir namo eksploatacijos. Asociaciją įsteigė vienas asmuo. Pavadinimas nieko neklaidina. Jų yra ( - ) Bendrija, o tokios kaip asociacija niekas nežino. Bendrijos narių buvo 117 (tiek yra butų), todėl turėjo dalyvauti pusė. Susirinkime dalyvavo 63 asmenys, t.y. daugiau nei pusė. Dalyvavo už „Alfa centras“ vienas savininkas, 117 + 1, 118. Bendriją kūrė nerenkant jokių mokesčių. Vienas patalpų savininkas gali turėti daugiau patalpų, automatiškai ir balsų turi daugiau. Savininkas gali turėti butą, parkingą arba sandėliuką, atskiri registro numeriai, todėl sąraše nurodyta. Bendrija įsteigta tik tai daliai namo, kur gyvena butų gyventojai, į patalpas komercines jie nepatenka. Yra trys korpusai – 2 gyvenamieji, 1 administracinis. Atskiri mazgai – elektros, vandentiekio ir pan. Nori atsiskirti ir susitvarkyti gyvenamųjų patalpų inžinerinius tinklus.

20Atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos atstovas adv. M. M. nurodė, kad atlikti detalūs skaičiavimai: pastate – 156 patalpos, 118 – gyvenamųjų, 38 – negyvenamos. Kvorumui reikia 50 proc. + 1 balsų, t.y. 79 balsų. Iš 79 minimaliai turi balsuoti 40 balsų. Notaro dokumentuose nurodyta, kad dalyvavo 63 asmenys – 62 turintys patalpas ir C. S. atstovas be balso teisės. 63 asmenys turėjo – 81 balsą, nes 18 asmenų turėjo po 2 balsus, 44 – po vieną balsą. Dėl to kvorumas yra. Dėl pavadinimo tapatumo – tai nėra įstatyme sąvokos. Yra teisingumo ministro įsakymas, kuriame nurodyta, kad gali skirtis 1 raidė ir galima registruoti Registrų centre. CK 4.83, 4.84 str. nurodo formas bendrosios dalinės nuosavybės valdymui. Asociacijų įstatyme nurodyta, kad uždrausta užsiimti veikla, ji negali uždrausti egzistuoti bendrijai. Notarui suteikta teisė tikrinti sandorių sudarymą, jis patvirtino, kad steigimas teisėtas, todėl RC pagal nuostatus įregistravo ir netikrino sandorio teisėtumo. Yra senatis praleista, ieškovas apie steigiamąjį susirinkimą buvo informuotas. Senatį skaičiuoja nuo tada, kai ieškovas galėjo ir turėjo sužinoti apie susirinkimą, nuo sužinojimo galėjo reikšti pretenzijas. Susirinkimas įvyko 2011-11-15. Ieškovas žinojo, nes nurodė skunduose, kad nereikia steigti bendrijos. Ieškinys pateiktas 02-20.

21Atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovė nurodė, kad poziciją išdėstė atsiliepime ir triplike.Pavadinimas nėra tapatus,nes gali skirtis viena reidė,o čia trys žodžiai skiriasi.

22Trečiasis asmuo A. M. nurodė, kad ieškinys nepagrįstas. Ji, kaip gyventojas, yra atsakovo pusėje. Bendrija yra, pirmininkas R. rūpinasi. Steigiamajame susirinkime buvo 62 asmenys, visus suskaičiavo, sekretorė protokolavo, visi pasirašė. Jis turi butą ir parkingą. Butų yra 117, o patalpų iš viso 156. Buvo pranešta, kad savininkai turintys papildomą patalpą, turi du balsus. Susirinko daugiau nei pusė.

23Kiti tretieji asmenys pagal sąrašą į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jiems buvo pranešta tinkamai, prašymų bylos nagrinėjimą atidėti nepateikta, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant(CPK 247 str.). Atsiliepimų nepateikė.

24Ieškinys atmestinas.

