Byla e2-20176-155/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovui A. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo ( - ), savininkų bendrijos atstovei advokatei E. P., atsakovui A. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ), savininkų bendrijos, ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovui A. B.,

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ( - ), savininkų bendrija pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą A. B. įleisti ieškovo atstovus ar jo pasitelkto rangovo darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), ir leisti atlikti namo bendro naudojimo inžinerinės įrangos – šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus kaip tai numatyta Techniniame darbo projekte ir su tuo susijusius darbus, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), savininkų bendrija. Bendrijos veiklos tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų, esančių pastatuose, savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendros dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. 2013-06-06 įvyko Bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas klausimas pritarti, kad būtų atliktas šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių patikrinimas atskirai visuose butuose, siekiant nustatyti realią situaciją, kad būtų galima tinkamai subalansuoti šildymo ir karšto vandens sistemą. 2014 m. kovo 26 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkime nutarta daugiabučių atnaujinimo darbus atlikti etapais, pirmu etapu atlikti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimą. 2014 m. balandžio 4 d. bendrijos pirmininko įsakymu Nr. 1 sudaryta darbo grupė, kuri atliko daugiabučių gyvenamųjų namų adresu ( - ) bendro naudojimo objektų, esančių tiek butuose, tiek ir bendro naudojimo patalpose, patikrinimą (auditą) ir surašė apžiūros ataskaitą. 2014 m. rugsėjo 30 d. bendrijos pirmininkas parengė Pasiūlymus šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, numatydamas 3 galimas alternatyvas. Butų ir kitų patalpų savininkų ( - ), 2014 m. lapkričio 13 d. balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolu išspręstas klausimas dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo, kuriuo buvo pritarta alternatyviai Nr. 2 nuostatai pagal kurią įrengiami automatiniai balansavimo/sriauto reguliavimo ventiliai ant šildymo stovų, termostatiniai ventiliai ant radiatorių ir termostatiniai balansiniai ventiliai ant karšto vandens cirkuliacinių stovų. 2015 m. kovo 6 d. ieškovo ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) Projektavimo darbų sutarties Nr. 2015-3 pagrindu buvo parengtas Techninis darbo projektas Nr. BR-03-01-TDP-Š. 2015 m. birželio 30 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkimo metu buvo nutarta pritarti susirinkimo pirmininko pateiktam siūlymui kreiptis į specialistą, galintį pateikti išvadą dėl šilumokaičio galios pakankamumo aprūpinti ( - ) daugiabučius šildymo energija. Jeigu išvada būtų tokia, kad šilumokaičio galia per maža, tuomet rinktis į susirinkimą ir priimti sprendimą dėl šios problemos; jeigu išvada būtų tokia, kad šilumokaičio galia yra pakankama, tuomet įgyvendinti Techninį darbo projektą. 2015 m. rugsėjo 2 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkimo metu buvo pristatyta informacija apie ( - ) daugiabučių šilumokaičio galios pakankamumą. Ieškovas tokiu būdu organizavo daugiabučių namų, esančių adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus. Nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 21 „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbų“ bendrija informavo atsakovą, kaip buto, esančio adresu ( - ), savininką, jog bus vykdomi šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimo darbai ir paprašė sudaryti sąlygas darbus atliekančiai įmonei patekti į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą. Ieškovas 2016 m. kovo 14 d. raštu Nr. 12 ir pakartotinai 2016 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 26 informavo atsakovą, kad