Byla B2-688-440/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Svaihausas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovų M. Š., M. P., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Svaihausas“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovų M. Š. ir M. P. ieškinys atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Svaihausas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė UAB „Svaihausas“ neturi turto ir pajamų iš ko galėtų ieškovams išmokėti darbo užmokestį: M. Š. 492,21 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 641,39 Eur vidutinio darbo užmokesčio; M. P. 740,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 590,80 Eur vidutinio darbo užmokesčio, 2,49 Eur delspinigių.

3Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinys atsakovei UAB „Svaihausas“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-05-01 sudaro 18 914,24 Eur sumą. Į raginimus sumokėti skolą atsakovė UAB „Svaihausas“ nereagavo.

4Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinės bylos Nr. B2-688-440/2016 ir Nr. B2-700-440/2016 pagal ieškovų M. Š. ir M. P. bei VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinius atsakovei UAB „Svaihausas“ dėl bankroto bylos iškėlimo sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. B2-688-440/2016.

5Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

6Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę įmonės kreditorius (kreditoriai).

7Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės turi pačios įmonės pradelstų įsiskolinimų santykis su jos turimo turto verte, taip pat ar vykdoma veikla ir gaunamos pajamos, kokios įmonės veiklos perspektyvos ir kita. Akcentuotina, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1842-196/2015).

9Nagrinėjamoje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Svaihausas“ kreipėsi du jos darbuotojai, M. Š. ir M. P.. Skola šiems darbuotojams grindžiama Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus darbo ginčų komisijos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimais DGKS – 3298 ir DGKS – 3299. Iš antstolio T. U. 2016-04-20 pažymų matyti, kad areštavus skolininkės (UAB „Svaihausas“) sąskaitą banke, lėšų joje nerasta, įmonė neturi jokio turto, į ką būtų galima nukreipti išieškojimą.

10Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi įpareigojo atsakovę UAB „Svaihausas“ per 7 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą dėl pareikšto reikalavimo bei šiuos dokumentus: įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, paaiškinamuosius raštus (arba kitas įstatymų nustatyta tvarka teikiamas įmonės ataskaitas) 2015 m. gruodžio 31 dienai ir 2016 m. balandžio 30 dienai; 2015 m. gruodžio 31 dienai ir 2016 m. balandžio 30 dienai pradelstų kreditorinių ir debitorinių reikalavimų (įsipareigojimų) sąrašus, nurodant skolų grąžinimo terminus; duomenis apie darbo užmokesčio įsiskolinimą 2015 m. gruodžio 31 dienai ir 2016 m. balandžio 30 dienai; duomenis apie visą turimą turtą, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus 2015 m. gruodžio 31 dienai ir 2016 m. balandžio 30 dienai; duomenis apie atsakovei teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka 2016 m. balandžio 30 dienai; įmonės rejestro registravimo dokumentus.

11Bylos duomenimis, iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą ar nemokumą, todėl teismas spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei remiasi valstybinės įmonės (toliau - VĮ) „Registrų centras“ pateikta informacija (LR CPK 179 straipsnio 3 dalis).

12Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Svaihausas“ nuosavybės teise nekilnojamo turto ir transporto priemonių neturi. Įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2009-12-29. Finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui neteikė nuo įmonės įregistravimo. Kitų duomenų byloje apie įmonei priklausantį turtą nėra pateikta. Iš bylos duomenų matyti, kad įsiskolinimas ieškovui M. Š. sudaro 492,21 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, 641,39 Eur vidutinio darbo užmokesčio, ieškovui M. P. sudaro 740,99 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas, 590,80 Eur vidutinio darbo užmokesčio, 2,49 Eur delspinigių, ieškovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui sudaro 18 914,24 Eur sumą. Kaip jau minėta, iš antstolio T. U. 2016-04-20 pažymų matyti, kad areštavus skolininkės (UAB „Svaihausas“) sąskaitą banke, lėšų joje nerasta, įmonė neturi jokio turto, į ką būtų galima nukreipti išieškojimą.

13Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą, matyti, kad įmonė jokio turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais, negali sumokėti įstatymuose nustatytų mokesčių. Remiantis LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis yra pagrindo vertinti, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „Svaihausas“ keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

15Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, uždėtinas areštas įmonės nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Pagal LR ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Programa administratorius atrenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus: įmonės dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus (įmonė, kuriai iškeliama bankroto byla, gali priklausyti ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitos valstybės (kitų valstybių) jurisdikcijai arba jos turtas yra daugiau negu vienoje valstybėje, įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos (jeigu teismui nepateikti įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenys ir teismas dėl objektyvių aplinkybių jų neišreikalauja iš šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytų asmenų, laikoma, kad įmonė ūkinės komercinės veiklos nevykdo), supaprastintas bankroto procesas, kai administravimo išlaidoms skirtą sumą įmoka bankrotą inicijuojantis asmuo, supaprastintas bankroto procesas, kai bankrotą inicijuoja darbuotojai, yra kitų šiame įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose nustatytų bankroto proceso ypatumų, kuriems esant specialiųjų žinių, patirties turėjimas gali būti privalumas) ir į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą įrašytų asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus: darbo krūvį (įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus), darbo patirtį, galiojančias nuobaudas (įspėjimą, viešą įspėjimą), sutikimo administruoti įmonę (įmones) pateikimo būdą (būdus) ir atsisakymą administruoti įmonę, kai duotas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytas sutikimas. Parinktam asmeniui pasiūloma pateikti sutikimą - deklaraciją administruoti įmonę. Pateikęs sutikimą - deklaraciją administruoti įmonę asmuo paskiriamas įmonės administratoriumi, jeigu sutikime - deklaracijoje nenurodomi šio straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi.

17LR ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalis numato, jog administratoriumi negali būti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šią įmonę patronuojančios arba šios įmonės dukterinės įmonės savininkas, jos organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų įmonės arba ją patronuojančios ar šios įmonės dukterinės įmonės akcijų, taip pat bankroto bylą nagrinėjančio teisėjo sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, pirkti įmonės turtą, atstovauti pirkėjui jį perkant; įmonės turto pirkėju ir pirkėjo atstovu negali būti administratoriaus sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikri bei netikri broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su administratoriumi susijęs asmuo.

18Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje byloje LR ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa atrinktas bankroto administratorius UAB „Adminova“ pateikė sutikimą – deklaraciją administruoti UAB „Svaihausas“, kad remiantis bylos duomenimis nenustatyta aplinkybių, numatytų LR ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje, dėl kurių UAB „Adminova“ negalėtų būti UAB „Svaihausas“ administratoriumi, bei, kad bylos duomenimis, abejonių dėl bankroto administratoriaus šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi nėra, įmonės administratoriumi skirtinas UAB „Adminova“, sąrašo eilės Nr. B-JA138.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsniu, 6 straipsniu, 10 straipsniu ir 11 straipsniu, teismas

Nutarė

20Iškelti bankroto bylą UAB „Svaihausas“, įmonės kodas 302469309, buveinės adresas Kelmės r. sav., Maironių k., Birutės g. 1.

21Bankrutuojančios UAB „Svaihausas“ administratoriumi paskirti UAB „Adminova“, sąrašo eilės Nr. B-JA138, parinktą naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

22Areštuoti UAB „Svaihausas“, įmonės kodas 302469309, nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

23Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Svaihausas“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

24Uždrausti UAB „Svaihausas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Svaihausas“ turtą.

25Nustatyti terminą UAB „Svaihausas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

26Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

27Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Adminova“ sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Svaihausas“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Svaihausas“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

28Įpareigoti UAB „Svaihausas“ valdymo organus per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

29Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

30Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Svaihausas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

31Apie iškeltą UAB „Svaihausas“ bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (iki reorganizacijos buvęs įstaigos pavadinimas - Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos).

32Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

33Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovų M. Š. ir M. P. ieškinys... 3. Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo... 4. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinės bylos... 5. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.... 6. Vadovaujantis LR ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą dėl bankroto bylos... 7. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti LR ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje,... 8. Sprendžiant dėl įmonės (ne)mokumo ir bankroto bylos iškėlimo, reikšmės... 9. Nagrinėjamoje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB... 10. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi įpareigojo... 11. Bylos duomenimis, iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties... 12. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Svaihausas“... 13. Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus bei byloje esančių duomenų visumą,... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atsakovei UAB „Svaihausas“ keltina... 15. Remiantis LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, priėmus nutartį iškelti... 16. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 17. LR ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalis numato, jog administratoriumi negali būti... 18. Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, į tai, kad nagrinėjamoje... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 152, 290–291... 20. Iškelti bankroto bylą UAB „Svaihausas“, įmonės kodas 302469309,... 21. Bankrutuojančios UAB „Svaihausas“ administratoriumi paskirti UAB... 22. Areštuoti UAB „Svaihausas“, įmonės kodas 302469309, nekilnojamąjį ir... 23. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 24. Uždrausti UAB „Svaihausas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 25. Nustatyti terminą UAB „Svaihausas“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 26. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 27. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Adminova“ sužinojus apie... 28. Įpareigoti UAB „Svaihausas“ valdymo organus per 15 dienų po šios... 29. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 30. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Svaihausas“ įgyja... 31. Apie iškeltą UAB „Svaihausas“ bankroto bylą pranešti Juridinių asmenų... 32. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 33. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...