25Pagal CK 1.125 str. 4 d. sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir CK 2.82 str. 4 d., kur nustatyta, kad tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Iš bylos medžiagos, o būtent elektroninio susirašinėjimo (t. 1, b.l. 132-133, 136), viešo skelbimo namo elektroninėje konferencijoje (t. 1., b.l. 134-135), dienraštyje „Lietuvos žinios“ publikuotų skelbimų (t. 1, b.l. 137, 175), nustatyta, kad ieškovas M. J. dar iki Bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos (2011-11-15) žinojo apie rengiamą susirinkimą ir jo darbotvarkės klausimus bei nėra jokios abejonės, kad turėjo teisę ir galimybę sužinoti apie susirinkimo meru priimtus sprendimus. B. J. asmenų registre įregistuota 2011-11-29. 2012-03-07 pradinis ieškovų M. J. ir AB „City service“ ieškinys teisme gautas 2012-03-06 (t. 1., b.l. 1), žyminis mokestis sumokėtas 2012-03-02 (t. 1, b.l. 8). Ieškinio senatį skaičiuojant tiek nuo steigiamojo susirinkimo dienos (2011-11-15), tiek nuo Bendrijos įregistravimo (2011-11-29), matyti, kad sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas buvo praleistas (atitinikamai 2012-02-15 ir 2012-02-29). Ieškovas kreipėsi į teismą 2012-03-06,tačiau tai yra 5 dienų terminas ir realiai jis nėra didelis,kad laikyti,kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis(CPK 7 str.,CK 1.5 str.). Atsižvelgiant į nurodytą teismas mato,kad yra pagrindas suteikti ieškovui teisę ginti savo nurodoma teisę net ir praleidus ieškininės senaties terminą(CK 1.2 str.,CPK 5 str.),nes terminas praleistas nežymiai-6 dienom, ieškinys neatmestinas dėl praleisto senaties termino (CK 1.125 str. 4 d., 2.82 str. 4 d.).

26Teismas negali nematyti,kad ieškovas M. J. veikė ir veikia kartu su savo darbdaviu AB „City service“,kuris savo ruožtu suinteresuotas,kad ginčo bendrija nebūtų įkurta dėl ekonominio suinteresuotumo bylos baigtimi.Tokiu būdu tai netitinka CK 1.5 str.numatytų bendro elgesio tarp civilinių santykių šalių nuostatų,tačiau nedraudžia reiškti ieškinį arba būti ieškovo pusėje esant trečiuoju asmeniu byloje.Formalioji teisė šalims lieka.

272011-02-09 Juridinių asmenų registre įregistruotos Asociacijos „( - )“ įstatuose nurodyta, jog Asociacija „( - )“– tai savarankiška ne pelno organizacija, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, esančius administracinio komplekso ( - ), unikalus Nr. ( - ) savininkais ir/ar teisėtais faktiniais naudotojais, minėto komplekso administravimo, priežiūros bei ūkio valdymo paslaugų organizavimui bei bendriems poreikiams tenkinti ir uždaviniams įgyvendinti (t. 1, b.l. 9-15).Tai,kad surašyti tokie asociacijos tikslai nereiškia,kad ši asociacija yra juridinis asmuo,kuris turi įgalinimus prižiūrėti ir atsakyti už gyvenamojo namo ūkį,jo valdymą ir eksploataciją (CK 4.83 str.3d.).Tokių įgalinimų patvirtinimo byloje nėra ir jokių tai patvirtinančių kitų įrodymų nepateikta.Teismui kyla objektyvių abejonių dėl minėtos asociacijos neformalumo ir tai bylos kontekste yra trečiojo asmens-asociacijos nesąžiningas elgesys atsakovo atžvilgiu(CK 1.5 str.).