bus tęsiami šildymo sistemos modernizavimo darbai, kuriuos būtina atlikti ir atsakovui priklausančiame bute, todėl paprašė atsakovo sudaryti sąlygas atlikti numatytus darbus jam priklausančiame bute. Ieškovas nurodo, kad atsakovui nesudarant sąlygų įeiti į jo butą ir atlikti šildymo sistemos modernizavimo darbus, ieškovas ir jo pasamdyti rangovai neturi galimybės pabaigti modernizavimo darbų ir įvykdyti techninio darbo projekto. Pažymi, kad remiantis Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-193, kurios galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, statinio (patalpų) savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo inžinerinius įrengimus (Taisyklių 4.9 punktas). Taisyklių 4.10 punktas, numato, jog statinio (patalpų) savininkas privalo įleisti į patalpas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdytojus, turinčius leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, kad būtų pakeisti, suremontuoti ar rekonstruoti bendro naudojimo inžineriniai įrenginiai. Ieškovas taip pat pažymi, kad nuosavybės teisė turi būti įgyvendinama nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, todėl esant teisėtam ir pagrįstam daugumos bendraturčių interesui vieno bendraturčio nuosavybės teisė gali būti laikinai apribota (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis, 4.39 straipsnio 1 dalis). Ieškovas nurodo, kad ne kartą siekė susitarti su atsakovu siųsdamas jam pranešimus ir informaciją apie numatomus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus, jų numatomą atlikti laikotarpį, prašydamas informuoti apie atsakovui tinkamą modernizavimo darbų atlikimo laiką ir sudaryti sąlygas šių darbų atlikimui, tačiau atsakovas į siunčiamus pranešimus nereagavo, juos ignoravo, o dėl tokių atsakovo veiksmų nėra galimybės užbaigti įvykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą, todėl kiti daugiabučių gyventojai patiria neigiamas pasekmes, t. y. butuose, kuriuose nėra sumontuoti termostatiniai ventiliai, radiatoriai nuolat šyla, o išlaidos, nesant butų individualios apskaitos, tenka visiems daugiabučio gyventojams. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovas A. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą taip pat pasirašė S. B. ir B. B.. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad šiuo atveju ieškinyje pateikiami melagingi duomenis, bendrijos pirmininkas piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi, viršija įgaliojimus, rengia projektą, kad pasiekti konkretų rezultatą gaunant ekonominę naudą, nors yra teikiami ne pasiūlymai projektui, o jau parengti projektiniai sprendimai, kad bendrijos pirmininkas nėra kompetetingas šioje situacijoje, todėl atsakovo manymu, pirmininkas veikia pagal akivaizdžią sukčiavimo schemą, nukreiptą pasisavinti iššvaistant bendrijos lėšas. Projektas visiškai neorientuotas į pagrindinį tikslą – perkaitimo reguliavimą, juo nesiekiama energijos taupymo, pagal projektą bus užtikrintas temperatūros reguliavimas butuose su perkaitimu, kitų butų šildymas net nesieks higienos normų. Pažymėjo, kad ieškovas nekompetetingas spręsti iškilusias problemas, kad pagrindinė problema yra tai, kad dalyje butų yra įrengti papildomi radiatoriai arba seni radiatoriai pakeisti į naujus, didesnės šiluminės galios radiatorius. Šie pakeitimai atlikti be projektų, todėl kai kuriuose butuose radiatoriuose išpjauti apvadiniai vamzdžiai, dalis butų pajungę papildomus radiatorius lodžijose kas lemia pagrindinę problemą, neleidžiamnčią subalansuoti šilumos sistemos. Nurodo, kad karšto vandens sistemų problema yra ir tai, kad dalis gyventojų pajungę prie gyvatuko vonios grindų šildymą. Atsakovo įsitikinimu, bendrijos pirmininkas piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, sukčiauja pateikdamas balsavimui neteisėtą ir neteisingą informaciją, apgauna bendrijos gyventojus bei klastoja bendrijos narių balsavimo rezultatus ir taip siekia įteisinti neteisingą projektą.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti visiškai.

8Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė savo atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys patenkintas visiškai.

10Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), savininkų bendrija. Atsakovas A. B. yra buto, esančio adresu ( - ), savininkas pagal 1994-08-18 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. XIVZ-4222. Vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), savininkų bendrijos įstatų, kurie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti 2013 m. vasario 26 d., 9.2 punktu, viena iš bendrijos veiklos sričių yra sprendimų dėl pastatų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo priėmimas ir šių sprendimų įgyvendinimas, o 9.4 punktu – patalpų savininkų sprendimų dėl pastatų ar jų dalies atnaujinimo priemonių priėmimo ir įgyvendinimo organizavimas. 2013-06-06 įvyko Bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo sprendžiama pritarti, kad būtų atliktas šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių patikrinimas atskirai visuose butuose, siekiant nustatyti realią situaciją, kad būtų galima tinkamai subalansuoti šildymo ir karšto vandens sistemą. 2014 m. kovo 26 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkime nutarta daugiabučių atnaujinimo darbus atlikti etapais, pirmu etapu atlikti šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atnaujinimą. 2014 m. balandžio 4 d. bendrijos pirmininko įsakymu Nr. 1 sudaryta darbo grupė, kuri atliko daugiabučių gyvenamųjų namų adresu ( - ) bendro naudojimo objektų, esančių tiek butuose, tiek ir bendro naudojimo patalpose, patikrinimą (auditą) ir surašė apžiūros ataskaitą. 2014 m. rugsėjo 30 d. bendrijos pirmininkas parengė Pasiūlymus šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, numatydamas 3 galimas alternatyvas. Butų ir kitų patalpų savininkų ( - ), 2014 m. lapkričio 13 d. balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolu, konstatuotas išspręstas klausimas dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo, konstatuota, kad pritarta alternatyvai Nr. 2, t.y, kad bus įrengiami automatiniai balansavimo/sriauto reguliavimo ventiliai ant šildymo stovų, termostatiniai ventiliai ant radiatorių ir termostatiniai balansiniai ventiliai ant karšto vandens cirkuliacinių stovų. 2015 m. kovo 6 d. ieškovo ir uždarosios akcinės bendrovės „Brazprojektas“ Projektavimo darbų sutarties Nr. 2015-3 pagrindu buvo parengtas Techninis darbo projektas Nr. BR-03-01-TDP-Š. 2015 m. birželio 30 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkimo metu buvo nutarta pritarti susirinkimo pirmininko pateiktam siūlymui kreiptis į specialistą, galintį pateikti išvadą dėl šilumokaičio galios pakankamumo aprūpinti ( - ) daugiabučius šildymo energija. Jeigu išvada būtų tokia, kad šilumokaičio galia per maža, tuomet rinktis į susirinkimą ir priimti sprendimą dėl šios problemos; jeigu išvada būtų tokia, kad šilumokaičio galia yra pakankama, tuomet įgyvendinti Techninį darbo projektą. 2015 m. rugsėjo 2 d. daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu ( - ), visų butų ir kitos paskirties patalpų savininkų susirinkimo metu buvo pristatyta informacija apie ( - ) daugiabučių šilumokaičio galios pakankamumą. Ieškovas tokiu būdu organizavo daugiabučių namų, esančių adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus. Nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 21 „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbų“ bendrija informavo atsakovą, kaip buto, esančio adresu ( - ), savininką, jog bus vykdomi šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimo darbai ir paprašė sudaryti sąlygas darbus atliekančiai įmonei patekti į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą. Ieškovas 2016 m. kovo 14 d. raštu Nr. 12 ir pakartotinai 2016 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 26 informavo atsakovą, kad bus tęsiami šildymo sistemos modernizavimo darbai, kuriuos būtina atlikti ir atsakovui priklausančiame bute, todėl paprašė atsakovo sudaryti sąlygas atlikti numatytus darbus jam priklausančiame bute. Ieškovas nurodo, kad atsakovui nesudarant sąlygų įeiti į jo butą ir atlikti šildymo sistemos modernizavimo darbus, ieškovas ir jo pasamdyti rangovai neturi galimybės pabaigti modernizavimo darbų ir įvykdyti techninio darbo projekto. Pažymėjo, kad remiantis Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-193, kurios galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, statinio (patalpų) savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo inžinerinius įrengimus (Taisyklių 4.9 punktas). Taisyklių 4.10 punktas, numato, jog statinio (patalpų) savininkas privalo įleisti į patalpas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdytojus, turinčius leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, kad būtų pakeisti, suremontuoti ar rekonstruoti bendro naudojimo inžineriniai įrenginiai. Ieškovas taip pat pažymi, kad nuosavybės teisė turi būti įgyvendinama nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, todėl esant teisėtam ir pagrįstam daugumos bendraturčių interesui vieno bendraturčio nuosavybės teisė gali būti laikinai apribota (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 straipsnio 1 dalis, 4.39 straipsnio 1 dalis).

