Byla AS-143-616-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Verslo ir vadybos akademijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Verslo ir vadybos akademijos skundą atsakovui Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga Verslo ir vadybos akademija (toliau – ir pareiškėjas) 2012 m. liepos 20 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ teisėtumo ištyrimo; 2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos

51 d. įsakymu Nr. 1170 patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos teisėtumo ištyrimo; 3) panaikinti atsakovo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“ bei šiuo sprendimu patvirtintą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. išvadą apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams Nr. 18/12.

6Pareiškėjas nurodė, kad Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorius 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“ patvirtino 2012 m. birželio 22 d. išvadą apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams Nr. 18/12. Pareiškėjas nesutiko su šiuo sprendimu ir juo patvirtinta išvada, kurie, jo nuomone, yra naikintini.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir, nutarčiai įsiteisėjus, nurodė grąžinti skundą bei 2012 m. liepos 20 d. sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p., 37 str. 4 d., 149 str.).

9Teismas nustatė, kad pareiškėjas skundžia Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“, kuriuo patvirtinta 2012 m. birželio 22 d. išvada

10apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams ir 2 punktu Verslo ir vadybos akademijos realieji ištekliai įvertinti neigiamai remiantis išvadoje pateiktais 2010 metų realiųjų išteklių vertinimo rezultatais. Teismas nurodė, kad aukštųjų mokyklų veiklos išorinis vertinimas reglamentuojamas Mokslo ir studijų įstatymo 43 ir 44 straipsniuose. Šio įstatymo 43 straipsnyje nustatyta, kad išorinį veiklos vertinimą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija. Taip pat nustatyta, kad vertinimo rezultatai naudojami aukštosioms mokykloms akredituoti arba įvertinti kitais steigėjo numatytais atvejais. Pagal paminėto įstatymo 44 straipsnio 3 dalį, jeigu aukštoji mokykla neakredituojama, ne vėliau kaip per vieną mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija priima šio įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, t. y. Švietimo ir mokslo ministerija priima sprendimą dėl išduoto leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo, o pareiškėjo keliamo ginčo atveju būtų taikomas Mokslo ir studijų įstatymo 37 straipsnio 1 dalies 2 punktas tik tuo atveju, jeigu dvejų metų laikotarpiu pakartotinai neigiamai būtų įvertinta aukštosios mokyklos veikla. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 patvirtintas Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas), kurio 8 punkte nustatyta, kad Švietimo ir mokslo ministerija ne rečiau kaip kas 6 metai inicijuoja aukštosios mokyklos vertinimą. Nustatyta šio vertinimo tvarka. Taigi Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos nurodymus ir savarankiškai nesprendžia dėl išorinio vertinimo inicijavimo. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-792 patvirtinti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro nuostatai (toliau – ir Nuostatai). Pagal Nuostatus, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras neturi jokių valdingų įgaliojimų Lietuvos mokslo įstaigoms, negali duoti joms jokių privalomų vykdyti nurodymų. Jis vykdo mokslo ir studijų veiklos stebėseną, analizuoja mokslo ir studijų sistemos būklę, rengia tais klausimais rekomendacijas (Nuostatų 10 p.) ir pan. Taigi, teismo nuomone, visi nurodyti teisės aktai, reglamentuojantys išorinį vertinimą, nustato Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui analizės ir stebėsenos įgalinimus, bet nenustato galimybės teikti viešojo administravimo srityje privalomų nurodymų. Teismas taip pat nurodė, kad skundžiamas sprendimas priimtas vadovaujantis Aprašo 11 punktu, kuris leidžia realiuosius išteklius vertinti neigiamai ir numato, kad įgaliota institucija (šiuo atveju Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras) realiųjų išteklių vertinimo rezultatus

11ir sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia institucijai, kuri priima sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo, ir aukštajai mokyklai. Pareiškėjas nenurodė, kad yra priimtas šiame punkte nurodytas institucijos sprendimas dėl aukštosios mokyklos įvertinimo, kuris pagal paminėto punkto nuostatas yra privalomas. Pagal nurodytų teisės aktų nuostatas, Mokslo ir studijų stebėsenos

12ir analizės centro vertinimas yra skirtas Švietimo ir mokslo ministerijai, kai pagal įstatymą ministerija privalo priimti atitinkamą sprendimą, kuriam priimti reikalingos tos srities specialistų išvados. Teismas padarė išvadą, kad skundžiamame sprendime ir juo patvirtintoje išvadoje nenustatyta pareiškėjui jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, neduota nurodymų, nėra išdėstyta kitų Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Šis sprendimas ir išvada yra skirti Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri pagal paminėtas Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas ir priima sprendimus. Šio reguliavimo nepakeičia ir Aprašo 22 punktas, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nėra keičiamos ABTĮ nuostatos dėl administracinių teismų nagrinėjamų ginčų pobūdžio. Vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