28Pagal esamus duomenis byloje asociacijos prezidentas yra J. D. (t. 1, b.l. 49-50),kuris savo ruožtu nurodytas,kaip steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo,tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra.Pagal esamus įrodymus byloje,galima padaryti daugiau objektyvią prielaidą,kad J. D. galimai pats vienas įregistravo savo paties sukurtą asociaciją.Vienintelis nenuginčytas faktas,kad asociacija tokių dokumentų pagrindu buvo registruota.Duomenų,kad ją steigė gyvenamųjų patalpų savininkai byloje nėra.Teismas mato,kad J. D. yra ir UAB „Domestas“ ( - ) (t. 1, b.l. 142-145). Po bendrijos steigiamojo susirinkimo 2011-01-25 UAB „Domestas“ raštu kreipėsi į Vilniaus miesto notarus ir Lietuvos notarų rūmus, nurodydamas, kad 2011-01-25 įvyko dalies butų savininkų susirinkimas, kurio metu nuspręsta įsteigti daugiabučio namo savininkų bendriją, susirinkime dalyvavo 66 bendrasavininkiai. Taip pat nurodė, kad dalis butų buvo įsigyta bendrosios jungtinės nuosavybės teisės pagrindu, todėl susirinkime privalėjo dalyvauti abu buto savininkai arba vienas savininkas su kito bendraturčio notariškai patvirtintu įgaliojimu. Notarams išreiškė prašymą, kad jei į juos bus kreiptasi dėl dokumentų patvirtinimo siekiant įregistruoti bendriją, atmesti tokį bendrasavininkų prašymą (t. 1., b.l. 149). Iš nurodyto teismui akivaizdu, kad buvo bandoma sutrukdyti įsteigti Bendriją tais pačiais jau vėliau pareikšto ieškinio ir trečiųjų asmenų motyvais.

29Ieškovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis name, ( - ) (t. 1 ,b.l. 28-29).

30Dar 2011-01-25 buvo organizuojamas steigiamasis ( - ) bendrijos susirinkimas (t. 1., b.l.134-135, 137-141). Ieškovas M. J. jau tada elektroniniais laiškais, skirtais ( - ), namo gyventojams, kategoriškai pasisakė prieš bendriją ir siūlė namo gyventojams nepritarti jos įsteigimui (t. 1, b.l. 132-133, 136). Argumentavo tuo, kad dirba AB „City service“ ir netiki bendrijos idėja „kaip tokia“, jo nuomone, bendrijos kelia aiškią grėsmę namo savininkų interesams.

31Teismas negali neatkreipti dėmesio,kad prieš bendrijos kūrimo sprendimą buvo aktyvūs pati bendrovė ir tik du AB „City service“ darbuotojai(ieškovas ir trečiasis asmuo),bei komercinių patalpų savininkas-D..

322011-10-21 Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos iniciatyvinės grupės atstovas informavo AB „C. S.“, kad 2011-11-15 požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ), įvyks daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų bendrijos steigiamasis susirinkimas (t. 1, b.l. 16). Apie steigiamąjį susirinkimą buvo pranešta ir spaudoje – „Lietuvos žiniose“ (t. 1, b.l. 175).

332011-11-15 Daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendrijos steigiamajame susirinkime dalyvavo 62 patalpų savininkai, kuriems nuosavybės teise priklauso 81 pastate esanti patalpa, iš viso pastate yra 156 patalpos (t. 1, b.l. 191-197). Už steigiamojo susirinkimo darbotvarkės patvirtinimą (1 svarstytą klausimą) buvo 80 balsų, svarstant 4 klausimą (Bendrijos steigimą) 79 balsais nutarta įsteigti Daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendriją. Bendrija į bylą taip pat pateikė S. Ž., E. R., K. B., V. B., D. N., R. N., J. L., V. L., L. D. B., R. B. patvirtinimus dėl jų įgaliotų asmenų veiksmų dalyvaujant ir balsuojant Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos steigiamajame susirinkime įgaliotinių vardu (t. 3., b.l. 170-180).