11Ginčo atveju atsakovas nesutinka su ieškovo ieškinio reikalavimais, motyvuojant iš esmės ieškovo pirmininko veiksmais, kurie jo nuomone atitinka sukčiavimą, piktnaudžiavimą savo pareigomis, kitais daromais neteisėtais veiksmais, pasireiškiančiais pirmininko nekompetencija ir daroma žala bendrijai dėl netinkamo projekto įgyvendinimo.

12CK 4.82 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė į bendrojo naudojimo patalpas, pagrindines namo konstrukcijas, į bendro naudojimo mechaninę, elektros, sanitarinę - techninę ir kitokią įrangą. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų), kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų savininkų (naudotojų) teises ir teisėtus interesus. Teisėtais interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra, išlaikymas ir pan. Buto savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo įrangą (CK 4.83 straipsnio 2 dalies 2 punktas ir 5 dalis).

13Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau - DGNSBĮ) 2 straipsnio 15 dalies 2 punkte nustatyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai yra bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus). DGNSBĮ 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad CK, DGNSBĮ ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne, o DGNSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo priežiūros ir atnaujinimo.

14Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių, kurios galioja visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, 4.9 punkte nustatyta, kad savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo inžinerinius įrengimus. Minėtų Taisyklių 4.10 punktas numato, jog statinio (patalpų) savininkas privalo įleisti į patalpas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdytojus, turinčius leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, kad būtų pakeisti, suremontuoti ar rekonstruoti bendro naudojimo inžineriniai įrenginiai.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas savo poreikį patekti į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), grindžia 2014 m. lapkričio 13d. bendrijos sprendimu, kuriuo buvo nutarta modernizuoti daugiabučių, esančių ( - ) šildymo ir karšto vandens sistemas, tuo pagrindu parengtas Techninis darbo projektas Nr. BR-03-01-TDP-Š. S. atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą patenka į bendrijos įstatuose nurodytas bendrijos veiklos sritis, todėl ieškovas, įgyvendindamas jam teisės aktų priskirtų funkcijų vykdymą, turi teisę reikalauti, kad bendrosios dalinės nuosavybės savininkai leistų ją vykdyti. Atsakovas nevykdė pareigų, kylančių iš butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimų dėl bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, nesudarė daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimo projekto vykdytojams sąlygų patekti į jam priklausantį butą, esantį ( - ), ir atlikti namo bendro naudojimo inžinerinės įrangos – šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus.

16Kaip minėta, šiuo atveju atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimais, motyvuojant iš esmės ieškovo pirmininko sukčiavimu, piktnaudžiavimu savo pareigomis, neteisėtais veiksmais, nekompetencija, daroma žala bendrijai ir netinkamu projektu. Tačiau pažymėtina, kad atsakovas neteikė byloje priešieškinio, nenuginčijo bendrijos priimtų sprendimų, taip pat byloje nėra pateikta jokių duomenų (įrodymų), jog ieškovo pirmininko veiksmų neteisėtumas būtų įrodytas teisėsaugos institucijose, byloje nėra duomenų, jog ieškovo pirmininko atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, todėl iš esmės darytina išvada, jog tokie teismui atsakovo nurodyti motyvai apie ieškovo ir jo pirmininko veiklą yra atsakovo asmeninė nuomonė, kuri nepagrindžiama įrodymais. Pažymėtina bylai svarbi, esminę reikšmę turinti aplinkybė – tai, kad teismine tvarka bendrijos priimti sprendimai, susiję su ginčo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimu nėra nuginčyti ar ginčijami (CK 2.82 str. 4 d.). Kiekvienas buto savininkas, nesutinkantis su bendrijos valdymo organo priimtu sprendimu, turi teisę kreiptis į teismą ir ginčyti tokį sprendimą. Ieškinį dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu reikia pateikti per 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos arba nuo sužinojimo apie šį sprendimą momento. Šiuo atveju pagal bylos duomenis nustatyta, kad tas nebuvo padaryta. Atsakovo argumentai iš esmės remiasi apie susidariusią situaciją padaryta savo nuomone, kuri susiformavo neatsižvelgiant į bendrijos narių daugumos valią ir jų interesus.