1322 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 13, 14 dalimis, teismas padarė išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Pareiškėjo skundžiamas sprendimas nėra administracinis aktas, nes jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 22 str. 1 d.). Todėl skundžiamas sprendimas ir išvada nėra administracinės bylos dalykas ir ginčas dėl šių aktų panaikinimo negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtu ginču (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-82/2009, 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-650/2011). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Kadangi pareiškėjas neturi teisės pagal ABTĮ 110 straipsnio nuostatas teikti savarankiško prašymo dėl norminio teisės akto teisėtumo tyrimo, o individualūs skundo reikalavimai nepriimami, todėl, teismo vertinimu, ABTĮ 111 straipsnio tvarka taip pat negali būti inicijuojamas norminių teisės aktų tyrimas, dėl to nepriimami pareiškėjo prašymai kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl, atsisakęs priimti jo skundą, vadovaudamasis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtą žyminį mokestį teismas grąžino pareiškėjui. Teismas išaiškino, kad žyminį mokestį, remdamasi teismo nutartimi, grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ABTĮ 42 str. 2 d.). Vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio

143 dalimi, teismas išaiškino, kad skundžiamus Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro priimtus aktus pareiškėjas gali nuginčyti tik tuomet, kai jų pagrindu Švietimo ir mokslo ministerija priims viešojo administravimo sprendimą, sukeliantį jam teisinius padarinius, ir šis sprendimas bus ginčijamas teisme.

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-1169, kurio teisėtumo klausimą kelia skunde, įgaliojo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą atlikti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje realiųjų (materialinių ir žmogiškųjų) išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams vertinimą. Vykdydamas šią funkciją, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei yra įgaliota institucija priimti sprendimą dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių įvertinimo, t. y. atlieka viešojo administravimo veiklą. Skundžiamas sprendimas ir jo sudėtine dalimi esanti išvada atitinka Viešojo administravimo įstatyme nustatytus individualaus administracinio teisės taikymo akto požymius. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro veiksmai (sprendimo turinys ir viešas jo paskelbimas) patvirtina, kad, priimdama ir viešai paskelbdama skundžiamą sprendimą, ši įstaiga buvo įsitikinusi, jog veikia kaip viešojo administravimo institucija.

182. Teismo nutartimi yra neteisėtai ribojama jo teisė į teisminę gynybą. Akivaizdu,

19kad Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioto atsakovo viešai paskelbta informacija apie tai, jog jis neigiamai vertina Verslo ir vadybos akademijos realiuosius išteklius, daro įtaką pareiškėjo dalykinei reputacijai ir veiklai. Nepaisant to, kad iki šiol nėra priimtas teismo nutartyje minimas Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas dėl jo veiklos vertinimo (iš tikrųjų tokį sprendimą priims ne Švietimo ir mokslo ministerija, bet Studijų kokybės vertinimo centras), aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimas yra svarbus faktorius studentams priimant sprendimą dėl būsimų studijų. Skundžiami aktai negali būti vertinami kaip patariamojo-rekomendacinio pobūdžio, o yra procedūrą užbaigiantys ir neigiamą realiųjų išteklių vertinimą konstatuojantys administraciniai aktai. Tai, kad šie aktai yra ir pagrindas Studijų kokybės vertinimo centrui priimti sprendimą dėl išorinio aukštosios mokyklos veiklos vertinimo, nepaneigia fakto, jog skundžiamais aktais taip pat yra užbaigiama speciali administracinė procedūra – skirta įvertinti realiuosius aukštosios mokyklos išteklius. Teismui priėmus skundą ir patenkinus procesinius prašymus kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl paminėtų norminių teisės aktų teisėtumo ištyrimo bei pastarajam teismui pripažinus norminius teisės aktus neteisėtais, administracinę bylą nagrinėjantis teismas atitinkamai turėtų pripažinti neteisėtu Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atliktą aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimą. Studijų kokybės vertinimo centras taip pat neturėtų pagrindo neigiamai vertinti jo veiklos, nebent būtų nustatytos kitos Aprašo 21 punkto aplinkybės. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro išvadai ir sprendimui esant neskundžiamiems, turės skųsti būsimą Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą dėl neigiamo Verslo ir vadybos akademijos išorinio vertinimo. Kitokio sprendimo, esant galiojančiam Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro sprendimui, Studijų kokybės vertinimo centras objektyviai negali priimti.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas tenkintinas.

23Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų iš esmės padaręs išvadą, kad ginčijamas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“ nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių ir negali būti laikomas administraciniu aktu, skundžiamu ABTĮ nustatyta tvarka.

24Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.,

2513 str.).

26ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šia teisės norma, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus).

27Pagal bendrą principą administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, ir negali atsisakyti priimti skundą, konstatavęs,

28kad asmens teisės nėra pažeistos. Išimtys iš šio bendro principo gali būti siejamos su tam tikrais akivaizdumo kriterijais, kai skundo priėmimo stadijoje nekyla jokia pagrįsta abejonė, jog skundo dalykas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Įvertinusi pareiškėjo skundo pobūdį, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo daryti tokios išvados.

29Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“

301 punktu patvirtinta 2012 m. birželio 22 d. išvada apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams, o 2 punktu Verslo ir vadybos akademijos realieji ištekliai įvertinti neigiamai remiantis išvadoje pateiktais 2010 metų realiųjų išteklių vertinimo rezultatais (b. l. 19).

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu

32Nr. 1317 patvirtinto Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 623 redakcija) 9 punktu, išorinis aukštosios mokyklos vertinimas apima realiųjų išteklių vertinimą ir veiklos atitikties vertinimą. Įgaliota institucija (t. y. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras) realiųjų išteklių vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo pateikia ir institucijai (t. y. Studijų kokybės vertinimo centrui), kuri priima sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo (Aprašo 11 p.). Veiklos atitikties vertinimas remiasi, be kita ko, aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais (Aprašo 13 p.). Pagal Aprašo 211 punktą, neigiamai įvertinama aukštoji mokykla, neatitinkanti bent vienos 21 punkte nurodytų sąlygų (inter alia aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimas neigiamai).

33Kaip matyti, į aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatus, šalia kitos informacijos apie aukštosios mokyklos veiklą, atsižvelgiama vertinant veiklos atitiktį, o sprendimas dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių neigiamo įvertinimo iš esmės yra pagrindas neigiamai įvertinti aukštąją mokyklą (priimti sprendimą dėl aukštosios mokyklos įvertinimo).

34Taigi ginčijamu atsakovo sprendimu yra užbaigta realiųjų išteklių vertinimo procedūra, t. y. priimtas baigiamasis (galutinis) sprendimas šiuo klausimu. Pagal teisinį reguliavimą, vėlesni veiksmai objektyviai negali pakeisti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro konstatuotų teiginių. Skundžiamas sprendimas iš esmės atitinka individualaus teisės akto sąvoką, todėl ginčo dėl tokio teisės akto nagrinėjimas, vadovaujantis ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra priskirtas administracinių teismų kompetencijai.

35Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartis atsisakyti priimti pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

36Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo viešosios įstaigos Verslo ir vadybos akademijos atskirąjį skundą patenkinti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga Verslo ir vadybos akademija (toliau – ir... 5. 1 d. įsakymu Nr. 1170 patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 26 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad pareiškėjas skundžia Mokslo ir studijų stebėsenos ir... 10. apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems... 11. ir sprendimą dėl aukštosios mokyklos realiųjų išteklių įvertinimo per 2... 12. ir analizės centro vertinimas yra skirtas Švietimo ir mokslo ministerijai,... 13. 22 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 13, 14 dalimis, teismas padarė išvadą,... 14. 3 dalimi, teismas išaiškino, kad skundžiamus Mokslo ir studijų stebėsenos... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011 m. birželio 30 d.... 18. 2. Teismo nutartimi yra neteisėtai ribojama jo teisė į teisminę gynybą.... 19. kad Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioto atsakovo viešai paskelbta... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1... 24. Teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 25. 13 str.).... 26. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo... 27. Pagal bendrą principą administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje... 28. kad asmens teisės nėra pažeistos. Išimtys iš šio bendro principo gali... 29. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus 2012 m.... 30. 1 punktu patvirtinta 2012 m. birželio 22 d. išvada apie Verslo ir vadybos... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu... 32. Nr. 1317 patvirtinto Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo... 33. Kaip matyti, į aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo... 34. Taigi ginčijamu atsakovo sprendimu yra užbaigta realiųjų išteklių... 35. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 36. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 37. Pareiškėjo viešosios įstaigos Verslo ir vadybos akademijos atskirąjį... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....