34Ieškovas bylos nagrinėjimo metu išreiškė abejonių dėl patalpų savininkų, dalyvavusių Bendrijos steigiamajame susirinkime, skaičiaus, nes steigiamojo susirinkimo protokole Nr. 1 nurodoma, jog 62 steigiamajame susirinkime dalyvavę asmenys turėjo 81 balsą, tačiau svarstant 4 klausimą ir tolesnius, nurodoma, kad dalyvavo jau tik 79 balsai, o kai kurie savininkai balsavo pagal įgaliojimą, o toks įgaliojimas, ieškovo nuomone, turi būti patvirtintas notariškai; Prašyme registruoti juridinių asmenų registre (forma JAR-1) su lydimaisiais dokumentais buvo nurodyti 63 asmenys, dalyvavę steigiamajame susirinkime ir neva suteikę teisę patvirtinti steigiamosios sutarties nuostatas bei įgalioti steigiamojo susirinkimo įgaliotą asmenį pasirašyti bendrijos įstatus. Daro išvadą, jog 63 asmenys atstovavo 156 pastate esančių patalpų savininkų valią. Pagal DNSBĮ 6 str. 2 d. numatyta, kad bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, o DNSBĮ 6 str. 3 d. numato, jog balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Kaip jau nustatyta pastate ( - ), yra 118 gyvenamųjų patalpų ir 38 negyvenamųjų patalpų, viso 156. Pagal nurodytą, steigiamojo Bendrijos susirinkimo kvorumui buvo reikalingas 156 : 2 +1=79 patalpų savininkų dalyvavimas. Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše užfiksuoti 64 dalyviai, tačiau būtina pažymėti, kad Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše 62-63 numeriu nurodytas neturintis balso teisės už pastato priežiūrą atsakingo trečiojo asmens AB „City service“ atstovas. Kadangi buvo savininkų nuosavybės teise pastate valdančių kelias patalpas, todėl jie susirinkime turėjo balsų atitinkamai jų nuosavybės teise valdomų patalpų skaičiui – tokių dalyvių buvo 18 (steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše esančių pozicijose – 4-5, 14, 19-21, 24, 26-27, 30, 34, 39, 44-48, 59), turėjusių po du balsus (18 x 2 = 36). Likę 44 savininkai (steigiamojo susirinkimo dalyviai), nuosavybės teise valdę po vieną pastato patalpą, turėjo po vieną balsą. Taigi, steigiamajame susirinkime dalyvavo 36 + 44 = 80 patalpų savininkai, t.y. daugiau nei pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų ir kvorumo reikalavimas buvo išpildytas. Steigiamajame susirinkime dalyvavusių asmenų nuosavybės teises į pastato patalpas patvirtina VĮ „Registrų centras“ butų (patalpų) sąrašas (t.3, b.l. 121-125).

352011-11-24 Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. patvirtino prašyme registruoti juridinių asmenų registre Bendriją, surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad šį juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės (t. 2, b.l. 5). Notaras taip pat paliudijo Bendrijos steigėjų įgalioto asmens R. Ž. parašo tikrumą tvirtinant Bendrijos įstatus (t. 2, b.l. 15). Tokiu būdu teismas mato,kad atsakovo ir notaro pateikti argumentai yra pagrįsti,o ieškovo ir trečiųjų asmenų(ieškovo pusėje) atmestini.Apie bendrijos steigimo susirinkimą pranešta tinkamai ir steigiant bendriją dalyvavo būtinas kvorumui skaičius patalpų savininkų balsų,t.y. daugiau kaip ½ dalis visų patalpų savininkų.Teismas neprivalo patikrinti parašų autentiškumo,nes nemato tam objektyvaus pagrindo,remiasi notaro padarytomis išvadomis dėl susirinkimo asmenų skaičiaus ir įgaliojimų leistinumo,bei nemato teisinio pagrindo nuneigti patvirtintą bendrijos susirinkimo teisėtumą,ko pagrindu ir ko pasekoje buvo įregistruota bendrija.

362011-11-29 Juridinių asmenų registre įregistruota Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija (Įstatai Registrų centre gauti 2011-11-25), kurios tikslas racionaliai ir efektyviai eksploatuoti daugiabutį namą ( - ), jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą, atstovauti Bendrijos interesus; Pagrindiniai uždaviniai – Namo bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo konstrukcijų ir kitų bendro naudojimo objektų valdymas, tvarkymas ir priežiūra, eksploatavimas, remontas, renovacija, priskirto žemės sklypo tvarkymas, bendrų mokėjimo įsipareigojimų vykdymas, kitų bendrų teisių bei interesų gynimas ir apsauga. Teisę tapti Bendrijos nariu patalpų savininkas įgyja nuo nuosavybės teisės į patalpas, esančias daugiabutyje name, ( - ), atsiradimo dienos. Steigiamajame susirinkime balsavus už Bendrijos įsteigimą ir pasirašius steigimo sutartį ar įgaliojus ją pasirašyti kitą asmenį Bendrijos nariu patalpų savininkas tampa nuo Bendrijos ir jos įstatų įregistravimo dienos (t. 1, b.l. 60-68). Bendrijos pirmininkas yra R. Ž. (t. 1, b.l. 181-183).

37CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Tokiu būdu, Civiliniame kodekse aiškiai nustatytas baigtinis bendrosios jungtinės nuosavybės objektų valdymo formų sąrašas – steigiama butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba sudaroma jungtinės veiklos sutartis. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Taigi, tik savininkų bendrijai, kaip specifinės formos juridiniam asmeniui, įstatymų leidėjo suteikta išimtinė teisė vykyti veiklą susijusią su namo patalpų savininkų bendrosiomis teisėmis, pareigomis ir interesais, susijusiais su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, jo priežiūra ir tvarkymu. Pažymėtina, kad Asociacijų įstatymas asociacijoms tokių specifinių teisių nesuteikia. Atsižvelgiant į nurodytą, atmestini ieškovo argumentai, kad Asociacijos veiklai prieštarauja Bendrijos įsteigimas. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad nei Bendrijos steigėjai, nei notaras, žinodami kokias teisėtas bendrosios jungtinės nuosavybės dalinės nuosavybės valdymo formas leidžia įstatymas, steigiant juridinį asmenį neprivalėjo ir neprivalo tikrinti, kokie kitų formų, nei daugiabučio namo savininkų bendrija, juridiniai asmenys, yra įsteigti privačių asmenų patalpose, nes bendrijos steigimui gali kliudyti tik kitos daugiabučio namo savininkų bendrijos egzistavimas (DNSBĮ 4 str. 2 d.).

38Teismas taip pat atmeta ieškovo argumentus, kad administracinės paskirties pastate negalima įsteigti daugiabučio namo savininkų bendrijos. Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens(atsakovo pusėje) argumentais,kad bendrijos steigimo metu galiojusios DNSBĮ redakcijos 34 str. buvo įtvirtinta, kad individualių gyvenamųjų namų ir dalimis (patalpomis) privatizuotų garažų, poilsio namų, kūrybinių dirbtuvių ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkai, steigdami atitinkamas bendrijas ir valdydami bei naudodami jiems bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą, vadovaujasi šiuo įstatymu. Tai reiškia, kad bendrija galėjo būti steigiama bet kokios paskirties pastate, jei jis nėra gamybinės paskirties. STR1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 8.8. punkte nustatyta, jog „gamybos ir pramonės paskirties pastatai - gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, energetikos pastatai, kalvės, skerdyklos, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir pan.). Kūrybinės dirbtuvės, skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai, nepriskiriamos gamybos ir pramonės paskirties pastatų pogrupiui“. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, pastatuose, kurie nepatenka į STR1.01.09:2003 8.8. p. nustatytą gamybinių pastatų sampratą, tame tarpe ir administracinės paskirties pastatuose, galėjo būti steigiamos bendrijos. Pastatas, esantis adresu ( - ), yra negamybinės paskirties,o bendriją kūrė išimtinai gyvenamosios paskirties dalies gyventojų dauguma.

39Ieškovas ir trečiasis asmuo(ieškovo pusėje) neįrodė,kad bendrijos gyvenamasis plotas sudaro žymiai mažesnę dalį bendrijos bendrojo ploto. Ieškovas nurodė, kad pastate ( - ), kurio paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodyta kaip administracinė, negali būti steigiama bendrija, nes pastato bendras plotas 27539,36 kv.m., iš kurių tik 5779,80 kv. m. yra gyvenamasis plotas. Pagal DNSBĮ 2 str. 9 punktą gyvenamuoju namu laikomas pastatas, kuriame ne mažiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios paskirties patalpos. DNSBĮ 2 str. 8 punkte įtvirtina, kad daugiabutis namas yra trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų. Kaip jau minėta, pastate, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra 118 gyvenamųjų patalpų ir 38 negyvenamųjų patalpų, pastato bendras plotas – 27539,36 kv. m., pastato naudingas plotas – 6565,03 kv. m., (t. 1, b.l. 54-58), gyvenamasis plotas – 5779,80 kv. m. (t. 1., b.l. 170-171). Tokiu būdu Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad pastate ( - ), yra daugiau nei 3 butai ir jo daugiau nei pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios paskirties patalpos, todėl šioje dalyje ieškovo argumentai taip pat nepagrįsti.