17Byloje atsakovo prašymu liudytojais buvo apklausti S. B. ir B. B.. Teismas nesiremia jų parodymais, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos jie yra susipažinę su bylos medžiaga, kartu su atsakovu pasirašė atsiliepimą į ieškinį. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad asmuo, apklausiamas kaip liudytojas, gali būti suinteresuotas duoti vienai šaliai palankius parodymus, tačiau tai nėra pagrindas atsisakyti apklausti asmenį kaip liudytoją, o yra pagrindas tokio asmens duotus parodymus nevertinti kaip įrodymų šaltinio – įrodinėjimo priemonės, ir nelaikyti tokio liudytojo nurodytų faktinių duomenų kaip įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. G. v. AB „Vilniaus pergalė“, bylos Nr. 3K-3-158/2008). Taigi, net ir suinteresuoti asmenys gali būti kviečiami ir apklausiami kaip liudytojai, tačiau jų parodymai turi būti įvertinami pagal visus įrodymams keliamus reikalavimus – ar jie išsamūs ir tikslūs, ar siejasi su byloje nustatinėjamomis aplinkybėmis, ar yra objektyvūs ir patikimi. Šiuo atveju, teismo vertinimu, apklausti byloje liudytojai iš esmės yra suinteresuoti bylos baigtimi, jie aiškiai palaiko atsakovą ir jo nuomonę, yra kartu su atsakovu surašę atsiliepimą į ieškinį, susidariusioje situacijoje aplinkybes grindžia iš esmės tik savo nuomone, jie nepateikė tiesioginių, pagrįstų argumentų, įrodančių , kad priimti bendrijos sprendimai yra neteisėti ar kad bendrijos pirmininkas veikė neteisėtai. LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 3 punktu numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo priežiūros ir atnaujinimo. Siekimas atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą priskirtinas prie namo techninės priežiūros organizavimo bei atnaujinimo, todėl ieškovas, įgyvendindamas jam įstatymu priskirtų funkcijų vykdymą, turi teisę reikalauti, kad bendrosios dalinės nuosavybės savininkai leistų juos vykdyti. Atsakovas, nesutikdamas į jam priklausančias patalpas įsileisti ieškovo įgaliotų asmenų šildymo ir karšto vandens sistemos apžiūrai, iš esmės pažeidžia ir kitų butų savininkų teisėtus interesus, todėl esant galiojantiems aukščiau minėtiems bendrijos sprendimams, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą įleisti ieškovo atstovus ar jo pasitelkto rangovo darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), ir leisti atlikti namo bendro naudojimo inžinerinės įrangos – šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus, kaip tai numatyta Techniniame darbo projekte, ir su tuo susijusius darbus, yra pagrįstas (CK 4.82 straipsnio 1 dalis, 4.83 straipsnio 1 ir 5 dalys, DGNSBĮ 2 straipsnio 15 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies 3 punktas).

18Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad nagrinėjamas ginčas tarp šalių yra nevienintelis, kad tarp ieškovo ir atsakovo, buvo nagrinėtas civilinis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-1093-465/2017, iš kurio 2017-01-30 sprendimo turinio matyti, jog atsakovas A. B. buvo bendrijos pastatų techninis prižiūrėtojas, kurį bendrijos pirmininkas atleido už netinkamų pareigų atlikimą, kad tarp šalių buvo ginčas dėl be pagrindo įgyto turto ir dokumentų grąžinimo. Tai leidžia tikėtinai manyti, kad tarp atsakovo ir ieškovo pirmininko yra susiklostę konfliktiniai santykiai, kurie tikėtinai įtakoja atsakovo nenorą vykdyti bendrijos priimtus sprendimus, ir ieškovo kaltinimą pirmininkui sukčiavimu ir nekompetencija.

19Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Atmetus atsakovo teismui nurodytus argumentus ir motyvus, patenkinus ieškinį visiškai, nėra pagrindo atskira nutartimi kreiptis į prokuratūrą, todėl šis atsakovo prašymas atmestinas, išaiškinant atsakovui, jog šiam turint dar kitų duomenų ir įrodymų, kurie įrodo ieškovo pirmininko galimai atliktus neteisėtus veiksmus, šis turi teise pats kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, inicijuojant pradėti ikiteisminį tyrimą.

21Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

22Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktu ir DGNSBĮ 23 straipsnio 3 dalimi, ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo atleistas, todėl iš atsakovo priteisiamas 31, 00 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Valstybės naudai priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjus priteistą sumą valstybės naudai, tai patvirtinantys įrodymai pateiktini teismui.

23Kitas ieškovo patirtas ir prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sudaro advokato pagalbos išlaidos. Pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 675,18 Eur advokato pagalbos išlaidų. Pažymėtina, kad advokato pagalbos išlaidos, kurių patvirtinimas yra pateiktas teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, nėra priteisiamos. Ginčo atveju, byloje yra duomenys apie mažesnio dydžio turėtas advokato pagalbos išlaidas, tačiau tiek byloje esamos sąskaitos, tiek ir darbų ataskaitos patvirtina faktą, kad ieškovas turėjo apskaitytas ir teismui laiku pateiktas išlaidas ne tik atsakovo atžvilgiu, bet ir kito ieškovo bendrojos nario kitoje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas. Išnagrinėta byla nėra sudėtinga, ieškovas analogišku atvejus inicijavo ir daugiau bylų, kuriose ieškovą atstovavo ta pati advokatė (ta pačia sutartimi su kitu advokatu), todėl išnagrinėtai bylai nebuvo reikalingos ipatingos žinios, nereikalaingas buvo specialus teisinis reguliavimas ir ilgas laikas ieškiniui ruošti, atstovavimas byloje irgi neužtruko. Sprendžiant advokato pagalbos išlaidų klausimą pažymėtina ir tai, kad atsakovas yra specialistas, turintis atitinkamas žinias susijusias su šildymo sistemos projekto įgyvendinimu. Todėl yra didelė tikimybė, kad atsakovas galėjo manyti, kad jo turimų žinių pagrindu gali būti pasiekiamas reikalingas ekonominis efektas ir kad tai turėtų būti prioritetu sprendžiant modernizavimo klausimą, kas lėmė atsakovo nuomonę dėl antraeilės bendrų susitarimų reikšmės, faktiškai sukėlusios šį ginčą. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Šiuo atveju, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, mažinamas turėtų advokato išlaidų dydis iki 200 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurios laikomos pagrįstomis, todėl jos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

24Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovo nepriteistinos, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija).

25Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

26ieškovo ( - ), savininkų bendrijos, j.a.k. ( - ), ieškinį tenkinti visiškai.

27Įpareigoti atsakovą A. B., a.k. ( - ) įleisti ieškovo ( - ), savininkų bendrijos, j.a.k. ( - ), atstovus ar jo pasitelkto rangovo darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), ir leisti atlikti namo bendro naudojimo inžinerinės įrangos – šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo darbus, kaip tai numatyta Techniniame darbo projekte, ir su tuo susijusius darbus.

28Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo ( - ), savininkų bendrijos, j.a.k. ( - ), naudai.

29Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 31, 00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ),... 3. Teismas... 4. ieškovas ( - ), savininkų bendrija pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra daugiabučių gyvenamųjų namų, adresu... 6. Atsakovas A. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutinka su... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė savo atsiliepime į ieškinį... 9. Ieškinys patenkintas visiškai.... 10. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra daugiabučių... 11. Ginčo atveju atsakovas nesutinka su ieškovo ieškinio reikalavimais,... 12. CK 4.82 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų... 13. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 14. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas savo poreikį patekti į atsakovui nuosavybės... 16. Kaip minėta, šiuo atveju atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimais,... 17. Byloje atsakovo prašymu liudytojais buvo apklausti S. B. ir B. B.. Teismas... 18. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad nagrinėjamas... 19. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškovo... 20. Atmetus atsakovo teismui nurodytus argumentus ir motyvus, patenkinus ieškinį... 21. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 22. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktu ir DGNSBĮ 23 straipsnio 3... 23. Kitas ieškovo patirtas ir prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sudaro... 24. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš... 25. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 26. ieškovo ( - ), savininkų bendrijos, j.a.k. ( - ), ieškinį tenkinti... 27. Įpareigoti atsakovą A. B., a.k. ( - ) įleisti ieškovo ( - ), savininkų... 28. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 29. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 31, 00 Eur... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...