40Teismas turi pagrindą sutikti su atsakovo-VĮ Registrų centras argumentais,kuris nurodė,kad valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas pagal savo vykdomas valstybės priskirtas Juridinių asmenų registro tvarkymo funkcijas yra netinkamas atsakovas šioje civilinėje byloje. Juridinių asmenų registro tvarkytojas nesteigia, nelikviduoja, nepertvarko ir t. t. juridinių asmenų. Notaras M. K. vykdydamas įstatymų priskirtas funkcijas ir laikydamasis teisės aktų reikalavimų 2011-11-24 patvirtino Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos prašyme (forma JAR-1) surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams bei faktą, kad šį juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės. Vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų 35, 36.1 bei 42 punktuose nustatyta tvarka Registro tvarkytojas iš naujo netikrino, nes neprivalėjo ir netgi neturėjo teisės tikrinti Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pateiktų dokumentų atitikties įstatymams ir kitiems teisės aktams.Todėl šis atsakovas laikytinas netinkamu atsakovu byloje.Jo veiksmai nebuvo neteisėti ir atsakovo sprendimas įregistruoti bendriją negali būti naikinamas ieškovo nurodytais pagrindais ir motyvais.

41Ieškovas ir trečiasis asmuo nurodo,kad bendrijos su tokiu pavadinimu nebuvo galima įkurti,nes jos pavadinimas yra tapatus jau įkurto juridinio asmens-asociacijos pavadinimui.

42Su tokiais argumentais teismas sutikti negali.Pavadinimai „Asociacija „( - )“ “ ir „Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija“ nėra ir lingvistiškai ir logiškai tapatūs(žodis tapatus-toks pats,identiškas),nes tai teismui yra akivaizdu(CPK 182 str.).Ieškovo ir trečiojo asmens(ieškovo pusėje) pamąstymai apie pavadinimų klaidinimo galimybes nėra argumentas teigti,kad pavadinimai tapatūs.Registrų centras nebūtų registravęs tapataus pavadinimo skirtingų juridinių asmenų.Šioje dalyje ieškinio reikalavimas atmestinas kaip neturintis jokio teisinio ir neteisinio pagrindo(CPK 185 str.).

432012-03-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi šioje byloje (buvęs Nr. 2-6240-728/2012) taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (t. 1, b.l. 32-33) nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos,nes nustatytos laikinosios apsaugos priemonės nustatytos išimtinai tik vieno juridinio asmens-AB“C. S.“,gaunančio pelną dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir dviejų fizinių asmenų(dirbančių pas minėtą juridinį asmenį) interesais,kurie prieštarauja absoliučios ( - ) gyventojų daugumos interesams-jie įkūrė bendriją,kad savarankiškai prižiūrėtų savo gyvenamąjį namą ir spręstų visus su tuo susijusius klausimus(CK 1.5 str.),neformaliai leidžia piktnaudžiauti trečiajam asmeniui-AB“C. S.“ savo interesais,kuris neformaliai atlieka įkurtos bendrijos funkcijas ir uždavinius tik jau atsižvelgdamas į savo interesus,ir tai kelia grėsmę ir dabartiniu metu,ir ateityje butų savininkams patirti materialinius nuostolius,kai nutartyje skirti laikinąsias apsaugos priemones nenumatytas žalos atlyginimo mechanizmas atsakovui ir tretiesiems asmenims(namo gyventojams) esant nepagrįstam ieškiniui(CK 1.2, 1.5 str.,CPK 151 str.2d.1p.).

44Atsakovas turėjo 2600 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 4, b.l. 105-110,CPK 88 str.). Ieškinį atmetus atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovo (CPK 93 str., 98 str.), o valstybės naudai iš ieškovo priteisiama 30,88 Lt procesinių dokumentų siuntimo paštu išlaidų (CPK 96 str.).

45Teismas, vadovaudamasis LRCK 1.2str.,1.5 str., CPK 88,93,96 str.,151 str., 185 str., 259-270 str.,

Nutarė

46Ieškinį netenkinti.

47Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) 2600 Lt (du tūkstančius šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovui Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijai (j.a.k. ( - )).

48Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) 30,88 Lt (trisdešimt litų 88 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

49Panaikinti 2012-03-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijai, į.k. ( - ), buveinė ( - ), atlikti bet kokius veiksmus susijusius su bendrijos veikla - priimti sprendimus, sudarinėti sandorius su trečiaisiais asmenimis, kurie būtų susiję su bendrijos valdymu, turtinių ir neturtinių įsipareigojimų prisiėmimu, bendrijos narių bendro turto valdymu, naudojimu, disponavimu taip pat sustabdant jau sudarytų atsakovo sutarčių vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

50Sprendimą išsiųsti antstoliui ir hipotekos įstaigai.

51Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Danguolei Dubakienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. N. Jurčiukoniui,... 4. atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos atstovams R. Ž., adv.... 5. tretiesiems asmenims L. K., A. M.,... 6. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo M. J. ieškinį... 7. ieškovas M. J. patikslintu ieškiniu (t. 2, b.l. 160-166) prašo pripažinti... 8. Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrija atsiliepimu su ieškiniu nesutiko... 9. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (t. 3,... 10. Trečiasis asmuo Asociacija ( - ) bendrija“ atsiliepimu sutiko su ieškiniu... 11. Trečiasis asmuo Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. atsiliepimu... 12. Trečiasis asmuo AB „C. S.“ atsiliepime nurodė, kad ieškinys yra... 13. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo nesutiko su atsakovų bei trečiojo asmens... 14. Atsakovas Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrija triplike (t. 3, b.l.... 15. Trečiasis asmuo Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. triplike... 16. Atsakovas VĮ „Registrų Centras“ Vilniaus filialas triplike nurodė (t. 3,... 17. Trečiasis asmuo AB „C. S.“ triplike nurodė (t. 3, b.l. 134-135), kad... 18. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad nebuvo kvorumo įsteigti... 19. Atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos pirmininkas R. Ž.... 20. Atsakovo Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos atstovas adv. M. M.... 21. Atsakovo VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo atstovė nurodė, kad... 22. Trečiasis asmuo A. M. nurodė, kad ieškinys nepagrįstas. Ji, kaip... 23. Kiti tretieji asmenys pagal sąrašą į teismo posėdį neatvyko, apie... 24. Ieškinys atmestinas.... 25. Pagal CK 1.125 str. 4 d. sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties... 26. Teismas negali nematyti,kad ieškovas M. J. veikė ir veikia kartu su savo... 27. 2011-02-09 Juridinių asmenų registre įregistruotos Asociacijos „( - )“... 28. Pagal esamus duomenis byloje asociacijos prezidentas yra J. D. (t. 1, b.l.... 29. Ieškovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis name, ( - ) (t. 1 ,b.l.... 30. Dar 2011-01-25 buvo organizuojamas steigiamasis ( - ) bendrijos susirinkimas... 31. Teismas negali neatkreipti dėmesio,kad prieš bendrijos kūrimo sprendimą... 32. 2011-10-21 Daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos iniciatyvinės grupės... 33. 2011-11-15 Daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkų bendrijos... 34. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu išreiškė abejonių dėl patalpų... 35. 2011-11-24 Vilniaus m. ( - ) -ojo notaro biuro notaras M. K. patvirtino... 36. 2011-11-29 Juridinių asmenų registre įregistruota Daugiabučio namo ( - )... 37. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų... 38. Teismas taip pat atmeta ieškovo argumentus, kad administracinės paskirties... 39. Ieškovas ir trečiasis asmuo(ieškovo pusėje) neįrodė,kad bendrijos... 40. Teismas turi pagrindą sutikti su atsakovo-VĮ Registrų centras... 41. Ieškovas ir trečiasis asmuo nurodo,kad bendrijos su tokiu pavadinimu nebuvo... 42. Su tokiais argumentais teismas sutikti negali.Pavadinimai „Asociacija „( -... 43. 2012-03-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi šioje byloje (buvęs... 44. Atsakovas turėjo 2600 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 4, b.l. 105-110,CPK 88... 45. Teismas, vadovaudamasis LRCK 1.2str.,1.5 str., CPK 88,93,96 str.,151 str., 185... 46. Ieškinį netenkinti.... 47. Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) 2600 Lt (du tūkstančius šešis... 48. Priteisti iš ieškovo M. J., a.k. ( - ) 30,88 Lt (trisdešimt litų 88 ct)... 49. Panaikinti 2012-03-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi byloje... 50. Sprendimą išsiųsti antstoliui ir hipotekos įstaigai.... 51. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...